Μια πρώτη απάντηση από τον όσιο Φιλόθεο Ζερβάκο προς «όσους» προσπαθούν να μας προετοιμάσουν για το κοινό ποτήριο.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
α. Δεν κάνουμε ονομαστική αναφορά, γιατί και εκείνοι στο συγκεκριμένο βίντεο δεν έκαναν ονομαστική αναφορά. Και καλόν είναι να συσταλούν επιτέλους!! και να γίνουν ακόλουθοι των Αγίων Πατέρων, και των Αγίων Συνόδων. Επειδή όμως μας λένε να ανατρέχουμε σε σύγχρονες αγιασμένες μορφές, ευχαρίστως να τους προτείνουμε τον όσιο Φιλόθεο Ζερβάκο. 

β. Μας λένε συγκεκριμένα: «Αν ο Αρχιεπίσκοπος συλλειτουργήσει με τον Πάπα δεν θα φύγουμε από την Εκκλησία».  Αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο ποιός και ποιοί θα αποτελούν την Εκκλησία; 

   Δεν ακούν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που φωνάζει: «Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία «στύλος και εδραίωμα της αληθείας» κατά Παύλον εστιν… Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, και τοσούτο μάλλον, όσον αν και σφων αυτών καταψεύδοιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας ιερούς εαυτούς καλούντες και υπ’ αλλήλων καλούμενοι· μηδέ γαρ προσώποις τον Χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα».

Ας μη λέμε λοιπόν ότι μας κατέβει!!….
Στώμεν καλώς. Στώμεν μετά φόβου.

π. Φώτιος Βεζύνιας.

Γέροντος ΦΙΛΟΘΕΟΥ Ζερβάκου.

«Εάν οι ορθόδοξοι χριστιανοί ηκολούθουν επισκόπους φρονούντας τα των ετεροδόξων, που τότε Ορθοδοξία;»

(Από την επιστολή που έστειλε το 1930 προς τον Μητροπολίτη Αἰτωλ/νίας Ἱερόθεο) :

…..

   Ἐάν, Σεβασμιώτατε, τήν γνώμη τοῦ θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου ἀκολουθοῦσαν ὅλοι οἰ χριστιανοί κατά γράμμα, νά ἀκολουθοῦν δηλαδή τούς Ἐπισκόπους σέ ὅλα, ἀλλοίμονον τότε, οὔτε Ὀρθοδοξία οὔτε Ἐκκλησία οὔτε ὀρθόδοξος χριστιανός θά ὑπῆρχε σήμερα. Ἐάν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἀκολουθοῦσαν τούς πατριάρχες καί ἐπισκόπους Ἀπολιναρίους, Μακεδονίους, Εὐτυχεῖς, Διοσκόρους, Σαββελίους, Σεβήρους, Εὐσεβίους καί πολλούς ἄλλους καί δεχόνταν τά φρονήματά τους, ποῦ τότε Ὀρθοδοξία; ποῦ χριστιανός εὐσεβής καί ὀρθόδοξος!

  Καί τί λέγω ἀνθρώπους πατριάρχες καί μητροπολῖτες καί δέν λέγω Συνόδους ἀπό 100, 200 καί 348 μητροπολῖτες καί ἐπισκόπους ἀποτελούμενες; Διότι 348 τόν ἀριθμό συνῆλθαν στήν Κωνσταντινούπολη τό 754 καί ἐξέδωσαν ὅρο πού ἔχει ὡς ἑξῆς :

  «Ὁμόφωνα ὁρίζομε νά εἶναι ἀπόβλητη καί ξένη καί βδελυγμένη ἀπό τῆς Ἐκκλησίας τῶν Χριστιανῶν κάθε εἰκόνα ἀπό κάθε ὕλη καί χρωματουργική τῶν ζωγράφων κακοτεχνία κατασκευασμένη. Στό ἑξῆς νά μή τολμήση ὁ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος νά ἀσκῆ αὐτό τό ἀσεβές καί βδελυρό ἔργο, ὅποιος ὅμως θά τολμήση στό ἑξῆς νά κατασκευάση εἰκόνα ἤ νά προσκυνήση ἤ νά τοποθετήση σέ ἐκκλησία, ἤ σέ ἰδιωτικό σπίτι, ἤ νά κρύψη, ἐάν μέν εἶναι ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος, να καθαίρεται, ἐάν δέ εἶναι μοναχός ἤ λαϊκός, νά ἀναθεματίζεται καί νά εἶναι ὑπόλογος στούς νόμους τούς βασιλικούς, ὡς ἀντιμέτωπος στά προστάγματα τοῦ Θεοῦ, καί ἐχθρός στά δόγματα τῶν πατέρων».

   Ὁ ἀριθμός 348, Σεβασμιώτατε, εἶναι πολύ σεβαστός. Ἐν τούτοις τόν τότε πατριάρχη Κωνσταντῖνον καί τόν βασιλέα Κοπρώνυμο καί τούς 348 μητροπολῖτες, πολλοί μοναχοί, κληρικοί καί λαϊκοί δέν τούς ἄκουσαν, ἀποσχίσθηκαν ἀπό αὐτούς, τούς ἔλεγχαν καί τούς ἀποκαλοῦσαν κακοδόξους, εἰκονομάχους κ.λ.π., καί ἐξακολουθοῦσαν νά ἀσπάζωνται καί νά σέβωνται καί νά τιμοῦν τίς ἁγίες εἰκόνες.

  Ἄρά γε οἱ τέτοιοι εἶναι σχισματικοί, αἱρετικοί, κακόδοξοι, κολασμένοι, ἀναθεματισμένοι, καί μαζί μέ αὐτούς καί ἐμεῖς, πού προσκυνοῦμε καί σεβόμαστε σχετικά καί κατά τήν παράδοση, τίς ἅγιες εἰκόνες;

   Ἐμεῖς ἔχουμε τήν γνώμη καί ὁμολογοῦμε ὅτι εἶναι ἄξιοι κάθε ἐπαίνου γιατί δέν πειθάρχησαν καί ἀποσχίσθηκαν, καί ἀξιώθηκαν οὐρανίων στεφάνων γιά τήν “παρακοή” τους ἐκείνη, καί σήμερα τούς τιμοῦμε ὡς Ἁγίους καί τούς ὀνομάζουμε ὁ Ἅγιος Γερμανός, ὁ Ἅγιος Ταράσιος, οἱ Ἅγιοι Στέφανος καί Θεόδωρος καί Θεοφάνης οἱ Γραπτοί, Θεόδωρος ὁ Στουδίτης κ.λ.π. τήν δέ σύνοδο τοῦ 754 ὀνομάζουμε παράνομον, μιαράν καί Καϊαφικό συνέδριο.

  Ὁ Θεοκήρυξ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς παραγγέλλει· «ἐάν τις εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρ’ ὅ εὐαγγελισάμεθα ἀνάθεμα».

    Πατήρ δέ τῆς Ἐκκλησίας λέγει τά ἑξῆς : «Πᾶς ὁ λέγων παρά τά διατεταγμένα, κἄν ἀξιόπιστος ἦ, κἄν νηστεύῃ, κἄν παρθενεύῃ, κἄν σημεῖα ποιῇ, λύκος σοι φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾷ, φθοράν προβάτων κατεργαζόμενος» (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος) καί ἡ Ζ΄ Οἰκουμ. Σύνοδος ὁρίζει· «εἴ τις πᾶσαν παράδοσιν ἐκκλησιαστική ἔγγραφον ἤ ἄγραφον ἀθετεῖ· ἀνάθεμα».

Πηγή ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΖΩΗΣ


6 thoughts on “Μια πρώτη απάντηση από τον όσιο Φιλόθεο Ζερβάκο προς «όσους» προσπαθούν να μας προετοιμάσουν για το κοινό ποτήριο.

  1. Μετά το κοινό ποτήριο θα σου πούνε, βεβαίως και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε…. μαζί με τον πάπα!!!!!!!!!
    Τώρα που ξεπεράσαμε, θα πουν, τα καθυστερημένα ταμπού κάποιων αγριανθρώπων θα αγωνιστούμε επιτέλους για έναν καλύτερο κόσμο…. για την παγκόσμια ημέρα πατάτας, για τα δικαιώματα των γυναικών και των ομοφυλοφίλων, για την καρέτα καρέτα, την ημέρα του περιβάλλοντος, την κοινωνική δικαιοσύνη.

    • Όχι θα σου πει, αυτό το έκανε ο Πατριάρχης, δεν το κάναμε εμείς. Αν έρθει εδώ ο Πάπας σιγά μην πάμε να συλλειτουργήσουμε μαζί του. Στο μεταξύ ο «Έλληνας» (ο Θεός να τον κάνει) Αρχιεπίσκοπος θα μνημονεύει τον Πάπα στα δίπτυχα. Γνωστό κόλπο, αφού πιάνει τώρα που ο Βαρθολομαίος μνημονεύει τον Πάπα στα κρυφά και βρίσκονται ήδη σε κοινωνία από το 1965.

  2. Ο όσιος έχει κοιμηθεί από τό 1980, επειδή όμως στηλίτευσε τον οικουμενισμό καθώς καί την προδοσία τού Φαναρίου, ΔΕΝ έχει γίνει επίσημη αγιοκατάταξη…. Οι αγιοκαταταξεις επί Βαρθολομαίου είναι συνήθως προϊόντα συναλλαγής καί εξαγοράς σιωπής

  3. Επίσης χρήσιμα συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανείς τόσο για τη διακοπή μνημοσύνου όσο και για την κατάντια της σημερινής Ι. Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος πλην λίγων φωτισμένων εξαιρέσεων και από το τηλεγράφημα που έστειλε ο μακαριστός Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος για να αναγγείλει στην τότε Ιερά Σύνοδο τη διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχη Αθηναγόρα:

    https://aktines.blogspot.com/2016/10/blog-post_104.html

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s