Απάντηση Γλυφάδας Αντώνιου σε Αν. Βαβούσκο για την βάπτιση.

σ.σ. Μετά την παρέμβαση Χρυσαυγή (εδώ, μετάφραση εδώ) και Βαβούσκου (εδώ), ο Μητροπολίτης Γλυφάδος εξέδωσε απάντηση στον Βαβούσκο, στην οποία επιμένει ότι στο θέμα της οικογένειας παραπλανήθηκε, επιρρίπτει ευθύνες στους ιερείς, και λέει ότι εάν γνώριζε θα παρακαλούσε τον Αρχ. Ελπιδοφόρο να μην κάνει την βάπτιση μέχρι να αποφανθεί η Ιερά Σύνοδος.

Το νέο δεδομένο που δεν είδαμε πριν είναι η αναφορά του στο ότι «ὑφίσταται πρόβλημα ὡς πρός τήν κανονικότητα τῆς βαπτίσεως» καθότι δεν είχε πληροφορηθεί σωστά όταν έδωσε την άδεια. Ποιός θα μας ξεκαθαρίσει αν το «πρόβλημα ὡς πρός τήν κανονικότητα τῆς βαπτίσεως» είναι νομικής ή πνευματικής φύσεως ή και των δύο; Θα βγάλει πόρισμα η Ιερά Σύνοδος ή το θέμα θα κολλήσει εκεί; Το θέμα είναι άκρως σημαντικό καθότι δύο δικηγόροι κατέθεσαν μήνυση κατά του Αρχ. Ελπιδοφόρου και του περιβάλλοντός του επικαλούμενοι τον αντιρατσιστικό νόμο με αφορμή την παρέμβαση του Χρυσαυγή, και με την κατηγορία ότι οι ανυπόστατες κατηγορίες του «…μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη κοινωνική αναταραχή ενώ στοχοποιούν εμμέσως την πλειοψηφία των Ορθοδόξων…». Μπορεί αυτή η εξέλιξη να έχει κάποια χρήση, ας υποθέσουμε, στην κοινωνία, η Εκκλησία όμως έχει τους δικούς της Κανόνες. Όσο η Ιεραρχία δεν ορθοτομεί τα πράγματα και δεν παρουσιάζει την Ορθόδοξη θέση, υπάρχει κίνδυνος εισπήδησης του αντιρατσιστικού νόμου στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Πολλά προβλήματα στη ζωή θα λυνόντουσαν εάν οι Επίσκοποι ορθοτομούσαν εξαρχής με παρρησία τον λόγο της Αληθείας και δεν σέρνονταν πίσω από την πολιτική ορθότητα και τις γραφίδες των πολέμιων της Εκκλησίας.


Ἐδιάβασα μέ πολλή προσοχή τό ἄρθρο πού ἐδημοσίευσε πρόσφατα ὁ ἀξιότιμος κ. Ἀναστ. Βαβοῦσκος μέ τίτλο “Ἡ βάπτιση στήν Γλυφάδα καί ἡ κανονική ἀποτίμηση της”.

Ὅμως, παρά τόν σεβασμό πού τρέφω πρός τό πρόσωπό του καί τήν ἐπιστημονική του κατάρτιση, διαφωνῶ ἀπολύτως ὡς πρός τό συμπέρασμά του, ὅτι ἡ ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς πρός ἐμέ ἦταν “ἐγκυρότατη”.

Καί τοῦτο, διότι ὁ κ. Βαβοῦσκος δέχεται ὡς δεδομένο, ὅτι ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς, στήν ἐπιστολή πού μοῦ ἀπέστειλε γιά νά λάβῃ τήν ἄδεια μου νά τελέση τήν βάπτιση, ἀνέφερε ὀρθά ὅλα τά στοιχεῖα πού ἀπαιτοῦνται γιά νά λάβη τήν ἄδεια βαπτίσεως τῶν δύο παιδιῶν.

Ἀλλ᾿ αὐτό δέν εἶναι σωστό, διότι ἡ ἀναφορά του στήν “οἰκογένεια στήν ὁποία αὐτά ἀνήκουν” ἦταν παραπλανητική.

Καί ἦταν παραπλανητική, διότι τά παιδιά αὐτά δέν ἀνήκουν “σέ οἰκογένεια, ὅπως αὐτή νοεῖται κατά τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας”.

Αὐτό τό σημεῖο, ὅμως, ὁ κ. Βαβοῦσκος τό ξεπερνᾶ χωρίς καθόλου νά τό ἀγγίξη. Ἤ μάλλον, ἀπό τά γραφόμενά του προκύπτει τό ἐντελῶς ἀντίθετο συμπέρασμα ἀπό αὐτό στό ὁποῖο καταλήγει.

Διότι, ὅπως γράφει, “δόθηκε ἡ σχετική ἄδεια γιά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου… ἀφοῦ κατά τήν ἑδραία πεποίθηση τοῦ παρέχοντος τήν ἄδεια Μητροπολίτη, ἡ ἄδεια ἐδίδετο γιά τήν τέλεση βαπτίσεως δύο τέκνων ἀνηκόντων σέ οἰκογένεια, ὅπως αὐτή νοεῖται κατά τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας”.

Καί ὄντως εἰς ἐμέ εἶχε δημιουργηθῆ αὐτή ἡ πεποίθησις, ὅπως ἦταν φυσικό ἀπό τήν ἀνάγνωση τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Πλήν ὅμως, ἡ πεποίθησίς μου ἦταν πεπλανημένη, ἐφ᾿ ὅσον στήν πραγματικότητα δέν ὑπάρχει οἰκογένεια κατά τήν ὡς ἄνω πολύ ὀρθή περιγραφή τοῦ κ. Βαβούσκου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀμερικῆς, ὅμως, ἄν καί ἐγνώριζε, ὅτι τά παιδιά αὐτά ἀνατρέφονται ἀπό δύο πρόσωπα τοῦ ἰδίου φύλλου, δηλαδή ἀπό οἰκογένεια μή νοουμένη κατά τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις τήν ὠνόμασε οἰκογένεια καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου μέ παρεπλάνησε.

Βεβαίως, ὅπως γράφει ὁ κ. Βαβοῦσκος, οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ θά ἔπρεπε νά εἶχαν διαπιστώσει τό πρόβλημα, ἀπό τά ἀπαιτούμενα ἔγγραφα καί νά μέ εἶχαν ἐνημερώσει.

Δυστυχῶς, οἱ ἐφημέριοι δέν ἐνήργησαν ὀρθῶς, διότι στηριζόμενοι εἰς τό γεγονός, ὅτι ὁ θεῖος τοῦ ἑνός ἐκ τῶν δύο ἀνατρεφόντων τά παιδιά αὐτά εἶναι γνωστός εἰς αὐτούς καί τακτικά ἐκκλησιαζόμενος, ἀπεδέχθησαν νά τούς δοθοῦν τά ἔγγραφα κατά τήν ὥρα τῆς βαπτίσεως, ὅπως λανθασμένα ἔχουν πράξει ἐν ἀγνοίᾳ μου καί εἰς ἑτέρας περιπτώσεις γνωστών προσώπων, καθώς μοῦ ἀνέφεραν μετά τήν ἐν λόγῳ βάπτιση.

Ὡς ἐκ τούτου δέν ἐγνώριζαν ἐκ τῶν προτέρων ποῖοι ἦσαν οἱ ἀνατροφεῖς τῶν παιδιῶν, προκειμένου νά μέ εἰδοποιήσουν ἐγκαίρως.

Εἰκάζω δέ, ὅτι οἱ ἀνατροφεῖς τῶν παιδιῶν ἐσκεμμένως ἴσως παρεκάλεσαν νά φέρουν τά ἔγγραφα τήν ὥρα τῆς βαπτίσεως, προκειμένου νά συλλάβουν ἐξαπίνης τοῦς ἱερεῖς, διότι πέρισυ εἶχαν φέρει τό ἕνα παιδί γιά σαραντισμό καὶ ὁ ἱερεύς ἠρνήθη νά τόν τελέση, ἐφ᾿ ὅσον δέν ἔφερε τό παιδί ἡ μητέρα του.

Βεβαίως κατά τόν σαραντισμό δέν τηροῦνται ἔγγραφα καί δέν ζητοῦνται ἐπώνυμα. Γι᾿ αὐτό καί οἱ ἱερεῖς δέν ὑποψιάσθησαν τί θά συνέβαινε.

Οἱ ἀνατρέφοντες τά παιδιά, λοιπόν, προκειμένου νά μή συναντήσουν τήν ἰδία ἄρνηση καί στήν βάπτιση, ἐμεθόδευσαν δεόντως τήν κατάθεση τῶν ἐγγράφων τήν ὥρα τῆς βαπτίσεως.

Πέραν δέ τούτων προφανῶς καί ὑφίσταται πρόβλημα ὡς πρός τήν κανονικότητα τῆς βαπτίσεως, ἐφ᾿ ὅσον κατά τήν τέλεσή της, ὡς παρασχών τήν ἄδεια Μητροπολίτης, εἶχα πλάνη περί τά πράγματα, ἡ δέ ἐκ τῶν ὑστέρων γνώσις τούτων δέν συνιστᾶ ἀποδοχή τους ἐκ μέρους μου, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ἀναφορά μου πρός τήν Ἱ. Σύνοδο.

Ἐν κατακλείδι, ἐάν ἐγνώριζα ἐγκαίρως, ὅτι τά παιδιά αὐτά δέν ἀνήκουν σέ οἰκογένεια ἀποδεκτή ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, ἀφ᾿ ἑνός μέν θά παρεκάλουν τόν Σεβ. Ἀμερικῆς νά μή προσέλθη στήν βάπτιση, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ δέν θά ἐπέτρεπον οὔτε στούς ἱερεῖς νά τήν τελέσουν καί παραλλήλως θά ἀπευθυνόμην στήν Ἱ. Σύνοδο, ὡς Προϊσταμένη μου Ἀρχή, προκειμένου νά μοῦ ὑποδείξη τό πρακτέον γιά μιά τέτοια πρωτοφανῆ περίπτωση.

Βούλα, 1η Αὐγούστου 2022

† Ὁ Γλυφάδας,
Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πηγή Ρομφαία


14 thoughts on “Απάντηση Γλυφάδας Αντώνιου σε Αν. Βαβούσκο για την βάπτιση.

 1. Δέσποτα!!! Αυτά υπενθύμιζε τους.
  Μην πλανάστε. ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί ούτε θηλυπρεπείς ομοφυλόφιλοι ούτε αρσενοκοίτες ομοφυλόφιλοι,  ούτε κλέφτες ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσοι ούτε υβριστές ούτε άρπαγες δε θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού.  Και αυτά ήσασταν μερικοί. αλλά απολουστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε με το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με το Πνεύμα του Θεού μας.(Προς Κορινθ. Ά επιστολή. Κεφ.6)….

  Μαρτυρώντας επίσημα μπροστά στο Θεό να μη λογομαχούν, γιατί δεν είναι σε τίποτα χρήσιμο, αλλά επιφέρει καταστροφή σ’ αυτούς που ακούν.  Φρόντισε να παρουσιάσεις τον εαυτό σου δόκιμο στο Θεό, εργάτη αντρόπιαστο, που ορθοτομεί το λόγο της αλήθειας.  Και τα βέβηλα κούφια λόγια απόφευγέ τα. γιατί αυτοί που τα λένε όλο και περισσότερο θα προκόψουν στην ασέβεια  και ο λόγος τους θα καταφάγει και θα εξαπλωθεί σαν γάγγραινα. (Επιστ. Β’ προς Τιμόθεον Κεφ.2 (β’)
  Αυτοί είναι πηγές άνυδρες και ομίχλες που τις παρασύρει η λαίλαπα, για τους οποίους έχει διατηρηθεί ο ζόφος του σκότους. Γιατί, όταν μιλούν δυνατά τα μάταια υπέρογκα λόγια τους, δελεάζουν με σαρκικές επιθυμίες σε ασέλγειες αυτούς που πριν από λίγο είχαν αποφύγει όσους ζουν μέσα στην πλάνη. Τους υπόσχονται ελευθερία, ενώ αυτοί οι ίδιοι είναι δούλοι της διαφθοράς. γιατί από όποιον κανείς έχει ηττηθεί, σε αυτόν έχει υποδουλωθεί. Γιατί λοιπόν, αν πάλι ηττώνται από αυτά, επειδή μπλέχτηκαν στα δίχτυα τους, αφού απόφυγαν τα μιάσματα του κόσμου με την επίγνωση του Κυρίου μας και σωτήρα Ιησού Χριστού, έχει γίνει σ’ αυτούς η τελευταία κατάσταση χειρότερη από την πρώτη. Γιατί θα ήταν καλύτερα γι’ αυτούς να μην είχαν γνωρίσει καλά την οδό της δικαιοσύνης παρά, αφού τη γνώρισαν καλά, να στραφούν πίσω στην αμαρτία από την άγια εντολή που τους παραδόθηκε. Έχει συμβεί σ’ αυτούς αυτό που λέει η αληθινή παροιμία: Σκύλος που επέστρεψε στο δικό του ξέρασμα, και: Η γουρούνα μόλις λούστηκε επιστρέφει, για να κυλιστεί στο βόρβορο. (Καθ. Πέτρου β’- κεφ.2)

  Ο Θεός ο άγιος, ο πλάσας εκ χοός τον ανθρωπον, και εκ της πλευράς αυτού ανοικοδομήσας γυναίκα, και συζεύξας αυτώ βοηθόν κατ’ αυτόν, διά το ούτως αρέσαι τη ση μεγαλειότητι, μη μόνον είναι τον άνθρωπον επί της γης· αυτός και νυν, Δέσποτα, εξαπόστειλον την χείρά σου εξ αγίου κατοικητηρίου σου, και άρμοσον (τούτου λεγομένου, ο Ιερεύς αρμόζει τας δεξιάς των νυμφευομένων) τον δούλον σου (τον δε) και την δούλην σου (την δε), ότι παρά σου αρμόζεται ανδρί γυνή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη· στεφάνωσον αυτούς εις σάρκα μίαν· χάρισαι αυτοίς καρπόν κοιλίας, ευτεκνίας απόλαυσιν. Ότι σον το κράτος, και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιούκαί του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.( Ακολουθία Τού Γάμου)
  Γρήγορα τα μωράκια να δοθούν σε οικογένεια με Μάνα και Πατέρα. Ευάγγελε, Πέτρο, μήν καθυστερείτε, δώστε τα παιδιά και κάντε την μεγάλη αλλαγή στην ζωή σας. Θα έχετε μεγάλο μισθό από Τον Χριστό μας.

 2. Εγώ από ότι γνωρίζω, όταν πρόκειται για βάπτιση, τα ονόματα και τον δυο γωνιών γράφονται, της μητέρας και του πατερά του παιδιού.

 3. Εφ όσον στοιχειοθετείται η υπόσταση κανονικού αδικήματος γιατί δεν κινήθηκε αστραπιαία η σχετική κανονική διαδικασία;
  Με «χαρτοπόλεμο» και επιστολές, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η συγκάλυψη και υποβάθμιση του εκραγέντος σκανδάλου.
  Εμπρός λοιπόν, άγιε Γλυφάδος!
  Κινείστε την κανονική διαδικασία!
  Εδώ και τώρα!

 4. Τυγχάνει αδιανόητο, ουχί όμως και μη αναμενόμενο (δεδομένης της συγχρόνου, απογοητευτικής, εκκλησιαστικής, εν Ελλάδι, καταστάσεως), το γεγονός ότι οι δράστες και ένοχοι του συγκεκριμένου πνευματικού εγκλήματος, θα παραμείνουν ατιμώρητοι, προς καταισχύνη των ημετέρων συνοδικών και προς μεγίστη αγαλλίαση των δαιμόνων και των δαιμονοκινήτων εχθρών της Εκκλησίας.
  Το επαναλαμβάνουμε μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μας:
  Παρόμοιο, μη λαβόν, όμως, τέτοια και τόση δημοσιότητα, συμβάν, έλαβε χώρα σε ναό της αρχιεπισκοπής Αθηνών, προ καιρού.
  Οι δράστες ιερείς δύο, ο γνωστός και μη εξαιρετέος π. Αλέξανδρος Καριώτογλου και κάποιος π. Βασίλειος, αγνώστων λοιπών στοιχείων…
  Το τι έγινε και το τι ελέχθη, επίσης γνωστά.
  Όπως και ο δεινός σκανδαλισμός που προκλήθηκε.
  Και ερωτάται :τι έπραξε, μετά ταύτα, ο οικείος επίσκοπος, τουτέστιν ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο συγκεκριμένος ναός και οι ιερείς του;
  Ποια η αντίδρασή του;
  Ποια κανονική διαδικασία κινήθηκε και ακολουθήθηκε;
  Ποια η αντίδραση των άλλων επισκόπων; Γιατί ουδείς επίσκοπος έφερε το θέμα στη ΔΙΣ;
  Προφανώς, το όλο θέμα ετάφη προς «δόξαν» της εκκλησιαστικής τάξεως και προς μεγίστη βλάβη του συμφέροντος της Εκκλησίας.
  Το ίδιο συνέβη, κατ ουσίαν, και τώρα.
  Εάν η διοικούσα Εκκλησία είχε φροντίσει, όπως υπεχρεούτο να πράξει και όπως κάτι τέτοιο επιβαλλόταν εκ των πραγμάτων, να κινήσει την προβλεπόμενη κανονική διαδικασία σε βάρος των δραστών θα τολμούσε ο Ελπιδοφόρος και ο κάθε Ελπιδοφόρος να προβή στη συγκεκριμένη αθλιότητα;
  Ποιος λοιπόν, ευθύνεται, πλην του Ελπιδοφόρου και του π. Καριώτογλου, για αυτά τα αίσχη;
  Δεν ευθύνεται ο αρχιεπίσκοπος και οι λοιποί επίσκοποι;
  Επιπλέον, δεν ευθύνονται όλοι τους για το γεγονός ότι έχουν καταληφθεί ασύδοτοι οι Νέας Ιωνίας, π. Φιλοθεος Φάρος, ο. Βασίλειος Θερμός και ει τις έτερος να περιφέρουν ανενόχλητοι τα περί σοδομισμού ληρήματά τους βλαπτοντας ψυχές και σκανδαλίζοντας αφόρητα;
  Τι επισκοπική κατάντια είναι αυτή;
  Τέτοια και τόση έλλειψη ποιμαντικής ευθύνης;

  • Ευθυνοται και όλοι οι πνευματικοί που λένε εδω και χρόνια στα τόσα τραγικά και εξωφρενικά που γίνονται από αρχιερείς, » μην αντιδράτε, μη δημιουργείτε σχίσματα στην εκκλησία κοιτάξτε την ψυχή σας»
   και δυστυχώς είναι πολλοί και ονομαστοί!

 5. Ματαιοπονούμε όσο επιμένουμε οι «επιίσκοποι να αναλάβουν δράση» και να «κινήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες» και να το θέτουμε ως κεντρικό ζήτημα. Λειτουργεί μάλλον ως αποπροσανατολισμός. Πρέπει περισσότερο να μας απασχολεί το πνευματικό ζήτημα δηλ. το γεγονός ότι είμαστε μέλη σε μια Εκκλησία όπου οι Επίσκοποί της διδάσκουν εμφανώς και γυμνη τη κεφαλή «έτερον Ευαγγέλιον». Τι πρέπει να πράξουμε ο καθένας σε μια τέτοια κατάσταση για τη σωτηρία του που ειναι το κύριο ζητούμενο ; πως να αντiδράσουμε ; μια τέτοια Εκκλησία με τέτοιους επισκόπους και με αδρανή και ναρκωμένα τα μέλη της σε κάθε διαστρέβλωση της Πίστης εξακολουθεί να ελκύει τη Χάρη του Θεού και μπορεί να σώσει ή μηπως όχι και είμαστε σε εντελώς λάθος πορεία; αυτά ειναι τα σημαντικά ερωτήματα. Διότι, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μολύνεται η πίστη μας συνεχώς και να διακινδυνεύεται η σωτηρία μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε περιοριζόμενοι σε «κανονιστικά » ζητήματα που ειναι προσωρινά και εφήμερα και να είμαστε ανυποψίαστοι για τα πνευματικά, αυτά που όντως εχουν αξία και είναι αιώνια. Τα «κανονιστικά» (πχ. εάν φταίει κατά το τυπικόν ο Γλυφάδας, ο Ελπιδοφόρος ή και οι δυο μαζί) έχουν αξία μόνον όταν έχουν αναφορά και συνδέονται καθαρά και ξάστερα με το πνευματικό ζήτημα της σωτηρίας των ανθρώπων.

 6. Το κακόμοιρο το επισκοπάκι, το κορόιδεψε ο καβγατζής της Αμερικής.Σώπα μην κλαίς πάρε το κουβαδάκι σου και πήγαινε να παίξεις χαρτοπόλεμο με το βαβουσκάκι και η μητριά ΔΙΣ θα τα κανονίσει όλα και όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις ποιοι φοράνε παντελόνια και ποιοι φούστες κάτω από τα ράσα.
  Μόνο να θυμάσαι πως αυτό το αίσχος έγινε στη Γλυφάδα με Μητροπολίτη εσένα!!!!!

 7. Τα δυο αυτα αγγελουδια θα επρεπε να εχουν βαπτισθει απο τις φυσικες τους μητερες ΠΡΙΝ δοθουν για υιοθεσια στους δυο ομοφυλοφιλους.
  Η μονογονικη μητερα δεν αποκλειεται απο την βαπτιση των τεκνων της, εστω κι αν δεν υπαρχει ο ‘συζυγος’ / πατερας των νεοφωτιστων.

  Επισης, οι αναδοχοι πρεπει να ειναι Χριστιανοι Ορθοδοξοι, αφου αναλαμβανουν την πνευματικη κατηχηση των νηπιων κατα την μετεπειτα ζωη τους, στην Ορθοδοξη Πιστη.
  Αυτο που εγινε, ηταν απλα προγραματισμενο ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ και ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ για την δημιουργια συγχησεως στο πληρωμα της Εκκλησιας.

 8. Αφού είνε όπως τα αφηγείται, γιατί τότε δεν πήγε να υποδεχθεί τον αρχιεπίσκοπο αμερικής που ήρθε να ιερουργήσει στην μητρόπολή του.Αρα ήξερε,άρα κάνει την πάπια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s