Ἀνοικτὴ ἐπιστολή-ἐρωτηματολόγιον πρὸς τὸν σεβ. Ναυπάκτου

Εστάλη στο ιστολόγιο από Ιερομόναχο του Αγίου Όρους ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

Σεβασμιώτατε,

Χαρὰ μεγάλη κατέλαβε ἡμᾶς, ἐν μέσῳ καιροῦ χειμῶνος, κατὰ τὴν σθεναρὰν ὁμολογίαν ὑμῶν εἰς τὴν σύνοδον τῆς Κρήτης, τότε, τὸ 2016. Χειμὼν διὰ τὴν ἀπὸ μέρους ἑνίων μόνον, παραχώρησιν τοῦ τετιμημένου ὀνόματος «Ἐκκλησία», εἰς αἱρετικὰς παρασυναγωγάς, εἰς θρησκευτικὰς σέκτας & εἰς συλλόγους μηδὲ αὐτὸν τοῦτον τὸν οἶνον ἀναγνωρίζοντα εἰς τὴν θείαν λατρείαν!  Χειμῶν & διὰ τὴν παραχώρησιν τοῦ ἁγιωτάτου ἐπιθέτου «Χριστιανός»,  εἰς ἀνθρώπους αἱρετικούς, ἀσεβεῖς & βλασφήμους, ἀλλὰ & μάγους & σατανιστάς!

Συνέχεια

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Χριστιανοὶ δὲν ἀκολουθοῦμε!

Εστάλη στο ιστολόγιο από Ιερομόναχο του Αγίου Όρους ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

Σεβαστοί μου

Διαμαρτύρομαι ἐντόνως, διότι ἀντιπαρερχόμεθα τὰ θεολογικά αἴτια καὶ μιλοῦμε περὶ ἄλλων.

Τονίζω

1) Ὁ Ζηζιούλας τὸ 2013 ἔβαλε τὰ θεμέλια νέας αἱρέσεως, ἡ ὁποία βασίζεται στὸν Ἀρειανισμό (!) καὶ ἰσχυρίζεται βλασφημῶντας      

α) ὅτι τὰ 3 Πρόσωπα τῆς Ἁγ. Τριάδος δὲν εἶναι ἴσα (!) Ὁ Πατήρ εἶναι «ἀνώτερος» (!)     

β) ὅτι αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὴν Ἱεραρχία, ὅτι δηλ. ὁ Κωνσταντινουπόλεως δὲν εἶναι ἴσος μὲ τοὺς ἄλλους πατριάρχες (!) ἀλλὰ πιὸ πάνω ἀπ᾿ αὐτούς!

Συνέχεια

Aἰτία οὐκρανικοῦ

Εστάλη στο ιστολόγιο από Ιερομόναχο του Αγίου Όρους ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.


Στὸ συγκεκριμένο πρόβλημα μὲ τὴν Οὐκρανία, ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε ἕνα μεγάλο διαγώνισμα, τέστ, δοκιμασία, ἐξετάσεις ὄχι μόνον πανελλήνιες, ἀλλὰ πανορθόδοξες:   

Συνέχεια