Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος σείει την Ορθοδοξίαν!

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Ἡ θρησκευτική διπλωματία ἐθεωρεῖτο, ἰδιαίτερα κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ἕνα ἰσχυρό ἐργαλεῖο γιά τήν ἐξάσκηση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ὁ Γ. Γραμματέας Διπλωματίας καί Θρησκευτικῶν ὑποθέσεων κ. Κ. Ἀλεξανδρής, σέ συνέδριο πού πρα­γματοποιήθηκε στήν Ἀθήνα προσφάτως στόν χαιρετισμό του μεταξύ τῶν ἄλλων εἶχε τονίσει “ἰδιαίτερα μετά τό τέλος τοῦ ψυχροῦ πολέμου καί ἀκόμα περισσότερο μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου, παρατηρεῖται ἕνα ὅλο καί μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς σκηνῆς γιά θέματα θρησκευτικῆς ὑφῆς.

Συνέχεια

Η Μεγαλόνησος εις νέαν δοκιμασίαν.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνάπτων τὸν πανθρησκειακὸν κηροστάτην (20.10.2020)!
“Ἡ πίστις ἀπόλλυται, οἱ Κανόνες τοῦτον ἐκβάλλουσι, τοῦτον ἔξω βάλε” (8.10.451 μ.Χ. Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος)

Ἡ φαναριώτικη πολιτική ἕνα σκοπόν ἔχει, νά συμπαρασύρη
εἰς τήν προδοσίαν τῆς Πίστεως ὁλόκληρον τήν Ὀρθοδοξίαν!

Νά εὐχηθῶμεν ὁ Κύριος νά μή ἐπιτρέψη
ἕνα νέον σχίσμα εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου,
διότι τό τίμημα αὐτήν τήν φοράν θά εἶναι πολύ βαρύτερον

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Συνέχεια

ΜΜΕ, οι επικίνδυνοι φρουροί του ολοκληρωτισμού.

Τοῦ κ. Γ. Τραμπούλη, θεολόγου

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τό πρόβλημα τοῦ Covid-19 ἔχει ὁδηγήσει πολλούς ἕλληνες πολίτες ἀλλά καί πολίτες σέ ὅλο τόν κόσμο σέ μεγάλη σύγχυση καί πανικό, καθώς τά ΜΜΕ καθημερινά τούς βομβαρδίζουν μέ εἰδήσεις καί στατιστικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα πολλές φορές ἀναιροῦνται ἤ ἀποδεικνύονται λανθασμένα. Χαρακτηριστικές ἦταν οἱ προκλητικές δηλώσεις τοῦ κυβερνητικοῦ λοιμωξιολόγου κ. Τσιόδρα στίς 5 Μαΐου, πού εἶχε ἀποκαλύψει ὅτι ἀσθενεῖς πού πέθαιναν ἀπό ἄλλες αἰτίες, ἐπειδή εἶχαν κορωνοϊό καταγράφονταν ὡς θάνατοι ἀπό τόν Covid-19 στά στατιστικά τῆς χώρας.

Συνέχεια

Πρέπει να μας προβληματίση σοβαρά η υποβάθμισις της συνοδικότητος.

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, Θεολόγος

Δέν προσμετρᾶς τήν ἐκτροπή, ἄν δέν τήν ἀντιπαραβάλης μέ τόν κανόνα. Δέν ἀντιλαμβάνεσαι τήν διοικητική καί ἐκκλησιολογική ἀπόκληση τῶν ἡμερῶν μας, ἄν δέν ἀντιπαραβάλης τήν σημερινή κατάσταση μέ τόν λόγο καί τήν πράξη τῶν Πατέρων. Στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τά τελευταῖα χρόνια καί εἰδικότερα μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα Ἰωάννη Παύλου Β΄ τό 2001, ἐπί ἀρχιεπισκοπείας κυροῦ Χριστοδούλου, παρατηρεῖται τό τραγικό φαινόμενο τῆς σταδιακῆς ἀλλοίωσης τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος, ἡ βαθειά ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ παντελής ἄρνηση στηλίτευσης τῶν αἱρετικῶν πλανῶν, ὁ ἐφησυχασμός τῶν συνειδήσεων, ἡ ἔλλειψη σθεναροῦ καί ἀποφασιστικοῦ φρονήματος καί ἡ σταδιακή υἱοθέτησης τῶν οἰκουμενιστικῶν πλανῶν πού φθείρουν τήν συνείδηση τῶν πιστῶν, ἀλλά ταυτόχρονα ἐπιτυγχάνεται ἡ προσέγγιση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τήν παπική.

Συνέχεια

Μετά το κλείσιμο των Ιερών Ναών αλλαγαί εις την Θείαν Ευχαριστίαν;

Ὁ Σεβ. Σύρου μοιράζων Ἀντίδωρον,
ἔχων καλυμμένον μετὰ μάκτρου τὸ χέρι του.

Ὁ Πατριάρχης θά προχωρήση εἰς τήν ἐπανεξέτασιν
τῆς δογματικῆς κατανοήσεως τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας;

Ὁ Βααρλαμισμός κυριεύει τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν

Τοῦ κ. Γ. Τραμπούλη, θεολόγου

Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε στίς 17 Μαΐου ἐπιστολή πρός τούς Ὀρθοδόξους Προκαθημένους, μέ τήν ὁποία ζητᾶ νά ὑπάρξη συζήτηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σχετικά μέ τό ζήτημα τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τοῦ τρόπου μεταδόσεώς της στούς πιστούς. Ἡ ἐπιστολή μεταξύ τῶν ἄλλων ἔγραφε ὅτι  «Ἐνώπιον τῶν διαμορφουμένων συνθηκῶν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐνωτισθῶμεν τόν ἀδελφικόν Ὑμῶν λογισμόν καί τάς σκέψεις, ὥστε, ἀπό κοινοῦ νά πορευθῶμεν εἰς τήν ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας».

Συνέχεια

Ο ΚΑΙΣΑΡ ΕΖΗΛΩΣΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ!

Ὁ σύγχρονος Καῖσαρ μέ τά ὄργανά του, τούς πολιτικούς, κατέστη ἀπόλυτος δυνάστης!

Ἡ μακροχρόνιος προσπάθεια προωθήσεως ἀπό τήν μασονίαν καί τούς πολιτικούς ἀναξίων προσώπων εἰς τήν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας ἐπέφερε τό κλείσιμον τῶν Ἱ. Ναῶν.

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

«Τό ὅραμα μιᾶς ἐλεύθερης, ζωντανῆς καί δυνατῆς Ἐκκλησίας προσέκρουε ἀνέκαθεν στήν δεδηλωμένη ἤ ἄδηλη πρσπάθεια τῆς Πολιτείας νά χρησιμοποιῆ κάθε φορά τήν Ἐκκλησία γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων της. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἐγκατάστασης τῶν Βαυ­αρῶν στήν Πατρίδα μας μέχρι σήμερα. Καί ἡ ἐπιδίωξη αὐτή τῶν ἑκάστοτε πολιτικῶν τίς περισσότερες φορές βρῆκε καί συνταγματική κάλυψη καί ἐκδηλώθηκε ἐπανειλημμένα μέ ὠμές νομοθετικές ἐπεμβάσεις στήν ἐσωτερική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐπέφερε μία ἀποδυνάμωση τῶν στελεχῶν της, ὅσων συμμάχησαν ἤ ὑπέθαλψαν τήν ὑποταγή».

Συνέχεια

Επιβεβλημένη η στήριξις του Πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Ὁ Πατρ. Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος καὶ ὁ Μητρ. Ὀνούφριος, ὅταν ὁ Ἀλεξανδρείας ἐθεώρει τὸν Ὀνούφριον κανονικόν Μητρ. τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Σέ ἀπαντητική του ἐπιστολή ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀρνεῖται νά συμμετάσχη σέ σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου γιά τήν ἑνότητα τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου. Σύγκληση, τήν ὁποία ζήτησε μέ ἐπιστολή του ὁ Πατριάρχης τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας κ. Θεόφιλος πρίν δύο μῆνες καί μέ τήν ὁποία καλοῦσε στήν Ἰορδανία ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Προκαθημένους, νά συζητήσουν τό πρόβλημα τῆς διάσπασης στόν ὀρθόδοξο κόσμο.

Συνέχεια

Ο εγωισμός και η αίρεσις κατατρώγουν τους ολιγοστούς ενοίκους του Φαναρίου.

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη

Τό Οὐκρανικό ζήτημα δέν εἶναι ἁπλά ἡ ἀντιπαράθεση δύο Ἐκκλησιῶν, τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῆς Ρωσίας, ἀλλά ἡ ἐπιβολή τῆς ἀντικανονικότητας καί τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος στήν Ἐκκλησία. Ἡ προσπάθεια δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως νά ἐπιβάλη τίς ἀντιεκκλησιαστικές ἀξιώσεις της στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, παραβιάζοντας τά Δόγματα, τούς Ἱερούς Κανόνες καί τήν Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Καί ταυτόχρονα τό Πατριαρχεῖο νά διαδραματίζη σημαντικό πολιτικό ρόλο.

Συνέχεια

Οι προκαθήμενοι αναπτύσσουν μυθεύματα.

σ.σ. Πολύ μου άρεσε το άρθρο αυτό διότι λέει αλήθειες.

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

Ἡ ὀξύτατη ἐκκλησιαστική κρίση πού ταλανίζει καί κατασκανδαλίζει ἐπί ἕνα ὁλόκληρο χρόνο τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὀφείλεται ἀποκλειστικά καί μόνον στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Ὁ Πατριάρχης στήν προσπάθειά του νά ἐπιβάλλη τίς ἀποφάσεις του καί νά ἐξασφαλίση τήν συγκατάθεση τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν χρησιμοποιεῖ μεθόδους πού εἶναι ξένες πρός τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα, πιέζοντας μέ ἀθέμιτους τρόπους τούς Ὀρθοδόξους Προκαθημένους, γιά νά ἀναγνωρίσουν τούς σχισματικούς καί αὐτοχειροτονήτους.

Συνέχεια

Υπόμνησις ευθυνών έναντι της Εκκλησίας.

Ἐνθρονιστήριος λόγος Ἀρχ. Ἱερωνύμου: «Τό σεπτό κέντρο τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας ἀσφαλής ἐγγυητής τῆς ἑνότητος». Τελικά, ποῖος ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας;

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Ὁ Μακαριώτατος δέν ἐστάθη εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων

Μέ τούς χειρισμούς τοῦ Μακαριωτάτου οἱ ἀσκοί τοῦ αἰόλου ἔχουν ἀνοιχθῆ. Ὁ τρόπος πού χειρίσθηκε τήν ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀλλά καί ἡ παρουσία του στήν Θεσσαλονίκη, ὅπου συλλειτούργησε μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος δέν στάθηκε στό ὕψος οὔτε τῆς ἀρχιερατικῆς του θέσης οὔτε καί στό ὕψος τῶν περιστάσεων.

Συνέχεια