Σχέδιον καταλύσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων; Ἡ «ἄγνωστος» μελέτη τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως.

Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα

Μέρος Β΄ (Το Α’ Μέρος ΕΔΩ)

Εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία «Bundeskirche»;

Αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀνάγκην καθάρσεως εἶναι ἡ ἐκκλησιολογία ποὺ πρεσβεύει ὁ νῦν Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Ἂν τὸ θεμέλιον εἶναι ἐσφαλμένον, τότε ὁλόκληρος ἡ οἰκοδομὴ εἶναι σαθρὰ καὶ πράγματι διαπιστώνει κανεὶς μετὰ θλίψεως ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἡ «ὁρατὴ ἐπὶ γῆς κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας» δὲν πιστεύει ὀρθῶς περὶ τῆς Ἐκκλησίας, ὡς γράφει:

Συνέχεια

Όχι εις τον γενετήσιον γενιτσαρισμόν της υπουργού.

Εἰκὼν ἀπὸ ἐγκεκριμένον ὑλικὸν τοῦ Ὑπ. Παιδείας διὰ τὴν “εὐαισθητοποίηση σὲ ζητήματα Σεξουαλικοῦ Προσανατολισμοῦ”! Ποία ἡ θέσις τῆς Ἐκκλησίας;

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, Θεολόγος

Ἡ κ. Ν. Κεραμέως μετὰ τὴν προσβολήν της ἔναντι τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως, παρουσιασθεῖσα μὲ μάσκα εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναόν τῶν Ἀθηνῶν, καὶ μετὰ τὰ ὑπονοούμενα ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία μεταδίδει ἀσθενείας, τώρα ἐπιτίθεται εἰς τὰ παιδιά μας! Ἀπεφάσισεν ἡ κ. Ὑπουργὸς νὰ προτείνη εἰσαγωγὴν τῆς ἀγγλικῆς γλώσσης καὶ τῆς «σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως» ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖον! Μὲ αὐτὰ πλήττει τὰ τρία συνεκτικά τῆς πατρίδος μας: γλῶσσα, οἰκογένεια, θρησκεία! Ὁ ἀφορισμὸς τοῦ πρώην Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου δὲν τὴν ἀναχαίτισε καὶ συνεχίζει νὰ κρατᾶ ὑπὸ ὁμηρίαν τοὺς Ναούς, καθὼς εἰς τὸ νέον ΦΕΚ τίθεται ἀνώτατον ὅριον τὰ ἑκατὸ ἄτομα.

Συνέχεια

Ὁ πραγματικὸς πειρασμὸς εἶναι τὸ κλείσιμον τῶν Ἱ. Ναῶν.

Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα, Θεολόγου

Ὁ ἐνσκύψας ἰὸς ἔχει τρομοκρατήσει πρωτίστως τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν. Οἱ Ἱεράρχαι, διὰ νὰ δώσουν ἐλπίδα εἰς τὸν λαόν, θὰ ἔπρεπεν οἱ ἴδιοι τουλάχιστον νὰ μεταβαίνουν καὶ νὰ κοινωνοῦν ἀρρώστους. Δυστυχῶς, ὅμως, κάποιοι εἶναι ἄφαντοι. Τὴν ἀπουσίαν τους μάλιστα ἐπεχείρησαν νὰ ἐνδύσουν μὲ θεολογικὸν χιτῶνα καταφεύγοντες εἰς τὴν εὔκολον λύσιν, δηλ. τὴν κατὰ τὸ δοκοῦν χρῆσιν ἑνὸς ἁγιογραφικοῦ χωρίου. Τοιουτοτρόπως προέκυψεν ὡς σύνθημα ἡ φράσις «οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου», ἐννοοῦντες ὅτι δὲν θὰ συναθροισθῶμεν εἰς τοὺς ναοὺς ἀπαιτοῦντες ὡς θαῦμα ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ μὴ κολλήσωμεν τὸν ἰόν.

Συνέχεια

Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἐνδημεῖ Ἀρχιερατικὴ ἐπιδημία!

Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα

Ἀντιδράσεις ἀμετανοήτων;

Εἶναι πράγματι ἀξιοκατάκριτος ἡ εὐκολία μὲ τὴν ὁποίαν ἀπεμπόλησαν τὴν Θ. Λειτουργίαν αὐτοί, τοὺς ὁποίους ἔθεσεν ὁ Θεὸς «ἐπισκόπους ποιμαίνει τὴν ἐκκλησίαν». Ἀφοῦ ἔκλεισαν οἱ ἱ. ναοὶ κατέληξαν «ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες… καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα». Ὑπερ­ηκόντισαν καὶ τὰς ἀπόψεις τῶν πολιτικῶν, ἐγκωμιάζοντες τὸν Πρωθυπουργὸν διὰ τὴν σύνεσίν του καὶ χαρακτηρίζοντες ὡς ἐπιπολαίους ὅσους ἐπιμένουν διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς Θ. Λειτουργίας! Μήπως δι’ αὐτοὺς δὲν ἔγραψεν ὁ Ἀπ. Ἰούδας «παρεισέδυσαν γὰρ τινὲς ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι»;

Συνέχεια

ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΩΝ ΤΙΣ ΕΞ «ΑΔΟΥ» ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ;


«Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν θαυμαστὴν τελετὴν τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός. Μυστήριον αἰώνων!»

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας

Παρατηρεῖται μία καινοφανὴς συνήθεια τὰ τελευταῖα ἔτη νεοεκλεγέντες Μητροπολῖται νὰ ἐπισκέπτωνται τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, διὰ νὰ λάβουν εὐχὴν ἀπὸ τὸν Πατριάρχην διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς διακονίας των. Συν­έβη ἀρχικῶς νὰ τὸ πράξουν κάποιοι ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος μὲ τὴν δικαιολογίαν ὅτι, ἐπειδὴ τὸν μνημονεύουν εἶναι ὁ ἰδικός των «πρῶτος» καὶ ὀφείλουν νὰ λαμβάνουν τὴν εὐλογίαν του. Ἡ κακὴ αὐτὴ πρακτικὴ ἐπεξετάθη προσφάτως καὶ εἰς Μητροπολίτας εἰς περιοχὰς τῆς Νοτίου Ἑλλάδος μὲ τὴν δικαιολογίαν ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι ὁ «πρῶτος» ὅλης τῆς Ἐκκλησίας!

Συνέχεια

Πανορθόδοξον συγκαλεί οιοσδήποτε Προκαθήμενος.

Γράφει ο κ. Παύλος Τρακάδας

Ουδεμία Οικουμενική Σύνοδος ορίζει ότι κάποιος «πρώτος» μόνος μονώτατος έχει το αποκλειστικόν δικαίωμα συγκλήσεως αυτής. Αυτό είναι απολύτως λογικόν καθότι κατά την περίοδον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η πολιτική αρχή ανελάμβανε τοιαύτας πρωτοβουλίας, διότι την ενδιέφερεν άμεσα, αλλά και τα έξοδα ενός τόσον σπουδαίου εγχειρήματος ήσαν υπέρογκα.

Συνέχεια