Η επικαιρότητα της προς Γαλάτας επιστολής σε μία εποχή δαιμονικής σύγχυσης αλλά και άκρατης οικονομίας και ανοχής.

Του Αριστείδη Δασκαλάκη

Στην προς Γαλάτας ο απόστολος Παύλος αγωνιά για την διάσωση της Αληθείας: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω

Μεγάλο μέρος του ποιμνίου αλλά και κληρικών δεν μπαίνουν στη βάσανο του «ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·» (Ιω. 5,39)…

Συνέχεια