Ὁ Ἐσταυρωμένος στὸ Ἱερό Βῆμα (δ΄)

μελέτημα περὶ τῆς ἐπιχειρούμενης ἀποβολῆς Του

Το Πρώτο μέρος ΕΔΩ Το Δεύτερο μέρος ΕΔΩ Το Τρίτο μέρος ΕΔΩ

Ιωάννης Λίτινας

4. Ἡ Ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας ἐξαίρει τὴν θέα τοῦ Ἐσταυρωμένου.

Ἡ κατ’ ἐξοχὴν λειτουργικὴ περίοδος ὅπου ὑμνεῖται καὶ μεγαλύνεται ὁ Ἐσταυρωμένος, ὁ Σταυρός, τὰ πάθη Του καὶ ὅλα ὅσα ὑπέμεινε ἑκουσίως γιὰ τὴν λύτρωση καὶ σωτηρία τοῦ κόσμου, εἶναι τὸ εὐλογημένο καὶ κατανυκτικὸ Τριώδιο.

Συνέχεια

Ο Εσταυρωμένος στο Ιερό Βήμα (γ).

μελέτημα περί τῆς ἐπιχειρούμενης ἀποβολῆς Του

Ιωάννης Λίτινας

Το Πρώτο μέρος ΕΔΩ Το Δεύτερο μέρος ΕΔΩ

3. Θέα καὶ προσκύνηση τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ τῆς θυσίας Του στὰ μυστήρια καὶ στὴν πνευματικὴ ζωή. Οἱ θεωθέντες ἅγιοι δὲν ἐπισημαίνουν καμμία βλάβη ἀπὸ τὴν ὕπαρξή Του ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης.

Συνέχεια

Κάθε πρωί μια μετάνοια μπροστά στον Χριστό…(Κυριακή των Αγίων Πατέρων)

Νώντας Σκοπετέας

«…. Κάτω από μια εκπομπή μας στο διαδίκτυο υπήρχε το παρακάτω μήνυμα:

«Σε έχω δει εσένα! Εσύ είσαι της θρησκείας;

Σε αυτήν την χώρα ό,τι δηλώσει ο καθένας! ….Πάντως διατηρώ το δικαίωμα να προσπαθώ να βλέπω καθαρά και πέρα από δόγματα τους ανθρώπους! Κάτι δίκαιο και συνακόλουθο με την πραγματική αλήθεια…»

Είναι προφανές το μήνυμα που θέλει να μας στείλει ο ανώνυμος αδελφός ή αδελφή μας! Διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος.

Συνέχεια

Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«…ἔλαβον, καί ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρά σοῦ ἐξῆλθον, καί ἐπίστευσαν ὅτι σύ μέ ἀπέστειλας». Ἡ θεία αὐτή ἀποκάλυψις, ἡ ἐν ἀληθείᾳ πεποίθησις ὅτι ὁ Χριστός ἐξῆλθε ἀπό τούς κόλπους τοῦ Πατρός καί ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον, εἶναι ζήτημα αἰωνίου ζωῆς. Ἀντίθετα ἡ ἀπόρριψις τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, συνεπάγεται αἰώνιον θάνατον. Ἡ ἀπείθεια στόν Υἱόν, ὁδηγεῖ τόν ἀπιστοῦντα, στήν αὐτοκαταστροφή· καί ἐπισύρει τήν ὀργήν τοῦ Θεοῦ πού μένει ἐπ’ αὐτόν.

Συνέχεια

Ο Εσταυρωμένος στο Ιερό Βήμα (β)

μελέτημα περί τῆς ἐπιχειρούμενης ἀποβολῆς Του

Ιωάννης Λίτινας

Το Πρώτο μέρος ΕΔΩ

Πρὶν συνεχίσουμε στὸ δεύτερο μέρος τοῦ μελετήματος, χρήσιμο εἶναι νὰ παρουσιαστεῖ ἕνα διάγραμμα τῶν ἐπιμέρους τμημάτων του:

Συνέχεια

Οἱ ἑτεροδιδασκαλοῦντες.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
[:Πράξεις 20, 16-18 και 28-36]
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 11-6-1989]

Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, επιστρέφει από την περιοδεία του στην Ελλάδα κατευθυνόμενος προς Ιερουσαλήμ. Το ταξίδι του ήτο δια θαλάσσης. Σε κάποια λιμάνια σταθμεύει, για να δει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πώς πηγαίνουν οι Εκκλησίες που είχε ιδρύσει. Εστάθμευσε και εις την Μίλητον. Δεν πήγε εις την Έφεσον, διότι δεν έμενε χρόνος, αλλά μετεκάλεσε, δηλαδή εκάλεσε από την Έφεσον τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, για να τους δει για λίγο, ακριβώς για να μη χρονοτριβήσει, επειδή εβιάζετο να πάγει εις τα Ιεροσόλυμα και να προλάβει την εορτήν της Πεντηκοστής. Η συνάντησίς του αυτή με τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, έμεινε ιστορική. Και είναι μία από τις ένδοξες σελίδες της Καινής Διαθήκης από πλευράς ποιμαντικής, αλλά και διότι εκεί εις ό,τι διημείφθη και είπε στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, εκεί και ξεδιπλώθηκε η απέραντη ψυχή του Παύλου, σε ένα ανείπωτο ουράνιο μεγαλείο.

Συνέχεια

Παιδική αντιβίωση για τους ψυχανώμαλους στην παιδεία.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Να κά­μεις μιὰ Εικό­να του Χρι­στού, της Πα­να­γί­ας, του Προ­δρό­μου, να έχεις και τον Ά­γιο του παι­διού σου. Και ό­ταν το παι­δὶ ση­κώ­νε­ται α­πὸ τον ύ­πνο και σου γυ­ρεύ­ει ψω­μί, μὴν του δί­νεις, μό­νο να πά­ρεις το ψω­μί, να το βά­λεις εμ­πρὸς στην Εικό­να του Χρι­στού και να του πεις: «Ε­γώ, παι­δί μου, δεν έ­χω ψω­μί. Ο Χρι­στὸς έ­χει. Σή­κω να κά­νεις τον σταυ­ρό σου, να πα­ρα­κα­λέ­σου­με τον Άγιό σου να πα­ρα­κα­λέ­σει τον Χρι­στὸ να σου το δώ­σει». Και έτσι το παι­δὶ πα­ρα­κι­νείται α­πὸ την αγά­πη του ψω­μιού και ευ­θὺς όταν ξυ­πνά, τον Άγιό του βλέ­πει. Και έτσι να συ­νη­θί­ζε­τε τα παι­διά σας, να τα παι­δεύ­ε­τε α­πὸ μι­κρά, για να συ­νη­θί­ζουν στον κα­λὸ δρό­μο. Τρελο-γιάννης

Ο Εσταυρωμένος στο Ιερό Βήμα (α)

μελέτημα περί τῆς ἐπιχειρούμενης ἀποβολῆς Του

Ιωάννης Λίτινας

Ἀνέστησαν γάρ τινες λέγοντες, ὡς οὐ δεῖ εἰκονίζειν καὶ προτιθέναι εἰς θεωρίαν καὶ δόξαν καὶ θαῦμα καὶ ζῆλον τὰ τοῦ Χριστοῦ σωτήρια θαύματά τε καὶ Πάθη καὶ τὰς τῶν ἁγίων ἀνδραγαθίας κατὰ τοῦ Διαβόλου. Καὶ τίς ἔχων γνῶσιν θείαν καὶ σύνεσιν πνευματικὴν οὐκ ἐπιγινώσκει, ὅτι ὑποβολὴ τοῦ Διαβόλου ἐστίν;[1] Ἰωάννης Δαμασκηνός.

Συνέχεια

Όποιος δεν συντάσσεται με τον Χριστό…

Νώντας Σκοπετέας

Οκτώβριος του 2017. Στο καραβάκι από Ουρανούπολή για Άγιο Όρος! Από μακριά φαίνονται να ανεμίζουν τα νέα λάβαρα που έστησαν τα τεκνία της Γοργοεπηκόου. Μαύρες σημαίες που γράφουν κάτω από πορφυρό σαν αίμα αγίων και ηρώων Σταυρό: Έξω οι Αντίχριστοι από το Άγιο Όρος. Ας μην φοβόμαστε αδελφοί τις λέξεις, όταν περιγράφουν κάτι τόσο καταφανές, ας μην ψάχνουμε βολικά και στρογγυλεμένα υποκατάστατα για να χαρακτηρίσουμε την διαχρονικά αρνησίθεη εξουσία…

Συνέχεια

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Τὴν λύση στὸ ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος δὲν θὰ τὴν δώσουν οὔτε οἰκονομολόγοι, οὔτε ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις.

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπὸ τὴν 3η καλοκαιρινὴ ὁμιλία πού πραγματοποίησε 25-07-2013. 

Καὶ ἂν ὑπάρξει λύση στὰ προβλήματα αὐτοῦ τοῦ τόπου, αὐτὸ ποὺ λέμε σήμερα τραγωδία, αὐτὸ τὸ πούλημα ποὺ ἔγινε στὴν Ἑλλάδα, θὰ λυθεῖ ὄχι μέσα ἀπὸ σοφὲς θέσεις οἰκονομολόγων, οὔτε μέσα ἀπὸ ἄλλες πιθανότατα κυβερνητικὲς δυνάμεις ποὺ θὰ ΄χουνε ἄλλη γνώμη γιὰ τὰ πράγματα. Οὔτε αὐτοὶ θὰ τὸ λύσουν. Ἐδῶ χρειάζεται πολλὴ προσευχὴ καὶ πολλὰ γόνατα. Καὶ σ΄ αὐτὸν τὸν τόπο οἱ Ὀρθόδοξοι Ρωμηοί, ἔχουν μάθει γιὰ προσευχή. Γιὰ τὴν κρίση αὐτοῦ τοῦ τόπου, ξεχάσαμε παντελῶς τὴν προσευχή.

Συνέχεια

Ευγένιος Ροντιόνωφ, 19 χρονος νεομάρτυς των ημερών μας.

O νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ ήταν στρατιώτης στον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας επί επαράτου Γέλτσιν. Συνελήφθη από τσετσένους αντάρτες, βασανίστηκε, σφάχτηκε σαν αρνί και αποκεφαλίστηκε όταν αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος και να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας, όπως είπε ο ίδιος ο δήμιος  στη μητέρα του. 

Αποκεφαλίστηκε το 1996 τη μέρα που γινόταν 19 ετών. Παρόλο ότι δεν μεγάλωσε σε ένα ευσεβές περιβάλλον δεν αποχωριζόταν ποτέ τον μικρό σταυρό που του είχε χαρίσει η γιαγιά του στα 11α γενέθλια του. Από αυτό τον μικρό σταυρό αναγνώρισε η μητέρα του το σώμα του που κειτόταν σε έναν ομαδικό τάφο μαζί με τρείς άλλους συστρατιώτες του. Για την γενναία άρνηση του να αποχωριστεί αυτό το σταυρό και να απαρνηθεί την πίστη στον Εσταυρωμένο εσφάγη ως αμνός στις 10/23 Μαΐου 1996. Η κομμένη κεφαλή του είχε ταφεί από τους ισλαμιστές αντάρτες σε άλλο σημείο.

Συνέχεια

Μητρόπολη Σουηδίας –  Εν όψει απολογισμού πεπραγμένων.

Τιμούδας Χρήστος

Διαβάζουμε στην σελίδα της Μητρόπολης Σουηδίας στο fb.το κείμενο του Μητροπολίτη της κ. Κλεόπα, για τον ποιμαντικό απολογισμό που περιμένει από την κάθε ενορία, με την λήξη των κατηχητικών σχολείων· «…αν δηλαδή υπήρξε ουσιαστική συμμετοχή των νέων στα ενοριακά δρώμενα. Αν η ενορία συνοδοιπορεί με τους νέους και κατανοεί τις σύγχρονες στάσεις και αντιλήψεις τους, αν συνδιαλέγεται μαζί τους…».

Συνέχεια

Κυριακή του Τυφλού – Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά.

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός…». «…ἵνα οἱ μή βλέποντες, βλέπωσι καί οἱ βλέποντες, τυφλοί γένωνται». Οἱ θέλοντες πιστεῦσαι, ὁμολογοῦν τόν Κύριον Ἰησοῦν, τόν Ἐνανθρωπήσαντα Υἱόν τοῦ Θεοῦ· ἀπαλλάσσονται ἀπό τό κρῖμα τῆς ἀπιστίας καί τοῦ σκότους· ὅπως ὁ τυφλός σήμερα πού τόν κήρυξε Υἱόν τοῦ Θεοῦ, ἐνώπιον τοῦ συνεδρίου καί Τόν προσκύνησε.

Συνέχεια

Μη φοβού το Μικρό Ποίμνιο. Οι Λαϊκοί στην Μητρόπολη Περιστερίου υπερασπίζονται τον Εσταυρωμένο.

Ακούστε έξι ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ μαρτυρίες πιστών, οι οποίοι, εν μέσω λεκτικών επιθέσεων από κληρικούς της Μητροπόλεως Περιστερίου, υπερασπίστηκαν με θέρμη και αποφασιστικότητα τον Εσταυρωμένο.

1) Σας παρακαλούμε θερμώς να ματαιώσετε κάθε απόπειρα αποβολής του Εσταυρωμένου

Συνέχεια

Αυτοί μόνο πιστεύουν…

Επιλογή αποσπάσματος:
Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης

«Θυμάμαι ένα λόγο που μας είπε ο πατήρ Θεόκλητος [Διονυσιάτης], όταν εκφράζαμε θαυμασμό για τα υπέροχα βιβλία του:

Συνέχεια

Κυριακή της Σαμαρείτιδος, Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά.

Ὁ Ὑψηλός Θεός ἐφάνη ἐπί τῆς γῆς, ταπεινός ἄνθρωπος, βουλόμενος ἑλκῦσαι πρός τό Ὕψος, τούς ἐξουθενημένους, ἀπό τήν πλάνη καί τήν ἁμαρτία, ἀνθρώπους. Ἔρχεται λοιπόν σήμερα εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας, στήν πηγή τοῦ Ἰακώβ, νά συναντήσει καί νά σώσει τό ἀπολωλός. Ἐκεῖ στό φρέαρ, συναντᾶ τήν Ἁγίαν Φωτεινήν, ἡ ὁποῖα οὖσα καλοπροαίρετος ψυχή, ζητάει ἀπό τόν Ἰησοῦν, τό ζῶν ὕδωρ· δηλαδή νά μάθει ἀκριβῶς γιά τήν ἀληθινήν λατρείαν καί προσκύνησιν τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Συνέχεια

Πως μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού για να αρέσουμε μόνο στον Θεό, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου.

σ.σ. Αλλοίμονό μας

-https://www.youtube.com/watch?v=QcftO6tqXhw Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos

Παπά Χριστόδουλε…έτσι είναι η Παναγία μας!

Νώντας Σκοπετέας

«…Λίγο πριν την πύλη της Κουτλουμουσίου έρχονται στ’ αυτιά μας ψαλμωδίες και κωδωνοκρουσίες μέσα απ το Μοναστήρι. Δέκα το πρωί…Την έκπληξή μας διαδέχεται μια όμορφη εικόνα που αντικρίζουμε άμα τη εισόδω μας. Ο Γέροντας Χριστόδουλος σήμερα εορτάζει! Μόλις είχε τελειώσει η αγρυπνία! Κυριακή μαζί με τα ονομαστήρια του Γέροντος! Πολλαπλή χαρά! Εκείνος φορώντας τον ηγουμενικό του μανδύα και κρατώντας την ράβδο του, εν πομπή κατευθύνεται προς την πανηγυρική τράπεζα! Όλες οι Καρυές βρίσκονται εδώ ! Όλες οι καλύβες και τα κελιά εκπροσωπούνται! Γνωστές μορφές γερόντων που ήρθαν για να τιμήσουν τον γλυκύτατο και πραότατο Κουτλουμουσιανό Ηγούμενο. Συναντάμε και τον πατέρα Αρσένιο από την Παναγούδα! Πάντοτε η Παναγούδα εκπροσωπείται… Κάποτε σε τούτην την αγρυπνία βρισκόταν, στο παρεκκλήσι καθισμένος απέναντι από την Φοβερά Προστασία και ο Άγιος Παϊσιος! Πόση αγάπη είχαν αυτοί οι δύο μεταξύ τους! 

Συνέχεια

Ο Αη-Λαός ~ Ο Ορθόδοξος λαός ως θεματοφύλακας της Πίστεως.

(Αν όχι εμείς, ποιός…)

Δημήτρης Ρόδης

Σε καιρούς σύγχυσης περί του ρόλου των λαϊκών στήν Εκκλησία, σε καιρούς διαστρέβλωσης της πίστης ακόμη και από ποιμένες, Αρχιερείς, Ιερείς, και θεολόγους νεορθόδοξους, και μεταπατερικούς εκφραστές του πνεύματος της Νεάς εποχής και του οικουμενισμού…

Συνέχεια

Τι έγινε αδελφέ μου; Την ανακτήσαμε την χάρη; (+Π.Εφραίμ Σεραγιώτης)

Νώντας Σκοπετέας

Ένας ακάματος εργάτης του Ευαγγελικού Λόγου! Κράτησε ακίβδηλη την ιεροσύνη του! Φύλαξε τις παρακαταθήκες των αγίων πνευματικών προγόνων του! Τήρησε στο έπακρο κάθε μοναχική του υπόσχεση! Για σαράντα και πλέον χρόνια αγωνίστηκε στον ασύνορο Ευαγγελικό αμπελώνα του Μεγάλου Γεωργού και καμάτεψε, όσο λίγοι, τα ευλογημένα χώματα του περιβολιού της μάνας μας, Κυρίας Θεοτόκου! Δεν σπατάλησε ούτε μια ελάχιστη κλήση του Κυρίου, να κηρύξει τα αιώνια λόγια Του και να κατηχήσει τον λαό του Θεού! Όπου κι αν τον κάλεσαν να διαφωτίσει, ταπεινά αποδεχόταν, μα δεν δεχόταν κανένα ευχαριστώ! Όλα τα ευχαριστώ στον Χριστό μας! έλεγε. Και αγάπησαν πολλοί τον Χριστό μας, μέσα από τους «άλατι ηρτυμένους» λόγους του. Και ένιωσαν τόσο οικείο το πρόσωπο του Γέροντα και τόσο άμεση την παρουσία του, μέσα από τα κηρύγματά του, τα οποία ελέω Θεού, διαχύθηκαν σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο! Αμέτρητοι είναι εκείνοι, που παρότι δεν τον συνάντησαν ποτέ δια ζώσης, αισθάνονταν και αισθάνονται, τόσο ζωντανή την παρουσία του! Φαινόμενο σπάνιο μα υπαρκτό! Έτσι συμβαίνει με τους ανθρώπους του Θεού! Δεν μας συνδέουν μαζί τους ποσοτικά κριτήρια, μα τα ποιοτικά, εκείνα των αρετών και της ζώσας Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος! Γι’ αυτήν την χάρη, πολύ συχνά έκανε λόγο ο πατήρ Εφραίμ!

Συνέχεια

Ο άνθρωπος που είδε το μαρτύριο του Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.

Μια πολύ ζωντανή περιγραφή του μαρτυρίου του Αγίου Εφραίμ, έχει δώσει ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, μέσω ενός ξεχωριστού οράματος, το οποίο είδε και έχει μάλιστα καταχωρηθεί στο επίσημο βιβλίο της Ιεράς Μονής, στον Γ΄ τόμο.
Αναφορικά με το όραμα που είδε για το μαρτύριο του Αγίου Εφραίμ ο κ. Σπυρόπουλος, διηγείται:

Συνέχεια

Ο καθηγητής Αλεξάντρ Ντούγκιν στον π. Βασίλειο Βολουδάκη.

σ.σ. Τα γεωπολιτικά μέτωπα Ρωσσίας – Δύσης έχουν αρχίσει να εκφράζονται μέσα και στους κόλπους της Εκκλησίας της Ελλάδος! Το μέτωπο των ΗΠΑ (Δύσης) ήδη εμφανίστηκε και τα πρώτα δείγματα συμπεριφοράς του έδειξαν αυτό που ήδη γνωρίσαμε στο πετσί μας τα τελευταία χρόνια, ότι η προδιαγραμμένη ατζέντα και τα «συμφέροντα» προηγούνται της αλήθειας και της ενότητας στην Εκκλησία. Ας δούμε τώρα πώς εκφράζεται το «μέτωπο της Ρωσσίας», αν μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε έτσι, μέσα από τον πολύ ενδιαφέροντα και πρώτο στο είδος του εδώ στην Ελλάδα, θα λέγαμε, διάλογο που ακολουθεί. Η συζήτηση βέβαια ανοίγει πολλά θέματα και δημιουργεί και ανάλογους προβληματισμούς που δεν μπορούν να σχολιαστούν μέσα σε τούτες τις λίγες γραμμές.

-https://www.youtube.com/watch?v=zJcPYxUCqyI Εκδόσεις Υπακοή

Υποδείγματα υπομονής στις θλίψεις. +Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης.

«τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει» (Ιω. 5,6) 

Συνέχεια

Μόρφου Νεόφυτος: Ὁ π. Πολύβιος ὁ Πνευματικός, ἀπὸ σήμερα εἶναι μαθητὴς τοῦ Τριαδικοῦ Φωτός (04.05.2023)

Λόγος Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας ποὺ τελέσθηκε κατὰ τὴν εἰς ἱερεῖς τάξιν τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου, στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα μὲ ἀφορμὴ τὴν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ καὶ ἁγίας μνήμης Πρωτοπρεσβυτέρου π. Πολυβίου Πέτρου (04.05.2023).

Συνέχεια

Κυριακή του Παραλύτου, Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά.

«Ἄνθρωπον οὔκ ἔχω». Ἐπειδή ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος πού κοινωνεῖ μέ τά ἄνω· «ἄνω θρώσκω». Τότε, χωρίς τήν ἕνωση καί κοινωνία μέ τόν Θεάνθρωπο Χριστό, κανένας δέν ἠμπορεῖ νά λέγεται ἄνθρωπος, μέ τήν ἀκριβή σημασία τοῦ ὅρου.

Σήμερα ὁ Χριστός λέγει στόν Παραλυτικό: «Σήκω ἐπάνω, πᾶρε τό κρεββάτι σου καί ἐπέστρεψε στό σπίτι σου». Ἐξ’αἰτίας αὐτοῦ τοῦ σημείου- γεγονότος, ἔλεγε στούς Ἰουδαίους: «Tά ὅσα σᾶς διδάσκω, δέν εἶναι δικά μου, ἀλλά τοῦ Πατέρα μου, πού μέ ἔστειλε ἐδῶ»1.

Συνέχεια

Ἡ ἀθυμία καὶ ἡ θεραπεία της.

Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν- Δρος Θεολογίας

    Ἕνα βασικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο ταλανίζει τὸν σημερινὸ πολυπράγμονα καὶ ἀνερμάτιστο ἄνθρωπο εἶναι ἡ κατάσταση τῆς ἀθυμίας, τὴν ὁποία προσπαθεῖ νὰ ἀντιμετωπίση, καταφεύγοντας σὲ ψυχιάτρους καὶ χρησιμοποιώντας διάφορες θεραπευτικὲς μεθόδους ἢ ἀντικαταθλιπτικὰ καὶ ἄλλου εἴδους σκευάσματα. Εἶναι, ὅμως, αὐτὴ ἡ λυτρωτικὴ λύση τοῦ προβλήματος ἢ εἶναι ἁπλῶς μία πρόσκαιρη ἀνακούφιση, ἀφοῦ, ὅπως πολλὲς φορὲς συμβαίνει, τὸ πρόβλημα ἐπανέρχεται καὶ μάλιστα μὲ δριμύτητα, παραμένοντας ἀθεράπευτο;

Συνέχεια

Ἀνακοίνωση: Κοίμηση καὶ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Πολυβίου Πέτρου.

Ἡ ἱερὰ Μητρόπολις Μόρφου ἀνακοινώνει στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμά της καὶ στοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς ὅτι σήμερα, Τετάρτη, 03.05.2023, κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς ὧρες, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ σεβάσμιος καὶ πολιὸς Πρωτοπρεσβύτερος π. Πολύβιος Πέτρου σὲ ἡλικία 91 ἐτῶν.

Συνέχεια

Μόρφου Νεόφυτος: Ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ Φῶς τῆς αἰωνίου ζωῆς… Κύριε (Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, 30.4.2023)

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον τοὺς κεκοιμημένους.
Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Θεοτόκου τῆς «Ἀπολυτρώσεως τῶν Ἐξηρτημένων» τῆς κοινότητος Κανναβιῶν-Ἁγίας Εἰρήνης τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (30. 04. 2023).

Συνέχεια

Πόσο θάθελα να κάθομαι στην Σκήτη της Αγίας Άννης.

Επιμέλεια: Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης

Πόσο θάθελα να κάθομαι στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννης πούνε στο Άγιονόρος!

Μέσα στα άγρια κράκουρα, ξεχασμένος από τον κάθε άνθρωπο, κι’ εγώ να τους έχω ξεχασμένους όλους, εξόν από τους λιγοστούς πατέρας που θα ζούνε μαζί μου.

Συνέχεια

Μυροφόρες των ημερών μας. +Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης.

«ὑπάγετε εἰπεῖν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καί τῷ Πέτρω ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τήν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτόν ὄψεσθε» (Μαρκ. 16,7)

Συνέχεια

Ο Ἅγιος Γεώργιος ως δρακοκτόνος. Οἱ δράκοντες τοῦ Ὑλισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης,
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

1. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος καὶ οἱ συναθλητές του

Στοὺς πιὸ δημοφιλεῖς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν κοινοτήτων, ἀνήκει ὁ  Μεγαλομάρτυς Ἅγιος Γεώργιος. Ἀκόμη καὶ οἱ Μουσουλμάνοι τὸν τιμοῦν καὶ τὸν σέβονται, λόγῳ τῶν πολλῶν καὶ ἐκπληκτικῶν θαυμάτων ποὺ ἐπιτελεῖ. Μέσῳ αὐτῶν τῶν θαυμάτων ἄλλωστε, ὅταν ζοῦσε, προσείλκυσε στὸν Χριστιανισμὸ πλῆθος εἰδωλολατρῶν, ἀκόμη καὶ ἐπισήμων προσώπων, ὅπως τῆς συζύγου τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ, τῆς βασίλισσας  Ἀλεξάνδρας, τῶν στρατηγῶν  Ἀνατολίου καὶ Πρωτολέοντος, τοῦ μεγάλου μάγου Ἀθανασίου καὶ ἄλλων. Τοὺς δύο στρατηγοὺς τοὺς ἀποκεφάλισε ἀμέσως ὁ Διοκλητιανός, ἐπειδὴ μετὰ τὴν θαυμαστὴ διάσωση τοῦ Γεωργίου ἀπὸ τὸ φοβερὸ βασανιστήριο τοῦ τροχοῦ, ποὺ εἶχε κομματιάσει τὸ σῶμα του, βρέθηκε ἀρτιμελὴς καὶ ὑγιέστατος, πρᾶγμα ποὺ τοὺς ἔπεισε νὰ ὁμολογήσουν ὅτι ὁ Θεὸς τοῦ Γεωργίου εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός.

Συνέχεια