Συμπαθής ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, αλλά όχι να αγιοποιούν με τον λόγο τους κάποιοι αφελέστατοι ρομαντικοί τον άνθρωπο που έφερε τον πάπα στην Ελλάδα.

Κοινή Δήλωσις της Α.Α. του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ και της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλου – 14/12/2006 Εκκλησία της Ελλάδος

σ.σ. Το κοινό αυτό ανακοινωθέν υπεγράφη κατά την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου στο Βατικανό τον Δεκέμβριο του 2006


1. Ἡμεῖς, Βενέδικτος ΙΣΤ’, Πάπας καί Ἐπίσκοπος Ρώμης καί Χριστόδουλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος, ἱστάμενοι εἰς τόν διά τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος καί τοῦ μαρτυρίου τῶν πρωτοκορυφαίων τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου λαμπρυνθέντα ἱερόν τοῦτον τόπον τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης, βιοῦμεν ἐντονώτερον τήν κοινήν ἀποστολήν ἡμῶν διά τήν αὐθεντικήν συνέχισιν τῆς ἀποστολικῆς μαρτυρίας τῆς πίστεως πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, εἰς τούς ὁποίους καί ἀπευθύνομεν χαρμόσυνον μήνυμα διά τῆς ἐπερχομένης κοινῆς δι’ Ὀρθοδόξους καί Ρωμαιοκαθολικούς Ἑορτῆς τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὡσαύτως, βιοῦμεν τήν κοινήν εὐθύνην ἡμῶν διά τήν ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ ὑπέρβασιν τῶν ποικίλων συγχύσεων καί τραυματικῶν ἐμπειριῶν τοῦ πολυκυμάντου ἱστορικοῦ παρελθόντος πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι ἁγίου Θεοῦ καί τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Του.

2. Ἡ συνάντησις αὕτη ἐν τῇ θείᾳ Χάριτι καθιστᾷ ἡμᾶς ἐν πλήρει συνειδήσει κοινωνούς τῆς κοινῆς εὐθύνης, ἵνα βεβαιώσωμεν τήν κοινήν ἀποστολήν ἡμῶν καί διανύσωμεν ἀπό κοινοῦ τήν δύσβατον ἀτραπόν τοῦ διαλόγου τῆς ἀληθείας πρός ἀποκατάστασιν τῆς κοινωνίας τῆς πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης. Διό, στοιχοῦντες τῇ θείᾳ ἐντολῇ τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί φωτιζόμενοι ὑπό τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅπερ πάντα συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας, πορευόμεθα τήν ὁδόν ταύτην κατά τό ἀποστολικόν ὑπόδειγμα ἐν ἀγάπῃ καί ἐν πνεύματι καταλλαγῆς.

3. Ἀναγνωρίζομεν τά σημαντικά βήματα τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης καί τῶν ἀποφάσεων τῆς Β’ Βατικανῆς Συνόδου διά τάς σχέσεις τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν. Ἒχομεν δέ δι’ ἐλπίδος ὅτι ὁ διμερής θεολογικός διάλογος δύναται ν’ ἀξιοποιήσῃ τά θετικά ταῦτα στοιχεῖα πρός ἀναζήτησιν κοινῇ ἀποδεκτῶν θεολογικῶν προτάσεων ἐν πνεύματι καταλλαγῆς, ὡς προέτεινε καί ὁ ἔνδοξος κοινός Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας Μ. Βασίλειος, τονίσας, ἐν περιόδῳ πολλαπλῶν διασπάσεων τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, «ὅτι τῇ χρονιωτέρᾳ συνδιαγωγῇ καί τῇ ἀφιλονείκῳ συγγυμνασίᾳ καί εἴ τι δέοι πλέον προστεθῆναι εἰς τράνωσιν, δώσει Κύριος ὁ πάντα συνεργῶν εἰς ἀγαθόν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Ἐπιστ. 113).

4. Διακηρύσσομεν ἐν μιᾷ φωνῇ τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην ἐμμονῆς εἰς τήν ὁδόν τοῦ ἐποικοδομητικοῦ θεολογικοῦ διαλόγου. Διότι, παρά τάς διαπιστωμένας δυσχερείας, ἡ ὁδός αὕτη εἶναι ἡ μᾶλλον ἀποτελεσματικωτέρα ὁδός τῆς Ἐκκλησίας διά τε τήν ἀποκατάστασιν τῆς ποθητῆς ἑνότητος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος περί τήν Τράπεζαν τοῦ Κυρίου καί διά τήν ἐνίσχυσιν τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος εἰς μίαν κρίσιμον ἐποχήν ραγδαίων πολιτικῶν μεταβολῶν καί ὀξυτάτων πνευματικῶν συγχύσεων, αἱ ὁποῖαι ἐντείνονται διά τῆς προωθήσεως τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί ἀπειλοῦν ενίοτε αὐτήν ταύτην τήν ἀνθρωπίνην ὕπαρξιν ἐν τῇ σχέσει αὐτῆς μετά τοῦ Θεοῦ καί τοῦ κόσμου.

5. Ὅλως ἰδιαιτέρως ἀνανεοῦμεν ἐν πᾶσῃ ἐπισημότητι τήν κοινήν ἡμῶν ἐπιθυμίαν ὅπως ἀναγγείλωμεν εἰς τόν κόσμον τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί κυρίως εἰς τήν νέαν γενεάν, διότι « ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς» (Β’ Κορ., ε’ 14) διά νά ἀποκαλύψῃ εἰς αὐτήν τήν Ἐνανθρώπισιν τοῦ Κυρίου ἵνα πάντες ἐν ἀφθονίᾳ ζωήν ἔχωσιν. Τοῦτο καθίσταται γεγονός ἰδιαιτέρας σημασίας διά τάς κοινωνίας ἡμῶν, ὅπου πολυάριθμα ἰδεολογικά ρεύματα ἀπομακρύνουν τόν ἄνθρωπον ἐκ τοῦ Θεοῦ καί τοῦ στεροῦν τήν αἴσθησιν τῆς ὑπάρξεως. Ἐπιθυμοῦμεν ὅπως διακηρύξωμεν τό Εὐαγγέλιον τῆς χάριτος καί τῆς ἀγάπης, ἵνα πάντες οἱ ἄνθρωποι ὦσιν ἐν Κοινωνίᾳ μετά τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί ἵνα τελειωθῇ ἡ χαρά αὐτῶν.

6. Θεωροῦμεν τάς θρησκείας ὡς ἐχούσας ἰδιαίτερον ρόλον διά τήν διαφύλαξιν τῆς ἐπικρατήσεως τῆς ἐν τῷ κόσμῳ εἰρήνης καί ὅτι αὕται δέν ἠμποροῦν νά μετατραποῦν εἰς ἑστίας μισαλλοδοξίας και βίας. Ὡς χριστιανοί ἡγέται προτρέπομεν ἀπό κοινοῦ τό σύνολον τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν ὅπως συνεχίσωσι καί ἐνδυναμώσωσι τόν Διαθρησκειακόν Διάλογον καί ἐργασθῶσι διά τήν δημιουργίαν μιᾶς κοινωνίας εἰρήνης καί ἀδελφότητος μεταξύ προσώπων καί λαῶν. Αὕτη εἶναι μία ἐκ τῶν ἀποστολῶν τῶν θρησκειῶν. Ὑπό τήν ἔννοιαν ταύτην, οἱ χριστιανοί ἐπιβάλλεται ὅπως ἐργάζωνται καί ὅπως συνεχίσωσι νά ἐργάζωνται ἐν τῷ κόσμῳ, ἐν συνεργασίᾳ μετ’ ἀνδρῶν καί γυναικῶν καλῆς θελήσεως, ἐν πνεύματι ἀλληλεγγύης καί ἀδελφοσύνης.

7. Ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἀποτίσωμεν τιμητικόν ἔπαινον διά τάς ἐντυπωσιακάς προόδους εἰς ὅλους τούς τομεῖς τοῦ ἐπιστητοῦ, καί ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς αὐτάς πού ἀφοροῦν εἰς τόν ἄνθρωπον, καλοῦντες ἕνα ἕκαστον τῶν ὑπευθύνων καί τῶν ἐπιστημόνων ὅπως σεβασθῶσι τόν ἱερόν χαρακτῆρα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τήν ἀξιοπρέπειαν αὐτοῦ, διότι ἡ ζωή ἀποτελεῖ θεῖον δῶρον. Εὑρισκόμεθα μετ’ εὐλόγου ἀγωνίας ἐνώπιον τῆς καταχρηστικῆς ἐκμεταλλεύσεως ἐκ τῶν πειραματικῶν δοκιμῶν εἰς τήν ἀνθρωπίνην ὀντότητα, αἱ ὁποῖαι ἀπάδουν πρός τόν σεβασμόν, τήν ἀξιοπρέπειαν καί τήν ἀναγνώρισιν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου εἰς τό ἐπίπεδον τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ, τόσον ἀπό τῆς συλλήψεως, ὅσον καί μέχρι τῆς φυσικῆς ἀπολήξεως αὐτοῦ.

8. Ἐπιπλέον, ἀξιοῦμεν μείζονα εὐαισθησίαν διά τήν ἀποτελεσματικωτέραν προστασίαν εἰς τάς χώρας ἡμῶν, τόσον εἰς εὐρωπαϊκόν, ὅσον καί εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἅτινα ἑδράζονται ἐπί τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὡς δημιουργίας κατ’ εἰκόνα Θεοῦ.

9. Εὐχόμεθα διά μίαν γόνιμον συνεργασίαν διά νά ἐπαναπροσδιορίσωμεν εἰς τούς συγχρόνους τάς χριστιανικάς ρίζας τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου, αἱ ὁποῖαι ἐσφυρηλάτισαν τήν δημιουργίαν διαφορετικῶν ἐθνῶν καί συνέβαλον εἰς τήν ἀνάπτυξιν μεταξύ των ἁρμονικῶν δεσμῶν. Αὕται ὑποβοηθοῦν εἰς τήν ἐπιβίωσιν καί περαιτέρω ἐξέλιξιν τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν καί τῶν πνευματικῶν θεμελίων τόσον ἐπί τῶν προσώπων, ὅσον καί ἐπί τῆς εὐημερίας τῶν κοινωνιῶν.

10. Συμμεριζόμεθα τάς ἀξίας τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς τεχνολογίας καί τῆς οἰκονομίας τῶν συγχρόνων λαῶν καί κοινωνιῶν. Ὅμως, καλοῦμεν τάς προηγμένας χώρας εἰς μίαν μεγαλυτέραν συνδρομήν πρός τά ἐν ἀναπτύξει κράτη καί τά πλέον πτωχά ἐξ αὐτῶν, ἐν πνεύματι κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ἀναγνωρίζοντες ὅτι πάντες οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδελφοί ἡμῶν, καί ὅτι ἀποτελεῖ κοινόν χρέος ἵνα προστρέξωμεν εἰς βοήθειαν τῶν ἀδυνάμων καί τῶν πτωχῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι κατ’ ἐξοχήν τέκνα ἀγαπητά τοῦ Κυρίου. Ὑπό τήν ἔννοιαν ταύτην, δέν συμβιβαζόμεθα μέ τήν καταχρηστικήν ἐκμετάλλευσιν τῆς θείας δημιουργίας, ἡ ὁποία εἶναι τό ἔργον τοῦ Θεοῦ. Καλοῦμεν πρός τοῦτο τούς ἰθύνοντας καί πάντας τούς καλῆς πίστεως ἀνθρώπους ὅπως δεσμευθῶσιν εἰς μίαν λελογισμένην καί σεβαστήν διαχείρισιν τῆς θείας δημιουργίας, μετά τοῦ καθήκοντος τῆς ἀλληλεγγύης, κυρίως πρός τούς λαούς οἵτινες εὑρίσκονται ἐν καταστάσει πείνης, καί ὅπως κληροδωτήσωσιν εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς βιώσιμον περιβάλλον πρός πάντας.

11. Λόγῳ τῶν κοινῶν ἡμῶν πεποιθήσεων, συντασσόμεθα εἰς τήν κοινήν ἡμῶν ἐπιθυμίαν διά περαιτέρω δέσμευσιν διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς κοινωνίας, ἐν πνεύματι ἐποικοδομητικῆς συνεργασίας, διά τήν διακονίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν λαῶν, δίδοντες τήν μαρτυρίαν τῆς πίστεως καί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος.

12. Προσβλέποντες ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τούς πιστούς, Ὀρθοδόξους καί Ρωμαιοκαθολικούς, ἀπευθύνομεν ἐγκάρδιον χαιρετισμόν, ἐμπιστευόμενοι αὐτούς ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅπως ἀναδειχθῶσι ἀδιάψευστοι μάρτυρες τῆς θείας ἀγάπης, ἀναπέμποντες θερμάς δεήσεις ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός χαρίζῃ εἰς πάντας ἀνθρώπους τό δῶρον τῆς εἰρήνης, ἐν φιλανθρωπίᾳ καί ἑνότητι διά τό ἀνθρώπινον γένος.Ἐν Βατικανῷ τῇ 14ῃ Δεκεμβρίου 2006


-https://www.youtube.com/watch?v=4lafJePAJME

16 thoughts on “Συμπαθής ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, αλλά όχι να αγιοποιούν με τον λόγο τους κάποιοι αφελέστατοι ρομαντικοί τον άνθρωπο που έφερε τον πάπα στην Ελλάδα.

 1. Σίγουρα ανακατεύθηκε μέ τα σκ@τ# . Μέχρι πού θα το άντεχε κανείς δεν το ξέρει . Γι αυτό ο πρόωρος θάνατός του ήταν μιά ευσπλαγχνία του Θεού . Τον λυπήθηκε ο Θεός και τον πήρε , γιατί θα αντιμετώπιζε αδιέξοδα άν
  δεν έφτανε στην αποκτήνωση . Διέκρινε ο Θεός μέσα του κάτι το ευγενικό και τον γλύτωσε .

  Έκανε λάθη και κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος . Ο Θεός νά τον αναπαύσει .

  • Ο μακαριστός προκάτοχός του Ηλίας (Τσακογιάννης), μπορεί να μην είχε το θορυβώδες προφίλ του διαδόχου του αλλά υπήρξε ,γενικά, πρότυπο επισκόπου με ουσιαστικό ποιμαντικό έργο.

   • Χορτάσαμε απο προφίλια και τριφύλια . Καλύτερα ταπεινοί άνθρωποι επικεντρωμένοι στο έργο τους , όπως ο μακαριστός Ηλίας , που εγώ δεν πρόφθασα . Για τους
    αλλους δεν υπάρχει ποίμνιο , αλλά πόπολο . Όσο πιό πόπολο είναι κάποιος , τόσο πιό πολύ θέλει νά αλλάξει την μοίρα του και το επισκοπιλίκι είναι ένα καλό εφαλτήριο για άλματα .

    Δεν ήταν ο Χριστόδουλος τόσο κούφιος , όχι ! θα ήταν λσθος νά το πούμε . Ηταν όμως και αυτός γενικά φευγάτος και σωματικώς και ψυχικώς . Αλλού είχε το μυαλό του και τον προσανατολισμό του . Κάποτε ένας γραφικός καλόγερος του είχε πεί : » δεν στρών’ς ντίπ κ…. δισπότη ‘μ » .

    Άς μήν αδικούμε τον άνθρωπο . Ήταν φιλακόλουθος , καλός λειτουργός , του άρεσε η μεγαλοπρέπεια και η άψογη Θεία Λατρεία . Κάθε Σάββατο ήταν παρών στον μεγαλοπρεπή εσπερινό του Σαββάτου . Σπανίως απουσίαζε .

    Ήρθαν όμως δύστηνες μέρες …..

 2. Πριν εκφρασθεί κριτική για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο, καλό θα ήταν να απαντηθεί το ερώτημα αν ο θάνατός του ήταν φυσιολογικός ή προκληθείς από τρίτα πρόσωπα. Αν συμβαίνει το δεύτερο, η οποία κριτική σκοντάφτει στο ότι ήταν αρκετά καλός ώστε να τον βγάλουν από την μέση.
  Δεύτερον, επειδή γνωρίζω τις απόψεις του συγκεκριμένου μπλογκ (και συμφωνώ εν πολλοίς με αυτές), θα ήταν επίσης χρήσιμο να αναλογιστεί κανείς ποια θα ήταν η στάση του Χριστοδούλου όσον αφορά τις κλειστές εκκλησίες, υποχρεωτικό εμβολιασμό κλπ.
  Τρίτον (και τελευταίο επί του παρόντος) βλέπω να εκλέγεται τέτοιος νέος Αρχιεπίσκοπος, που ο Χριστόδουλος όντως θα μας φανεί άγιος!

  • Αδελφέ, ο μακαριστός Χριστόδουλος μου είναι συμπαθής. Και οι ομιλίες που άφησε είναι εμψυχωτικές και αφυπνιστικές για όλους μας. Έκανε όμως λάθη και μάλιστα τέτοια που δεν δικαιολογούν την λατρεία του σε σημείο αγιοποίησης. Είμαστε Ορθόδοξοι, ΔΕΝ είμαστε προσωπολάτρες. Αναγνωρίζουμε την προσφορά του μακαριστού Χριστοδούλου και το γεγονός ότι μπροστά του οι σημερινοί φαίνονται νάνοι, αλλά τα ανοίγματα (έκοψε και τις Θείες Λειτουργίες) του μακαριστού Χριστοδούλου ήταν, είναι και θα είναι κομβικός παράγοντας για το που τελικά θα γείρει η ζυγαριά.

 3. Καὶ τὴν μεταφορὰ στὰ νέα ἑλληνικὰ ἔφερε, καὶ κάποιοι, τὸ ἐφαρμόζουν καὶ στὴν θεία Λειτουργία.Ἄφησε πύρινους λόγους, ὥς παρακαταθήκη καὶ συγχώρεση,τὴν ζημιὰ ὅμως τὴν ἔκανε, ἀνοίγοντας τὸν δρόμο γιὰ τὸν οίκουμενισμό.

 4. Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, όταν ήλθε στην Αθήνα, δεν φρόντισε να διδαχθεί από την σοφία τών προκατόχων του , Ιερωνύμου και Σεραφείμ, εν μία νυκτί άλλαξε όλη την στάση της εκκλησίας…. Άνοιγμα στον οικουμενισμο, θεωρία τών κλάδων, έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Πάπα, λειτουργική αναγέννηση κλπ…Από συνεργάτες? Κολοσουσες και Βαβυληδες ….
  Επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις και ουσία μηδέν…
  Δυστυχώς από το 1998 και εντεύθεν, η εκκλησία τής Ελλάδος έχει πάρει έναν δρόμο χωρίς επιστροφή, ελπίζουμε στην άμεση επέμβαση Του
  Προσωπική μου άποψη, καλύτερα να έμενε Δημητριάδος, όπως και ο Ιερώνυμος Θηβών….

 5. Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΛΕΕΙ ΟΛΑ!ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ;»ΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΠΑ»!ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!ΣΑΦΩΣ ΚΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ «ΕΦΥΓΕ» ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ!ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ «ΕΦΥΓΕ» ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ «ΕΦΥΓΕ» ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ,ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ!ΑΠΛΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ!

  • Ο πάπας έτσι προσφωνείται, αγιότατος. Τι θέλετε τώρα να κάνουμε, να τα αλλάξουμε αυτά? Από το 1998 και μετά ήρθαν όλα τα κακά στην Εκκλησία! Αυτός άνοιξε τον δρόμο για τον
   οικουμενισμό! Μωρε μπράβω! Τι άλλο θα ακούσουμε! Τι εμπάθεια είναι αυτή για τον μακαριστό! Μερικοί γνωρίζετε και γιατί τον πήρε ο Θεός! Προφανώς έχετε λάβει πληροφορία! Της μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα. ΑΜΗΝ. Καλό τριώδιο.

   • Αδελφέ, ο μακαριστός Χριστόδουλος άνοιξε την αυλαία της εκκοσμίκευσης στην Εκκλησία της Ελλάδος, το κόψε ράψε. Τούτη είναι μία πραγματικότητα και αυτό κρίνουμε. Εάν δεν γνωρίζετε παρακαλώ ψάξτε λίγο να μάθετε. Μέσα στην καρδιά μου ελπίζω και προσεύχομαι να μετανόησε για τούτα και ο Θεός να τον έχει κοντά του, διότι προσωπικά μου ήτανε πολύ αγαπητός και ο λόγος του ξεσήκωνε, με την καλή έννοια, την καρδιά μου. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που γράφει πιο πάνω η Ελένη, ότι ο Θεός είδε την ευγενική του ψυχή και επέτρεψε να φύγει όπως έφυγε για να μην χωθεί παραπάνω μέσα στη λάσπη. Και βέβαια εμείς δεν είμαστε ο Θεός ούτε κρίνουμε την τελική έκβαση. Τα πεπραγμένα κρίνουμε.

   • Όπως όλα δείχνουν ο Χριστόδουλος έβαλε τα θεμέλια της αιρετικής ακαδημίας του Δημητριάδος . Όπως όλα δείχνουν μπήκαν υπογραφές και υπογράφτηκαν Συνθήκες . Η ακαδημία λειτούργησε κάτω απο την μύτη του Χριστόδουλου . Γιατί αυτεπαγγέλτως δεν τράβηξε το αυτί του νύν Δημητριάδος ?
    Τον δικαιολογούμε όταν λέμε οτι δεν το ξέρουμε άν θα το τερμάτιζε , μέχρι ποίου βαθμού θα έδειχνε αυτοσεβασμό και δεν θα προχωρούσε την αντίχριστη αντζέντα . Τον πήρε ο Θεός και τον γλύτωσε .

    Ίσως νά μήν τους έκανε . Δεν ήταν αρκούντως ηλίθιος . Αυτός εδώ τον βλέπετε πόσο δείχνει σαν χαμένος , έχει καταπιεί την γλώσσα του , είναι ανέκφραστος . Έχει βάλει μόνο μία κασσέτα και παίζει . Όπου βρεθεί και όπου σταθεί έχει δυό τρία τσιτάτα και κυρίως την » ενότητα » . Φαντάζομαι οτι ακόμα και η οικονόμος του , άν του πεί οτι χρειαζόμαστε λεφτά για νά πάρουμε τυρί και πατάτες , αυτός θα της πεί : ενότητα !
    Όταν έφαγε τα λεφτά του Λούλη και τον ρώτησαν γιατί ? αυτός απάντησε : ενότητα !

    Αμφιβάλλουμε άν ο Θεός γλύτωσε τον Χριστόδουλο απο τον εξευτελισμό ?

 6. ….. «Ουδέ γαρ ο ο Πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε τω υιώ» ….
  Κατά Ιωάννην κεφ. 5 -22
  Εφόσον ούτε ο ίδιος ο Πατέρας δεν κρίνει αλλά δίνει αυτή την εξουσία στον εσταυρωμένο Υιό Του, εμείς πώς τολμούμε να κρίνουμε και να αποφαινόμαστε με σιγουριά; Στην συγκεκριμενη περίπτωση δεν ελέγχουμε τα πεπραγμένα, όπως δικαιούμαστε και οφείλουμε ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά γνωμοδοτούμε για την αγιότητα ή όχι κάποιου προσώπου. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε την πνευματική του κατάσταση κατά τη στιγμή της κοίμησης του;
  Καλό στάδιο σε όλους μας!!!

 7. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΑΛΛΑ ΤΑ 2 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ.

 8. Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είχε 2 ξεχωριστούς καρκίνους οι οποίοι δεν συσχετιζόταν μεταξύ τους. Άρα το ποιο πιθανό τους φυτέψανε για να τον βγάλουν από τη μέση. Μόλις μάζεψε εκατομμύρια υπογραφές για τις ταυτότητες ξαφνικά άλλαξε. Έφερε τον αρχιαιρεσιάρχη Πάπα για πρώτη φορά στην Ελλάδα άλλαξε η κυβέρνηση και το θέμα των ταυτοτήτων με τόσα εκατομμύρια υπογραφές ( που αποτελούν παγκόσμιο ρεκόρ αναλογικά με τον πληθυσμό μας) θάφτηκε. Σήμερα βλέπουμε κάτι ανάλογο με τον Ναυπάκτου. Ήταν ο μόνος που δεν υπέγραψε στο Κολυμπάρι φαινόταν ότι είχε ορθόδοξο φρόνημα μέχρι τότε και ξαφνικά σάν νά μεταλλάχτηκε. Εύχομαι ολόψυχα να μετανόησε ο Χριστόδουλος και για οποιουσδήποτε νεωτερισμούς υποστήριξε και να κατατάχτηκε εν χώρα ζώντων.

  • Μήπως και στον Ναυπάκτου φύτεψαν την διψυχία αδελφέ ?

   Ο Χριστόδουλος αυτός ήταν . Αντιφατικός και διχασμένος . Το όποιο καλό του έφτανε μέχρι τον άμβωνα . Στηρίχτηκε μόνο σε αυτό , στην δυνατότητά του νά ξεσηκώνει τον ενθουσιασμό . Θέλουμε νά βλέπουμε την καλή του πλευρά , όταν λέμε οτι ο Θεός τον πήρε νωρίς , γιατί δεν θα άντεχε τα αδιέξοδα που θα αντιμετώπιζε απο την ίδια την πολιτική του . Οι σημερινοί οικουμενιστές έχουν αποκτηνωθεί .

   Συμφωνώ οτι έστω και αυτό το ηγετικό του προφίλ ακόμα και φάλτσο δεν το ήθελαν . Ο Χριστόδουλος ήταν φτιαγμένος για ηγέτης , αλλά ο ίδιος πρόδωσε το χάρισμά του . Κανείς δεν του έφταιξε .

   Ο Χριστόδουλος ήταν ένας χαμαιλέων . Την ίδια στιγμή που τον έβλεπες τρισμέγιατο , ύστερα απο λίγο γινόταν νάνος . Είναι αλήθεια παράξενο , αλλά αυτή είναι η αλήθεια και αποδεδειγμένα μέ γεγονότα και πράξεις και όχι μέ υποθέσεις .

 9. Ο Χριστόδουλος ίδρυσε την ακαδημία , μας πάσσαρε τον Ιγνάτιο μέ σκοπό νά λειτουργήσει την ακαδημία , έφερε τον πάπα ως απαρχή της φιλοενωτικής πολιτικής που ακολούθησε , έρριχνε και κανα δυό κορώνες απο άμβωνος και πατσίσαμε .

  Όλα ήταν δρομολογημένα , συμφωνημένα , υπογεγραμμένα . Τώρα πού σε ποιό χώρο έκλεισαν οι Συνθήκες ? Πάντως ετούτοι εδώ βρωμάνε , όπως βρωμάει ο θαμώνας του καφενείου . Τί καφενείο , τι μασωνείο …… όλοι ανήκουν στο ίδιο club . Εντευτεξιάζονται σαν τους μαφιόζους . Έχουν αρχηγό , δομή, μέλη , στελέχη , όπου υπακούουν και λογοδοτούν .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s