Ἔφυγε καὶ ὁ τελευταῖος Μεγάλος.

Ἔφυγε καὶ ὁ τελευταῖος Μεγάλος
Ἔκτισεν Ἱ. Μονάς, ὠκοδόμησε ψυχάς,
ἐγκρέμισε, χωρὶς τὴν θέλησίν του, ἀρχιεπισκόπους!

Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ

Συνέχεια

Συμπληρώνονται τρία ἔτη ἀπὸ τὴν Κολυμπάριον προδοσίαν – ἀποστασίαν.

ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Συγγραφέως, Ἀρθρογράφου

Σὲ λίγες ἑβδομάδες συμπληρώνεται τριετία ἀπὸ τὴν σύγκλησι τῆς λεγομένης «ἁγίας & μεγάλης πανορθοδόξου συνόδου» στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης. Πολλὰ ὀνόματα ἐδόθησαν σ’ αὐτὴ ἀπὸ τοὺς διοργανωτές της πρὸς ἐντυπωσιασμὸ τῶν πιστῶν. Οἱ ἀποφάσεις της, ὡστόσο, ἀπέδειξαν ὅτι ἐπρόκειτο περὶ μιᾶς ἀνίερης, μεγάλης μόνο σὲ ἀνομία, αἱρετικῆς, ληστρικῆς καὶ κακοδόξου συνόδου, ποὺ θὰ μείνῃ στὴν ἱστορία γνωστὴ ὡς τὸ πιὸ παράνομο συνέδριο ἀρχιερέων μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν Ἰουδαίων, ποὺ κατεδίκασε σὲ σταυρικὸ θάνατο τὸν Χριστό, καὶ ὡς ἡ πλέον καταστροφικὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία σύνοδος ἀπὸ τὴν ἁγία Πεντηκοστή, ὅταν στὸ ὑπερῷο τῆς Ἱερουσαλὴμ ἱδρύθηκε ἡ μία καὶ ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Δὲν ὑπερβάλλουμε καθόλου στὴν κρίσι μας. Διότι στὸ Κολυμπάρι συντελέσθηκε ἡ μεγαλύτερη προδοσία κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἐσχάτη προδοσία, ποὺ ἐπισύ­ρει τὶς ἔσχατες ἐκκλησιαστικὲς ποινές, καθαίρεσι καὶ ἀφορισμό.

Συνέχεια