Ὁ Πάπας ἐγχειρίζει τὴν Μακεδονίαν εἰς τὰς ΗΠΑ καὶ οἱ Προκαθήμενοι Ἀθηνῶν καὶ Κων/λεως θὰ τὸν ὑποδεχθοῦν μὲ τιμὰς εἰς τὴν Θεσσαλονίκην!

σ.σ. Σημειωτέον. Η κυβερνητική προπαγάνδα διέρρευσε το αδιανόητο, ότι η επίσκεψη του πάπα θα δυναμώσει την Ελληνικότητα της Μακεδονίας! Δείτε στο άρθρο που ακολουθεί πως οι αυτοκεφαλοποιήσεις σχισματικών ομάδων από το Φανάρι συγκλίνουν απόλυτα με τα γεωπολιτικά σχέδια της Δύσης να τεμαχίσει την Ελλάδα και να υποτάξει την Ορθοδοξία στον τρισκατάρατο πάπα.

Τὸν προσεχῆ Μάϊον ἀναμένεται νέα ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ συγκεκριμένα περιοδεία εἰς τὴν Μακεδονίαν μὲ συνοδείαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καὶ τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου. Ὁ λαὸς ὅμως καθεύδει τὸν νήδυμον, καθὼς κανεὶς δὲν τὸν ἐνημερώνει διὰ τὰς κινήσεις τοῦ Πάπα σχετικῶς μὲ τὰ ἐθνικά μας ζητήματα.

Ὁ Πάπας ἦτο ὁ πρῶτος θρησκευτικὸς καὶ πολιτικὸς ἡγέτης ποὺ ἐπεσκέφθη τὰ Σκόπια πέρυσι, ἀναγνωρίζων αὐτά ὡς Μακεδονία, οὔτε κἄν ὡς «Βόρεια Μακεδονία». Αἱ ἐνέργειαι ὅμως αὐτοῦ δὲν σταματοῦν ἐκεῖ.

Τὴν 17ην Ἰανουαρίου 2020 εἰς τὴν ἐπίσημον σελίδα τοῦ Βατικανοῦ ἀνηρτήθησαν αἱ κινήσεις τῆς διπλωματίας τοῦ Πάπα εἰς τὰ Σκόπια:

«Ὁ Ἀποστολικὸς Νούντσιος στὴ Μακεδονία κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διήμερης παραμονῆς του στὰ Σκόπια στὶς 17 Δεκεμβρίου 2019 μαζὶ μὲ τὸν ἐπίσκοπο Κίρο Στογιάνο συναντήθηκαν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἀχρίδας καὶ Μακεδονίας Στέφανο.

Κατὰ τὴ συνάντηση, ὁ Πεκοράρι διαβίβασε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Στέφανο τοὺς χαιρετισμοὺς τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καὶ στὴ συνέχεια οἱ συνομιλητὲς ἀναφέρθηκαν στὸ ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς ἀποστολικῆς ἐπίσκεψης στὶς 7 Μαΐου 2019 καὶ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴ Μακεδονία, καθὼς καὶ στοὺς λόγους του γιὰ ἐνθάρρυνση καὶ ἐλπίδα, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν σημαντικὴ συμβολὴ στὴν οἰκοδόμηση τῆς ἑνότητας καὶ τῆς συνύπαρξης.

«Μέσω τῶν δημοσιευμάτων τῶν μέσων ἐνημέρωσης μπορέσαμε νὰ δοῦμε τὰ γεγονότα ποὺ μᾶς σημάδεψαν τὸ τελευταῖο ἔτος. Μεταξὺ ἄλλων ἡ ἄφιξη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴ Μακεδονία ἦταν ἱστορικὴ καὶ ἦταν ἡ σπουδαιότερη. Εἴμαστε εὐγνώμονες γιὰ τὴν ἄφιξή του καὶ γιὰ τὴν ἀνάμνηση τῶν ὁμιλιῶν του στὸ ἀκροατήριό του. Ἐπίσης μεταφέρω στὴν Ἁγιότητά του τοὺς χαιρετισμούς μου καὶ προσβλέπουμε στὴ δεύτερή του ἔλευση»- δήλωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀχρίδας καὶ Μακεδονίας Στέφανος.

Στὸ τέλος τῆς ἐγκάρδιας συν­άντησης οἱ συνομιλητὲς ἀντάλλαξαν δῶρα καὶ ὁ Ἀποστολικὸς Νούντσιος δώρισε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Στέφανο μία εἰδικὴ ἔκδοση τῆς ἀποστολικῆς ἐπίσκεψης στὴ Βουλγαρία καὶ τὴ Μακεδονία, ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Ἀποστολικὸ Νούντσιο».

Ἑπομένως, ὁ Πάπας ἀποκαλεῖ τὰ Σκόπια ὡς «Μακεδονία», ἐκδίδει πολυτελεῖς τόμους μὲ τὸ ὄνομα «Μακεδονία», ἀποκαλεῖ τὸν σχισματικὸν Προκαθήμενον τῶν Σκοπίων «Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος καὶ Μακεδονίας» καὶ ἐκδίδει δελτία τύπου εἰς γλῶσσαν ποὺ ἐπισήμως ἀποκαλεῖ «Μακεδονική».

Ἡ ἐπίσκεψις αὐτὴ ἐνῶ συνέβη τὴν 17ην Δεκεμβρίου 2019 ἀνεκοινώθη ἕνα μῆνα ἀργότερα. Διατί; Εἶχε μεσολαβήσει ἡ μετάβασις τοῦ κ. Ζόραν Ζάεφ εἰς τὸν Πατριάρχην Κων/λεως τὴν 14ην Ἰανουαρίου 2020, ὅπου ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐδέχθη ἐκ νέου τὸ αἴτημα διὰ αὐτοκεφαλίαν εἰς τὰ Σκόπια. Μετά τρεῖς ἡμέρας, τὴν 17ην Ἰανουαρίου 2020, ὁ Πατριάρχης δέχεται ἐπίσκεψιν ἀπὸ τὸν κ. Samuel Brownback, τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς ὑπηρεσίας τοῦ ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ διὰ θέματα διεθνοῦς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Τρεῖς ἡμέρας ἀργότερα, ὁ κ. Samuel Brownback ἔχει ὀργανώσει δεξίωσιν διὰ τὸν Πάπαν καὶ ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτας εἰς Ρώμην.

Ὁ κ. Σαμουὴλ Brownback εἶπε τὰ ἑξῆς, συμφώνως πρὸς δημοσίευμα τῆς ἱστοσελίδος vatican-insider τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου 2020:

«Ὁ Samuel Brownback, Πρεσβευτὴς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν γιὰ τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία, εἶναι πεπεισμένος ὅτι μόνο ὁ συνδυασμὸς δυνάμεων θὰ ἐπιτρέψει σὲ πολιτικούς, διπλωματικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἡγέτες νὰ πραγματοποιήσουν ἀλλαγὲς ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὴν εἰρήνη τὶς πολυάριθμες συγκρούσεις ποὺ κυμαίνονται σήμερα στὸν κόσμο. «Ἂν οἱ διπλωμάτες εἶχαν συμβουλευτεῖ τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες πρὶν ἀπὸ 40 χρόνια, πολλοὶ πόλεμοι θὰ μποροῦ­σαν νὰ εἶχαν ἀποφευ­χθεῖ», δήλωσε ὁ Πρέσβης μὲ μία παθιασμένη ὁμιλία στὴν δεξίωση ποὺ φιλοξένησε ἡ Ἀμερικανὴ Πρέσβης στὴν Ἁγία Ἕδρα κ. Callista Gingrich, ὅπου ἐγκαινίασε 3 ἡμέρες διαβουλεύσεων στὴ Ρώμη 24 ἡγετῶν τῶν τριῶν Ἀβρααμικῶν θρησκειῶν.

Ἡ πρωτοβουλία “Abrahamic Faiths Initiative” χρηματοδοτήθηκε καὶ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μὲ τρεῖς ἀντιπροσωπίες ὀκτὼ κορυφαίων ἡγετῶν ποὺ ἐκπροσωποῦν τὴν μουσουλμανική, ἑβραϊκὴ καὶ χριστιανικὴ πίστη. Οἱ ἀρχηγοὶ αὐτῶν τῶν διεθνῶν ὁμάδων εἶναι ἀντίστοιχα: ὁ Imam Mohamed Hag Magid, ἕνας ὑπήκοος τῶν ΗΠΑ ποὺ γεννήθηκε στὸ Σουδάν καὶ ἡγεῖται τῆς ἰσλαμικῆς κοινωνίας τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς – ἡ μεγαλύτερη μουσουλμανικὴ ἕνωση στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο-, ὁ Ραββῖ­νος David Saperstein, Πρόεδρος τῆς Παγκόσμιας Ἕνωσης Προοδευτικοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ ὁ εὐαγγελικὸς ἡγέτης, ὁ πάστορας Bob Roberts.

…Ὁ κ. Brownback αἰσθάνεται σίγουρος ὅτι “ἐὰν οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες ποὺ ἐκπροσωποῦν τὰ μέρη ποὺ βρίσκονται σὲ πόλεμο σὲ διάφορες περιοχὲς τοῦ κόσμου θὰ ταξιδεύσουν μαζὶ καὶ θὰ κάνουν κοινὲς δηλώσεις σὲ αὐτὰ τὰ σημεῖα, θὰ μποροῦ­σαν πραγματικὰ νὰ συμβάλλουν στὴν εἰρήνη”.

Μία ζεστὴ ἀτμόσφαιρα κυριάρχησε σὲ μία οἰκεία, ἰδιωτικὴ συνάντηση τῆς ὁμάδας μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο στὴ Σάντα Μάρτα, ἀποδεικνύοντας τὴν ὑποστήριξη τοῦ Ἁγίου Πατέρα σὲ αὐτὲς τὶς δηλώσεις.

…Μία τελικὴ δήλωση προωθήθηκε ὁμόφωνα στὸ τέλος τοῦ φόρουμ Ἀβρααμικὲς θρησκεῖες. Βασίζεται στὶς “ἀρχὲς ποὺ ἀναφέρονται στὸ προοίμιο τῆς Οἰκουμενικῆς Διακήρυξης τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἡ ἀναγγελθεῖσα δέσμευση εἶναι γιὰ νὰ «δηλώσει ἀποφασιστικὰ ὅτι οἱ θρησκεῖες δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ὑποκινοῦν τὸν πόλεμο, τὸ μῖσος, τὴν ἐχθρότητα καὶ τὸν ἐξτρεμισμό, οὔτε νὰ ὑποκινοῦν βία ἢ νὰ χύνουν αἷμα», ὅπως ἀναφέρεται στὸ ἔγγραφο γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀδελφοσύνη γιὰ τὴν Παγκόσμια Εἰρήνη καὶ τὴ Συνύπαρξη 2019 “- κοινὴ δήλωση ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τὸν Πάπα Φραγκίσκο καὶ τὸν Σεΐχη Ἀχμὲτ el-Tayeb, Μεγάλο Ἰμάμη τοῦ Al-Azhar στὸ Ἀμποὺ Ντάμπι».

Συμπέρασμα ὁ Πάπας Φραγκίσκος καὶ ὁ κ. Brownback, ἔχοντες ὡς ὄργανον τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, προωθοῦν τὰ ἀμερικανικὰ πολιτικὰ σχέδια εἰς Οὐκρανίαν, Σκόπια καὶ Μέσην Ἀνατολὴν διὰ τοῦ παράγοντος θρησκεία. Αἱ ΗΠΑ ἦσαν ἕτοιμοι νὰ δεχθοῦν τὰ Σκόπια καὶ μὲ τὸ ὄνομα «Μακεδονία», διὰ τοῦτο ἀμέσως τὰ ἐνέταξαν εἰς τὸ ΝΑΤΟ μετὰ τὴν «Συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν». Διὰ τοῦ Πάπα ἔχουν ἀναγνωρίσει «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» καὶ ἐντὸς ὀλίγου θὰ ἀκολουθήση καὶ τὸ Φανάρι καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα τὸν Μάϊον.

Δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι ὁ σχισματικὸς Προκαθήμενος τῶν Σκοπίων κ. Στέφανος ἐδήλωσε μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα:

«Εἴμαστε σίγουροι πὼς τὴ νέα Ἐκκλησία θὰ τὴν δεχτοῦν στὴν οἰκογένειά τους. Εὐχαριστοῦμε τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο γιὰ αὐτὸ ποὺ ἔχει ξεκινήσει, ὅτι δέχτηκε τὴν ἔκκληση καὶ ἄκουσε τὴ φωνὴ τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ μας ὅτι ἐπιθυμοῦ­με τὴν ἑνότητα τῆς Εὐχαριστίας μὲ ὅλους τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς»

Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας Μητροπολίτης πατριώτης εἰς Μακεδονίαν νὰ ὀρθώση ἀνάστημα;

Ορθόδοξος Τύπος

5 thoughts on “Ὁ Πάπας ἐγχειρίζει τὴν Μακεδονίαν εἰς τὰς ΗΠΑ καὶ οἱ Προκαθήμενοι Ἀθηνῶν καὶ Κων/λεως θὰ τὸν ὑποδεχθοῦν μὲ τιμὰς εἰς τὴν Θεσσαλονίκην!

 1. Ακριβώς,τους λείπει το ανάστημα που θα τους προσέδιδε η πίστη εάν είχαν.
  Αχ τι να πω;Έχω δει και εγώ εδώ.
  Πριν κανένα χρόνο ένα νέο φυντανακι αρχιμανδρίτης πραοτατος, μορφωμένος,σωστός καρδιναλιος με το κορδωμα του,τα ξυρισματα του,μου επιτέθηκε(έφυγε η πραότητα και σχεδόν τσιριξε)ρωτωντας φωναχτά:»εισαι σίγουρος ότι ο πάπας ειναι αιρετικος»;
  Δε μιλησα γιατί είμασταν σε ξένο σπίτι σε κοινωνικη υποχρεωση και γιατί ο πατέρας του πιστό ανθρωπάκι κοκκινησε του φύγαν κάτι τούρτες από το στόμα και δειλα(αφουγκραζομενος μαλλον το απαραδεκτο της ερωτησης)ρώτησε κοιτώντας κατω:»ε δε λένε οι άγιοι ότι είναι αιρετικος»;
  Η απάντηση ητανε:»θα σου πω μετα».
  Έκανα έρευνα και είχε παρακολουθήσει σεμινάριο του καθηγητή λαρεντζακι στο ΑΠΘ(αΑγνώστου Πιστεως Θεολογική σχολη) του οποίου τις αποψεις και προσέλαβε πάραυτα,αδιαφορώντας για τους πατέρες.
  Εφετος συνάντησα τον πατέρα του σε μοναστήρι,όπου άκουσα να ψελιζει:»αγάπη,αγαπη»κατάλαβα,πήγα κοντά να μπω στη συζήτηση,φυσικά ήτανε για τους «πρόσφυγες».
  Αγαπη πρότεινε ο ανθρωπάκος που είχε υποστεί «το μασάζ»του υιού αρχιμανδριτη»ωστε να κανουμε τους προσφυγες ορθοδοξους».
  Κοιταχτήκαμε όλοι αφού πρόσθεσε ότι ο Χριστός είπε να αγαπάμε τους εχθρούς μας.
  Ρε άνθρωπε! «Είπε ότι η αγάπη προς τον προσωπικο εχθρο περιλαμβάνει να παραχωρήσεις σε εχθρικο στρατο και εχθρικα εθνη την χώρα σου;το ζωτικό χώρο της πιστης στο Θεό σου τον παραχωρεις;μήπως να γεμίσεις την κρεβατοκάμαρα σου με τους αναξιοπαθουντες;σε πιο αριθμό σταματάει η αγάπη,να έρθουν στην Ελλάδα και οι 150 εκατομμύρια πακιστανοι;ο απόστολος Θωμάς που είχε επιφυτησει και το Άγιο πνεύμα εντός του προσπάθησε να κάνει αυτα τα ρυπαρα γεννη ορθόδοξους και δεν τα κατάφερε,εμείς ποιοι ειμαστε;
  Η απάντηση ήταν η εξης:»εμείς να έχουμε μεγαλύτερη αγαπη απο τους αποστόλους και να τους κάνουμε ορθόδοξους».
  Τότε σηκώθηκαν τα κεφάλια από κάτι θείες που πριν έμοιαζαν να τις νοιάζει μόνο το κουλουρακι του καφε και κοιτάξανε,φυσικά φύγαμε.
  Αυτά συμβαίνουν,αυτα κηρύττουν,στον κοσμακι του οποίου η λογική σκέψη σταματάει εκεί που αρχίζει η διαταγμενη υπακοή της σιωπης και α-νοησιας,που αυθαίρετα μέχρι τώρα έχουν ορίσει και απαιτουν αντικανονικοι στην ουσια αρχιερείς και ιερεις.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s