Εγκύκλιος 3045 – Το μνημείο ψεύδους που θα διαβαστεί στους Ναούς την ερχόμενη Κυριακή. ΑΙΣΧΟΣ.

σ.σ. Ο διάβολος ομιλεί αδέλφια. Μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3045


Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος πλάστηκε γιά νά ζεῖ αἰώνια. Ὁ ἐγωισμός ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο στήν πτώση καί ἡ πτώση ἔφερε ὡς συνέπεια τίς ἀσθένειες καί τόν θάνατο.

Ὁ Δημιουργός μας, γιά νά ἁπαλύνει τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων ἀπό τίς ἀσθένειες, μᾶς χάρισε τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί τά φάρμακα. Στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Προφήτης Ἠσαΐας μέ τήν βοήθεια τῆς τότε ἰατρικῆς, ἐθεράπευσε τόν Ἐζεκία.

Στήν Καινή Διαθήκη ἐξ ἄλλου, ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας τονίζει τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης λέγοντας: «οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες» (Ματθ. 9, 12), πού σημαίνει πώς ὅταν τό σῶμα ἀσθενεῖ, ὑπάρχει ἀνάγκη τῆς συνδρομῆς τῶν ἰατρῶν.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐπίσης, λίγο πρίν ἀπό τόν θάνατό του, μή ἀντέχοντας τούς πόνους τῆς ἀσθενείας του, ζήτησε ἰατρική φροντίδα στό Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο, ὅπου καί ἐκοιμήθη.

Ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός, πρωτοπόρος σέ ἰατρικά ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα, χάριζε καί ἐξακολουθεῖ καί μετά τήν κοίμησή του νά χαρίζει, μέ τήν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στούς ἀνθρώπους τήν ὑγεία τοῦ σώματος, ἀλλά καί τῆς ψυχῆς.

Στήν ἐποχή μας, ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἀνεδείχθη ὁ κατ’ ἐξοχήν Ἅγιος τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων καί, γνωρίζοντας ὅσο κανείς ἄλλος τόν πόνο τῶν ἀσθενῶν, ζητοῦσε ἀπό τούς ἀνθρώπους νά προσεύχονται γιά τόν φωτισμό τῶν ἰατρῶν καί ὅταν τούς ἐπισκέπτεται ἡ ἀρρώστια νά ἀπευθύνονται σέ αὐτούς γιά βοήθεια.

Ἔτσι καί σήμερα, ἡ Ἐκκλησία ἐμπιστεύεται τήν ἐπιστημονική κοινότητα τῶν ἰατρῶν, ἡ ὁποία νυχθημερόν ἀγωνίζεται γιά τήν ἀπαλλαγή τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν θανατηφόρο πανδημία.

Μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐπίπονη προσπάθεια τῶν ἐπιστημόνων ἐρευνητῶν, ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει πλέον στήν διάθεσή της τό ἐμβόλιο, τό ὁποῖο εἶναι ἱκανό νά ὑψώσει τεῖχος στήν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας.

Ἡ ἐλπίδα ἔχει ἀνατείλει γιά ἐπιστροφή στήν κανονικότητα, ἀλλά, κυρίως, γιά τήν ἀνεμπόδιστη συμμετοχή στά Θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ κορύφωση τήν Κοινωνία ὅλων μας κατά τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζοντας πώς ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελεῖ μέγιστη πράξη εὐθύνης ἀπέναντι στόν συνάνθρωπο, συνιστᾶ σέ ὅλους, σέ συνεννόηση μέ τόν ἰατρό τους, νά ἀξιοποιήσουν τό δῶρο αὐτό πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός, προκειμένου νά προστατεύσουμε τούς ἑαυτούς μας, ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπο «ὑπέρ οὗ Χριστός ἀπέθανε» (Ρωμ. 14, 15).

Καί θέλει αὐθεντικῶς νά διαβεβαιώσει πώς αὐτό τό ἐμβόλιο δέν ἔρχεται σέ καμία ἀντίθεση μέ τήν Ἁγιογραφική, Πατερική καί Κανονική διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ὁ φόβος γιά ὁτιδήποτε εἶναι πρωτόγνωρο συχνά δημιουργεῖ ἀντιδράσεις ἤ καχυποψία μέ ἀποτέλεσμα, πολλές φορές, νά ἀκούγονται φωνές, πού προκαλοῦν σύγχυση καί διαχωρισμό. Αὐτό ὅμως ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τό αἴτημα τοῦ Κυρίου μας, κατά τήν Ἀρχιερατική Του Προσευχή, «ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (Ἰω. 17, 21).

Στήν δύσκολη αὐτή συγκυρία χρειάζεται πίστη, σύνεση, ταπείνωση, ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης, ἀλληλεγγύη, ἀγάπη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον διότι ἐάν αὐτά ἐκλείψουν, ὁ φόβος κυριεύει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί κατά τόν Προφήτη Δαβίδ «ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φόβος» (Ψαλμ. 13, 5).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σᾶς καλοῦμε νά ἀκοῦτε τήν φωνή τῆς ἐπιστήμης καί τῶν εἰδικῶν, οἱ ὁποῖοι πάντοτε μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης ἐνημερώνουν τούς πολίτες, προτείνοντας ἐνδεδειγμένες λύσεις προσαρμοσμένες στήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσχερειῶν, πού κάθε φορά προκύπτουν.

Πολλές φορές, στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως προβάλλονται ἀβασάνιστα ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες στεροῦνται ἐπιστημονικότητος, ἀλλά καί ἐκκλησιαστικοῦ πνεύματος.

Γι’ αὐτό ἐφιστοῦμε τήν προσοχή, ὑπενθυμίζοντας τά λόγια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς Ἀγάπης Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου «μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν» (Ἰω. Α΄, 4, 1).

Παιδιά μας,

Καλοῦμε ὅλους σέ πανστρατιά προσευχῆς, ἡ ὁποία ἄλλωστε ἀποτελεῖ καί τό κατ’ ἐξοχήν ὅπλο τῶν Χριστιανῶν, ὥστε μαζί καί μέ τήν τήρηση τῶν ἰατρικῶν ὁδηγιῶν καί μέ τήν βοήθεια τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων, νά ἐκλείψει ἡ πανδημία καί ἡ ὀσμή θανάτου ἀπό τήν ἀνθρωπότητα καί ὅλοι ἑνωμένοι νά δοξάζουμε τόν Ἀρχηγό τῆς Πίστεώς μας, Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἦλθε σέ αὐτόν τόν κόσμο «ἵνα ζωήν ἔχωμεν καί περισσόν ἔχωμεν» (Ἰω. 10, 10).

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Πηγή ΑΚΤΙΝΕΣ

18 thoughts on “Εγκύκλιος 3045 – Το μνημείο ψεύδους που θα διαβαστεί στους Ναούς την ερχόμενη Κυριακή. ΑΙΣΧΟΣ.

 1. <<Ἡ ἐλπίδα ἔχει ἀνατείλει γιά ἐπιστροφή στήν κανονικότητα, ἀλλά, κυρίως, γιά τήν ἀνεμπόδιστη συμμετοχή στά Θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ κορύφωση τήν Κοινωνία ὅλων μας κατά τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.>>
  Τι θέλει να πει ο ποιητής; Μας λένε υπογείως να μην κοινωνάμε μέχρι να λήξει το παραμύθι;
  Ή ότι τόσο καιρό δεν έπρεπε να κοινωνούμε;
  Ή ότι καλώς έκλεισαν τις εκκλησίες για να μην κοινωνούμε και τους μεταδώσουμε κανένα νόσημα;
  Φανερώνουν ευθέως την απιστία τους.

 2. Οι “θεραπευτικές εκτρώσεις” είναι όλα τα λεφτά! Μνημείο υποκρισίας και βλακείας. Δηλαδή δικαιολογούν την πτωματοφαγία στο ανθρώπινο γένος εάν ο νεκρός δεν έχει δολοφονηθεί

 3. Και συ τεκνον Κονιτσης;Θα τρίζουν τα κόκκαλα του προκατοχου σου… Όσο γενναία στάση έδειξες στην έξοδο του Σωτηροπούλου αψηφώντας Οικουμενιστες Φαναριώτες τώρα……

 4. Χριστέ μου, θα βάλω ωτασπίδες την τραγική εκείνη στιγμή…βοήθει μοι !!!

  • Καλύτερα εκείνη την ώρα να βγείτε έξω στο προαύλιο και να ξαναμπείτε όταν τελειώσει το κήρυγμα.

  • Προβληματείστε σοβαρά από πολλούς από εμάς που θα σας έλεγαν ότι όσο πηγαίνετε στις “εκκλησίες” τους (πιθανό και με μάσκα) και με τον τρόπο αυτό ενισχύοντάς τους, και αναφωνείτε και ομολογείτε ως πιστός την ώρα της κάθε Θείας Λειτουργίας ότι ο Επίσκοπος αυτός που αναγνώρισε τις αιρέσεις ως Εκκλησίες, αυθαίρετα τους αχειροτόνητους και σχισματικούς της Ουκρανίας ως κανονικούς επισκόπους, τον Πατριάρχη της Κων/λης, δηλ. ένας ανθρωπο, ως απόλυτη κεφαλή της Εκκλησίας στη θέση του Χριστού μας (Παπισμός), που έκλεισε αυθαίρετα τους ναούς και διέκοψε τα Μυστήρια της Εκκλησίας, απαγόρευσε την προσκύνηση των εικόνων παραβαίνοντας την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο, απολύμανε το χώρο του αγισμένου και μυρωμένου ναού με τα λείψανα των αγίων στην Αγία Τράπεζα σαν να έιναι ένας “κοινός χώρος” , φάσκιωσε τους πιστούς υποχρεωτικά με φίμωτρο αρνούμενος την παρουσία και χάρι του Αγίου Πνεύματος μέσα στους ναούς μας και επέτρεψε τον περιορισμό του αριθμού των πιστών σαν να είναι το ποίμνιο ιδιοκτησία δική του κι όχι του Θεού μας, υποδούλωσε την Εκκλησία, τον θεανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε ο Χριστός με την Αγια Θυσία Του, στις ορέξεις της κάθε αντίχριστης εξουσίας και τώρα προπαγανδίζει ασύστολα τα εμβόλια των εκτρωμένων κυττάρων που δεν έχουν δοκιμαστεί καθόλου για μεσομακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ομολογείτε ότι είναι “πνευματικός σας πατέρας”, (είναι ; και σας καθοδηγεί σωστά ;), ότι ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού , διότι ακολουθεί τις Γραφές, το Ευαγγέλιο, τις αποφάσεις των Συνόδων (ανήκει ; τα ακολουθεί ;) και έχετε την ίδια πίστη με αυτόν (έχετε ;) διαβάστε όλες τις προφητείες των αιώνων που μας προειδοποιούν για την αποστασία των Αρχιερέων στα έσχατα όταν θα κάνουν κόσμο την εκκλησία, δεν θα ξέρουν τι πράττει η δεξιά από την αριστερά τους όντας σε σύγχυση και θα διαστρέψουν την πίστη, το φρόνημα και το ήθος των χριστιανών. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει σήμερα. Καλύτερα ακολουθείστε την προτροπή και συμβουλή της Φαίης και όλων μας , φύγετε μακριά τους ! όπως διαχρονικά μας συμβουλεύουν οι Αγιοι Πατέρες μας , διότι μπορεί να πηγαίνετε σε “ναό” που δεν ανήκει πια στην Εκκλησία του Χριστού χωρίς να το καταλαβαίνετε (η εκκλησία των Επισκόπων δεν είναι υποχρεωτικά και Εκκλησία του Χριστού, μας το διδάσκει η εκκλησιαστική ιστορία, όλοι οι αιρετικοί ήταν μεγαλόσχημοι τιτλούχοι κληρικοί) και ενδεχομένως να είσαστε σε πορεία απομάκρυνσης από τον Αληθινό Θεό διακινδυνεύοντας τη σωτηρία σας.

 5. Αυτοί οι Μητροπολίτες, είναι οι ηθικοί αυτουργοί πού παροτρύνουν τούς χριστιανούς στο Αντίχριστο εμβόλιο – σφράγισμα.

 6. Το ότι δολοφονήθηκαν άνθρωποι (εκτρωθεντα εμβρυα) για να παραχθούν τα εμβόλια για την ΔΙΣ δεν έχει καμία σημασία.Αρκει να σώσουμε το τομάρι μας κι ας κολασθει η ψυχή μας.
  Οι πολιτικοί μας απογοήτευσαν πάντοτε.Αλλα τέτοια απογοήτευση από τους εκκλησιαστικούς ταγούς κανείς δεν το περίμενε.
  Επειδή έχει ξεπερασθεί κάθε ηθικό όριο η τιμωρία είναι εγγύς.

 7. Τό ερώτημα ΔΕΝ είναι ρητορικό…
  Σέ όσους ναούς διαβαστεί αυτή η ανίερη εγκύκλιος, γεμάτη από παρεκτροπές, δογματικές, ήθους καί παραδόσεων, τό Άγιον Πνεύμα θά εξακολουθεί να κατέρχεται?
  Επειδή δεν τό γνωρίζω, τό θέτω ως ερώτημα, αναμένοντας μια τεκμηριωμένη απάντηση

  • Θα προσπαθήσω να απαντήσω ταπεινά και όσο μου είναι δυνατόν με τις λίγες θνητές και αμαρτωλές μου δυνάμεις και όσο λίγο καταλαβαίνω από τον Τριαδικό Θεό και το μεγαλείο Του . Η εγκύκλιος βρίθει ανακριβειών και ψέματος από πάνω μέχρι κάτω. Συνεπώς, δεν είναι Λόγος (Χριστός) αλλά Ψευδής λόγος και Διαβολική Πλάνη. Αυτό που εκφωνείται, συνεπώς, δεν είναι Ευαγγέλιο αλλά αντι-Ευαγγέλιο, που εισάγει το Διάβολο στο Ναό και τον ψευδή λόγο του. Και, φυσικά, όπου ο άνθρωπος φέρνει στο προσκήνιο το Διάβολο, αυτόματα φεύγει από πάνω του η Χάρις. Όχι, δεν υπάρχει πλέον Πνεύμα μέσα στο Ναό ούτε μπορεί το εκκλησίασμα συνεργώντας σε βλασφημία να αγιαστεί κατά χάρι για να καταστεί δυνατόν να τελεστεί κατά Θεόν το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν μπορεί να συνυπάρχει το Φως του Χριστού με το Σκοτάδι του Διαβόλου. Οσοι πιστοί παρευρίσκονται πρέπει ευθύς να αποχωρήσουν (όχι απλώς να κλείσουν τα αυτιά τους) , όπως αποχωρούσαν οι άξιοι προγονοί μας από τους ιερούς ναούς όταν άκουγαν αιρετικούς ιεράρχες να προσβάλουν το Χριστό, το Πνεύμα, την Παναγία Μητέρα μας μέσα στο Ναό με τα αιρετικά κηρύγματά τους. Ειδάλλως συμμετέχουν και συνεργούν στην βλασφημία και την προσβολή Θεού. Δεν συγχωρείται επίσης άγνοια ούτε η ραθυμία κι αδιαφορία ούτε η λήθη, που όλα έιναι μέσα του Σατανά για την τύφλωση του ανθρώπου, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Βοούν οι φωνές χιλιάδων απλών χριστιανών για τα ανίερα τεκταινόμενα παντού, σε όλα τα μέσα, αυτοί δεν έχουν ακούσει τίποτε; δεν διάβασαν τα κείμενα σοφών και φωτισμένων ανθρώπων σε δεκάδες ιστολόγια κι άλλα μέσα για να μπει μέσα τους η “καλή αμφιβολία” ότι κάτι δεν πάει καλά με τους Επισκόπους και τις αποφάσεις τους και να το ψάξουν πειρσσότερο; Ας διαβάσουνε πάλι την παραβολή των ταλάντων για να δούν την αυστηρή καταδίκη εκείνου που από αδιαφορία και οκνηρία/ραθυμία έκρυψε το τάλαντο και δεν το ανέπτυξε, εκείνο “τον πονηρό και οκνηρό δούλο” όπως τον προσφωνεί “με αγανάκτηση” ο Κύριος ! Ο Κύριος δεν είναι μόνον αγάπη αλλά και δικαιοσύνη και κριτής. Διότι, αν δεν είναι δίκαιος και δεν κρίνει κανένα κατά τα κρίματά του, τότε αδικεί και δεν είναι αγάπη. Κι αν δεν είναι αγάπη, δεν μπορεί να είναι δίκαιος κριτής. Κι αν δεν είναι δίκαιος, τότε, δεν μπορεί να είναι Πανάγαθος . Όταν λέμε, λοιπόν, μόνον οτι ο Θεός έιναι Αγάπη και αφαιρούμε την Δικαιοσύνη Του, τότε, προσβάλλουμε την Παναγαθότητά Του. Κι αυτό είναι βλασφημία.

   • Αδελφέ πολύ τεκμηριωμένη η απάντηση, σε ευχαριστώ πολύ.
    Αυτή την άποψη είχα, αλλά ήθελα καί την γνώμη αδελφών… Άρα η παρεκτροπή που συντελείται την Κυριακή είναι μη αναστρέψιμη καί οι πιστοί οφείλουν νά διαρρήξουν κάθε σχέση με τούς συγκεκριμένους ναούς…
    Με χαρά θά αναμένω καί άλλες τοποθετήσεις

  • Οι εικόνες της Παναγίας και του Χριστού εντός των ναών που θα διαβαστεί το έκτρωμα θα έχουν χάρη;
   Το Άγιο πνεύμα πιστεύω θα κατέρχεται, θα αγιάζει όμως τα παιδιά και τους απλούς που δεν καταλαβαίνουν. Οι άλλοι θα παίρνουν κατάκριμα(όπως και με την θεία κοινωνία).Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα νοσοκομείο δεν παύει να είναι νοσοκομείο λόγο κάποιων κακών γιατρών και των άστοχων διαγνώσεών τους.

   • Οι ασχημίες εντός ενός Ναού, η βλασφημία, οι ανίερες πράξεις, οι σατανισμοί πάσης μορφής, οι βεβηλώσεις, η προσβολή ιερών και οσίων (πχ. εικόνων-λειψάνων) κλπ. μολύνουν το Ναό και τον καθιστούν ακατάλληλο. Ο Ναός στα εγκαίνιά του υφίσταται βάπτισμα και χρίσμα δια μύρου, όπως ο άνθρωπος και οι Αγιοι Πατέρες μας λένε ότι παραμένει ιερός και αγιασμένος άχρι καιρού, εκτός εάν βεβηλωθεί κι ότι όταν βεβηλωθεί, χρειάζεται μετά να επανα-μυρωθεί όπως έγινε με πολυάριθμα παραδείγματα στην Εκκλησιαστική μας Ιστορία. Οι μάσκες ιερωμένων και πιστών, η προσκύνηση εικόνων και λειψάνων με μάσκα, οι απολυμάνσεις των Ναών με χημικά, η Ναομαχία, η τέλεση Θείων Λειτουργιών χωρίς πιστούς, ο περιορισμός του εκκλησιάσματος σε συγκεκριμένο αριθμό και η τέλεση Μυστηρίων για “ορισμένους εκλεκτούς” , το κλείσιμο των Ναών, τα κηρύγματα μίσους, διχόνοιας, διαίρεσης, ψέματος και πλάνης κλπ. από άμβωνος, όπως αυτά των εμβολίων, η τέλεση παπικών δηλ. αιρετικών (δαιμονικών) τελετών μεσα στους Ναούς (πρόσφατη απόφαση της ΔΙΣ και υλοποίηση από πολλούς ιερείς ναών) κ.αλ. , όλα αυτά είναι βεβηλώσεις και βλασφημία Θεού. Οσο κι αν μας φαίνεται “παράξενο”, οι Ναοί μας έχουν μολυνθεί και πρέπει να επανα-μυρωθούν. Ναι, είναι δυνατό τα νοσοκομεία, εάν κανείς βεβηλώσει, προκαλέσει βλάβη, καταστρέψει κλπ. τις εγκαταστάσεις τους, τα μηχανήματά τους κα.λ. να πάψουν να είναι νοσοκομεία με τη δυνατότητα να προσφέρουν την ευλογία της σωματικής σωτηρίας. Η αμαρτωλότητα των ιερέων πράγματι κατά τους Αγίους Πατέρες δεν είναι εμπόδιο για την τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας υπό την προυπόθεση, όμως, ότι το Εκκλησίασμα, δεν ποιεί πράξεις βέβηλες, βλάσφημες και ανίερες εντός του Ναού. Τότε, οι λαικοί δεν μπορούν να αγιαστούν κατά χάρι, όπως γίνεται κάθε φορά και όπως απαιτείται, για να γίνουν Σώμα Χριστού και να μπορεί να τελεστεί το Μυστήριο ούτε ο ιερέας που βλασφημεί με μάσκα στο πρόσωπο ή κάνει λειτουργία με κλειδωμένη την πόρτα του Ναού και χωρίς πιστούς, μπορεί να είναι σε τόπο και τύπο Χριστού. Ισχύει αυτό που είπε ο Αγ Παίσιος “δεν μπορεί να γίνει αγιασμός ακαθαρσιών”. Αλλο η ελλιπής πνευματική μου κατάσταση μέσα μου, η βέβηλη αμαρτωλότητά μου, η βέβηλη και βλάσφημη αίρεσή στην Πίστη μου κλπ. και άλλο η βέβηλη πράξη μου. Με αδελφική αγάπη.

   • Να καθαρίσει τον ναό από τα μιάσματα ως σκοπό έχει η επαναμύρωση, να περιποιηθει ευσεβώς τα αγια σεβάσματα που κακοποιήθηκαν. Εδώ έχουμε μέσω της μάσκας προσβολή του Θεού, οχι βεβηλωση των εικόνων ή του ναού, δεν έριξαν ας πούμε επάνω στις εικόνες ή εντός αυτού σατανικά ξόγανα. Έχουμε προσωπικές πράξεις αμφισβήτησης της δύναμης του Υψιστου, περιφρόνησης και προσβολής Του. Με αγάπη πάντα, αδερφε

  • Ιστορικά πάντως οι Χριστιανοί κατά την περίοδο αιρέσεων σταματούσαν να προσέρχονται σε ναούς όπου οι λειτουργοί ήταν αιρετίζοντες αλλά πήγαιναν σε ναούς που οι λειτουργοί παρέμεναν Ορθόδοξοι… Υπάρχει θέμα κίνδυνος μολυσμού της πίστεως αν και τα μυστήρια προ Συνοδικής διαγνώσεως θεωρούνται έγκυρα… Για παράδειγμα αν αυτά που ακούς στο κήρυγμα είναι αιρετικά και σε σκανδαλίζουν, διαταράσσοντας την πνευματική σου κατάσταση, με τί ηρεμία μετανοίας και φόβο Θεού θα προσέλθεις στη Θεία Μετάληψη?

   Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι προ συνοδικής καταδίκης περίοδοι του Αρειανισμού και του Μονοφυσιτισμού…

   Φανταστείτε, στην πρώτη περίπτωση ο Άγιος Γρηγόριος όταν προσήλθε στην Κωνσταντινούπολη (κατά προτροπή του Μεγάλου Βασιλείου) δε βρήκε ούτε μια ενορία Ορθόδοξη και αναγκάστηκε να προβεί στη μετατροπή ενός αχυρώνα που έθεσε στη διάθεση του ένας από τους λιγοστούς εναπομείναντες Ορθοδόξους στα περίχωρα της Πόλης για να μπορεί να λειτουργεί για αυτούς… Ενώ κατά τις διαμάχες με τους Μονοφυσίτες υπήρξαν ακόμα και Πατριάρχες μάρτυρες που σφαγιάστηκαν μέσα στην κολυμπήθρα του ναού που λειτουργούσαν!

 8. Εφόσον όμως θα διαβαστεί παντού , δε θα πάμε πουθενά. Εγώ τουλάχιστον έτσι βλέπω για τον εαυτό μου. Αφού θα διαβαστεί υποχρεωτικά σε κάθε ναο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s