Το ναυάγιο στη Βουλιαγμένη του υπερ-ωκεάνιου αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΑΣ

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ  5//18.7.2022
Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀθωνίτου

Ἱερὴ ἀγανάκτηση καὶ πολλὰ ἐρωτηματικὰ ἐγείρονται ἀπὸ τὴν ὑπερατλαντικὴ ἔλευση τοῦ Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου στὴ Βουλιαγμένη Ἀττικῆς. Τέλεσε βάπτιση παίδων φερομένων ὡς «τέκνα» ὁμοφυλοφίλων καὶ μάλιστα μὲ ἐπιδεικτικὸ τρόπο συνοδευόμενη ἀπὸ ἰδιάζουσα καὶ εὐρεῖα δημοσιότητα.

Ἡ θλιβερὰ παρουσία του γιὰ τὸ συγκεκριμένο λόγο, ὅπως εὔστοχα σκιαγραφεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος, «ὁμοιάζει μὲ ναυτικὸ (καὶ πειρατικὸ πόλεμο), τὸν ὁποῖο διοργάνωσαν φιλοπόλεμοι καί ναυμάχοι ἄνδρες»1 (αὐτὸς καὶ οἱ ἐνταῦθα ὁμόφρονές του). Ἐκ τῶν συμβεβηκότων φαίνεται πὼς εἶχε τὴ στήριξη, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ ἐγχωρίων «ἀπογόνων» τοῦ  Ἄννα καὶ τοῦ Καϊάφα.

Ἡ δίκην ποντοπόρου πειρατοῦ ἐμφάνισί του ἀπὸ τὴ μακρυνὴ Βαβυλώνια ἤπειρο στὴν Ἑλλάδα, σκοπὸ εἶχε, δυστυχῶς, τὴ στήριξη καὶ ἀναγνώριση τῆς ὁμοφυλόφιλης «ἐπιλογῆς», τὸν γάμο καὶ τὴν ἀπ’ αὐτοὺς παράλογη καὶ ἐπικίνδυνη υἱοθεσία, πράγματα ποὺ ἀντίκεινται στὰ πιστεύματα τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεώς μας.

Ἡ μετὰ πολλοῦ κομπασμοῦ, λόγῳ θέσης (καὶ ἰδεολογίας) ἐνέργειά του αὐτὴ, δηλώνει μεγάλο θράσος  καὶ ἀνάλογη περιφρόνηση ἀναμεμιγμένη μὲ ἀπείθεια στὶς ἐντολὲς τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ, Προφητῶν, Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων Πατέρων. Ἐνδεικτικά: Μία ἀπὸ τίς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀναφέρεται στὸ Λευϊτικὸ ἀπαγορεύει νά συνευρίσκονται οἱ ἄνδρες μὲ ἄνδρες, ὅπως μὲ γυναῖκα2, ἐνῶ διαχρονικὸ καί παγκόσμια γνωστό παραμένει τὸ παράδειγμα τῶν Σοδόμων, Γομόρρων καὶ  τῶν πέριξ αὐτῶν πόλεων3.

Γνωστή ἐπίσης  εἶναι καὶ ἡ διακήρυξη  τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου. «μὴ πλανᾶσθε . οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται (=ὁμοφυλόφιλοι) ούτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ  λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι».4

Σήμερα ὅμως ἔχουμε «ἐφευρέτας νέου εὐαγγελίου»,5 ὅπως εὐστόχως στηλίτευε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, καὶ οἱ «νεοκήρυκες» δὲν πτοοῦνται ἀπό τό .«ἐπικατάρατοι οἱ ἐκκλίνοντες ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου»,6 ὅπως ἀναφέρει ὁ προφητάναξ Δαβίδ. Δὲν λογαριάζουν τὴν ἀπειλὴ τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ ἄκαρπο δένδρο τὸ ὁποῖο «εἰς πῦρ βάλλεται»7 οὔτε συγκινοῦνται ἀπὸ τὴν προειδοποίησή του ὅτι «ὅποιος σκανδαλίσει ἕνα τῶν μικρῶν τούτων….»8. Δυστυχῶς, καὶ ὁ προαναφερθεὶς Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ ὅμοιοί του ὑποστηρίζουν ἀπροκάλυπτα ἔργῳ τε καὶ λόγῳ ἀντίθεα καὶ ἀντίθετα.

«Τὰ πρόβατα ποὺ εἶναι πολυάριθμα, τὰ σπαράζουν ἕνας ἢ δυὸ λύκοι»9 εἶχε πεῖ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Δυστυχῶς, σήμερα πολλοὶ ἄλλοι λύκοι ὑπερμαχοῦν, συμφωνοῦν καὶ ἐνθαρρύνουν αὐτοὺς τοὺς «ἕνα ἢ δύο λύκους». Ὅμως μὴ πτοεῖσθε, γιατί αὐτὸ ποὺ κάνουν ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ «πρὸς κέντρα λακτίζειν»10 ἰσοδυναμεῖ δηλαδὴ μὲ τὸ νὰ κλωτσᾶνε τὰ καρφιά, ὅπως εἶπε ὁ Χριστὸς στὸν διώκτη Παῦλο, καὶ γιατί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ  «πύλαι ἅδου οὐ κατησχύσουσι»11 βεβαιώνει τὸ ἀδιάψευστο στόμα τοῦ Χριστοῦ μας.

Οἱ κατὰ Θεὸν ἐναπομείναντες ποιμένες ἂς ἐνθαρρύνουν τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν ἀπογοητεύονται, καὶ ὅπως τονίζει ὁ ἔνδοξος Ὁμολογητὴς Ἅγιος Μάξιμος «νὰ μὴν παρασύρονται ἀπὸ τὴν ψευτιὰ ποὺ ὑποκρίνεται μὲ κακουργία τὴν ἀλήθεια.»12

Ἄν καὶ μὲ ἰσχνὴ φωνὴ φωνάξαμε καὶ ἐμεῖς οἱ εὐτελεῖς «ὑπολογίζοντας τὴν ἀπὸ τὴ σιωπὴ ζημιά. Μὴ τυχὸν ἡ κακία τροφοδοτηθεῖ ἀπὸ τὴ σιωπή μας»13 ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης.

Ἐγράφησαν  ταῦτα  πρὸς  δόξαν  Πατρός, Υἱοῦ καὶ Πνεύματος Ἁγίου, τοῦ ἑνὸς ἀληθινοῦ Θεοῦ 5/18.7.2022  ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, ὁ ὁποῖος συνέβαλε μὲ τίς προσευχὲς καὶ τίς συμβουλές του νὰ λυτρωθεῖ ἡ Κρήτη καὶ ἡ εὐρύτερη περιοχὴ ἀπὸ τοὺς ἀδίστακτους λήσταρχους πειρατές.  Εἴθε μὲ τίς ἀέναες πρεσβεῖες τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ὑπὸ πειρατῶν ἀναιρεθέντων νὰ εὐσπλαχνιστεὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καὶ νὰ ναυαγίσουν  τὰ σχέδια τῶν ὅποιων πειρατῶν καὶ πάντων τῶν ἀντίθεων δυνάμεων. 

Ἀ μ ή ν !

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

«Δυστυχῶς ἐπίσκοποι καὶ ποιμένες

τῶν λογικῶν προβάτων…. περιφρονῶντας τίς φωνές των Πατέρων,

ἀφοῦ ἐξόπλισαν τοὺς ἑαυτούς τους ἐναντίον τῆς πίστεως,

διδάσκουν σύμφωνα μὲ τὸ φτωχὸ καὶ θολωμένο μυαλό τους»14.

( Ἅγιος  Ἰωάν.Δαμασκηνός ).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ :

1.Μεγ.Βασίλειος, ΕΠΕ Τόμ.10 σελ.4912.Λευϊτικό 18,22
3.Γένεση 19, 1-294. Α΄ Κορ. 6,9-10
5.Μεγ. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρ.ΕΠΕ Τόμ.12 σελ.1446.Ψαλμ. 118 (119), 21
7.Ματθ.7,19          Λουκ.3,98.Ματθ.18,6      Μάρκ.9,42    Λουκ.17,1-2
9. Ἅγιος Μάξιμος ὁμολογ. ΦΕΠΕ Τόμ.15Ε σελ. 48710.Πράξ. 26,14
11.Ματθ. 16,1812. Ἅγ.Μάξιμος  Ὁμολογ.ΦΕΠΕ Τόμ.158 σελ.261
13. Ἅγ.Γρηγόριος  Παλαμᾶς ΕΠΕ Τόμ.5 σελ.15314. Ἅγ. Ἰωάν.Δαμασκηνός ΕΠΕ Τόμ.2 σελ. 409

Τρελο-γιάννης


4 thoughts on “Το ναυάγιο στη Βουλιαγμένη του υπερ-ωκεάνιου αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

 1. Να καθαιρεθεί! Και νά μην ξαναπατήσει το πόδι του στην Ελλάδα.
  Εκτός αν ζητήσει δημόσια συγνώμη, για όλα όσα μας έχει σκανδαλίσει.
  Το ίδιο ισχύει και για άλλους, που έχουν διαπράξει μία απ’τα ίδια.
  Πολλῶν ὄντων ἀσεβῶν πολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι, οἱ δὲ δίκαιοι ἐκείνων πιπτόντων κατάφοβοι γίνονται.
  Οταν πληθύνωνται οι ασεβείς, πληθύνονται αι αμαρτίαι και τα εγκλήματα. Οταν όμως τιμωρούνται οι ασεβείς, τότε και αυτοί οι δίκαιοι στερεώνονται περισσότερον εις την ευλάβειαν και τον φόβον του Θεού.
  Παροιμίαι Σολομώντος
  Κεφ 29

 2. Αυτός ο άνθρωπος φαίνεται να έχει εγκαταλείψει καθετί Θεολογικό και Χριστιανικό επιλέγοντας το μονοπάτι της μοίρας που του έχει υποδείξει ο διάβολος.
  This is the Road to hell όπως λέει και το τραγούδι του Chris Rea.

  Καλή μετάνοια.

 3. Ο Αμερικής αντί να τους λυπηθεί για την αμαρτωλή πορεία τους και να τους βοηθήσει πνευματικά να σωθούν, τούς σπρώχνει πιο γρήγορα προς τον γκρεμό! Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να τον Ελεήσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s