Κυριακή των Αγίων Πάντων.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ Θεός ἔδωσε στούς Ἁγίους Του, τήν μακαριότητα μέ τόν λόγο τῆς σοφίας Του καί τῆς γνώσεως. Καί αὐτό τό ἔκανε , ἀφ’ ἑνός μέν γιά νά δοῦμε μέ τήν πνευματική γνώση τούς ἀποκρύφους θησαυρούς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν(τῶν ἀθεάτων τά κάλλη), πού μᾶς χάρισε καί ἀπό τήν ἄλλη, για νά γνωστοποιήσουμε στούς πλησίον μας, μέ τόν λόγο τῆς σοφίας, τόν πλοῦτο τῆς ἀγαθότητός Του, γιά τά ἀγαθά τῆς αἰωνίου ζωῆς, τά ὁποῖα ἑτοίμασε νά ἀπολαύσουν ἐκεῖνοι πού τόν ἀγαποῦν. (Κηρύξατε τό Εὐαγγέλιο πάσῃ τῇ κτίσει). Δηλαδή οἱ Ἅγιοι Πάντες, πού σήμερα ἑορτάζουμε οἰκοδόμησαν οἱ Ἅγιοι , τήν ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ἐπάνω στήν πέτρα τῆς πίστεως, ὄντως ἀκρογωνιαίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Συνέχεια

Τα Λείψανα των Αγίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ [:Ματθ.10.32-33, 37-38 και Ματθ.19,27-30]
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 22-6-1997]

Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας τιμά πάντας τους αγίους, τους γνησίους φίλους του Θεού και ευεργέτας αληθινούς των πιστών. Είναι εκείνοι που όσο ζούσαν, επίστευσαν εις τον Θεόν και επολιτεύθησαν κατά Θεόν. Γι’ αυτό είναι οι πρωτότοκοι του Θεού· που είναι απογεγραμμένοι εις τον ουρανόν. Και είναι πρωτότοκοι, γιατί θα τύχουν όλοι της μεγάλης και μοναδικής κληρονομίας, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Όσοι θα είναι εις την Βασιλείαν του Θεού, λέγονται «πρωτότοκοι».

Συνέχεια

Ἅγιοι Πάντες, οἱ φωτεινοί μας ὁδοδεῖκτες.

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

Τοὺς Ἁγίους Πάντες, τοὺς φωταυγεῖς ἀστέρες τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ ἀπὸ τὴν Πεντηκοστή, ὡς ὄργανα τοῦ Πνεύματος καὶ πρώτους καρποὺς τῆς χάριτός Του. Πρόκειται γιὰ Ἁγίους ὅλων τῶν κατηγοριῶν καὶ ἡλικιῶν, ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους, ἐπιφανεῖς καὶ ἀσήμους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποὺ φωτίστηκαν καὶ ἁγιάσθηκαν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ εὐηρέστησαν στὸν Θεό, διότι «ἐπλήρωσαν ἔργῳ τὸν λόγον τοῦ Σωτῆρος».

Συνέχεια