Τὸ παραμύθι τῆς ἀνατριχιαστικῆς πραγματικότητος.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Οἱ πολλοὶ ἐντυπωσιάζονται ἐπειδὴ ὅλη ἡ Ἑλλάδα βάφτηκε μπλὲ στὶς ἐκλογές. Ἄν ἦταν μπλέ καὶ ρόζ καὶ πράσσινο θὰ ἦταν πιὸ ἀνεκτὸ, γι᾿ αὐτοὺς. Δὲν ἔχουν καὶ ἄδικο. Ἔτσι ἔχουμε μάθει. Ἡ πολυχρωμία θεωρεῖται σπουδαῖο πράγμα, ἀκόμη καὶ ἄν πίσω ἀπὸ τὰ διαφορετικὰ χρώματα ὑπάρχει ἡ ἴδια -ἐπὶ τῆς οὐσίας- πραγματικότης. Ἡ ἴδια πραγματικότης, ἀλλὰ λόγῳ τῶν διαφορετικῶν προσώπων (μὲ τοὺς διαφορετικοὺς ἐγωϊσμοὺς καὶ τὰ διαφορετικὰ προσωπικὰ συμφέροντα) ἡ πορεῖα γίνεται πιὸ δύσκολη. Μὲ ἕναν ἀρχηγό εἶναι εὐκολώτερα τὰ πράγματα. Ἀπόλυτος μονοκράτωρ. Γι᾿ αὐτὸ δὲν σκέφτηκε οὔτε δευτερόλεπτο γιὰ συνεργασία, μόλις φάνηκαν τὰ πρώτα ἀποτελέσματα. Νέες ἐκλογὲς γιὰ ἀπόλυτη κυριαρχία, καὶ στυγνό αὐταρχισμό. Ὅταν τὸν τελευταῖο καιρὸ φέρθηκε μὲ τέτοιο ἀπολυταρχικὸ τρόπο, καὶ κατεξευτέλισε καὶ τὸν λαὸ καὶ τὴν χώρα, μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία, ἔχοντας «ἰσχυρὴ» ἀντιπολίτευσι, ἔστω καὶ εἰκονικὴ, τί θὰ κάνει τώρα ποὺ θὰ εἶναι ἀπόλυτος κυρίαρχος μέσα στὴ Βουλή; Χρειάζεται ἐρώτημα; Θὰ διαλύσῃ τὰ πάντα, προσαρμόζοντας κατάληλα ὄχι μόνο τὴν Νομοθεσία, ἀλλὰ καὶ τὸ ἤδη κουρελιασμένο -καὶ βολικὸ σὲ πολλὰ , ἀλλὰ ὄχι σὲ ὅλα- Σύνταγμα.

Συνέχεια

Τὰ γαϊδούρια μαλώνουνε ἔξω ἀπ᾿ τὸν ἀχυρώνα καὶ θὰ σκορπίσουν τ᾿ ἄχυρα καὶ νηστικὰ θὰ μείνουν.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης.

Α΄

Διατυπώνονται ἀπόψεις γιὰ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς ἐκλογές, διότι ὁ συμμετέχων –λένε- νομιμοποιεῖ τὸ σύστημα ἐξουσίας. Δὲν ὑπάρχει οὔτε ὁ χρόνος οὔτε ἡ διάθεσις νὰ λεπτολογίσουμε ἐπ᾿ αὐτοῦ, εἰδικῶς ὅταν ἔχουν γραφεῖ πάμπολες σελίδες καὶ ἔχουν ἐκφωνηθῇ ὁμιλίες πολλῶν ὡρῶν, ἀκόμη καὶ ἀπὸ σπουδαίους καὶ βαθύνοοες διανοητὲς καὶ πανεπιστημιακούς.  Ἔτσι κι᾿ ἀλλοιῶς οἱ λόγοι καὶ τὰ ἐπιχειρήματα δὲν ἔχουν τελειωμὸ, ἰδιαιτέρως  ἄν ὑπάρχει κρυμμένος καὶ κάποιος ἐγωϊσμὸς, πράγμα ποὺ συνήθως συμβαίνει σὲ ὅλους μας. Σὲ κάθε λόγο ὑπάρχει ἀντίλογος· στὴν ζωὴ, στὴν πραγματικότητα, ποιός εἶναι ὁ ἀντίλογος;

Συνέχεια

Δύο γαϊδάρων (ἐκλογικὰ) ἄχυρα.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων. 11 Μαΐου 2023

Ἡ ἐπικράτησις τοῦ Ἀντιχρίστου, δηλαδὴ ἡ ἀπόλυτη ὑποδούλωσις τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ παγκόσμια κυριαρχία του θὰ γίνῃ διὰ τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, διὰ τῶν κυβερνώντων. Διὰ τῶν ἀρχόντων τῶν δήμων (τῶν λαῶν δηλαδή), τῶν δημάρχων. Αὐτὰ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς θεωροῦνται δεδομένα, πιστεύω. «Δημάρχους ἱστᾶ ἐπιτελεῖν τὸ πρόσταγμα». Ὁ σατανᾶς τοῦς ἱστᾷ, τοὺς τοποθετεῖ, γιὰ νὰ ἐπιτελέσουν τὸ πρόσταγμά του. Ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος τὸ λέει, στὴν περὶ Ἀντιχρίστου ὁμιλία του. Καὶ ὅλοι οἱ πατέρες βέβαια τὸ ἐξηγοῦν καὶ τὸ ἀναλύουν.

Συνέχεια

Παραμονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου..

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 22 Ἀπριλίου 2023.

Γυρνῶντας ἀπὸ τὸν ἐσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Γεωργίου στ᾿ αὐτία μου ἀκουγόντουσαν ἀκόμη τὰ λόγια τοῦ δοξαστικοῦ:

 «..Τὴν ἐκ διαβολικῆς πλάνης χερσωθεῖσαν γῆν ἐκαλλιέργησας, καὶ τὴν ἀκανθώδη θρησκείαν τῶν εἰδώλων ἐκριζώσας, τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως κλῆμα κατεφύτευσας·…».

Συνέχεια

Πάσχα χριστιανῶν εἰδωλολατρῶν.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Μ. Δευτέρα. 10 Ἀπριλίου 2023.

Ἐπειδὴ ζοῦμε σὲ ἐποχὴ ἀπολύτου ἐκτραχηλισμοῦ, ἀποστασίας καὶ σχιζοφρένειας μᾶς κάνει καλὸ, πιστεύω, νὰ ἀκοῦμε τί λέγεται στὶς ἀκολουθίες καὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ πνεῦμα τῶν πατέρων ποὺ μᾶς παρέδωσαν αὐτὲς τὶς θεσπέσιες συνθέσεις.

Γιὰ τὰ ὑψηλά θὰ ὁμιλήσουν καὶ θὰ ἀσχοληθοῦν αὐτοί ποὺ τὰ ζοῦνε. Ἐγὼ θὰ προσπαθήσω νὰ πῶ δυὸ κουβέντες γιὰ τὰ χαμηλά, τὰ γήϊνα. Αὐτὰ ποὺ μᾶς ταλαιπωροῦν καὶ ταλαιπωροῦμε καὶ ἐμεῖς τοὺς ἄλλους.

Συνέχεια

Μὲ θυμὸ καὶ ὀργὴ (ἀπὸ ἀγάπη).

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 23 Μαρτίου 2023

Στὰ χρόνια ποὺ ζοῦμε, μὲ τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὴν πίστι καὶ τὸν δαιμονισμὸ στὴ ζωή, παρατηρῶ ἕναν κοινὸ τρόπο ἀντιμετωπίσεως ἀπὸ τοὺς ταγμένους νὰ ἀγρυπνοῦν καὶ νὰ ποιμαίνουν, ὅσων ταλαιπώρων ἀποροῦν καὶ διαμαρτύρονται, γιὰ ὅσα συμβαίνουν. Μιλῶ γιὰ τὶς καθημερινὲς ἐπαφὲς καὶ συζητήσεις, ἀλλὰ καὶ γιὰ εὐρύτερες καὶ δημόσιες τοποθετήσεις. (Δὲν ἀναφέρομαι σὲ γενικώτερες, βαθύτερες καὶ σχεδιασμένες στρατηγικὲς, οἱ ὁποῖες, φεῦ!, ὑπάρχουν). Νομίζω ὅτι οἱ περισσότεροι θὰ ἔχουν ἐμπειρία αὐτῶν στὰ ὁποῖα ἀναφέρομαι, κατὰ περίπτωσιν.

Συνέχεια

Δικαιοκρισία καὶ ἀγώνας ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ τοῦ ἀνθρώπου.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Ἔχουν περάσει σχεδὸν τρία χρόνια διωγμοῦ τῆς πίστεως καὶ ἐξευτελισμοῦ τῆς ἐκκλησίας , μὲ τὴν μετατροπὴ πολλῶν ἐκ τῶν ποιμένων  της σὲ ὑπηρέτες τοῦ σατανικοῦ καὶ ἀνθρωποκτόνου παγκοσμίου συστήματος ἐξουσιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων, καὶ πολλῶν ἄλλων σὲ μουγκούς  καὶ κρυπτομένους.  Τὸ καθημερινὸ φαινόμενο τῶν ξαφνικῶν θανάτων δὲν ξαφνιάζει κανέναν. Kανένας δὲν ἐνδιαφέρεται, κανένας δὲν διαμαρτύρεται καὶ δὲν ζητάει ἐξηγήσεις ἀπὸ τοὺς ἐπιβολεῖς τῶν σκευασμάτων τοῦ θανάτου, ὅπως πλέον ἀπεδείχθη καὶ ἐπιβεβαιώνεται καθημερινῶς ὅτι εἶναι. Αὐτὸ ποὺ εἶναι πολὺ ἀποκαρδιωτικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι συζητῶντας μὲ ἀνθρώπους «τῆς ἐκκλησίας» , -αὐτοὺς ποὺ χαρακτηρίζονται (ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι σεμνύνονται) ὡς  «ὑπάκουοι» καὶ σωστοί- παρατηρῶ ὅτι ἐνῷ τὰ γεγονότα βοοῦν, ἐνῷ ἡ ἀλήθεια εἶναι πρὸ ὀφθαλμῶν, συνεχίζουν νὰ ἐπαναλαμβάνουν: «Ποιός εἶμαι ἐγὼ νὰ κρίνω;», «Δὲν μπορῶ νὰ κρίνω», «Μὴν κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε» … κτλ.

Συνέχεια

Ἰνδιάνος ἄγγελος: «Στῶμεν καλῶς».

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 27 Ἰανουαρίου 2023.

Μοῦ ἔστειλαν φίλοι ἕνα δίλεπτο ἀποσπασμα ἀπὸ τὸ κήρυγμα ἑνὸς Κολομβιανοῦ Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου. Ὁ ἐπίσκοπος, ὅπως διάβασα, ὀνομάζεται Τιμόθεος καὶ ἔχει τίτλο ἐπίσκοπος Ἄσσου Μεξικοῦ. Μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσι ἡ ζωντανή του πίστι, ποὺ ἀποδεικνυόταν στὸν ἀπλό οὐσιαστικό καὶ βαθὺ πνευματικά λόγο του. Βρήκα ὅλο τὸ κήρυγμά του καὶ τὸ ἀπομαγνητοφώνησα. Ἡ ὀμιλία ἐξεφωνήθη στὶς 22/1 2023 στὸν Ι.Ν. Ἀναλήψεως Νέου κόσμου Ἀθηνῶν.

Συνέχεια

Μυστήριον μέλαν.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 6 Νοεμβρίου 2022.

Ἡ εἰκόνα: Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εὐγένιος γονατιστὸς μπροστὰ στὸν τάφο τοῦ Ν. Καζαντζάκη. Πίσω ἄλλοι τρεῖς ἱερωμένοι, καὶ πιὸ πίσω μιὰ δεκαριὰ μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Τμήματος τῆς Διεθνοῦς Ἐταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη.

Ὅπως γράφεται στὶς ἐφημερῖδες καὶ στοὺς διαδικτυακοὺς ἐνημερωτικοὺς τόπους τὸ γεγονὸς ἔλαβε χώρα «κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ τρισαγίου στὴ μνήμη τοῦ μεγάλου συγγραφέα καὶ στοχαστή» [1].

Συνέχεια

Θεϊκὴ καὶ σατανικὴ ἑνότης Γ΄

Μέρος Α’ ΕΔΩ Μέρος Β’ ΕΔΩ

Γεώργιος Κ. Τζανάκης  Ἀκρωτήρι Χανίων. 7 Ὀκτωβρίου 2022

Ξαναγυρνάμε στὰ λόγια τοῦ Ἀθηνῶν.

«Δὲν μπορεῖ ὁ κάθε ἕνας νὰ κάνῃ μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας αὐτὸ ποὺ θέλει. … Ἄν διαφωνεῖ  ἤ θέλει οἱ δικὲς του οἱ ἀπόψεις νὰ ἐπικρατήσουν εἰς βάρος τῶν πολλῶν καὶ δὲν γίνεται, ἀποχωρεῖ.  «Ἀποτειχίζεται» ἔλεγαν οἱ πατέρες μας, καὶ ἀφήνει τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας νὰ προχωρήσῃ. Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (https://www.youtube.com/watch?v=Pzj8ryqlc94&t=3983s)

Συνέχεια

Θεϊκὴ καὶ σατανικὴ ἑνότης Β΄.

Μέρος Α’ ΕΔΩ

Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων. 2 Ὀκτωβρίου 2022

Στὶς 11/9/22 ἐγκαινιάστηκε ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα Περιστερᾶς Ἱερισσοῦ καὶ πλὴν τοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ παρέστη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι ἱεράρχες. (Ἀναρτήθηκε σὲ βίντεο στὸν διαδικτυακὸ τόπο  https://www.youtube.com/watch?v=Pzj8ryqlc94&t=3983s  ἀπὸ ὅπου μεταφέρω τὰ παρακάτω ἀποσπάσματα τῶν λόγων τοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν.)

Στὴν προσφώνησί του ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ εἶπε (καὶ) τὰ ἑξῆς:

Συνέχεια

Θεϊκὴ καὶ σατανικὴ ἑνότης Α΄.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 28 Σεπτεμβρίου 2022

Τὸ τελευταῖο διάστημα, ἰδιαιτέρως στὴν τελευταία περίοδο τῆς λεγομένης «Ὑγειονομικῆς κρίσεως», κάποιοι, κυρίως ἐπίσκοποι κατ᾿ ἀρχήν, καὶ ὁμόφρονές ἤ μιμητές τους παπάδες-πνευματικοὶ στὴν συνέχεια, ὅλο ἀναφέρονται στὴν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Τὴν ὥρα ποὺ διαρηγνύουν μὲ τὶς πράξεις τους αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἑνότητα συνεχῶς μιλοῦν καὶ «ἀνησυχοῦν» γιὰ τὴν ἑνότητα.

Συνέχεια

Θάσος: Ἡ ἀσέβεια ὡς εὐσέβεια.

Γεώργιος Τζανάκης

Ὅταν ὁ Αὐτοκράτορας, μετὰ τὶς πιέσεις καὶ μεθοδεύσεις τοῦ Εὐσεβίου, διέταξε τὸν Πατριάρχη Ἀλέξανδρο, νὰ συνεισέλθῃ τὴν ἑπομένη στὸν ναὸ μὲ τὸν Ἄρειο, ὁ Πατριάρχης μπῆκε στὸ ἱερὸ, ἔπεσε χάμω καὶ παρακαλοῦσε τὸν Θεό λέγοντας: Ἄν αὔριο μπῇ μαζί μου στὸν ναὸ ὁ Ἄρειος, πάρε με, ἐμένα τὸν δοῦλο σου,ἀπὸ τὴ ζωή, καὶ μὴ συναπολέσῃς τὸν εὐσεβή μὲ τὸν ἀσεβή. Ἄν νοιάζεσαι γιὰ τὴν ἐκκλησία σου (γνωρίζω ὅτι νοιάζεσαι) δὲς τὰ ὅσα λένε αὐτοὶ ποὺ εἶναι γύρω ἀπὸ τὸν Εὐσέβιο καὶ μή δώσῃς τὴν κληρονομία σου σὲ ἀφανισμό καὶ ὄνειδος. Πάρε ἀπὸ τὴν ζωή τὸν Ἄρειο γιὰ νὰ μὴ φανῆ ὅτι καθὼς εἰσέρχεται αὐτὸς στὴν ἐκκλησία εἰσέρχεται μαζί του καὶ ἡ αἵρεσις καὶ θεωρηθῇ πλέον ἡ ἀσέβεια ὡς εὐσέβεια.

Συνέχεια

Μιὰ ἀπὸ τὰ ἴδια. Περὶ «ἐλέῳ Θεοῦ» Ἐπισκόπων καὶ ἱερέων.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων.  17 Αὐγούστου 2022

Βλέπουμε μὲ ποιὸν τρόπο προσπαθοῦν οἱ ἐπίσκοποι (καὶ κατ᾿ ἀναλογίαν οἱ ὁμόφρονὲς τους ἱερεῖς)  νὰ ἐπιβάλλουν στοὺς ἀνθρώπους τὶς αὐθαίρετες δικὲς τους γνῶμες καὶ ἐπιλογὲς. Στὴν παροῦσα περιπέτεια μὲ τοὺς κορωνοϊοὺς καὶ τὰ ἐμβόλια ποὺ τείνῃ νὰ ξεθεμελιώσῃ τὴν ὅποια πίστι μᾶς ἔχει ἀπομείνει, εἶναι κραυγαλέα ἡ προδοτικὴ στάσις τους γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ ἀποκαρδιωτικὸ ὅμως εἶναι ὅτι ἀντὶ νὰ ποῦν μιὰ συγνώμη γιὰ ὅσα ἔκαναν, ἤ, ἔστω, νὰ μὴν μιλήσουν καθόλου, κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς συνεχίζουν καὶ ἐπιμένουν καὶ θέλουν νὰ βγοῦν καὶ ἀπὸ πάνω. Τέτοια τύφλωσις, τέτοια ἔπαρσις καὶ τέτοια ἀνοησία -καὶ μάλιστα δημοσίως κατατεθημένη- προκαλεῖ ἀπορία καὶ ὑποψία, γιὰ νὰ μὴν πῶ βεβαιότητα, ὅτι κάτι ἄλλο συμβαίνει μὲ αὐτούς. Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τόσο ἄσχετοι ἤ πλανεμένοι. Μάλλον εἶναι στρατευμένοι. Ὑπηρετοῦν ἄλλον ἀφέντη, ἄλλον κύριο· καὶ δὲν διακονοῦν, ἀλλὰ πουλοῦν τὸν λαό τοῦ Θεοῦ.

Συνέχεια

Ναυαγίων Ναυάγια – Ἡ χαμένη ἀρχιερατική ἐμπιστοσύνη.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων, 3 Αὐγούστου 2022

Ἡ σημερινή λέξις ἐμπιστοσύνη εἶναι μία ἀπὸ τὶς σημασίες τῆς ἀρχαίας λέξεως «πίστις». Συνήθως σήμερα ὅταν λέμε πίστις ἐννοοῦμε τὸ  θρησκευτικὸ δόγμα, τὴν θρησκεία, τὸ θρήσκευμα,  στὸ ὁποῖο πιστεύει κάποιος, ἀλλὰ ἐπίσης (ἡ λέξις πίστις)  ἀφορᾶ τὴν ὑποκειμενικὴ πεποίθησι, ἐμπιστοσύνη, ἀξιοπιστία προσώπου, πράγματος ἤ καταστάσεως. 

Λαρίσης Ἱερώνυμος θεωρεῖ ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ βυσσοδομοῦν ἐναντίον Συνόδων, Πατριαρχῶν, Μητροπολιτῶν Κληρικῶν κλπ προκειμένου νὰ κλωνίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου σ᾿ αὐτοὺς:

Συνέχεια

Τρικυμίες και ναυάγια Ε’.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 27 Ἰουλίου 2022  

Α μέρος ΕΔΩ, Β μέρος ΕΔΩ, Γ μέρος ΕΔΩ, Δ μέρος ΕΔΩ.

Ἔχουμε μείνει στὴν διαπίστωσι τοῦ ἐπισκόπου ὅτι στὴν πρώτη φάσι τῆς πανδημίας δημιουργήθηκαν ρήγματα στὴν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος λόγῳτῆς ἐντόνου κριτικῆς κατὰ τῆς Συνόδου καὶ τῶν ἐπισκόπων ἀπὸ ὁμάδες πιστῶν.!!! (ΝΛ. ΑΠ7 σελ.18)

Συνέχεια

Τρικυμίες και ναυάγια Δ’ – Οἱ «ποικίλοι» πιστοί, καὶ ὁ ποικιλομήτης ἐπίσκοπος.

Α μέρος ΕΔΩ, Β μέρος ΕΔΩ, Γ μέρος ΕΔΩ

Γεώργιος Κ. Τζανάκης.

Μετὰ ἀπὸ ὑποχρεωτικὴ διακοπὴ τῆς καταδύσεώς μας στὸν πολυποίκιλο βυθὸ τῶν περιγραφῶν, προβληματισμῶν, σκέψεων καὶ προτάσεων τοῦ σεβασμιωτάτου Λαυρεωτικῆς, πρὸς εὕρεσιν τῶν πολυτίμων κεκρυμένων μαργαριτῶν, ἐπανερχόμεθα ἀλιεύοντες καὶ παρουσιάζουμε στοὺς τυχόντες ἀναγνῶστες ὅ,τι βρήκαμε, προτρέποντας τους νὰ μελετοῦν προσεχτικὰ ὅσα οἱ ἱεράρχες μας λένε καὶ πράττουν, συγκρίνοντάς τα μὲ τὰ λόγια καὶ τὶς πράξεις τῶν ἁγίων πατέρων τῆς ἐκκλησίας μας καὶ χρησιμοποιῶντας καὶ λίγο τὸ μυαλό τους. Διότι ἐνῷ ἡ χρήσις τῶν μασκῶν εἶναι ὑποχρεωτική, ἄν καὶ ἐπιβλαβής, ἡ χρήσις τοῦ μυαλοῦ παρουσιάζεται ὡς περιττή ἀπὸ τοὺς πλείστους σημερινοὺς ἡγέτες τοῦ λαοῦ, πνευματικοὺς καὶ πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς.  

Συνέχεια

Τρικυμίες και Ναυάγια Γ’

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 14 Ἰουλίου 2022

Α’ μέρος ΕΔΩ, Β’ μέρος ΕΔΩ.

Ὀσφραινόμεθα τὰ ἄνθη τῶν λόγων τοῦ Μεσογαίας Νικολάου ἀπὸ τὸν ἀνθόκηπο τοῦ Λαρίσης Ἰερωνύμου καὶ προσπαθοῦμε νὰ σᾶς μεταδώσουμε ὁλίγη ἀπὸ τὴν ὁσμὴν τῶν μύρων τους, ἡ ὁποία ὄντως εἶναι πολὺ δυνατή. Ξεπερνάει τὰ ἄλλα ἀρώματα. («Ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα» Ἄσμα ἀσμάτων 1,3)

Συνέχεια

Τρικυμίες και ναυάγια Β’

Το πρώτο: «Τρικυμίες και ναυάγια»

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 10 Ἰουλίου 2022

Ἔρχεται λοιπὸν ἕνας ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Μεσογαίας Νικόλαος, καὶ προκειμένου νὰ ὑποστηρίξῃ ἐπιστημονικῶς, καθότι κάτοχος ἐπιστημονικῶν τίτλων, τὶς ἀνάγκες τοῦ Λαρίσης (καὶ ὄχι μόνον) γιὰ νὰ «πολεμήσουν τὴν συκοφαντία ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας» – ἔτσι λένε- συγγράφει καὶ δημοσιεύει τὸ κείμενο «Πνευματικὴ θεώρησι τοῦ ἀντιεμβολιαστικοῦ ἱδεολογήματος» στὸ ἔντυπο «Ἀχιλλίου Πόλις τ.7, τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης (ΑΠ7).

Συνέχεια

Τρικυμίες και ναυάγια.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης.  Ἀκρωτήρι Χανίων. 6 Ἰουλίου 2022

Εἰσαγωγικά.

Δυστυχῶς, ἀναγκαζόμαστε πάλι νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τοὺς λόγους ἀνθρώπων ποὺ ἡ ἐκκλησία μας τοὺς ἔχει δώσει ἀρχιερατική ἀξία. Ἀναφέρω  τὸ «δυστυχῶς»  διότι δὲν νομίζω κανεὶς φυσιολογικὸς καὶ -κατὰ δύναμιν- πιστὸς στὴν ἐκκλησία ἄνθρωπος νὰ εὐχαριστῇται ὅταν ἀναγκάζεται νὰ πῇ λόγους ὄχι ἐπαινετικοὺς γιὰ κάποιον ἄλλον, -πολὺ περισσότερον δὲ ὅταν ὁ ἄλλος εἶναι ἀρχιερεῦς τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας.

Συνέχεια

Αἰφνίδιος θάνατος.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων. 08 Μαΐου 2022

Ὁ Συρόπουλος, στὸ τέλος τῶν ἀπομνημονευμάτων του, ἀναφέρεται «στὰ πολλὰ προηγηθέντα ἐμπόδια ποὺ παρουσίασε ὁ Θεὸς, ὥστε νὰ μὴν γίνῃ ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Φεράρας Φλωρεντίας, ἄν ἤθελαν νὰ τὰ προσέξουν οἱ δικοί μας. Ἀλλὰ καὶ μετὰ ποὺ ἔγινε (ἡ «σύνοδος») πάλι ἔκοβε ὁ Θεὸς καὶ ἀφαιροῦσε ὅσα ὁδηγοῦσαν στὴν ἔνωσι».

Συνέχεια

Χριστὸς Ἀνέστη;

Γεώργιος Τζανάκης

Παντοῦ, τοὐλάχιστον τὴν μέρα τῆς Ἀναστάσεως ἀκουγόντουσαν αὐτὲς οἱ δύο λέξεις ἀπὸ κάθε γλῶσσα καὶ κάθε στόμα, καὶ ἐνεδεχομένως θὰ ἀκούγονται γιὰ τὸ ἑπόμενο διάστημα ἀπὸ κάποιους πιὸ «σχετικούς». Γιὰ τοὺς πολλοὺς διήρκεσε ὅσο καὶ τὰ πυροτεχνήματα. Καὶ πάντα ἡ τυπικὴ ἀπάντησις εἶναι : «Ἀληθῶς Ἀνέστη».

Συνέχεια

Ὁ Νυμφίος καὶ τὸ ποτήριον τοῦ θανάτου.

Γεώργιος Τζανάκης

Ὅτι καὶ νὰ συμβαίνει, ὅτι καὶ νὰ γίνεται γύρω μας καὶ μέσα μας, εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ὁ Νυμφίος ὑπάρχει καὶ ἔρχεται. Μέσα στὸ σκοτάδι τῆς νύχτας ποὺ μᾶς περιβάλει, ἔρχεται.  «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός».

Ὁ Νυμφίος εἶναι ὁ προσδοκώμενος. Αὐτὸν ζητοῦν οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Γι᾿ αὐτὸν πονοῦν καὶ γι᾿ αὐτὸν κλαῖνε πρὶν καταχωθοῦν ἀπὸ τὰ μπάζα τῶν παθῶν καὶ τῆς πλάνης. Αὐτὸς εἶναι τὸ πᾶν, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Πορφύριος. Αὐτὸς εἶναι ὁ Πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος. Αὐτὸς εἶναι ἡ μόνη κεφαλή, ὁ μόνος ἀρχηγὸς, ὁ μόνος φιλάνθρωπος. Ὅσα φλυαροῦν οἱ βοθρολυμαῖες καὶ λεπιδοφόρες γλῶσσες περὶ πρωτείων καὶ ἀρχηγῶν καὶ πρώτων εἶναι ἀπάτη καὶ ψεῦδος τοῦ διαβόλου. Εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς τρίτης Εὔας ποὺ βρῆκε ὁ δράκων καὶ φροντίζει μέ τὰ λόγια της νὰ ὑποσκελίσῃ τὸν σύγχρονο ταλαίπωρο ἄνθρωπο. Εἶναι τὰ λόγια –καὶ τὰ ἔργα- τῶν συγχρόνων γεωργῶν στοὺς ὁποίους ἐμπιστεύτηκε ὁ οἰκοδεσπότης Χριστὸς τὸν ἀμπελώνα του. Τὸ τέλος τους εἶναι προδιαγεγραμμένο στὸ εὐαγγέλιο τοῦ ὅρθρου τῆς Μ. Δευτέρας ποὺ ἀκούσαμε σήμερα τὸ βράδυ: «Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; λέγουσιν αὐτῷ, Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς».

Συνέχεια

Γιὰ τὸν ἅγιο Ἀμφιλόχιο Μακρή, ἀπὸ τὴν Ἀμφιλοχία τῶν Χανίων.

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή: Γεώργιος Κ. Τζανάκης.

«—«Μὰ τί ἔπαθε ὁ Στέφανος; Δὲν ξαναεῖδε καλόγερο καὶ γράφει αὐτά;»

Αὐτὰ ἔλεγε ἡ κ. Μαρίκα Κουφάκη στὰ ἀδέλφια της στὴν Ἀθήνα ὅταν ὁ σύζυγός της κ. Στέφανος Κουφάκης τῆς ἔγραφε συνεχῶς γιὰ «τὴν βιβλικὴ μορφή» τοῦ καλόγερου ποὺ φιλοξενοῦσε στὸ σπίτι τους, στὰ Χανιὰ τῆς Κρήτης, ἐνῷ ἡ ἴδια λόγῳ ἀσθενείας βρισκόταν στὴν Ἀθήνα:

—«Νὰ δεῖς Μαρίκα τὴν βιβλική του μορφή. Νομίζεις πῶς βλέπεις τὸν Πατριάρχη Ἀβραάμ».

Συνέχεια

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας χωρὶς τὸ Συνοδικόν της. Ἐκκλησία χωρίς Χριστό.

Γεώργιος Τζανάκης

Γιατὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐθέσπισαν τὸν ἐορτασμὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας τὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν νηστειῶν;

Γιατὶ ἡ σημερινὴ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία ἀπεχθάνεται, περιφρονεῖ καὶ κυρίως διαστρέφει καὶ ἀναποδογυρίζει ἐντελῶς τὴν σημασία αὐτῆς τῆς ἑορτῆς;

Συνέχεια

Οὐκρανία, Κράϊνες καὶ τῆς σύγχρονης χαλιμᾶς τὰ παραμύθια.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 10 Μαρτίου 2022

Ὅποιος πρὶν καμμιὰ τριανταριὰ χρόνια ἔζησε, σὲ κάποιο βαθμό, τὰ πραγματικὰ γεγονότα στὴν τότε Γιουγκοσλαβία, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀνατριχιάσῃ μὲ ὅσα γίνονται σήμερα στὴν Οὑκρανία. Ξαναγίνονται τὰ ἴδια πράγματα, ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἀνθρώπους, γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό.

Ἀπὸ τὴν Κράϊνα τότε ξεκίνησαν (συνέχεια τῶν σφαγῶν τοῦ Β΄ παγκοσμίου πολέμου). Στὴν Οὑκρανία σήμερα. Στὰ ἀκρινά μέρη, στὶς ἀκρινὲς περιοχές, στὶς ἐσχατιές, ἐκεὶ ποὺ τελειώνει ὁ ὀρθόδοξος κόσμος καὶ ἀρχίζει ἡ φραγκοπαπιστική, ἡ εὐρωμασωνική, ἡ σατανιστικὴ εὐρωσιωνιστικὴ ἐπικράτεια ποὺ θέλει νὰ διαλύσῃ τὸν ὀρθόδοξο κόσμο.

Συνέχεια

Ἐκκλησία Κρήτης: Νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ κάτι; Γ΄

Γεώργιος Τζανάκης

Ἐνθρονιστήριος λόγος (ΕΛ)[1]

«Οἱ ὑποθῆκες τοῦ ἀποστόλου Παῦλου διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπιστολῆς του ἀποτελοῦν ὑποθῆκες καὶ γιὰ τὴν δική μου ἀναξιότητα.» Ὁ Κρήτης Εὐγένιος (ΕΛ).

Λέγοντας ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος ὅτι οἱ ὑποθῆκες τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀποτελοῦν καὶ ὑποθῆκες γι᾿ αὐτὸν τὸν ἴδιο μᾶς χαροποιεῖ ἀφ᾿ ἑνὸς, ἀλλὰ μᾶς δίνει τὸ δικαίωμα -καὶ μᾶς ὑποχρεώνει ταυτοχρόνως- νὰ συγκρίνουμε τὰ ὅσα λέγει καὶ πράττει μὲ ὅσα διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Συνέχεια

Ἐκκλησία Κρήτης: Νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ κάτι; Β΄

Γεώργιος Τζανάκης

2. Ἐνθρόνησις

Γιὰ κάποιους θὰ ἀρκοῦσε ἡ φωτογραφία τοῦ Πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν νέο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης γιὰ τὸ τί πρόκειται νὰ ἐπακολουθήσῃ. Καὶ οἱ δύο ἐν κημῷ, σύμβολο τῆς ὑποταγῆς στοὺς σχεδιασμοὺς τῆς ἐπιχειρούμενης μεγάλης ἐπανεκίνησης. Δημοσιοποίησις τοῦ μηνύματος ὅτι ἔχουν ἐνεργοποιηθῇ ἀπολύτως γιὰ τὴν ἔμπρακτη ἐφαρμογή της. Καὶ ταυτοχρόνως -γιὰ τοὺς «ἐντὸς» τῆς ἐκκλησίας- γιὰ τὴν συνέχισι τῆς ἀπόλυτης ὑποταγῆς-ὑπακοῆς τῆς ἐκκλησίαστικῆς ἡγεσίας στὰ ὁποιαδήποτε νέα κελεύσματα τῆς Πολιτείας, ὥστε νὰ καμφθοῦν καὶ νὰ ἀκολουθήσουν. Αὐτὸ ἐξ ἀρχῆς εἶχε δρομολογηθῇ καὶ δηλωθῇ προφορικῶς καὶ γραπτῶς ἀπὸ τὸν νέο ἀρχιεπίσκοπο:

Συνέχεια

Ἐκκλησία Κρήτης: Νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ κάτι;

Γεώργιος Τζανάκης

Στὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐξελέγη νέος ἀρχιεπίσκοπος. Ὑπάρχει περίπτωσις νὰ συμβῇ κάτι διαφορετικό ἀπὸ ὅτι συνέβαινε μέχρι σήμερα; Τί δείχνουν τὰ γεγονότα καὶ τὰ λεχθέντα; Ἄς καταθέσουμε μερικὰ ἀπὸ ὅσα γνωρίζουμε καὶ ἄς ἐξάγει τὰ συμπεράσματα του, ὅποιος ἔχει ἀκόμη τὴν κακιὰ συνήθεια νὰ χρησιμοποιῇ τὸ μυαλό του.

Συνέχεια

Ἀνευλαβὴς εὐλάβεια.

Γεώργιος Τζανάκης

Βλέπουμε ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης, νὰ ἱερουργοῦν μασκοφορεμένοι. Νὰ βγάζουν τὰ ἅγια μασκαρεμένοι. Νὰ κοινωνοῦν τὸν λαό μὲ τὰ μουρόπανα μέχρι τὰ μάτια. Καὶ τὸν λαὸ νὰ «προσκυνᾶ» τὶς ἅγιες εἰκόνες χωρὶς τὰ χείλη του τὰ ἄλαλα νὰ ἀκουμποῦν, γιατί μεσολαβοῦν μιὰ ἥ δυό «μασκοῦλες». Γιὰ νὰ μπῇς στὸν ναὸ ἐλέγχεσαι ἀπὸ σεκουριτάδες, οἱ παπάδες οἱ ψάλτες καὶ καντηλανάφτες πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν ὑποχρεωτικά. Τὸν λαὸ τὸν ἔχει ἀναλάβει ἐκβιάζοντας τον ὁ τύραννος ὁ ἀπάνθρωπος, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἀκόμη ἐκβληθῇ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. (Πότε; Παναγία μου;)

Συνέχεια

Τὸ λυκόφως τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. (Λίγα σχόλια γιὰ μία Ἐγκύκλιο ἐκτροχιασμοῦ καὶ ντροπῆς).

Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης

Φίλος ὁ Πλάτων, φιλτάτη ἡ ἀλήθεια.

Μὲ τὸ νέο ἔτος ὁ Μητροπολίτης Χανίων Δαμασκηνός ἔστειλε τὴν ἐγκύκλιο 1-2022 (Α.Π. 70, 10/1/2022) πρὸς τοὺς κληρικοὺς καὶ μοναχοὺς τῆς Μητροπόλεως.[1] Μὲ ἔκπληξι καὶ ὁδύνη διαβάσαμε τὰ ὅσα γράφονται ἐκεί. Παραθέτωμε λίγα πρώτα σχόλια σὲ ὁρισμένα σημεῖα τῆς Ἐγκυκλίου, χωρὶς νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐξηγήσουμε τοὺς βαθύτερους λόγους τῆς τακτικῆς ποὺ ἀκολουθῇ ἡ Μητρόπολις καὶ τὶς συνέπειες τῶν πράξεών της.

Συνέχεια

Ἀπὸ τὸν βίο τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου.

(Πρόχειρο σημείωμα)

Γεώργιος Τζανάκης

Λόγῶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου διάβασα πάλι τὸν πρωτότυπο βίου του, ποὺ ἔχει γράψει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. (PG26 837 – 976 ἀπὸ ὅπου οἱ παραπομπές). Ἔχω αὐτὸ τὸ χούϊ νὰ διαβάζω μόνο στὸ πρωτότυπο τοὺς βίους καὶ τὰ ἔργα τῶν ἁγίων. Ἔτσι μ᾿ ἔμαθαν αὐτοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔμαθα (ὅτι ἔμαθα καὶ ἄν ἔμαθα) γιὰ τὴν πίστι. Βεβαίως βλέπω καὶ ὑπάρχουν στὸ διαδίκτυο πολλοὶ καὶ ὡραίοι βίοι τῶν ἁγίων γραμμένοι μὲ πληρότητα καὶ ἀγάπη, ἀλλὰ ἐγὼ ἔχω αὐτὸ τὸ κόλλημα.

Συνέχεια

Ψεκασμένοι και Διωκόμενοι.

Γεώργιος Τζανάκης

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔρχεται καὶ φέρνει τὴν Χάρι Του σὰν τὶς σταγονίτσες τῆς δροσιᾶς.

«Ἐπεφοίτησε δὲ καὶ ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις, οἷόν τινας δρόσου ψεκάδας μιμουμένη». ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ PG69 1148

Ψεκάδες λένε οἱ ἅγιοι αὐτὲς τὶς σταγονίτσες. Καὶ, ἄρα, ψεκασμένοι ὅσοι τὶς δέχονται. (Βέβαια οἱ τυραννίσκοι φασίστες ἄρχοντες τῆς σήμερον, πολιτικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοί, λοιδωροῦν καὶ ὑβρίζουν ὅσους δὲν ὑποκύπτουν στὶς πιέσεις τους καὶ τοὺς ἀποκαλοῦν ψεκασμένους, χωρὶς νὰ ὑποψιάζονται τὰ παραπάνω καὶ τὰ παρακάτω).

Συνέχεια