Η κλήσις των Αγίων Αποστόλων (Β’ Λουκά)

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ προφήτης Ἠσαΐας εἶδε τόν Θεόν ἐπί θρόνου δόξης ὑψηλοῦ καί ἐπηρμένου, τόν Κύριο Σαβαώθ. Ἡ καρδιά του κατηνύγη, ἡ ψυχή του ἐφωτίσθη, ὁ νοῡς του ἐκαθαρίσθη καί ἀμέσως ἀντελήφθη τό αὐτονόητον γιά κάθε ἀπόγονο τῶν πρωτοπλάστων μετά τήν πτῶσιν καί τήν ἔξωσιν ἐκ τοῦ παραδείσου. Ὁμολόγησε ἁπλά καί γρήγορα τήν ἁμαρτωλότητά του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.«Ταλαίπωρος ἐγώ ὁ ἄνθρωπος πού ἔχω ἀκάθαρτα χείλη καί ζῶ ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους ἀκαθάρτους».1

Continue reading

Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη εὐλογία, ἀπό τό νά ἔχουμε τήν δυνατότητα, νά ὀνομάζουμε τόν Θεό, Πατέρα. Εὐλογία νά ἔχουμε παντοκράτορα Ἰησοῦ Χριστό Σωτῆρα. Πῶς μποροῦμε νά δοξάζουμε τόν Τριαδικό Πατέρα μας; Μά ὅπως ἀκριβῶς ὁ Θεάνθρωπος Χριστός. « Ἐγώ σέ ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς », λέει ὁ Ἰησοῦς.

Καί ὁ Πατέρας ἀντιδοξάζει τόν Υἱόν, δίνοντάς Του τήν ὑποταγή τῶν πάντων «ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς», «πᾶσαν τήν κρίσιν δέδωκε τῷ Υἱῷ». Ὁ Μεσσίας δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τόν ἑαυτό Του. Τώρα ἄν οἱ ἄνθρωποι ἀρνοῦνται νά σηκώσουν τόν Τίμιο Σταυρό Του καί πεθαίνουν ἄδοξα καί μέ πόνο, εἶναι δική τους ὑπόθεση.

Continue reading

Δεκαπενταύγουστο.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Συνηθίζουν, ὅσοι ἀγαποῦν κάτι ὑπερβολικά νά ὁμιλοῦν πάντοτε γι’ αὐτό. Καί νύκτα καί ἡμέρα νά κοινωνοῦν σέ προσωπικό ἐπίπεδο, νά δέχονται τήν ἀγάπη καί νά τήν ἀντιπροσφέρουν ἐν Χριστῷ. Λέμε ἐν Χριστῷ, γιατί ὁ Θεάνθρωπος εἶναι Ἡ Αὐτο-ἀγάπη, ὁ σταυρωθείς Λόγος τοῦ Θεοῦ καί Πατρός. Ἑπομένως ἡ ὑπόθεσίς μας εἶναι ὁ ἁγιασμός μας καί τίποτα ἄλλο.

Continue reading

Εορτή Μεταμορφώσεως Σωτήρος.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Βλέποντας τήν φύση μας γυμνωμένη, ἀπό τήν θείαν ἔλλαμψιν καί λαμπρότητα, ἐξαιτίας τῆς παραβάσεως, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ τήν συμπόνεσε γιά τήν ἀσχημοσύνη της καί ἀφοῦ τήν πῆρε ἐπάνω Του, ἀπό τήν μεγάλη Του εὐσπλαχνία, τήν ἔδειξε πάλι πάνω στό Θαβώρ, ντυμένη λαμπρότερα , στούς τρεῖς ἐκλεκτούς μαθητές Του.1

Continue reading

Κυριακή Ζ’ Ματθαίου.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Πίστις, Χριστός Μεσσίας, ἀγαθή προαίρεσις, ὁμολογία τυφλῶν, ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ «Υἱέ Δαβίδ ἐλέησον ἡμᾶς».

Τό θαῦμα τελεῖται, ἡ ἴασις γίνεται, ἡ θεραπεία πραγματοποιεῖται. Οἱ δύο πρώην τυφλοί, ἀπέκτησαν τώρα τό φῶς τους. Ἔγνωσαν ἐμπειρικά τόν ἀνεξερεύνητο πλοῦτο τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, ἐγεύθηκαν δέ, ὅτι χρηστός ὁ Κύριος. Ἀποκαλύπτεται ἔτσι στόν κόσμο ἀνά τούς αἰῶνες, ὅτι πίστις εἶναι νά ἐμπιστεύεται κανείς κατά πάντα καί διά πάντα, ὑπακούοντας στόν Ἰησοῦν, ἄν χρειαστεῖ καί ἀς πεθάνει γιά χάρη τῶν ἐντολῶν Του, πιστεύοντας ὅτι ἡ θυσία αὐτή θά τοῦ γίνει πρόξενος ζωῆς αἰωνίου καί θεώρηση τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου. Διότι ἡ πίστις καί ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Χριστόν, τόν ἀληθινόν Θεόν, γεννᾶ τήν ἐπιθυμία τῶν καλῶν καί τῶν ὡραίων, ἀλλά καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν φοβερή ἄγνοια, πού καταντᾶ τό ἄτομο ἄ-λογο καί ἀ-νόητο.

Continue reading

«Καί ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικόν ἐπί κλίνης βεβλημένον»

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἡ παράλυσις αὐτή, ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας εἶναι προτύπωσις τῆς αἰωνίου παραλύσεως τῶν ἀμετανοήτων ἀνθρώπων, ὅταν θά φανεῖ τό σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου, ὁ Τίμιος Σταυρός· ὄψονται εἰς ὅν ἐξεκέντησαν»(βλέπε τήν ἀντίδραση τῶν Ἰουδαίων, στό Εὐαγγέλιο σήμερα).

Ἐντούτοις, ἦλθεν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ στόν κόσμον, μέ ἀκακία καί σπλάχνα οἰκτιρμῶν καί φιλανθρωπίας νά μᾶς πεῖ ὅτι μᾶς ἀγαπάει εἰς τέλος καί δέν θέλει κανενός τήν ἀπώλεια.

Continue reading

Κήρυγμα της Κυριακής των 630 Πατέρων Δ’ Οικ. Συνόδου.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«Πᾶσα φυτεία ἥν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ Πατήρ μου ἐκριζωθήσεται». «Πᾶς ὅς οὐκ ὁμολογεῖ τόν Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Ἀντιχρίστου ἐστί». Οἱ ἐξακόσιοι τριάντα θεοφόροι πατέρες μας τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, αὐτήν τήν ἀλήθεια διετράνωσαν τῆ ἐπικουρία τῆς Ἁγίας Παρθένου καί μάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας. Ὁ ἄσαρκος Θεός Λόγος, προσλαμβάνει τήν ἀνθρωπίνην ἔννουν φύσιν, δηλαδή μέ ψυχή ξέχωρη τῆς θεότητας, ἀπό τά παρθενικά, ἄχραντα αἵματα τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Αειπαρθένου Μαρίας.

Continue reading

Κυριακή Δ’ Ματθαίου – Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά.

Πᾶσα πρᾶξις καί λόγος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι σωτήριος καί καύχημα γιά ἐμᾶς τούς ὀρθοδόξους. Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή καί συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν Ἐκατόνταρχο, ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη πολύτιμο πετράδι πού στολίζει τό αἰώνιον καί ἄκτιστον οἰκοδόμημα, τουτέστιν τήν ἁγίαν ὀρδόδοξον ἐκκλησία μας.

Continue reading

Ἐάν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τό σῶμά σου φωτεινόν ἔσται·

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Τό σῶμα ἔχει πέντε αἰσθήσεις. Ὅραση, ἀκοή, γεύση, ὄσφρηση καί ἀφή. Ἡ ψυχή ἔχει ἰσάριθμες πέντε αἰσθήσεις. Νοῦ, λογικό, νοερή αἴσθηση, γνώση καί ἐπιστήμη. Οἱ πέντε αὐτές αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς συγκεντρώνονται σέ τρεῖς ἐνέργειες: Στόν νοῦ, στό λογικό, καί στή νοερή αἴσθηση. Μέ τόν νοῦ συλλαμβάνουμε τά διανοήματα, μέ τό λογικό τίς ἐρμηνεῖες καί μέ τήν αἴσθηση, τήν θείαν ἐπιστήμην καί γνῶσιν. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ οὐσία τοῦ νοῦ εἶναι δική μας καί ὄχι ἀπό ἐμᾶς.

Continue reading

Κλήσις των Τεσσάρων Κορυφαίων Αποστόλων – Κυριακή Β’ Ματθαίου.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἐκάλεσε, ὁ Κύριος, τούς Ἁγίους Ἀποστόλους ἀπό τἠν ἐργασία τους καί διά τῆς χάριτος, τούς ξεδίπλωσε τἠν πρώτην ὡραιότητα τῆς ἐργασίας, σωματικῆς καί πνευματικῆς πού κατεῖχε ὁ ἄνθρωπος στόν παράδεισο γιά τόν ἁγιασμό τόν δικό τους, τῶν ἀνθρώπων καί τῆς δημιουργίας, μέ βοηθό τή δική Του παρουσία. Ἐκεῖνοι παραχρῆμα ἐγκατέλειψαν τά δίχτυα και Τόν ἀκολούθησαν, διδάσκοντας μέ τή ζωή τους καί τή διδασκαλία τους ὅτι ἡ ὑπακοή στούς λόγους τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ ἐπαναφέρουν τό πλάσμα, τόν ἄνθρωπο στό πρωτόκτιστον κάλλος καί στήν παραδείσια κατάσταση.

Continue reading

Κυριακή των Αγίων Πάντων.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ Θεός ἔδωσε στούς Ἁγίους Του, τήν μακαριότητα μέ τόν λόγο τῆς σοφίας Του καί τῆς γνώσεως. Καί αὐτό τό ἔκανε , ἀφ’ ἑνός μέν γιά νά δοῦμε μέ τήν πνευματική γνώση τούς ἀποκρύφους θησαυρούς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν(τῶν ἀθεάτων τά κάλλη), πού μᾶς χάρισε καί ἀπό τήν ἄλλη, για νά γνωστοποιήσουμε στούς πλησίον μας, μέ τόν λόγο τῆς σοφίας, τόν πλοῦτο τῆς ἀγαθότητός Του, γιά τά ἀγαθά τῆς αἰωνίου ζωῆς, τά ὁποῖα ἑτοίμασε νά ἀπολαύσουν ἐκεῖνοι πού τόν ἀγαποῦν. (Κηρύξατε τό Εὐαγγέλιο πάσῃ τῇ κτίσει). Δηλαδή οἱ Ἅγιοι Πάντες, πού σήμερα ἑορτάζουμε οἰκοδόμησαν οἱ Ἅγιοι , τήν ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ἐπάνω στήν πέτρα τῆς πίστεως, ὄντως ἀκρογωνιαίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Continue reading

Κυριακή της Πεντηκοστής.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἑορτάσαμε μόλις πρίν λίγες ἡμέρες μέ τά ἀδιάψευστα μάτια τῆς πίστεως τόν Ἀναληφθέντα Χριστόν καί δέν ὑστεροῦμε καθόλου σέ πνευματική εὐτυχία, ἀπό ἐκείνους πού Τόν ἀτένισαν μέ τά αἰσθητά τους μάτια. Ἐκεῖνοι, ὄντες μακάριοι καί ἐμεῖς ἐξίσου μακάριοι, σύμφωνα καί μέ τούς λόγους τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Continue reading

Κυριακή των 318 Πατέρων Α’ Οικουμενικής Συνόδου.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, γιατί μέσῳ αὐτῶν, ὁ Θεός σέ ἔφερε στή ζωή, κι αὐτοί οἱ γονεῖς, εἶναι οἱ αἴτιοι τῆς ζωῆς σου. Λοιπόν κι ἐσύ, μετά τόν Θεόν, αὐτούς θά τιμήσεις καί θά ἀγαπήσεις, ἄν ἡ πρός αὐτούς ἀγάπη, συντελεῖ στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Αὐτά γιά τούς κατά σάρκα γονεῖς καί ἀδελφούς καί φίλους.

Continue reading

Κυριακή του Τυφλού.

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

Μέ τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων ὁ ἄνθρωπος ἐκδιώχθηκε ἀπό τόν Παράδεισο καί ἔγινε πάλι γῆ καί χῶμα, ἀπό τό ὁποῖο ἐπλάσθηκε. Σήμερα ὁ Χριστός, μέ τό θαῦμα πού ἀκούσαμε, πλάθοντας ἀπό πηλό καί σάλιο (ἄκτιστη ἐνέργεια), καινούρια μάτια, κράζει δυνατά γιά νά ἀκούσει ὁ κάθε ἄνθρωπος τά ἑξῆς: Δέν θέλω νά εἶσαι γῆ, πεσμένος αἰώνια, ἀλλά ζητῶ ἀπό σένα νά ἔλθεις ξανά στόν οὐρανό. Νά δεῖς τήν άγαθότητά μου, ὥστε ὁδηγώντας σε φωτεινόν, ἄρτιον πρός τά ἄνω νά παραμείνεις ἐκεῖ, στόν Παράδεισο, αἰώνια. Φεύγα ἀπό τόν τόπο τοῦ ξεπεσμοῦ, τοῦ πόνου καί τῆς ὀδύνης.

Continue reading

Κυριακή της Σαμαρείτιδος.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι και αληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.1

Ὁ Πατήρ δεικνύει τόν Υἱόν τόν μονογενή καί ὁ Υἱός ὁδηγεῖ τά βήματα τοῦ θέλοντος στόν Παράκλητο. Ἁγιασμένος ἐν χάριτι ὁ πιστός, ἀνήκει στό ἑξῆς στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν ὀρθόδοξον ἐκκλησία. Ὑπό τήν ἀπόλυτη πλέον φοβερά προστασία, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, προσκυνώντας διά παντός τόν Θεόν, ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ, ἐν παντί καιρῷ, καί τόπῳ.

Continue reading

Κυριακή του Παραλύτου, Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά.

Ὁ Χριστός ἦλθε στούς ἀνθρώπους ἵνα πιστεύοντες ζωήν ἔχωσιν καί περισσόν ἔχωσιν, δηλαδή τήν αἰώνιον ζωήν. Εἶπεν ὁ Κύριος, τά ὅσα σᾶς διδάσκω, δέν εἶναι δικά μου, ἀλλά τοῦ Πατέρα μου, πού μέ ἔστειλε ἐδῶ σέ ἐσᾶς.1

Δηλαδή, διεμήνυσε ξεκάθαρα τό ἀπαράλλακτον τῆς οὐσίας Πατρός καί Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύματος. Μία εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Σριάδος, τοῦ Χριστοῦ.

Ἀς θυμηθοῦμε λοιπόν τό θαῦμα τῆς ἰάσεως τοῦ Παραλυτικοῦ καί τήν οὐράνια διδασκαλία πού ἐξάγεται ἀπό τήν ἴαση καί τήν συνάντηση τοῦ Παραλύτου, μέ τόν Μεσσία, Ἰησοῦν, γιά νά ἀποκτήσουμε ἔτσι μεγάλη πνευματική ὠφέλεια.

Continue reading

Κυριακή του Θωμά – Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

«Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καί γραμματεῦσι καί κατακρίνουσιν αὐτόν θανάτῳ, καί παραδώσουσιν αὐτόν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τό ἐμπαῖξαι καί μαστιγῶσαι καί σταυρῶσαι, καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται».1

Ὁ Πέτρος βγαίνει μπροστά νά ἐμποδίσει· γιά νά ἀκούσει: «ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ». Ὁ Ἰούδας ὁ δόλιος καί φιλάργυρος πηγαίνει μέ τούς ἀπέναντι. Σκέφτεται, ἄν πάω στά Ἱεροσόλυμα θά μέ σκοτώσουν ὡς ληστή. Ἀς πάω μέ τό μέρος τῶν Ἀρχιερέων ὥστε καί τή ζωή μου νά σώσω καί χρήματα νά κερδίσω. Το ἀποτέλεσμα γνωστό.

Continue reading

Μεγάλη Παρασκευή – Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά.

Ὁλοκληρώθηκε σεβαστή γερόντισσα ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί κατέληξε στό Σταυρό, στήν Ἀποκαθήλωση. Γιατί πού ἀλλοῦ θά ἅρμοζε νά τελειώσει ἡ νίκη, παρά στό σύμβολο τοῦ ὁριστικοῦ θριάμβου τοῦ Χριστοῦ;

Διότι ὁ Σταυρός καί τά ἄχραντα Πάθη εἶναι τό μνημεῖο τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ. Τό ἅγιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας ἔσβησε τόν θάνατο, σκύλευσε τόν Ἅδη, γκρέμισε τόν Σατανᾶ, τοῦ ἔκοψε τά νεῦρα.

Continue reading

Εορτή Βαΐων – Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά.

Ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ἀς χαίρεσαι. Ἁγία Ὀρθοδοξία, εὐφραίνου. Ὁ Νυμφίος σου ἔρχεται καθήμενος σέ υἱόν ὑποζυγίου ὅπου γίνεται βασιλικός θρόνος.

Ἀς βγοῦμε νά τόν προϋπαντήσουμε, νά δοῦμε τήν δόξα Του, νά τιμήσουμε τήν θριαμβευτική εἴσοδό Του, ὅπου ἔρχεται μαζί καί ἡ σωτηρία μας. Ντροπιάζονται οἱ δαίμονες. ἡ κατάρα λύεται, ὁ δράκοντας συντρίβεται. Ὁ Μεσσίας καθισμένος σέ ἕνα πουλάρι, ὡς σέ βασιλικό θρόνο, καταργεῖ γιά πάντα τά εἴδωλα.

Continue reading

Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

Ἡ σημερινή ἑορτή εἶναι κορυφαία, γιατί ὁριοθέτησε τή ζωή καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Στήν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων, συνοψίζεται ὅλη ἡ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας· Ὀρθοδοξία- Ὀρθοπραξία.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ Κύριος ὁριοθέτησε τή ζωή καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι γνωρίζουμε τί εἶναι ἡ ἀλήθεια, τί συνεπάγεται γιά τήν σωτηρία, τήν αἰωνιότητα, τή ζωή μας.

Continue reading

Προς τους απανταχού Ορθοδόξους Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«Καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει» λέει ὁ προφητάναξ Δαβίδ. Ἡ ἁγία καί ἄμωμος ὀρθόδοξος ἐκκλησία μας, μέ τά θεοτίμητα μέλη της, τούς πιστούς, ἀπό σήμερα ψάλλει καί παρακαλεῖ τόν Χριστό, νά ἀνοίξει τάς πύλας τῆς μετανοίας, οὕτως ὥστε ἡ Ζωή καί ἡ Ἀνάστασις νά εἰσέλθουν στίς ψυχές καί ἡ καρδιά ἑνός ἑκάστου νά καταστεῖ δοχεῖον τίμιον τοῦ Παρακλήτου καί πηγή δακρύων καί μετανοίας.

Continue reading

Σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής Ι’ Λουκά.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου», καί παραχρῆμα ἀνορθώθη ἡ γυναίκα. Αὕτη ἐστι ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου. Δηλαδή ὁ ἄνθρωπος γίνεται καί πάλι πρόσωπο ὅπως ἧταν καί πρίν τήν πτώση. Ἀνταποκρίθηκε ἡ ψυχή ἐκείνη ἀδελφοί μου στήν δωρεά αὐτήν τοῦ Μεσσίου, Ἰησοῦ καί ἀνορθώθηκε γνωρίζοντας ὅτι ἄν δέν ἀνταποκριθεῖ ἐδῶ στή γῆ στίς δωρεές τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ, τότε πῶς θά τοῦ ἐμπιστευθεῖ τίς οὐράνιες εὐλογίες καί ἀποκαλύψεις καί μ’ ἕνα λόγο, τά ἐν γένει χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού μάρτυρες τούτων εἶναι ὅλοι οἱ Ἅγιοι διαχρονικά;

Continue reading

Τα σημεία οδηγούν σε αφύπνιση: Γρηγορείτε.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἀγαπητά μου παιδιά, μέ ρωτᾶτε νά σχολιάσω τά τεκταινόμενα σήμερα στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο. Ἀντί ἀπαντήσεως καί σχολιασμοῦ σᾶς παραθέτω ἀπό τόν Δ΄ τόμο τῆς Φιλοκαλίας καί πιό συγκεκριμένα ἀπό τήν Γ’ ἑκατοντάδα τῶν κεφαλαίων τοῦ ὁσίου Νικήτα τοῦ Στηθάτου, ἔκδ. 1987,σελ.115,τά κεφάλαια 19 καί 22, ὅπως ἐπίσης καί μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τό συναξάρι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, στό μηναῖον τῆς Ἀποστολικῆς διακονίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδ. 1973, σελ.97:

Continue reading

Κυριακή των 318 Αγ. Πατέρων Α’ Οικ. Συνόδου.

Απομαγνητοφωνημένο κήρυγμα Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

Ἀκούσαμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί ἀπό τό ἀψευδές στόμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πού εἶπε ὅτι αὔτη ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή ἵνα γινώσκουσί Σε, Σέ τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν και ὄν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Δηλαδή ἡ γνῶσις τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἡ γνῶσις τοῦ μυστηρίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ βάσις ἐκείνη στήν ὁποία μπορεῖ νά στηριχθεῖ ὁ κάθε πιστός γιά νά ἀγωνισθεῖ καί νά ἐπιτύχει τήν σωτηρία του. Βλέπετε ὅτι ὁ Κύριος παρέδωσε στούς Ἀποστόλους καί προσευχήθηκε σήμερα ὅπως ἀκούσαμε, ἀλλά προσευχήθηκε ὄχι μόνον γι’ αὐτούς πού τόν πίστευσαν ἐκεῖ ἐπί τόπου καί τούς παρέδωσε τήν θεία Ἀποκάλυψη πού .παρέλαβε ὁ Ἴδιος ἀπό τόν Πατέρα Του ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, γι’αὐτό γνωρίζουμε ὅτι οἱ Ἀπόστολοι εἶναι τί; Τό στόμα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Ἀπόστολοι εἶναι τό στόμα τοῦ Χριστοῦ. Δέν προσευχήθηκε ὅμως γι’ αὐτούς. Ἀλλά προσευχήθηκε καί γιά ὅλους ἐκείνους πού θά πιστεύσουν στό κήρυγμα καί στήν ὁμολογία τῶν Ἁγίων Αποστόλων.

Continue reading

Κήρυγμα π Αθανασίου Μηνά, Πέμπτη Αναλήψεως.

Να φωνάζουμε και να κράζουμε με πίστη αληθινή το Χριστός Ανέστη και θα ομολογούμε ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θανάτωσε τον θάνατον και κατήργησε τον Άδη και μας έφερε σε άλλην βιοτήν της απ’αιώνος, την απ’αιώνος απαρχήν, και εμείς σκιρτώντες από αγαλλίαση και από χαρά πραγματική και από την ειρήνη που μας άφησε σήμερα ανεβαίνοντας στους ουρανούς και μας ευλόγησε όλους και αυτή η ευλογία μένει εις τον αιώνα.

Continue reading

Κήρυγμα Κυριακής του Τυφλού.

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

Θα μπορούσε ο τυφλός, αυτός ο εκ γενετής τυφλός της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, θα μπορούσε να συναντήσει τον Κύριο στον ουρανό; Εκεί που είναι ο θρόνος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος; Θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να ανεβεί στον ουρανό και να Τον συναντήσει και να Του ζητήσει την βοήθειά Του να δει το φως του;

Αδύνατον.

Continue reading

Προς τους απανταχού Έλληνας Ορθοδόξους – Τεκνία, έσχατη ώρα εστι.

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

Ὁ Θεός βρίσκεται παντοῦ. Ἀλλά ἐνοικεῖ μόνον στούς Ἁγίους, διότι τό ἐνοικεῖν σημαίνει νά ζεῖ, νά κατοικεῖ μέσα σ’ αὐτούς γνωριζόμενος διά μέσω αὐτῶν καί τῶν ἔργων τους, ὡς ὀργάνων τῆς ἐνεργείας Του. «Αὔτη ἐστιν ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου».

Ἔχει θεολογηθῆ καλῶς ὅτι ἡ ἁγιότητα δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἡ ἕνωση μέ τόν πλασθέντα, ἀπό τό Θεό, ἄνθρωπο.

Continue reading

Κυριακή της Σαμαρείτιδος.

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

Ἐνηνθρώπισε γιά χάρη μας. Ἔγινε ὑπήκοος μέχρι θανάτου γιά τήν σωτηρία μας. Τί λοιπόν ἀδελφοί μου, τό ἄξιον ἀπορίας σήμερον στήν συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ μέ τήν Ἁγία Φωτεινή στό φρέαρ καί τίς φοβερές ἀποκαλύψεις πού ἀκολούθησαν;!!!

Continue reading

Ομιλία Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά επί τη Γ’ ευρέσει της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Σήμερα ἑορτάζουμε τήν Γ’ εὔρεσιν τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ τιμίου Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Εἶναι ὁ προφήτης αὐτός, σεβαστέ πάτερ Γεώργιε καί ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Θεανθρώπου, ὁ μείζων τῶν προφητῶν. Εἶναι ὁ κατεξοχήν κήρυκας τῆς μετανοίας, γιά τήν περίοδο πού ὁ Θεός ὥρισε πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις μετανοεῖν ἕως τῆς Δευτέρας παρουσίας Του. Οἱ θέλοντες μετανοεῖν νά ζοῦν μέ ὀρθόδοξη ἀσκητική πρακτική.

Ἀξιοσημείωτον τό γεγονός τῆς ὑπερτονίσεως καί διαχωρισμοῦ πού κάνει ὁ Χριστός γιά τούς τά μαλακά φοροῦντες καί ζῶντες μέ ἀδιαφορία καί ἀμετανόητοι, σέ ἀντίθεση μέ τό ταπεινό σχῆμα, ἔργο καί λόγο τοῦ τιμίου Προδρόμου καί τήν μαρτυρία, τῶν πρό τοῦ Προδρόμου, προφητῶν γιά τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Continue reading

Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, κήρυγμα π. Αθανασίου Μηνά.

Ἀσπαζόμενοι σήμερα τό πάνσεπτο σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου, ἀποδεχόμαστε τήν ἀλήθεια καί πιστεύουμε ὅτι τρόπαιο καί σημαία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός, τοῦ ὁποίου τήν προσκύνησιν, ἑορτάζομεν.

Αὐτός ὁ τύπος τοῦ Σταυροῦ καί προτοῦ γίνει τό πρωτότυπο, πολύ δοξάστηκε ἀπό τούς προφῆτες καί τούς πατέρες στήν Π.Διαθήκη, στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή, ἀλλά καί κατά τήν Δευτέρα Παρουσία, θά προηγεῖται αὐτή ἡ μεγάλη καί φρικτή σημαία, τοῦ Μεσσίου Ἰησοῦ μέ πολλή δύναμη, λαμπρότητα καί δόξα.

Continue reading

Β’ Κυριακή των Νηστειών. Κήρυγμα Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά.

Ἔχοντες τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἑστιάτορα πλούσιον τῶν αὑτοῦ χαρισμάτων καί τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ ἑορτάζοντα καί συλλειτουργοῦντα ἡμῖν, ὅπως καί στήν Ἁγία Τράπεζα τόν Θεάνθρωπον Χριστόν πρός ἀληθῆ βρῶσιν καί πόσιν τῶν χριστιανῶν ἐκ βάθους καρδίας, ἐντρυφῶμεν ἀνυμνοῦντες καί εὐχαριστοῦντες τόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλεν Σωτήρα Ἰησοῦν Χριστόν.

Πράγματι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ Μέγας θεολόγος καί φωστήρας τῆς οἰκουμένης, Ἅγιος Γρηγόριος, ἑπόμενος τῶν Ἁγίων Πατέρων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί ἄλλων, μύστης καί συνεχιστής τῆς, αὐτῶν τῶν οὐρανοφρόνων, Θεολογίας καί Χριστολογίας ἀνέπτυξε μέ τόν θεῖον φωτισμόν, πᾶσαν δέ ἀκρίβειαν, τήν διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, περί τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν. Ὅπως οἱ Ἅγιοι αὐτοί Πατέρες δίδαξαν ὅτι οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνουσι, ἔτσι καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος θεολόγησε ὅτι ἡ κοινωνία μέ τόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν Χριστόν, πραγματώνεται διά τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας.

Continue reading

Κυριακή της Ορθοδοξίας – κήρυγμα π. Αθανασίου Μηνά.

«Τήν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστέ ὁ Θεός·».1

Ὁ Χριστός καταδεικνύει μέ τόν πιό ξεκάθαρο τρόπο σέ τοῦτον τόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας πῶς μπορεῖς νά ζήσεις χωρίς τήν ἁμαρτία μέ ἁγιασμό, φρόνηση, σωφροσύνη, ἀνδρεία καί δικαιοσύνη. Δείχνει μέ ποιόν τρόπο στόν κόσμο τοῦ θανάτου, μπορεῖς νά νικήσεις τόν θάνατο, νά νικήσεις τόν διάβολο καί ὅλες τίς ψυχικές καί σωματικές ἀσθένειες πού προσδίδει ἡ ἁμαρτία, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Σωτῆρα Χριστό.

Continue reading

Κυριακή της Τυρινής – Κήρυγμα π. Αθανασίου Μηνά.

«Τό στάδιο ἤνοικται, τῆς θεοσδότου ἐγκρατείας· φαιδρῶς ὑπαντήσωμεν, οἱ χρήζοντες ἐλέους· διψᾷ γάρ ὁ Εὔσπλαχνος, τήν ἡμῶν σωτηρίαν, καί τοῦ δοῦναι συγγνώμην, ἐπεκτείνεται, τοῖς αὐτόν ἐκζητοῦσι προθύμως, καί πόθῳ δουλεύουσι ».1

Τό στάδιο τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, σεβαστή γερόντισσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί. Ἄς ὁπλιστοῦμε μέ τά ὅπλα τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν περικεφαλαία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τά ρήματα τοῦ Εὐαγγελίου, τά λόγια τῆς θείας Ἀποκαλύψεως.

Continue reading