Πρωτοβουλία Γονέων και Εκπαιδευτικών Καβάλας – Έκκλησις ιεράς αγανακτήσεως σκανδαλισμένων συνειδήσεων Ορθοδόξων Χριστιανών.

ΔΙΑ
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ.κ. Στεφάνου

ΠΡΟΣ
Τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον,
Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον,
Τὴν Διαρκὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Πᾶσαν ἀρμόδιον ἐκκλησιαστικὴν ἀρχὴν

Ἡ Πρωτοβουλία Γονέων καὶ Ἐκπαιδευτικῶν Καβάλας ἠσχολήθη εἰς τὸ παρελθὸν μὲ τὸ θέμα τῆς μοφυλοφιλίας δημοσιεύουσα σχετικὸν ἔντυπον ὑπὸ τὸν τίτλον:

«Ἡ Διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας περὶ ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἡ θεραπεῖα της»[1]. Ἀφορμὴ ἀπετέλεσε σκανδαλώδης δήλωση τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριὴλ[2].

            Νέα γεγονότα ἐπιτάσσουν τὴν ἐπιστροφὴ εἰς τὸ αὐτὸ θέμα. Ἀφορμὴ δίδει ἡ θέση τὴν ὁποίαν συνεχῶς λαμβάνουν δημοσίως ἐγνωσμένοι καὶ δηλοῦντες ὁμοφυλόφιλοι σὲ ἱερὲς τελετὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Συγκεκριμένα συντελεῖται να ποιμαντικὸ ἔγκλημα, καθῶς ἀντὶ να καλοῦνται αὐτὲς οἱ πλανεμένες ψυχὲς σὲ μετάνοια λαμβάνουν τιμὲς καὶ μάλιστα διὰ παρουσίας ἀρχιερέως[3].

Ὁ ἀρχιερεὺς ὅπως ἀναφέρεται στὸ κείμενο καὶ προκύπτει ἀπὸ τὸ συνοδευτικὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος. Ὁ σκανδαλισμὸς τῆς παγκοσμίου Ὀρθοδοξίας μέγας καὶ ἡ ἀνάγκη παρουσιάσεως τῆς θέσεως τῆς Ὀρθοδόξου ποιμαντικῆς, ἐπιτακτικὴ. Εὐχόμεθα μετὰ τὴν δημοσίευσιν τῶν κατωτέρῳ, τὴν δημόσια μετάνοια τῶν ἠθικῶν αὐτουργῶν τῆς ὑψώσεως τῆς ἀμαρτίας τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως…ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ»[4].

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν:

 • τὴν ἀνωτέρῳ ἀναφερθεῖσαν θεολογικὴν πραγματεῖαν περὶ τῆς ἁμαρτίας τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἐξ Ἁγιογραφικῆς, Πατερικῆς καὶ Ἱεροκανονικῆς θεωρήσεως,
 • τὴν ἐπιτίμησιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἐκ τῶν Κανόνων: Ζ΄ Μεγάλου Βασιλείου, ΞΒ΄ Μεγάλου Βασιλείου, Δ΄ Γρηγορίου Νύσσης,  ΙΗ΄ Ἰωάννου Νηστευτοῦ,
 • τὴν στάση καὶ τόπο που ὁρίζεται γιὰ τοὺς μετανοούντας, ἐφόσον τὸ ἁμάρτημὰ τοὺς ἔχει γίνει γνωστὸ στὴν κοινότητα τῶν Χριστιανῶν: ΙΑ΄(ΙΒ΄) Γρηγορίου Νεοκαισαρείας,
 • τὴν φιλάνθρωπη στάση τῆς Ἐκκλησίας ΜΟΝΟΝ σὲ περίπτωση μετανοίας: ΝΒ΄ Ἁγίων Ἀποστόλων, ΚΗ΄ Νικηφόρου Ὀμολογητοῦ, ΠΔ΄ Μεγάλου Βασιλείου, Ἰωάννου Νηστευτοῦ – ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΧΡΟΝΟΥΣ Ο ΝΗΣΤΕΥΤΗΣ ΣΥΝΕΤΕΜΕ,
 • τὴν συνεχὴ διαμαρτυρία ἡμέρα καὶ νύχτα, δημοσίως καὶ κατ’ ἰδίαν, διὰ τὸν ἔλεγχον τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴν μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ, χωρίς παραχώρηση θέσεως ἄνευ μετανοίας. Ὁ πνευματικὸς πού θα κάνει παραχώρηση χωρίς μετάνοια θὰ ἔχει ὡς συνέπεια τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς του: ΠΕ΄ Μεγάλου Βασιλείου,
 • τὸν δημόσιο σκανδαλισμὸν τῶν πιστῶν ἐκ τῆς τιμητικῆς θέσεως δημοσίως δηλούντων ὡς μοφυλοφίλων σὲ Ὀρθόδοξο Ναὸ κατὰ τὴν διάρκεια Μυστηρίου Βαπτίσεως παρόντος ἀρχιερέως[5], αποδεδειγμένως δέ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου,
 • τὴν ἀναφορὰ στὸ παραπάνω δημοσίευμα ὡς νονὰς τῆς φερούσης ξενικὸν ὄνομα Μπιάνκα Μπραντολινί,
 • τὸν παραμένοντα δημόσιον σκανδαλισμὸν τῶν πιστῶν ἐκ τῆς ἰδίας μὴ θεμελιωμένης ἐξεφρασθείσης δημοσίως θέσεως περὶ μοφυλοφιλίας τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριὴλ,

Αἰτούμεθα πρὸς πᾶσαν ἀρμόδιον ἐκκλησιαστικὴν ἀρχὴν:

 • τὴν ἐπιτεταγμένην ἱεροκανονικὴν δημοσίαν ἀντίδρασιν εἰς τὸν τοιοῦτον δημόσιον σκανδαλισμῶν τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν,
 • τὴν διασαφήνησιν περὶ τοῦ δόγματος που δηλώνει ἡ κ. Μπιάνκα Μπραντολίνι, διότι τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐγείρει ὑποψίες ὅτι πρόκειται περὶ ἐτεροδόξου, συνεπῶς μὴ πληροῦσας τὶς προϋποθέσεις ὅπως ἀναδεχθεὶ Χριστιανὸν Ὀρθόδοξον ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Κολυμβήθρας ἤ να ἐπιτελέσει οἰονδήποτε ρόλον κατὰ τὴν τέλεσιν  τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος,
 • τὴν λήψιν ἄμεσων μέτρων διὰ τὴν προστασίαν τῶν Χριστιανῶν, ἰδιαιτέρως τῶν ἀνηλίκων, ἐκ μηνυμάτων καὶ εἰκόνων προσβαλλόντων τὴν Ἁγίαν ἡμῶν Πίστιν καὶ τὰς Μνήμας τῶν Ἁγίων, μὲ ἔμφαση στὸν χῶρον τῆς ἐκπαιδεύσεως, ὅπου ὡς γονεῖς ἔχουμε γνώση τῶν πιέσεων που ἀνέχεται κάθε συνειδητὸ τέκνο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διὰ προσχώρησιν εἰς τὴν ἁμαρτίαν καὶ δὴ τὴν πάσης φύσεως μυσαρὰν σαρκικὴν πτώσιν,
 • τὴν εἰσήγησιν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκ μέρους τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν διὰ κατεπείγουσαν δημοσίαν τοποθέτησιν ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς μοφυλοφιλίας βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, συνοδευομένης ἀπὸ σχετικῆς ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένης κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης πραγματείας, ὀδηγοῦσα εἰς ποιμαντικὴν διαφωτιστικὴν καὶ κατηχητικὴν δημοσίευσιν εἰς τὸ ἐπόμενον τεῦχος τοῦ ἐντύπου «Πρὸς τὸν Λαὸν» τῆς Ι.Σ.Ι.,
 • τὴν κλήσιν τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριὴλ διὰ δημοσίαν παροχὴν ἐξηγήσεων πρὸς ἀναίρεσιν τοῦ παραμένοντος σκανδαλισμοῦ τοῦ ποιμνίου ἐκ τῆς ἀθεμελιώτου θεολογικῶς αὐτοῦ θέσεως περὶ ὁμοφυλοφιλίας,
 • τὴν κλήσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου διὰ δημοσίαν παροχὴν ἐξηγήσεων πρὸς ἀναίρεσιν τοῦ γενομένου σκανδαλισμοῦ τοῦ ποιμνίου ἐκ τῆς δημοσίας ὑποστηρικτικῆς στάσεως αὐτοῦ ἔναντι τῆς μοφυλοφιλίας ἐντὸς Ὀρθοδόξου Ἱεροῦ Ναοῦ ἐν Ἀθήναις.

Τὰ ἀνωτέρῳ ἐγράφησαν μὲ πόνο ψυχῆς ἐκ γονέων καὶ ἐκπαιδευτικῶν ἀναθρεμμένων ἐν τοῖς κόλποις τῆς μητρὸς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πλησίον πνευματικῶν τῶν ποίων τὰ ἔργα καὶ τὰ πνευματικὰ ἀναστήματα κοινῶς ἀναγνωρίζονται ὑπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ Νομῷ Καβάλας ἐκκλησιαζομένων.

Ἐλπίζομεν διὰ τὰς ἐνεργείας τῶν ἀδρανούντων ποιμένων καὶ ποιμεναρχῶν ἡμῶν πρὸς διαφύλαξιν τῶν τέκνων ἡμῶν ἐκ τῆς φαινομένης ἀποδοχῆς τῆς μοφυλοφιλίας ὑπὸ τοῦ κλήρου.

            Εὐχόμεθα πως Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν εὐλογήσει πᾶσαν κίνησιν πρὸς ἔλεγχον τοῦ ψεύδους καὶ φανερώσεως τῆς ἀληθείας, δώῃ δὲ τοῖς ἐργαζομένοις τὸ θέλημα Αὐτοῦ ἔτη πολλὰ καὶ μερίδα Ἁγίων.


[1] Πρωτοβουλία Γονέων καὶ Ἐκπαιδευτικῶν Καβάλας, Ἡ Διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περὶ ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἡ θεραπεῖα τῆς, ἐκδ. Ἁγαθὸς Λόγος, Ἀθῆναι 2022.

[2] https://www.ekklisiaonline.gr/nea/neas-ionias-gavriil-sevome-ti-schesi-metaxy-omofylofilon/ ἡμερομηνία προσπέλασης:11/7/2022.

[3] https://www.ekklisiaonline.gr/nea/o-amerikis-elpidoforos-evlogise-ti-vaftisi-pedion-gay-zevgariou-stin-athina-foto-video/ ἡμερομηνία προσπέλασης:11/7/2022.

[4] Ματθ. κδ΄ 15.

[5] https://www.ekklisiaonline.gr/nea/o-amerikis-elpidoforos-evlogise-ti-vaftisi-pedion-gay-zevgariou-stin-athina-foto-video/ ἡμερομηνία προσπέλασης:11/7/2022.


8 thoughts on “Πρωτοβουλία Γονέων και Εκπαιδευτικών Καβάλας – Έκκλησις ιεράς αγανακτήσεως σκανδαλισμένων συνειδήσεων Ορθοδόξων Χριστιανών.

 1. Ωραιότατα τα γράφετε αλλά όλοι αυτοί είναι οικουμενιστές, τον ίδιο καπνό φουμάρουν.

 2. Τό έχω ξαναπεί, ωραία η επιστολή, αφού όμως ξεκινάτε δια τού σεβασμιωτάτου καί προς τόν παναγιώτατο, είναι πλέον ή βέβαιον πώς θα καταλήξει στον κάλαθο τών αχρήστων, τζάμπα ο κόπος

 3. Στην κάθε ενορία και στον κάθε μητροπολιτικό ναό της χώρας θα έπρεπε ισως να διαμαρτυρηθούμε, είτε έξω στα προαυλια, είτε στο τέλος της λειτουργίας

 4. Θαυμάσιο κείμενο, τεκμηριωμένο από αγιογραφικής, πατερικής και κανονικής απόψεως.
  Προσυπογράφω.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s