Σπάρτης: Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

σ.σ. Διαβάστε ΑΥΤΟ ΕΔΩ και δείτε τις συγκλονιστικές ομοιότητες. Οι Εβραίοι ήθελαν τον Θεό εγκλωβισμένο στον ναό τους κατ’ αποκλειστικότητα δική τους, και αυτή η απολυτοποίηση ότι ο Θεός είναι μόνο δικός τους, τους έχει κάνει τώρα να περιμένουν τον «Μεσσία» τους, δηλαδή τον Αντίχριστο. Και οι δικοί μας Ιεράρχες, που μάλλον ήπιαν όλοι μαζί το τρελλό νερό, βλέπουν τον «Πατριάρχη του Γένους»! ως έναν άλλον θεό, τον απόλυτο κυρίαρχο πάνω στην επίγεια, λέει, Εκκλησία. Και παίρνουν τα εύσημα των διεφθαρμένων κοσμοκρατόρων της γης για αυτά που λένε και δεν βλέπουν ότι και αυτοί έγιναν πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Ποιός θα το πίστευε, ότι θα ακούγαμε τέτοιες βλασφημίες από στόματα
Ελλήνων Ιεραρχών.


Εἰς τὸ «Super TV» ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Σπάρτης καὶ μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε τὰ ἑξῆς, ὡς ἐδημοσιεύθησαν τὴν 25ην Ὀκτωβρίου 2019:

«Τὸ Πατριαρχεῖο μας τὸ Οἰκουμενικὸ παίζει ἕνα ρόλο συντονιστικὸ ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι περίπου 900.000.000 χριστιανῶν Ὀρθοδόξων ποὺ ἀναγνωρίζουν Κεφαλὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπὶ τῆς γῆς, γιατί ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας μας γενικῶς ἀναγνωρίζουμε ὅτι εἶναι ὁ Χριστός μας. Ἀλλὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Δὲν θὰ ἔχουν πρόσβαση ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες οἱ Ὀρθόδοξες, ἂν μετακινηθεῖ τὸ Πατριαρχεῖο σὲ κάποια χώρα μὲ τὴν ὁποία ἡ χώρα τους δὲν ἔχει πολὺ καλὲς σχέσεις. Καὶ ἔχουμε τέτοια περιστατικά. Ἐνῶ ἐκεῖ τὸ Πατριαρχεῖο τουλάχιστον θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἕδρα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ σύμφωνα μὲ τὴ συμφωνία τῆς Λωζάννης εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ δέχεται ὁποιονδήποτε θελήσει νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ὁ Πατριάρχης θεωρεῖται Ἀρχηγὸς Κράτους… ἐφόσον λένε ὅτι ἂν μετακινηθεῖ θὰ ΄ρθεῖ ἐδῶ στὴ Σπάρτη, χαρᾶς εὐαγγέλια, τί ἄλλο θὰ θέλαμε ἐμεῖς νὰ δοῦμε Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐδῶ στὴ Σπάρτη. Ὄχι μόνο θὰ ἦταν πλέον ὁ ὀμφαλὸς τῆς γῆς, ὁ ὀμφαλὸς τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ τόπος μας, ἀλλὰ ὁ,τιδήποτε ἄλλο καλὸ καὶ εὐλογημένο, θὰ τὸ βλέπαμε ἐδῶ μὲ τὴν παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

Ἐρωτῶμεν: Πόθεν ἐξάγεται ὅτι ἔχει «συντονιστικὸν ρόλον» τὸ Πατριαρχεῖον; Ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατίαν; Εἶναι συμφυὲς μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν ἡ ὕπαρξις «συντονιστικοῦ ρόλου»; Ποῦ εὑρίσκεται γραμμένον ὅτι ἐπὶ τῆς γῆς ὑπάρχει «κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας» καὶ μάλιστα ὅτι αὐτὴ εἶναι ὁ «Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης»; Ποῖος Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας ἢ Σύνοδος λέγει ὅτι ὑπάρχει «ἕδρα τῆς Ὀρθοδοξίας»; Εἶναι Ὀρθόδοξον νὰ εἶναι «Ἀρχηγὸς Κράτους», δηλ. νὰ ἔχη πολιτικὴν ἐξουσίαν; Ὁ «ὀμφαλὸς τῆς Ὀρθοδοξίας» εἶναι ὅπου μεταφέρεται τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως; Ὑπάρχει «ὀμφαλὸς» τῆς Ἐκκλησίας; Ὁ Πάπας μόνον πιστεύει ὅτι εἶναι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ Ἀρχηγὸς Κράτους.

Ορθόδοξος Τύπος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s