Ἅγιο Ὄρος: Διπλή ἐπίθεση στό κύρος καί στήν αὐτοδιοίκησή του.

σ.σ. Η επίθεση κατά του Αγίου Όρους δεν είχε σχέση με την επίσκεψη του Βαρθολομαίου; Με τις απειλές, άμεσα ή/και έμμεσα να εκτοξεύονται κατά των παραδοσιακών, ο Βαρθολομαίος, μετά απ’ όσα βλάσφημα έχει κάνει, εξασφάλισε ότι δεν θα τον υποδέχονταν τρεις και ο κούκος στις Καρυές. Θα ήτανε μία σοβαρή ήττα αν φαινότανε ότι δεν ελέγχει το Άγιον Όρος. Επιπλέον, δόθηκε και στην Πολιτεία η ευκαιρία να υπονομεύσει το ήδη προσβαλλόμενο από αυτήν αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους με την αστυνόμευση. Αν θέλουμε να δούμε ποιος φταίει, δεν πρέπει να κοιτάξουμε ποιος κερδίζει;


Δέν πέρασε πολύς καιρός ἀπό τή σφοδρή ἐπίθεση πού δέχτηκε τό Ἅγιο Ὄρος ἀπό ὀργανωμένα συμφέροντα, πού ἤθελαν νά πλήξουν τό κύρος καί νά μειώσουν τήν ἀξία του στά μάτια τῶν Ἑλλήνων, κατασκευάζοντας «σκάνδαλα» καί διασύροντας μέ ἀνυπόστατες κατηγορίες ἁγιορεῖτες μοναχούς.

Τότε τά συστημικά κανάλια δίκαζαν καί καταδίκαζαν ὁμόφωνα συγκεκριμένη Ἱερά Μονή, ἐνῶ χρόνια ἀργότερα ἡ ἐπίσημη Δικαιοσύνη τήν δικαίωσε χωρίς φυσικά νά ὑπάρξει ἡ παραμικρή ἀνάκληση ἤ μεταμέλεια ἀπό τούς συκοφάντες, οἱ ὁποῖοι μέ τή λάσπη πού ἔριξαν, ἀκόμα ἐπηρεάζουν τούς μόνιμα κακοπροαιρέτους, πού ψάχνουν ὡς στήριγμα στήν ἀπιστία τους, τυχόν ἀπρεπῆ συμπεριφορά κληρικῶν, μοναχῶν καί ἁπλῶν πιστῶν.

Καί αὐτές τίς ἡμέρες, τό Ἅγιο Ὄρος ἔχει πέσει θύμα μίας ἀκατάσχετης καί ἀστήρικτης συνομωσιολογίας, ἀπό ἑλληνικά καί ξένα μέσα, ὡς τόπος πού δῆθεν ὑποθάλπει ἐγκληματίες καί ἐγκληματικές πράξεις, ἰδίως Ρώσων, οἱ ὁποῖοι ἐδῶ καί χρόνια ἔχουν ἀναλάβει τό ρόλο τοῦ «κακοῦ» καί «χρηματοδοτοῦν ἀνεξέλεγκτα μέ ρούβλια», ὁποιονδήποτε εἶναι ἀντίθετος μέ κάθε νεοταξική ἰσοπέδωση. Φθάσαμε, ἀκόμη, στό σημεῖο νά περιδιαβαίνει εἰσαγγελέας τά κελλιά τῶν ἐρημιτῶν, ἔπειτα ἀπό παραγγελίες ἀνθρώπων ἐντός τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Πάντα, ἄλλωστε, ὑπῆρχαν καί θά ὑπάρχουν οἱ πρόθυμοι. «Οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι».

Ἡ εὐφάνταστη συκοφάντηση ἀπό τά ΜΜΕ, ἐνισχύει τήν προσπάθεια τῆς Πολιτείας – σταθερά ἐχθρικῆς τίς τελευταῖες δεκαετίες πρός τά ὀρθόδοξα ἤθη καί τίς παραδόσεις – νά καταργήσει σταδιακά τό χιλιετές αὐτοδιοίκητο του Ἁγίου Ὄρους, καταπατώντας τό Σύνταγμα καί τίς Διεθνεῖς Συνθῆκες πού τό ἀναγνωρίζουν. Μέ τήν ἐνίσχυση τοῦ μύθου περί εἰσαγόμενης ἐγκληματικότητας στό Ἅγιο Ὄρος, θά μποροῦσε νά δικαιολογηθεῖ ἡ ἐντυπωσιακή ἐνίσχυση τῆς ἀστυνόμευσης ἑνός τόπου, ὁ ὁποῖος στήν πραγματικότητα – τό γνωρίζουν ὅλοι ὅσοι τόν ἔχουν ἐπισκεφθεῖ ἔστω καί μία μέρα – δέν ἐμπνέει σοβαρό κίνδυνο ἐγκληματικῶν πράξεων. Οἱ οἰκιστές τοῦ Ἄθωνα ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἡ ἐφαρμογή τοῦ νόμου τῆς ἀγάπης καθιστᾶ τήν ἀστυνομική ἐπιτήρηση περιττή, τή στιγμή κατά τήν ὁποία στόν κόσμο, ἡ μή ἐφαρμογή τῆς ἀγάπης, ὅπως τή διδάσκει ὁ Χριστός, ὁδηγεῖ σέ κορύφωση τῆς σκληρῆς ἐγκληματικότητας, ἀφενός διότι δίχως Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται, ἀφετέρου διότι ἡ ὑλιστική νοοτροπία ὁδηγεῖ στήν ἀπελπισία καί στήν ψυχολογική κατάρρευση ἀνθρώπων πού ὑπό ἄλλες συνθῆκες δέν θά ἐγκληματοῦσαν. 

Θά πρέπει νά ἀνατρέξει κάποιος αἰῶνες πίσω, γιά νά ἐντοπίσει βαριές ἐγκληματικές πράξεις στόν Ἄθωνα καί συγκεκριμένα στούς προγόνους τῶν σημερινῶν δυτικῶν φίλων μας, ὅταν μέ τήν εὐλογία τοῦ τότε οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κατέσφαξαν τούς μοναχούς τῶν Καρεῶν καί ἔκαψαν ζωντανούς τούς μοναχούς τῶν μονῶν Ζωγράφου, Ἰβήρων, Βατοπεδίου, ἐπειδή δέν δέχτηκαν τήν ψευτοένωση μέ τούς παπικούς.

Ποιός λοιπόν ὁ λόγος τῆς πρόσφατης ἐνίσχυσης τῆς ἀστυνόμευσης ἑνός τόπου μέ τόσο χαμηλή ἐγκληματικότητα, τή στιγμή κατά τήν ὁποία στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια, οἱ δεῖκτες τῆς βαριᾶς ἐγκληματικότητας ἔχουν ἐκτοξευθεῖ κατακόρυφα, δημιουργώντας αἰσθήματα ἀνασφάλειας στούς νομοταγεῖς πολίτες; Αναμφίβολα είναι άσκοπη και ύποπτη.

Ἡ πραγματική αἰτία, καθώς φαίνεται, εἶναι ἡ βούληση γιά φίμωση τῶν «ἐνοχλητικῶν» ἁγιορειτῶν, οἱ ὁποῖοι πάντοτε εἶχαν καί θά ἔχουν ἐπιρροή στούς πιστούς, ἐμπνέοντας τόν σεβασμό, σέ ἀντίθεση μέ κληρικούς πού ἐναρμονίζονται μέ τό κοσμικό φρόνημα, ὡς πρόθυμοι συνεργάτες τῶν ἰσχυρῶν της ἡμέρας.

Ἡ μοναχική παράδοση θέλει τούς μοναχούς νά ὑπερασπίζονται τήν πίστη ὅταν ἐκείνη κινδυνεύει νά νοθευτεῖ ἀπό αἱρετικές θεωρίες. Τό Ἅγιο Ὄρος πρωτοστατοῦσε διαχρονικά στόν ἀγώνα τῆς Ὀρθοδοξίας ἐνάντια στίς αἱρέσεις καί εἰδικότερα τίς τελευταῖες δεκαετίες ἐνάντια στήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ἀπό τά πρῶτα χρόνια τοῦ ἁγιορείτικου μοναχισμοῦ, ἕως καί λίαν προσφάτως, οἱ ἁγιορεῖτες θεωροῦσαν χρέος τή διασαφήνιση τῶν ὁρίων μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί αἵρεσης, διότι ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἀλήθειας ἔχει βαρύνουσα σημασία γιά τή σωτηρίας μας.

Καί σήμερα, ὑπάρχουν ἁγιορεῖτες πατέρες πού ἀντιδροῦν σέ αἱρετικές θεωρίες καί ἀντικανονικές ἐνέργειες, κάτι πού ἡ ἐποχή τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας καί τῆς ἀσφυκτικῆς ἀνελευθερίας δέν μπορεῖ νά ἀνεχθεῖ. Γι’αὐτό καί οἱ ταγοί τῆς «μεγάλης ἐπανεκκίνησης», προσπαθοῦν νά τούς περιορίσουν μέ τή σπίλωση τῆς φήμης τους καί μέ τήν ὕπουλη κατάργηση τοῦ αὐτοδιοικήτου, τό ὁποῖο τό ἑλληνικό Κράτος ἔχει ἀφαιρέσει ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἀντιβασιλείας ἀπό τά μοναστήρια ἐκτός Ἁγίου Ὄρους καί ἐσχάτως τό ἀφήρεσε καί ἀπό τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια μέ τό ν. 4559/2018 καί μέ τόν 337/2021 Κανονισμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια.

Δέν ἐξαντλεῖται, φυσικά ἡ προσφορά τοῦ Ἁγίου Ὄρους στούς ἀντιαιρετικούς ἀγῶνες, ἀλλά ἀποτελεῖ ἀφετηρία μετανοίας γιά πολλές ψυχές. Χιλιάδες ἄνδρες ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα, τήν Κύπρο καί τό ἐξωτερικό, ἐπισκεπτόμενοι τό Ἅγιο Ὄρος, κοσμικοί, ἄθεοι, μασόνοι, μπλεγμένοι στόν ἀποκρυφισμό, στόν διαλογισμό, σέ σέκτες, ἄλλαξαν καί ἀλλάζουν ζωή ἐπηρεασμένοι ἀπό τόν ἀγγελικό βίο τῶν μοναχῶν καί τήν εὐτυχία πού ἀπορρέει ἀπό τήν ἀφοσίωσή τους στόν ἀγώνα γιά τή σωτηρία, παρά τίς στερήσεις, τούς κόπους, τήν ἐκκοπή τοῦ θελήματος. Μαθαίνουν τήν ἐξομολόγηση, πού ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς σωτηρίας τῶν χριστιανῶν καί ἀπελευθερώνονται ἀπό τά δεσμά τῶν παθῶν καί τοῦ διαβόλου. Πληγωμένοι ἄνθρωποι βρίσκουν παρηγοριά στά ἀναστάσιμα παρηγορητικά λόγια τῶν μοναχῶν. Παραβατικοί, ναρκομανεῖς, ἀλκοολικοί κλπ, βρίσκουν ἐκεῖ τό νόημα τῆς ζωῆς πού δέν τούς ἔδωσε ἡ ὀργανωμένη Πολιτεία καί ἀλλάζουν ζωή. Νέοι μέ ἀνησυχίες, βρίσκουν μία ὄμορφη ἀντιπρόταση στήν ὑπερπερισσεύουσα Χάρη ἀπέναντι στό βοῦρκο τῆς πλεονάζουσας ἁμαρτίας. Μαθαίνουν νά προσεύχονται καί μέ τήν προσευχή νά ξεπερνοῦν τήν ἀπαισιοδοξία καί τά «ἀδιέξοδα» πού πληγώνουν τή νέα γενιά.

Ἀλλά ὑπάρχει καί μία πιό σπουδαία προσφορά τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ προσευχές τῶν μοναχῶν στόν Ἄθωνα ἀνεβαίνουν ὡς πύρινη στήλη στό θρόνο τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔβλεπε καί μᾶς εἶπε ὁ Ἅγιος Πορφύριος. Ἐνισχύουν ἔτσι μυστικά ὅλο τόν κόσμο καί διαλύουν πολλά ἀπό τά σχέδια τοῦ διαβόλου καί τῶν συνεργατῶν του.

Εἶναι λοιπόν φυσικό, ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του νά ἔχουν τό Ἅγιο Ὄρος σέ προτεραιότητα καί νά θέλουν ἀφ’ ἑνός νά τό μειώσουν στά μάτια τῶν ἀνθρώπων, ἀφ’ ἑτέρου νά ἀλλοιώσουν τό φρόνημά του καί νά τό μετατρέψουν σέ ἕνα φολκλορικό σημεῖο θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, τοῦ ὁποίου οἱ οἰκιστές δέν θά δικαιοῦνται νά διαφωνοῦν μέ τά διάφορα κέντρα ἐξουσίας, ὑπό τήν ἀπειλή ἀστυνομικῶν διώξεων.

Οἱ συνέπειες τῆς ισχυρής ἀστυνομεύσεως των αγιορειτών στήν ἡσυχία, τὴν προσευχὴ, την ομολογία ἀλλά καί στήν προσφορὰ τὼν μοναχῶν στούς προσκυνητές, θα είναι τεράστιες με πρώτη και καλύτερη την αλλοίωση του ησυχαστικού και ειρηνικού κλίματος της Αθωνικής Πολιτείας.

Τασσόμαστε στό πλευρό τῶν ἁγιορειτῶν μοναχῶν καί ὑπέρ τῆς διεθνῶς καί συνταγματικῶς κατοχυρωμένης αὐτοδιοίκησης τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Προσευχόμαστε στήν Ἔφορο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, νά διαλύσει τά ἄνομα σχέδια ἐναντίον τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας. Μέ τήν ὑψηλή προστασία Της, τό Περιβόλι Της δέν ἐξαφανίστηκε οὔτε ἀπεμπόλησε τήν Ὀρθοδοξία, ἀντέχοντας στίς πιέσεις αἱρετικῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, στίς σταυροφορίες, στίς πειρατικές ἐπιθέσεις, στήν τουρκοκρατία, στή γερμανική κατοχή, στό συμμοριτοπόλεμο.

Φρονοῦμε ὅτι καί οἱ σημερινοί ἐχθροί του, πρός κέντρα λακτίζουν.


Πηγή orthros.eu

7 thoughts on “Ἅγιο Ὄρος: Διπλή ἐπίθεση στό κύρος καί στήν αὐτοδιοίκησή του.

 1. Τα γεγονότα συνέβησαν και κατεγράφησαν.
  Το Άγιον όρος είναι οι μοναχοί του,οι άγιοι του,η προσευχή του,
  η ιστορία του,οι εικόνες και τα λείψανα των αγίων,ο τόπος του
  και πάνω απ’ όλα η Παναγία.Η Υπεραγία Θεοτόκος.
  Ας μην ψάχνουμε ψύλλους στ΄άχυρα λοιπόν για εχθρούς κι
  ας πούμε το απλό: Ευάρεστος βίος των Αγιορειτών εις την
  Παναγία την Μητέρα Του Φωτός και ει ο Θεός μεθ΄ημων
  ουδείς καθ΄ημών.
  Εάν ενωθούν οι Πατέρες κάτω από την Σκέπη της Παναγίας
  δεν κινδυνεύουν,ούτε αυτοδιοίκητο ούτε τίποτα.
  Αλλοιώς αν περιμένουν τις εντολές και τα σινιάλα από το
  Φανάρι θα μείνουν χωρίς Φώς Ιλαρόν..

  Ιννοκέντιος

  • Ο εχθρός στο Άγιον Όρος υπάρχει και λέγεται εκκοσμίκευση.
   Είθε οι Αγιορείτες πατέρες να ενωθούν κάτω από την Σκέπη της Παναγίας και να δώσουν σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο το μήνυμα που έχει ανάγκη να ακούσει. Μετά την ψευδοσύνοδο, και με στόχο το κοινό Πάσχα με τους αιρετικούς το 2025, δεν είμαστε στο παρά πέντε, είμαστε στο και πέντε.

 2. Δυστυχώς .
  Ύψωσε κανείς Αγιορείτης το πνευματικό του ανάστημα μέχρι τώρα ?
  Κάτι σκόρπιες φωνές εδώ και κει ?
  Πότε θα βγουν μπροστά ?
  Όταν δεν θα έχει μείνει Έλληνας Χριστιανός σ’αυτή την Ερμη την χώρα ?
  Τους φόρεσε τά γυαλιά ό π Στυλιανός .
  Αυτοί οι δήθεν θεματοφύλακες τής Ορθοδοξίας πού βρίσκονται ?

 3. Είναι μεγάλο λάθος των Αγιορειτών που δεν ασχολούνται συστηματικά και σε βάθος ΠΡΙΝ ανακύψουν οποιαδήποτε ζητήματα στις σχέσεις προς την Ελληνική πολιτεία ή το Οικουμενικό πατριαρχείο, με τις νομικές σχέσεις του Αγίου Όρους με την Ελληνική πολιτεία και τις νομικές και εκκλησιαστικές σχέσεις του Αγίου Όρους με το πατριαρχείο.Συστηματικά όμως και στην πληρότητα τους.
  Υπάρχουν τόσοι μοναχοί που έχουν νομική παιδεία, κάποιοι μάλιστα σημαντική, και ακόμη περισσότεροι που έχουν θεολογική παιδεία. Ας τους ανατεθεί, έστω ως διακόνημα, να καθήσουν να διαβάσουν για όλο το πλέγμα των σχέσεων, νομικών και εκκλησιαστικών προς την Ελληνική πολιτεία και το Πατριαρχείο ώστε να υπάρχει έγκυρη γνώση και να γίνονται χωρίς φόβο όποιες παρεμβάσεις Αγιορειτών σε ζητήματα όταν προκύψουν. Μεγάλες μορφές του Αγίου Όρους όπως ο π. Θεόκλητος Διονυσιάτης, εκτός από την ευφυία που τους χάρισε ο Θεός και την πνευματικότητα που τους έδωσε το Άγιον Όρος, διάβαζαν και γνώριζαν σε βάθος τα ζητήματα με τα οποία καταπιάνονταν, γι΄αυτό και γινόταν σεβαστές και ακουστές οι τοποθετήσεις τους. Διαφορετικά κάθε φορά που θα επισκέπτεται κάποιος το Άγιον Όρος όταν βήχει θα παθαίνουν πνευμονία.

 4. Η Ζ’ Oικουμενική Σύνοδος μας εφιστά την προσοχή λέγοντάς μας τα εξής, ότι:
  «Οὐδέν ἀφαιροῦμεν, οὐδέν προστίθεμεν, ἀλλά πάντα τά τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀμείωτα διαφυλάττομεν… Ἁπάσας τάς ἐκκλησιαστικάς ἐγγράφως ἤ ἀγράφως τεθεσπισμένας ἡμῖν παραδόσεις ἀκαιναιτομήτως φυλάττομεν… Τούς οὖν τολμώντας ἑτέρως φρονεῖν ἤ διδάσκειν ἤ κατά τούς ἐναγεῖς αἱρετικούς τάς ἐκκλησιαστικάς παραδόσεις ἀθετεῖν καί καινοτομίαν τινά ἐπινοεῖν, ἤ ἐπινοεῖν σκολιῶς καί πανούργως πρός τό ἀνατρέψαι ἔν τι τῶν ἐνθέσμων παραδόσεων τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας», καταλήγει, «εἰ μέν κληρικοί, καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν, εἰ δέ λαϊκοί τῆς κοινωνίας ἀφορίζεσθαι».

  Mε δύο λόγια, όλο αυτό το κείμενο που σας ανέφερα από την 7η Oικουμενική Σύνοδο μας λέγει ότι, εμείς όλοι οι Xριστιανοί οι Ορθόδοξοι, κληρικοί και λαϊκοί, έχουμε χρέος, έχουμε καθήκον, να μην προσθέτουμε ούτε να αφαιρούμε το παραμικρό από όλα αυτά τα οποία μας παρέδωσε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είτε είναι παραδόσεις γραπτές, είτε είναι παραδόσεις προφορικές, είτε ο,τιδήποτε άλλο. Kαί όποιος από τους κληρικούς ή λαϊκούς τολμήσει να προσθέσει ή να αφαιρέσει ο,τιδήποτε, μικρό ή μεγάλο, πρέπει να καθαιρεθεί και να αφοριστεί, γιατί στην Πίστη μας , στην ιερή Παράδοσή μας, στήν Αγία Γραφή και στην εξ Αποκαλύψεως Αλήθεια του Ευαγγελίου μας, δεν υπάρχει τίποτε μικρό και μεγάλο, αλλά όλα είναι σημαντικά και σπουδαία.

 5. Δυστυχώς νομίζω πως το κακό ξεκίνησε από την στιγμή που κάποιες μόνες δέχτηκαν να λάβουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή ένωση, θα τους υποχρεώσουν κατά κάποιον τρόπο να δεχτούν αυτά που θέλουν, ίσως και γιαυτό δεν μιλάνε! Η Παναγία να βάλει το χέρι Της.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s