Κυριακή των Αγίων Πάντων.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ Θεός ἔδωσε στούς Ἁγίους Του, τήν μακαριότητα μέ τόν λόγο τῆς σοφίας Του καί τῆς γνώσεως. Καί αὐτό τό ἔκανε , ἀφ’ ἑνός μέν γιά νά δοῦμε μέ τήν πνευματική γνώση τούς ἀποκρύφους θησαυρούς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν(τῶν ἀθεάτων τά κάλλη), πού μᾶς χάρισε καί ἀπό τήν ἄλλη, για νά γνωστοποιήσουμε στούς πλησίον μας, μέ τόν λόγο τῆς σοφίας, τόν πλοῦτο τῆς ἀγαθότητός Του, γιά τά ἀγαθά τῆς αἰωνίου ζωῆς, τά ὁποῖα ἑτοίμασε νά ἀπολαύσουν ἐκεῖνοι πού τόν ἀγαποῦν. (Κηρύξατε τό Εὐαγγέλιο πάσῃ τῇ κτίσει). Δηλαδή οἱ Ἅγιοι Πάντες, πού σήμερα ἑορτάζουμε οἰκοδόμησαν οἱ Ἅγιοι , τήν ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ἐπάνω στήν πέτρα τῆς πίστεως, ὄντως ἀκρογωνιαίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Δίδαξαν δηλαδή στούς πλησίον τους διαχρονικά τήν ἐργασία τῶν θείων ἐντολῶν καί πῶς πρέπει νά σπεύδουν νά εὐαρεστήσουν τόν Θεόν, διά Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ ἀποκαλύψεις ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἤ μέ γνώση τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ ἤ μέ τό προορατικό χάρισμα τῆς προφητείας, ἤ μέ διδαχές τοῦ λόγου τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, ἀναδείχτηκαν παγκόσμιοι εὐεργέτες καί αἰώνια πρότυπα πρός μίμηση, ἐναντίων τῶν παθῶν καί τῶν δαιμόνων.

Οἱ Ἅγιοι Πάντες, ἀδελφοί μου, τόνιζαν καί τονίζουν καί τώρα ὅτι ὁ Θεός εἶναι Νοῦς ἀπαθής, πάνω ἀπό κάθε νοῦ καί κάθε ἀπάθεια. Εἶναι φῶς καί πηγή φωτός ἀγαθοῦ, σοφία, λόγος καί γνώση, ὅπως ἐπίσης καί χορηγός τῆς σοφίας τοῦ λόγου καί τῆς γνώσεως.

Ὅλα τά ἀνωτέρω μᾶς εἶπαν δόθηκαν κατά τήν χάριν, εἰς πάντας τούς Ἁγίους, γιά τήν καθαρότητά τους, τήν πραότητα καί τήν ταπείνωση καί τά ὁποῖα βλέπουμε σ’ αὐτούς πλούσια, ὥστε νά εἶναι ἀπό ἐδῶ υἱοί Θεοῦ, πού καθοδηγοῦνται ἀπό τό Ἁγιον Πνεῦμα, σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο πού γράφει: «Ὅσοι καθοδηγοῦνται ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, αὐτοί εἶναι υἱοί Θεοῦ»(Ρωμ.8,14).

Καρποφόρησαν μέσα στήν ξηρασία καί ἀδιαφορία τοῦ κόσμου, ἄφθονο τό στάχυ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ πού κάρπησε παίρνοντας τροφή καί νερό ἀπό τόν λόγο καἰ τά δάκρυα τῆς μετανοίας τους.

Κατάφεραν μέ τούς ἀγῶνες, τόν ἱδρῶτα καί τό αἷμα τους, νά ἀποκαταστήσουν οἱ ἴδιοι καί νά ὁδηγήσουν πολλούς στήν παλιά, ἔνδοξη καταγωγή τους καί ἑνώνουν πάντοτε μέ τήν προσευχή τούς ἑαυτούς τους καί πολλούς ἀδελφούς σωζωμένους μέ τόν Σωτῆρα Θεό. Ἰησοῦ.

Ἐντούτοις πολλοί δυστυχῶς μέ τήν άπιστία καί τήν ἁμαρτία, παραδόθηκαν σέ κάθε ἐνέργεια τοῦ ψεύστη καί ἀνθρωποκτόνου διαβόλου καί μόλυναν τήν πίστιν καί τήν ὀρθόδοξον παράδοσιν μέ βλάσφημα λόγια καί ἔργα, ἐξαιτίας τῆς ραθυμίας καί ἀλαζονείας τους καί νέκρωσαν τίς ψυχές τους μέ τά πάθη τῆς ἀτιμίας καί ἐνῶ ἀνασαίνουν εἶναι νεκροί.

Ἐντούτοις οἱ Ἅγιοι Πάντες πίστευσαν στίς ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ καί ἔλαβαν χαρίσματα ἰαμάτων γιά νά θεραπεύουν ἀσθένειες ψυχικές καί σωματικές ἤ δέχτηκαν δωρεάν ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐνέργειες δυνάμεων, ὥστε νά βγάζουν καί δαιμόνια καί νά ἐπιτελοῦν σημεῖα μεγάλα καί θαυμαστά γιά τά ὁποῖα ἀποροῦν οἱ ἄπιστοι καί οἱ βέβηλοι(βλέπεἍγιο Πορφύριο, Ἅγιο Παΐσιο, Ἅγιο Ἰάκωβο καί ἄλλους παλαιούς καί νεώτερους).

Αὐτοί προσπάθησαν ὄντως νά χτυπήσουν τό τέρας τῆς νεκρώσεως καί παντοιοτρόπως θέλουν νά μᾶς ἀφυπνίσουν ὥστε νά ἀποφύγουμε τήν ἐπερχόμενη καταστροφή. Συνεπῶς καί ἐμεῖς σήμερα, σεβαστή γερόντισσα, προβάλλουμε τήν ζωή καί τήν διδασκαλία καθώς καί τά ἄπειρα θαύματα τῶν Ἁγίων Πάντων, προσπαθώντας μέ ὠφέλιμα λόγια, ταπείνωση καί ἀληθινές ἀποδείξεις πολλῶν μαρτύρων νά οἰκοδομήσουμε τόν πλησίον, θέτοντας ἐνώπιον ἐνωπίου, τούς ἀγαθούς θησαυρούς τῶν Ἁγίων πού ἔλαβαν άπό τόν Σωτῆρα Ἰησοῦ Χριστόν, πρός οἰκοδομήν καρδιῶν καί καθαίρεση σατανικῶν πύργων καί διδασκαλιῶν.

Κανεἰς δέν μπορεῖ νά κινηθεῖ σέ θεολογία καί νά πεῖ,τά περί Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων Του, παρά μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καρπός τοῦ ὁποίου εἶναι οἱ Ἅγιοι. Αὐτόν τόν Παράκλητον παρακαλοῦμε νά παρακαλέσει παρακλητικά, (ἐντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις), κάθε καρδιά τῶν ταλαίπωρων ἀνθρώπων πού εὑρισκόμενοι σέ σάλο καί ἀπορία, ὁδηγοῦνται σέ ἀδιέξοδο.

Εὐτυχῶς ἀδελφοί μου, οἱ Ἅγιοι Πάντες διδάσκουν καί σήμερα, ὅτι δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα, ἐκεῖ πού βρίσκεται ὁ Χριστός καί ἐποπτεύει ὁ Ἴδιος πού εἶναι κεφαλή καί τό Ἅγιο Πνεῦμα πού εἶναι ἡ ψυχή δηλαδή στἠν ἁγἰα Του ὀρθόδοξον ἐκκλησία πού εἶναι σέ τελική ἀνάλυση ἡ μόνη ἐλπίδα τοῦ κόσμου.

Γένοιτο Κύριε.Ἀμήν.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s