Μετά την εγκύκλιο για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος η ΔΙΣ κυκλοφόρησε νέα εγκύκλιο με θέμα την ανανέωση των βλάσφημων μέτρων στους Ναούς!

Πληροφορίες από Ρομφαία

Εγκύκλιο σημείωμα με θέμα την αποστολή Κοινής Υπουργικής Απόφασης για προσωρινά μέτρα προστασίας σε χώρους λατρείας/θρησκευτικές τελετές για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού έστειλε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00, η υγιεινή των χεριών με αντισηπτικό είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στο χώρο λατρείας.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

5 thoughts on “Μετά την εγκύκλιο για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος η ΔΙΣ κυκλοφόρησε νέα εγκύκλιο με θέμα την ανανέωση των βλάσφημων μέτρων στους Ναούς!

 1. ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ Ή ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΑ.
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
  ΤΟΝ ΑΡΑΠΗ ΚΙ ΑΝ ΤΟΝ ΠΛΕΝΕΙΣ ΤΟ ΣΑΠΟΎΝΙ ΣΟΥ ΧΑΛΑΣ.
  ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΠΑΡ’ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΦΥΓΕ.
  …ΟΥ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙΣ ΚΑΝ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙΣ.
  …ΕΙΣ ΏΤΑ ΜΗ ΑΚΟΥΌΝΤΩΝ,…
  ΜΕΤΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΝΟΥΘΕΣΙΑΝ,ΠΑΡΑΙΤΟΎ.
  …….
  ………..
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
  ΠΡΟΦΑΝΏΣ, ΔΥΣΤΥΧΏΣ,
  ΌΛΑ ΕΞΕΛΊΣΣΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΌΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.
  ΚΡΙΜΑ, ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ (ΑΚΟΜΑ) ΠΩΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΕΙ.
  ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ…..ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΚΑΙ ΤΌΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΣΑ.
  ΚΡΙΜΑ.
  ΚΡΙΜΑ
  ΚΡΙΜΑ!

 2. «Φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήμ…»
  Ισχύσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα·
  Παρακαλέσατε, οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ· ἰσχύσατε, μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ ὁ Θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀναταποδίδωσι καὶ ἀνταποδώσει, αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς.
  Τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ ὦτα κωφῶν ἀκούσονται.
  Τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαφος ὁ χωλός, τρανὴ δὲ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων, ὅτι ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ·
  Καὶ ἔσται ἡ ἄνυδρος εἰς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψῶσαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται· ἐκεῖ ἔσται εὐφροσύνη ὀρνέων, ἐπαύλεις καλάμου καὶ ἕλη.
  Εκεῖ ἔσται ὁδὸς καθαρὰ καὶ ὁδὸς ἁγία κληθήσεται, καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ ἐκεῖ ἀκάθαρτος, οὐδὲ ἔσται ἐκεῖ ὁδὸς ἀκάθαρτος· οἱ δὲ διεσπαρμένοι πορεύσονται ἐπ᾿ αὐτῆς καὶ οὐ μὴ πλανηθῶσι.

  《Λάβετε δύναμιν, χεῖρες ἐξησθενημέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα.
  Παρηγορήσατε σεῖς, οἱ ἀπεσταλμένοι μου, καὶ εἴπατε· σεῖς, ποὺ ἕνεκα σκέψεων καὶ λογισμῶν ὀλιγοπιστίας κατηντήσατε εἰς ὀλιγοψυχίαν, λάβετε δύναμιν, μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ ὁ Θεός μας ἀνταποδίδει τὸ δίκαιον καὶ θὰ ἀνταποδώσῃ τοῦτο καὶ τώρα· Αὐτὸς θὰ ἔλθῃ καὶ θὰ σώσῃ ὅλους μας.
  Τότε θὰ ἀνοιχθοῦν ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ αὐτιὰ κωφῶν θὰ ἀκούσουν.
  Τότε θὰ πηδήσῃ ὡσὰν ἔλαφος θεραπευόμενος ὁ χωλός, καθαρὰ δὲ καὶ εὐδιάκριτος θὰ εἶναι ἡ γλῶσσα τῶν βωβῶν, διότι ἐξέσπασεν ἄφθονον νερὸν εἰς τὴν ἔρημον καὶ φάραγξ γεμάτη νερὸν εἰς γῆν ξηρὰν καὶ διψῶσαν.
  Καὶ θὰ μεταβληθῇ ἡ ἄνυδρος καὶ ξηρὰ γῆ εἰς ἕλη· καὶ εἰς γῆν ποὺ διψᾷ καὶ δὲν ποτίζεται, θὰ ὑπάρξῃ πηγὴ ὕδατος· ἐκεῖ θὰ εἶναι εὐφροσύνη καὶ ἀναπαυτικὴ διαμονὴ πτηνῶν, ἐκτάσεις καλάμου καὶ θάμνοι φυόμενοι εἰς ὕδατα.
  Ἐκεῖ θὰ ὑπάρχῃ ὁδὸς καθαρὰ ἀπὸ ἐμπόδια.Καὶ ἡ ὁδὸς αὐτὴ θὰ ὀνομασθῇ ἁγία, καὶ δὲν θὰ περάσῃ ἐκεῖ ἀκάθαρτος καὶ μολυσμένος, οὐδὲ θὰ ὑπάρχῃ ἐκεῖ δρόμος ἀκάθαρτος· οἱ διεσκορπισμένοι δὲ καὶ ἐξόριστοι θὰ βαδίσουν ἐπ’ αὐτῆς καὶ κατ’ οὐδένα λόγον δὲν θὰ ἀποπλανηθοῦν.
  Ησαΐας κεφ.35

 3. Ο Πιλάτος πριν το έγκλημα ένιψε τα χέρια του με νερό, αυτοί το προχώρησαν ,τα απολυμαίνουν! και μετά από λίγο οι υπακοούληδες των αρχιερέων θα φωνάζουν άρον άρον « καθάρισε » Αυτόν γιατί θα κολλήσουμε αρρώστια!!!!
  Πάμε για το δεύτερο γύρο και όποιος αντέξει.

  • Φώς ιλαρόν αδελφέ!!! Πολύ σωστά

   Ο τυφλός που δεν φοβήθηκε, άνοιξαν οι οφθαλμοί του!

   Ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου.
   Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. Ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων.
   《Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, «Οὔτε αὐτὸς ἁμάρτησε οὔτε οἱ γονεῖς του, ἀλλὰ διὰ νὰ φανερωθοῦν ἐξ ἀφορμῆς του τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ. Ἐγὼ πρέπει νὰ κάνω τὰ ἔργα ἐκείνου ποὺ μὲ ἔστειλε ἐν ὅσω εἶναι ἡμέρα· θὰ ἔλθῃ νύχτα, ὅταν κανεὶς δὲν θὰ μπορῇ νὰ ἐργασθῇ. Ὅσον καιρὸν εἶμαι εἰς τὸν κόσμον, εἶμαι τὸ φῶς τοῦ κόσμου».
   Ὅταν εἶπε αὐτά, ἔφτυσε χάμω καὶ ἔκανε πηλὸν μὲ τὸ φτύσιμο καὶ ἄλειψε τὸν πηλὸν ἐπάνω εἰς τὰ μάτια τοῦ τυφλοῦ καὶ τοῦ εἶπε, «Πήγαινε, πλύσου εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ», τὸ ὁποῖον μεταφράζεται Ἀπεσταλμένος. Ἔφυγε λοιπὸν καὶ πλύθηκε καὶ ἐπέστρεψε βλέπων》.

   • Μακάρι αδελφέ να δούμε και εμείς όπως ο τυφλός ,πριν έρθει η νύχτα. Καλή δύναμη.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s