Αλεξανδρούπολης Ορθόδοξη Αντίρρηση.

Η ανοικτή επιστολή μας προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμο.

Εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας, καὶ ὁμοουσίου, καὶ ζωοποιοῦ καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος.
*
«Και ἐλάλησε Κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.» Έξοδος κ’ 1-3
*
«Λάβε τὴν παρακαταθήκην ταύτην, καὶ φύλαξον αὐτήν, ἕως τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτε παρ’ αὐτοῦ μέλλεις ἀπαιτεῖσθαι αὐτήν».
*
«σκοπόν δέδωκά σε» Ιεζεκιήλ λγ’ 7
*
«ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων» Κατά Ιωάννην ι’ 11
*

Αλεξανδρούπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ανοικτή Επιστολή

Βασιλικής Οικονόμου

Προς
τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο

Κοινοποίηση
Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως

Μακαριότατε,

Σας παρακολουθούμε εδώ και πολλούς μήνες, από την έναρξη της ψευδοπανδημίας του κορωνοϊού – θα επιχειρηματολογήσουμε παρακάτω περί τούτου [1] -, να συνεχίζετε το καταστροφικό, αιρετικό έργο σας ως προκαθήμενος της Εκκλησίας της Πατρίδας μας. Σας βλέπουμε να εξακολουθείτε, με αφορμή και δικαιολογία το κατάφωρο ψεύδος της υποτιθέμενης «πανδημίας», να προσβάλλετε τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας και τα ιερά της Ορθοδοξίας, αλλά και να οδηγείτε στην απώλεια Κλήρο, Μοναχισμό και λαό που ο Κύριος Ιησούς Χριστός εμπιστεύθηκε στην Αρχιερωσύνη σας. Και φαίνεται πως ο λαός μας στην πλειοψηφία του αφέθηκε σκοπίμως ακατήχητος, τόσο σε νηπτικό όσο και σε δογματικό και αντιαιρετικό επίπεδο, ώστε να καταστεί εν εσχάτοις καιροίς εύκολη λεία στα σκοτεινά σχέδια των διεστραμμένων νόων που επιβουλεύονται αυτόν και την αγία Πίστη του, όπως, βεβαίως, και ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Το βλέπουμε αυτό να επαληθεύεται θλιβερώς στις μέρες μας με την τυφλή, κακή υπακοή του σε σας και τους εταίρους σας Αρχιερείς, στους ακόλουθούς σας σε Κλήρο και Μοναχισμό, αλλά και στους αντίθεους Καίσαρες και Πιλάτους. Ωστόσο υπάρχουν πάντα εκείνοι που είναι πρόθυμοι για τον Άγιο Τριαδικό Θεό τους να θυσιάσουν μετά δοξολογίας και τη ζωή τους ακόμα, ακριβώς επειδή είναι προσκολλημένοι όχι σε όλους εσάς, αλλά στην Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας μας και στο Σταυροαναστάσιμο πνεύμα της Ορθοδοξίας.

<< Και ο λαός ο αμαθής και νήπιος, ο πριν εν σκότει της αγνωσίας των Ιερών Κανόνων καθήμενος, ίδε το μέγα τούτο της επιγνώσεως φως και φωτίσθητι. «Η δήλωσις γαρ φησί των λόγων σου φωτιεί και συνετιεί   νηπίους» >>  διαβάζουμε στο Πηδάλιο[2].

Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, τους οποίους συν Θεώ θα αναπτύξουμε στη συνέχεια, σας απευθύνουμε αυτήν την επιστολή διαμαρτυρίας και καταγγελίας των άνομων πράξεων ή παραλείψεών σας, επειδή πλέον έφτασε σε ιερή αγανάκτηση η ψυχή μας με τις βλασφημίες σας και με την κακότητα της ποιμαντικής σας. Δεν είμαστε, βεβαίως, θεολόγοι – και να μας συγχωρήσει ο Κύριος αν κάτι δεν διατυπώσαμε ακριβώς κατά το θέλημά Του -, παραδεχόμαστε δε εμπόνως και δημοσίως ότι είμαστε αμαρτωλοί και μάλιστα πολύ περισσότερο από τους χειρότερους των αμαρτωλών. Ωστόσο είναι εκ Θεού αναφαίρετο δικαίωμά μας όσο και επιτακτικό καθήκον και χρέος μας, αλλά και δίψα άσβεστη της ψυχής μας, να υπερασπισθούμε την αλήθεια και κανείς δεν θα μας φιμώσει. Και τούτο όχι επειδή ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός χρειάζεται υπεράσπιση – Εκείνον πλέον δεν μπορεί να Τον αγγίξει κανένας Πιλάτος και κανένας Καϊάφας, τρόμο θα έπρεπε να νιώθουν οι Πιλάτοι και οι Καϊάφες και μόνο στη σκέψη Του -, αλλά επειδή «Εντολή Κυρίου μή σιωπάν εν καιρώ κινδυνευούσης Πίστεως « , όπως βοά ο Άγιος Ομολογητής Θεόδωρος ο Στουδίτης [3], αφού ο ίδιος ο Κύριος μάς έδωσε την εντολή της ομολογίας:

«Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.» [4] και «ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται.» [5]

Αυτό είναι το μύρο της ευγνώμονος μετανοίας ημών των πτωχών στους άχραντους πόδες του Ερχομένου «μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς»: η ομολογία της Πίστης μας και ο ισόβιος εν Χριστώ και δια Χριστόν αγώνας μας.

Καταγγέλλουμε πρωτίστως, ως οφείλουμε,
1) τη συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδας στο παναιρετικό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, η οποία συμμετοχή αυτόχρημα προσβάλλει το Σύμβολο της Πίστεώς μας και ευτελίζει «τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία … καθιστώντας την μία ψηφίδα στο κακότεχνο ψηφιδωτό των αιρέσεων», όπως εύστοχα γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ [6].

«Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;» [7α] προστάζει και ελέγχει ο λόγος του Θεού.

«Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλαι αι ψευδοεκκλησίαι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεσις παραπλεύρως εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινόν ευαγγελικόν όνομά τους είναι η παναίρεσις» βοά ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς [7β].

Και της απόκλισης από την ορθή Πίστη μύρια κακά έπονται.

Καταγγέλλουμε αυτήν καθ’ εαυτήν την παναίρεση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού Οικουμενισμού καθώς και οποιαδήποτε άλλη παρεπόμενη προσβολή και περιφρόνηση υμών και των εταίρων σας – αλλά και των αιρετιζόντων ανωτέρων σας με τους οποίους κοινωνείτε – προς την Αγία Γραφή, τους Ιερούς Κανόνες, τους Όρους και τα αναθέματα των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων – οι οποίες, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, είναι «ο έσχατος κριτής στην Εκκλησία» [8] – και των Τοπικών Συνόδων της Εκκλησίας μας κατά των εχθρών της Πίστης και κατά πάντων των κατεγνωσμένων αιρέσεων.

Ο Οικουμενισμός ή Θρησκευτικός Συγκρητισμός είναι κατεγνωσμένη αίρεση της οποίας κεντρικές διδασκαλίες έχουν καταδικασθεί ήδη από την Αγία Γραφή –«τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ» χαρακτηρίζει ο Κύριος τον Γνωστικισμό στην Ιερά Αποκάλυψη (Απ. β’ 24), για να αναφερθούμε ενδεικτικά -, από παλαιές συνόδους αλλά και από Πατέρες της Εκκλησίας μας όπως ο Μέγας Φώτιος [9α]. Έχει όμως καταδικαστεί και ο ίδιος ο Οικουμενισμός στη σημερινή μορφή του από σύγχρονους Αγίους όπως ο προαναφερθείς μέγας θεολόγος και Ομολογητής Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς αλλά και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ενώ υπάρχει και «ἐπίσημο ἀνάθεμα τῆς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔξω ἀπό τή Ρωσία (ROCOR) κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τόν Αὔγουστο τοῦ 1983 ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ Βανκοῦβερ» [9β].

Καταδικασμένος πολλάκις είναι και ο Παπισμός από τις Συνόδους του 867, του 879, του 1009, του 1054, του 1341, του 1347, του 1351, του 1440, του 1441, του 1443, του 1450, του 1484, του 1722, του 1727, του 1838, του 1848, του 1895 καθώς και από πολλούς Αγίους όπως ο Άγιος Φώτιος ο Μέγας, ο ιερός Θεοφύλακτος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Συμεών ο Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Νεκτάριος [9γ]. Καταδικασμένος και ο Προτεσταντισμός «με έξι Τοπικάς Συνόδους, εκ των οποίων η μία είναι των Ιεροσολύμων, το 1672, υπό τον διάσημον Δοσίθεον, πατριάρχην Ιεροσολύμων, και η Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως, του 1836» [9δ]. Καταδικασμένος και ο Μονοφυσιτισμός από την Αγία Δ’ Οικουμενική Σύνοδο στην Χαλκηδόνα το 451μ.Χ..

«Ο Οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα διά τους ψευδοχριστιανισμούς, διά τας ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδία όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών με επί κεφαλής τον Παπισμόν» κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς [7β]· είναι δε «ένας δούρειος ίππος, ο οποίος κουβαλά τον Αντίχριστον», κατά τον μακαριστό Διδάσκαλό μας π.Αθανάσιο Μυτιληναίο [10α].

Καταγγέλλουμε, συγχρόνως, την παρουσία στους Ορθόδοξους Ναούς και γενικώς στις Ακολουθίες μας όχι μόνο Παπικών, Προτεσταντών, Μονοφυσιτών κλπ [10β] αλλά ακόμα και εκπροσώπων άλλων θρησκειών, όπως οι Μουφτήδες της Θράκης, καθώς και τις συμπροσευχές μαζί τους [10γ].

Τις δε θρησκείες του Ισλάμ, του Ιουδαϊσμού, του Βουδισμού, του Ινδουϊσμού, Σαμανισμού, Παγανισμού κλπ με τις οποίες οι σκοτεινοί παναιρετικοί νόες βούλονται να «ενώσουν» την Ορθοδοξία δεν θα τις σχολιάσουμε καν, ως κατάφωρα ξένες του Χριστιανισμού και άρα πόρρω της σωτηρίας. Ωστόσο δεν θα παραλείψουμε εδώ να καταγγείλουμε και το ότι ο γνωστός τοις πάσι για τις βλασφημίες του Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος έφτασε στο σημείο να επιτρέψει – αν όχι και να οργανώσει, Κύριος οίδε – μέχρι και ειδωλολατρική τελετή μέσα σε ιστορικό βυζαντινό Ναό το έτος 2010 [10γ].

«ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ» [10δ] λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα Τον διαψεύσετε τον Θεό μας εσείς οι Οικουμενιστές, Μακαριότατε;

«Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω».   ΜΕ’ Κανόνας των Αγίων Αποστόλων

2) Καταγγέλλουμε, ως οφείλουμε, την Οικουμενιστική ψευδοσύνοδο [11α, 11β] του Κολυμπαρίου (2016), κατά την οποία και πάλι περιφρονήθηκαν η Αγία Γραφή, οι Ιεροί Κανόνες αλλά και η διδασκαλία, οι αγώνες και τα αίματα των Αγίων Ομολογητών Πατέρων και των (Ιερο- και Οσιο) Μαρτύρων και Ομολογητών της Εκκλησίας μας ανά τους αιώνες δια της συνοδικής αναγνώρισης των αιρετικών ως «Εκκλησιών», με όλα τα παρεπόμενα της αναγνώρισης αυτής. Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες όλοι αυτοί οι αιρετικοί δεν έχουν Μυστήρια και ως εκ τούτου είναι αβάπτιστοι και κατά συνέπειαν οι «ιερείς» τους είναι και αχειροτόνητοι και απαγορεύεται -με βαρύτατα επιτίμια- ακόμα και η συμπροσευχή μαζί τους. Για ποιες «Εκκλησίες», λοιπόν, μιλάμε;

«Ἐπίσκοπον, ἢ πρεσβύτερον, αἱρετικῶν δεξαμένους βάπτισμα ἢ θυσίαν, καθαιρεῖσθαι προστάττομεν. Τίς γὰρ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;»
ΜΣΤ’ Κανόνας των Αγίων Αποστόλων·

«Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, δευτέραν χειροτονίαν δέξηται παρά τινος, καθαιρείσθω καὶ αὐτός, καὶ ὁ χειροτονήσας· εἰ μή γε ἄρα συσταίη, ὅτι παρὰ αἱρετικῶν ἔχει τὴν χειροτονίαν. Τοὺς γὰρ παρὰ τῶν τοιούτων βαπτισθέντας ἢ χειροτονηθέντας, οὔτε πιστούς, οὔτε κληρικοὺς εἶναι δυνατόν» ΞΗ’ Κανόνας των Αγίων Αποστόλων·

«Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κᾄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὖτος ἀφοριζέσθω»
Ι’ Κανόνας των Αγίων Αποστόλων·

«Πώς δε δύναται καθαρίσαι και αγιάσαι ύδωρ ο ακάθαρτος ων αυτός και παρ΄ ω Πνεύμα Άγιον ούκ έστι; (…) Πώς βαπτίζων δύναται, άλλω δούναι άφεσιν αμαρτιών, ο μη δυνηθείς τα ίδια αμαρτήματα έξω της Εκκλησίας αποθέσθαι;(…) αγιάσαι δε έλαιον ου δύναται ο αιρετικός, ο μήτε θυσιαστήριον έχων, μήτε Εκκλησίαν»
(από τον Κανόνα της εν Καρχηδόνι Τοπικής Συνόδου) .

Αβάπτιστος και αχειροτόνητος είναι, συνεπώς, και ο αιρετικός Πάπας Φραγκίσκος, τον οποίο προσκάλεσε προσφάτως στη χώρα μας, σαν να μην ήταν αρκετά τα δεινά που μας δέρουν, η ασεβέστατη Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Σακελλαροπούλου, για να χαρακτηρίσουμε επιεικώς την ανώτατη πολιτικό του Κράτους, η οποία επιδεικνύει αναίσχυντα την ασέβειά της προς την Πίστη [11γ] και την Πατρίδα μας, με όλα τα θλιβερά και εξοργιστικά επακόλουθα που η ασέβεια αυτή συνεπάγεται για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία.

3) Καταγγέλλουμε ιδιαιτέρως την αποδοχή της παράνομης άρσης των αναθεμάτων του 1054 μ.Χ. – που διαβάζουμε ότι στο πρωτότυπο κείμενο αναφέρεται ως «άρση της ακοινωνησίας»!!! [12] – επί Οικουμενιστή και καταγεγραμμένου Τέκτονος [13] Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα (1965), καθώς και την επιδιωκόμενη ένωση του Πασχαλίου [14α] με τους Παπικούς, αλλά και το ότι διατηρείτε κοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο ο οποίος φαίνεται πως έχει πλέον ακόμα και μυστηριακή κοινωνία, μεταξύ άλλων, και με Ουνίτες. [14β]

4) Καταγγέλλουμε την εκ μέρους σας αναγνώριση της από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο δοθείσης αυτοκεφαλίας στη σχισματική και φιλοπαπική-φιλοουνιτική [15α] «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας» «τῶν σχισματικῶν, καθῃρημένων, ἀναθεματισμένων καί ἀχειροτονήτων «κληρικῶν»» [15β] και όλα τα ανεπίτρεπτα Συλλείτουργα, τις συμπροσευχές κλπ μεταξύ Αρχιερέων και λοιπών Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος και σχισματικών Ουκρανών Αρχιερέων και λοιπών Κληρικών με τη συμμετοχή, τη συγκατάθεση ή την ανοχή σας [15γ].

«Εἴ τις καθῃρημένῳ , κληρικός ὤν, κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός». ΙΑ’ Κανόνας των Αγίων Αποστόλων

«ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι».
ΛΓ’ Κανόνα ς τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου

Δεν σας αρκούσε η παναίρεση του Οικουμενισμού, Μακαριότατε; Έπρεπε να σύρετε την Εκκλησία της Ελλάδας και στην κοινωνία με το σχίσμα; Ούτε ακούσατε για τα δεινά του Ουκρανικού λαού της κανονικής Ορθόδοξης Ουκρανικής Εκκλησίας, που διώκεται βιαίως από τους Ναούς του, τους οποίους καταλαμβάνουν οι σχισματικοί με τη συνδρομή ακροδεξιών οργανώσεων; [15δ-στ] Τα δε περί έξωθεν πιέσεων στις οποίες δήθεν ακουσίως υποκύπτετε δεν τα δεχόμαστε ως δικαιολογίες. Αν όλοι οι Ορθόδοξοι Ιεράρχες στην Εκκλησιαστική Ιστορία μας τηρούσαν στάση παρόμοια με τη δική σας, η Ορθοδοξία θα είχε εκλείψει, χωρίς αγώνες, χωρίς ομολογία Πίστης, χωρίς εξορίες και βασάνους, χωρίς Συνοδικές καταδίκες των αιρέσεων και των σχισμάτων. Και αν εσείς οι σύγχρονοι Ποιμενάρχες δεν δίνετε το καλό παράδειγμα του ομολογιακού και μαρτυρικού φρονήματος, από πού άραγε θα το λάβουμε αυτό το παράδειγμα εμείς ο ταλαίπωρος απλός λαός; Μόνο από τη Θριαμβεύουσα Εκκλησία, προφανώς, και από τους λίγους εκλεκτούς αγωνιστές Ορθόδοξους Κληρικούς και Μοναχούς.

5) Καταγγέλλουμε, ως οφείλουμε, την υποταγή σας στο αντίθεο, ανθελληνικό και δικτατορικό καθεστώς Μητσοτάκη [16] και τη συναίνεση και σύμπραξή σας στην εφαρμογή των βλάσφημων μέτρων, δηλαδή στην εισαγωγή της αίρεσης του Νεοβαρλααμισμού, όπως επισημαίνει ο π. Θεόδωρος Ζήσης [17α], στους καθαγιασμένους από το Άγιο Πνεύμα Ναούς μας [17β], στην οποία συμπαρασύρετε και τεράστιο πλήθος Κληρικών, Μοναχών και λαϊκών, τους οποίους σάς εμπιστεύθηκε ο Δεσπότης Χριστός. Και βλέπουμε ή ακούμε να απολυμαίνονται οι Ναοί μας από συνεργεία ψεκασμών, οι δε ιερές Εικόνες να απολυμαίνονται με οινοπνεύματα και να προσκυνούνται από μασκοφόρους πιστούς… Ω της βλασφημίας, Αρχιερείς!

“…κατάπεμψον τὸ πανάγιὸν Σου Πνεῦμα καὶ ἁγίασον τὸν Οἶκον τοῦτον· πλήρωσον αὐτὸν φωτὸς ἁϊδίου· αἱρέτισον αὐτὸν εἰς κατοικίαν Σὴν· ποίησον αὐτὸν σκήνωμα δόξης Σου· (…) Κατάστησον αὐτὸν λιμένα χειμαζομένων, ἰατρεῖον παθὼν, καταφυγὴν ἀσθενῶν, δαιμόνων φυγαδευτήριον, ἐν τῷ εἶναι τοὺς ὀφθαλμοὺς Σου ἀνεωγμένους επ΄αυτόν ἡμέρας καὶ νυκτὸς καὶ τὰ ὦτα Σου προσέχοντα εἰς τὴν δέησιν τῶν ἐν φόβω Σου καὶ ευλαβεία ἐν αυτὼ εισιόντων…”[18]

«Ου προσκυνώ τη ύλη, προσκυνώ δε τον της ύλης δημιουργόν, τον ύλην δι’ εμέ γενόμενον και εν ύλη κατοικήσαι καταδεξάμενον και δι’ ύλης την σωτηρίαν μου εργασάμενον, και σέβων ου παύσομαι την ύλην, δι’ ης η σωτηρία μου είργασται.» Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός [19α]

«Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καὶ ἀτιμάζουσι τάς σεπτὰς εἰκόνας, Ἀνάθεμα»
Εκ του Συνοδικού της Ορθοδοξίας

Και διερωτάται κανείς, άραγε τις τιμάτε τις σεπτές Εικόνες όταν σας έχουμε δει στις φωτογραφίες να τις «προσκυνάτε» ακόμα και εσείς μασκοφορεμένοι σάν να πλησιάζατε εστία μόλυνσης, σαν κάτι που απειλεί την υγεία ή και τη ζωή σας;;;

Ακολουθώντας την ασεβή Κυβέρνηση, αντιμετωπίζετε τους Ναούς μας ως χώρους εν γένει μολυσματικούς, όπου, με την προσβλητική για το «Κατ’ εικόνα» αλλά και για τον Ιερό Ναό μασκοφορία, με τις απολυμάνσεις και με την επιβαλλόμενη απόσταση μεταξύ των πιστών εκδιώκεται η εμπιστοσύνη στη θεία Χάρη, η καταφυγή στο έλεος του Θεού αλλά και το αίσθημα χριστιανικής αδελφικότητας.

«ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος.» [19β]

Κατ’ ουσίαν κάποιοι πιστοί εμμέσως πλην σαφώς αποκλείονται από τη Λατρεία, είτε επειδή δεν χωράνε στον ελαχιστότατο αριθμό πιστών/m2 που επιβάλλει το εκάστοτε «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» -που πλέον λέγεται «ΚΥΑ» και που ενίοτε έχει ως παράλληλο επακόλουθο τις δύο, τρεις ή και τέσσερεις Θείες Λειτουργίες σε μια μέρα, πράγμα το οποίο κανονικώς απαγορεύεται [20] -, είτε επειδή τούς έχει εμφυτευθεί σε τέτοιο βαθμό ο φόβος της μόλυνσης, ώστε να φοβούνται πλέον να πλησιάσουν τους Ναούς, τους συνανθρώπους τους, ο,τιδήποτε πέρα από τα σπίτια τους.

Και όλα αυτά αφού περιφρονήθηκε τελείως η Ιστορία των θαυματουργών παρεμβάσεων του Θεού μας, δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων Του, με τις οποίες αντιμετωπίστηκαν λοιμοί πολύ χειρότεροι του παρόντος. Δεν θα μας αρκέσει ο χώρος και ο χρόνος να μιλήσουμε για το πώς έσωσε τη Θεσσαλονίκη από «παμφάγο καί παντοφθόρο» λοίμωξη ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης το 597 μ.Χ. [21α] · τη Ρώμη από πανώλη στα τέλη του 6ου αι. μ.Χ. ο Αρχάγγελος Μιχαήλ [21β] · τη Λήμνο από λοιμική νόσο ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τον 14ο αιώνα [21γ] · την Κέρκυρα από την πανούκλα το 1629-30μ.Χ. και το 1673 μ.Χ. ο Άγιος Σπυρίδωνας ο Θαυματουργός [21δ] · τη Ζάκυνθο από την πανούκλα το 1688 μ.Χ. ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος και το 1728μ.Χ. ο Άγιος Χαράλαμπος [21ε] · τη Λευκάδα από την πανώλη το 1743 μ.Χ. ο Άγιος Βησσαρίωνας Λαρίσης [21στ] · τη Μυτιλήνη από πανώλη το 1832 μ.Χ. ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος [21ζ] · τα Τρίκαλα από θανατικό και τους Καλαρρύτες Ιωαννίνων από λοιμική αρρώστια ο Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου [21η] · και μόλις τον προηγούμενο αιώνα, την Κωνσταντινούπολη από τη χολέρα το 1910 μ.Χ. η Υπεραγία Θεοτόκος [21θ] · τη Λευκάδα από επιδημία ευλογιάς το 1922 μ.Χ. η Αγία Βαρβάρα [21ι] και την Κοζάνη, το Αγρίνιο, όλην την Αιτωλοακαρνανία, την Πάτρα, την Κέρκυρα και σταδιακά την υπόλοιπη Ελλάδα από θανατηφόρο γρίπη πάλι η Υπεραγία Θεοτόκος το 1918 μ.Χ. [21ια].

Ναι, Αυτή η Υπεραγία Θεοτόκος και Αειπαρθένος Μαρία, την Οποία όλοι εσείς, Αρχιερείς και Κυβέρνηση, κατ’εξακολούθησιν προσβάλλετε απαγορεύοντας τη συμμετοχή του λαού στους Χαιρετισμούς Της, κωλύοντας τις Εορτές Της και τις Λιτανείες των Εικόνων Της, περιφρονώντας αλαζονικώς την Θεομητορική βοήθεια και Σκέπη Της και παραβλέποντας την επί δύο χιλιετίες ανεκτίμητη προσφορά Της στο Γένος μας. Αλλά τι θα περιμέναμε από Αρχιερείς που έχουν «αγάπες» με τους υβριστές της Θεοτόκου Προτεστάντες;

«Ἡ σημασία τὴν ὁποίαν ἀπέδωκεν τόσον ὀ Σουλτάνος Χαμίτ, ὅσον καὶ ἡ Τουρκικὴ Κυβέρνησις εἰς τὴν μεταφορᾶν τῆς Τιμίας Ζώνης κατεδείχθῃ καὶ ἐκ τῆς ὑποδοχῆς, ἢν ἔκαμεν ἡ Τουρκικὴ Κυβέρνησις κατ΄ ἐντολὴν τοῦ Σουλτάνου. Λόχος στρατοῦ ἔχων ἐπὶ κεφαλῆς ἀξιωματικοὺς εἰς διπλοὺς στίχους παρετάχθῃ πρὸ τοῦ σταθμοῦ τοῦ Σερκιτζή, ἴνα ἀποδώσῃ τὰς νενομισμένας τιμᾶς εἰς τὸ τίμιον κειμήλιον τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν δύναμιν τῆς ὁποίας ἐκ πείρας ἐγνώρισαν οἰ λαοὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὸ ἔτος 1871» [21θ] .

Σας αναπαύει άραγε να γνωρίζετε ότι μεγαλύτερες τιμές απέδωσε εν καιρώ λοιμού στη Θεοτόκο ένας μωαμεθανός Σουλτάνος παρά εσείς και η εντολοδότριά σας Κυβέρνηση, Μακαριότατε;

Αμέτρητες πραγματικά είναι οι περιπτώσεις θαυματουργικών ιάσεων και κατάπαυσης αληθινών επι- και πανδημιών στη μνήμη του Ορθόδοξου λαού μας. Και ερωτούμε: ποιος Ορθόδοξος Ιεράρχης, ποιοι Ορθόδοξοι Ιεράρχες θα περιφρονούσαν ή θα αμφισβητούσαν ποτέ όπως εσείς την πανσθενουργό Χάρη του πολυέλεου Αγίου Τριαδικού Θεού μας, ο Οποίος φιλευσπλάχνως θεραπεύει τις νόσους του λαού, πρεσβείαις της Αειπαρθένου Μαρίας και των Αγίων Του; Δεν είναι ήδη γεμάτη από θαυματουργίες του Θεού μας η ίδια η Αγία Γραφή;

«Τοῖς μὴ πίστει καθαρᾷ, καὶ ἁπλῇ καὶ ὁλοψύχῳ καρδίᾳ τὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν καὶ Θεοῦ, καὶ τῆς ἀχράντως αὐτὸν τεκούσης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ τῶν λοιπῶν ̔Αγίων ἐξαίσια θαύματα δεχομένοις, ἀλλὰ πειρωμένοις, ἀποδείξεσι καὶ λόγοις σοφιστικοῖς, ὡς ἀδύνατα διαβάλλειν, ἢ κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς παρερμηνεύειν, καὶ κατὰ τὴν ἰδίαν γνώμην συνιστᾶν, ἀνάθεμα».
Εκ του Συνοδικού της Ορθοδοξίας

Ο πιστός λαός κάποτε, οδηγούμενος από τον πιστό Κλήρο και τον πιστό Μοναχισμό, κατέφευγε στις λιτανείες και τις παρακλήσεις, όχι στις βλάσφημες απολυμάνσεις, τις επιβλαβείς κατ’ οίκον απομονώσεις και τα φονικά ιατρικά πειράματα. Αλλά φαίνεται πως δεν είναι πράγματι επιθυμητή ούτε και επιδιώκεται η εξαφάνιση του ιού, καθότι αυτό θα χαλούσε το σχέδιο υποδούλωσης των λαών στην παγκόσμια υγειονομική δικτατορία που συντελεί στο να στρωθεί ύπουλα το χαλί για τον ερχομό του Αντιχρίστου. Αντιθέτως, επιθυμητός και επιδιωκόμενος φαίνεται να είναι ο κλονισμός και τελικά η εξάλειψη της όποιας εναπομείνασας πίστης του λαού στον Άγιο Τριαδικό Θεό και Κύριο των πάντων, προκειμένου ο λαός αυτός να ειδωλολατρεί απροκάλυπτα και ακατάσχετα, προσκυνώντας τη «θεά Επιστήμη», τη «θεά Υγεία», τα λοιπά είδωλα των καιρών και τους εκάστοτε Καίσαρες, Πιλάτους και Ψευδοπροφήτες που ενορχηστρώνουν το μυστήριο της ανομίας, ώσπου εν τέλει να προσκυνήσει και τον ίδιο τον Αντίχριστο. Μη γένοιτο!

«Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» [22],
βοούν οι Άγιοι Απόστολοι, Μακαριότατε, ο δε Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων στη θέση σας θα αποκρινόταν στον ασεβή Καίσαρα ότι:
«στον Αυτοκράτορα ανήκουν τα παλάτια, στον Ιερέα οι Ναοί» [23].

Θυμίζουμε, επίσης, ότι ο Άγιος Αμβρόσιος είχε απαγορεύσει στον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μέγα να κοινωνήσει των Αχράντων Μυστηρίων αλλά ακόμα και να εισέλθει στον Ναό άχρι καιρού, ως επιτίμιο για την άδικη σφαγή χιλιάδων Θεσσαλονικέων [23]. Σήμερα με οδύνη βλέπουμε τους περισσότερους Αρχιερείς να συμμαχούν με τους Καίσαρες κατά του Λαού.

Και όλα αυτά για μια ψευδοπανδημία! Γιατί όμως τη χαρακτηρίζουμε ψευδοπανδημία; Διότι η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ, στα στοιχεία που παρουσιάζει, μας αποδεικνύει ότι οι συνολικοί θάνατοι το 2020 ήταν μόλις κατά οχτώ χιλιάδες περισσότεροι από εκείνους του 2019. Θάνατοι από όλες τις αιτίες σε όλη την χώρα των ένδεκα και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, για όλο το έτος 2020. Και σε ένα συγκριτικό πίνακα θανάτων των τελευταίων ετών, βλέπουμε ότι παρόμοια αύξηση θανάτων υπήρξε και σε προηγούμενα έτη. Λόγου χάρη, 113.740 θάνατοι το 2014, 121.183 θάνατοι το 2015, χωρίς «πανδημία» και καραντίνες [1β]. Και αναρωτιέται κανείς, πόσοι από αυτούς τους επιπλέον θανάτους του 2020 οφείλονται πραγματικά στον κορωνοϊό και πόσοι σε χειρουργεία που αναβλήθηκαν, σε νοσήματα που δεν έτυχαν της κατάλληλης νοσηλείας, σε ψυχοσωματικό μαρασμό, σε αυτοκτονίες και γενικώς στο υποβαθμισμένο βιοτικό και νοσηλευτικό επίπεδο λόγω «πανδημίας»;

Εάν πράγματι ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για τους πιστούς και την υγεία τους, γιατί δεν ενδιαφέρεστε και για τις συχνότατες αυτοκτονίες τόσων αδελφών μας που εξαθλιώθηκαν από την καραντίνα, για τις οποίες φυσικά σιωπούν τα ΜΜΕ, αλλά τις πληροφορούμαστε στις πόλεις μας; Για όσους πέθαναν μόνοι στο σπίτι τους, εγκαταλελειμμένοι ή τρομοκρατημένοι λόγω της αισχρής και ανελέητης υγειο-τρομοκρατικής προπαγάνδας των ΜΜΕ ή, ακόμα χειρότερα, ανεξομολόγητοι και ακοινώνητοι; Για όσους βιώνουν ενδοοικογενειακή βία, κατάθλιψη και διάφορα άλλα ψυχοσωματικά προβλήματα λόγω του ακούσιου εγκλεισμού; Για όσους στοχοποιήθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν σαν σύγχρονοι λεπροί, επειδή κόλλησαν έναν ιό που, όπως αποδεικνύεται, δεν έχει πραγματικά τη θνητότητα μιας αληθινής πανδημίας; Για όσους απομακρύνθηκαν από τη Λειτουργική ζωή, επειδή τους πείσατε όλοι εσείς ότι κινδυνεύουν να μολυνθούν από τη νόσο εντός του Ναού; Για όσους νοσηλεύτηκαν αμφιβόλως – αν όχι εγκληματικώς [24] – και κηδεύτηκαν προσβλητικώς;

Ποιος θα δώσει λόγο για όλες αυτές τις ψυχές;;;

Ποιος θα δώσει λόγο για εκείνους τους αδελφούς μας που απομακρύνονται από την Εκκλησία και χάνονται σε σκοτεινά πνευματικά μονοπάτια, επειδή απογοητεύονται από τη στάση υμών, της Διοικούσας Εκκλησίας; Ή για τους άλλους αδελφούς μας, που θα μπορούσαν να επιστρέψουν από τέτοια μονοπάτια στη μία, την αληθινή πίστη, την αγία Ορθοδοξία, αλλά κωλύονται επειδή απωθούνται από όλο αυτό το αίσχος;

6) Καταγγέλλουμε, ως οφείλουμε, την επιβολή του αντικανονικού [25α] εορτασμού του Πάσχα 2021 το Μεγάλο Σάββατο (!!!), που εφέτος μάλιστα συνέπιπτε με το Νομικό Φάσκα των Ιουδαίων [25β] , καθώς και τον διωγμό όσων (Αρχ)Ιερέων τόλμησαν να μην συμπορευθούν με τον εορτασμό αυτό [26]. Συγχρόνως καταγγέλλουμε και την περυσινή επαίσχυντη απαγόρευση του κανονικού εορτασμού του Πάσχα 2020 λόγω κλειστών Ναών εν καιρώ ψευδοπανδημίας [1γ] . Ο Κύριος σας κατέστησε κυρίους των Ναών Του για να συνάζετε τη λογική Ποίμνη Του μέσα, όχι για να τους κρατάτε για τους εαυτούς σας. Δεν είναι ιδιωτικές σας οικίες ώστε να τους κλείνετε, ούτε έχετε δικαίωμα να αποκλείετε τον λαό του Θεού από τη Θεία Λατρεία μόνο και μόνο επειδή το πρόσταξε μια αντίθεη Κυβέρνηση.

«τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω» λέγει Κύριος ο Θεός [27].

Το δε περυσινό πρόσχημα του εορτασμού του Πάσχα κατά την Απόδοση αυτού αποδεικνύει ότι η μέγιστη Εορτή της Ανάστασης του Θεανθρώπου είναι κάτι που προφανώς δεν σας εμπνέει ούτε σεβασμό ούτε δέος, όπως σεβασμό δεν φαίνονται να σας εμπνέουν ούτε οι Ιεροί Κανόνες που ορίζουν τα της Εορτής των Εορτών.

«…τέσσερα τινά αναγκαία ζητούνται δια το εδικόν μας Πάσχα. Πρώτον ότι το Πάσχα πρέπει να γίνεται πάντοτε ύστερα από την ισημερίαν της ανοίξεως. Δεύτερον ότι δεν πρέπει να γίνεται την αυτήν ημέραν, με το νομικόν φάσκα των Ιουδαίων (τα οποία ταύτα και τα δύο ορίζονται από τον παρόντα ζ’ αποστολ.). Τρίτον το να μη γίνεται απλώς και αορίστως ύστερα από την ισημερίαν, αλλ’ ύστερα από την πρώτην πανσέληνον του Μαρτίου, όπου τύχει μετά την ισημερίαν, και τέταρτον, ότι γίνεται την πρώτην Κυριακήν όπου τύχη ύστερα από την πανσέληνον.» [28]

Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, τὴν ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν πρὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μετὰ Ἰουδαίων ἐπιτελέσοι, καθαιρείσθω.
Ζ’ Κανόνας των Αγίων Αποστόλων

7) Καταγγέλλουμε, ως οφείλουμε, κάθε αυταρχική καταπίεση και φίμωση [29] και κάθε είδους διωγμό, με την πρωτοβουλία, τη συναίνεση ή την ανοχή σας, των έστω και ελάχιστων Αρχιερέων και λοιπών Κληρικών, των (Ιερο)Μοναχων ή των λαϊκών που τολμούν να υπερασπιστούν την Ορθοδοξία – και το (Αρχ)Ιερατικό τους αξίωμα ή το Μοναχικό τους σχήμα -, αντιτασσόμενοι στον Οικουμενισμό και στα βλάσφημα υγειονομικά μέτρα εντός των Ναών μας.

8) Καταγγέλλουμε, ως οφείλουμε, τη μη αναγνώριση εκ μέρους υμών και της ΔΙΣ του δικαιότατου [30α] και αναγκαιότατου Μεγάλου Αφορισμού του Πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη, της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως και του τότε Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιά από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο. Έναν Αφορισμό που ήλθε ως δίκαιη και θεάρεστη απάντηση στη γνωστή τοις πάσι, κατ’ εξακολούθησιν ηθελημένη και εωσφορικώς αλαζονική βλασφημία των πολιτικών αυτών κατά της αγίας Πίστης μας, των Αχράντων Μυστηρίων της και του Αγίου Τριαδικού Θεού μας. Φθάσαμε στο επαίσχυντο σημείο να διώκονται Ιερείς, επειδή μετέδωσαν την Θεία Κοινωνία σε πιστούς [30β], σαν να υπήρχε περίπτωση να είναι φορέας μόλυνσης το Άχραντο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού!!! Ω της βλάσφημης αθεοφοβίας, Αρχιερείς!!!

«Το πίπτειν ανθρώπινον, το εμμένειν εωσφορικόν, το μετανοείν θείον»
βοά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Σημειωτέον ότι οι εν λόγω πολιτικοί -και όχι μόνον αυτοί- ορκίστηκαν ψευδώς στον Άγιο Τριαδικό Θεό μας, στον Οποίο απέδειξαν επανειλημμένως ότι δεν πιστεύουν ούτε Τον σέβονται ούτε και Τον φοβούνται. Αντιθέτως, απέδειξαν με την ασεβή πολιτική και την όλη ανίερη στάση τους ότι πιστεύουν σε έναν άλλο «θεό», ο οποίος δεν κατέβηκε από τους Ουρανούς, αλλά εκδιώχθηκε από αυτούς. Πέραν τούτου, όπως αποδεικνύουν έγκριτοι Καθηγητές του Ποινικού και Συνταγματικού Δικαίου [16], η Κυβέρνηση του κ.Κυριάκου Μητσοτάκη ουσιαστικά έχει καταλύσει το δημοκρατικό μας πολίτευμα καταπατώντας και εξευτελίζοντας το Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο ορκίστηκε να τηρεί, και έχει ουσιαστικά υποδουλώσει και εξαθλιώσει τον Ελληνικό λαό, του οποίου το γενικό συμφέρον ορκίστηκε να υπηρετεί.

Συνεπώς, εκτός από βλάσφημοι και θεομάχοι είναι και επίορκοι οι εν λόγω πολιτικοί, αλλά ούτε αυτό φαίνεται να ενοχλεί εσάς και τους εταίρους σας Αρχιερείς, Μακαριότατε. Αν όμως τους αγαπούσατε αληθινά, αν μη τι άλλο θα αναγνωρίζατε το Μεγάλο Αφορισμό τους, ώστε να τους βοηθήσετε να αντιληφθούν επιτέλους την ολέθρια πνευματική κατάπτωσή τους. Και επιτέλους, αν εσείς και οι εταίροι σας ήσασταν αληθώς Ορθόδοξοι Αρχιερείς, θα τους είχατε οι ίδιοι συνοδικώς αφορίσει, ομού και τους Κυβερνητικούς και τις διάφορες ψευδοεπιστημονικές «Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων» που με ανάλογη εωσφορική αλαζονεία και ψυχρό κυνισμό προσβάλλουν την Πίστη μας και εμπαίζουν το λαό μας τόσο καιρό.

9) Καταγγέλλουμε, ως οφείλουμε, τον εκ μέρους της Ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προπαγανδισμό [31] και οποιαδήποτε επιβολή σε Κλήρο, Μοναχισμό ή λαό των εγκληματικών και αντίχριστων [32] εμβολίων κατά του κορωνοϊού αλλά και των διαφόρων (self) tests ή όποιων άλλων αντισυνταγματικώς υποχρεωτικών ιατρικών πράξεων με την εντολή, τη συναίνεση ή την ανοχή σας.

Ωθείτε τον λαό προς σκοτεινά σκευάσματα, τα οποία περιέχουν, μεταξύ άλλων, κύτταρα (-κλώνους) από έμβρυα εκτρώσεων, όπως παραδέχεται λ.χ. σε επίσημη ιστοσελίδα του το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, συνυπεύθυνο για την κατασκευή του εμβολίου Oxford-Astra Zeneca [32α], είτε mRNA, όπως αναφέρεται στην ως άνω προαναφερθείσα ιστοσελίδα, αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα της «Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων αναφορών πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων» [32β]. Από τα εμβόλια mRNA «κινδυνεύουμε να έχουμε απόλυτα απρόβλεπτες συνέπειες όπως καρκίνους, όργανα που θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται…», όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γάλλος Νομπελίστας Ιολόγος δρ. Luc Montagnier.

Ο Καθηγητής Montagnier, ο οποίος το 2008 βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ιατρικής για την συνανακάλυψη του ιού HIV, προσέθεσε ότι «δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί σε 1,2,3,4,5 γενιές μετά τον εμβολιασμό» καθώς και ότι «δεν μπορούμε να δεχτούμε να κινδυνεύσουν να εξαφανιστούν οι μελλοντικές αλλά και οι σημερινές γενιές εξαιτίας ενός εμβολίου» [32γ]. Πέραν τούτων, η ίδια η Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων (…) παρουσιάζει έναν μακρύτατο κατάλογο καταγεγραμμένων παρενεργειών αλλά και πολλών χιλιάδων θανάτων που ακολούθησαν τους εμβολιασμούς [32β]. Συνεπώς πρόκειται αφ’ ενός περί αποδοχής προϊόντος φόνου, αφ’ ετέρου δε περί γονιδιακής παρέμβασης [32δ] στο ιερό πλάσμα και την εικόνα του Θεού, τον Άνθρωπο, του οποίου τη φύση τίμησε και αγίασε δια της ενανθρώπησής Του το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο ίδιος ο σαρκωθείς Θεός Λόγος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Οποίος με το αναστημένο ανθρώπινο Σώμα Του, το φέρον «τους τύπους των ήλων», ανελήφθη στους Ουρανούς και κάθισε «εκ δεξιών του Πατρός».

Παράλληλα δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε και στα συστατικά βιοεντοπισμού που έχουν ανιχνευθεί στα εμβόλια [32ε] αλλά και να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για το ότι ο κάθε εμβολιασμένος αποκτά έναν συγκεκριμένο «κωδικό QR» [32ε], ο οποίος τού ανοίγει τις θύρες πρόσβασης στις δραστηριότητες από τις οποίες αποκλείονται οι ανεμβολίαστοι, πράγμα το οποίο αναπόφευκτα θυμίζει συνειρμικά τον οικονομικό αποκλεισμό που προφητεύεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου.

Το δε φρικωδέστερο όλων είναι ότι κατά παραδοχή επιστημόνων ΤΑ ΕΜΒΡΥΑ ΤΕΜΑΧΙΖΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΟΤΑΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΙΣΤΟΣ που θα χρησιμοποιηθεί στην καλλιέργεια κυττάρων για τα εμβόλια !!!

Ο προσφάτως αποθανών γνωστός Ιατρός Δρ. Gonzalo Herranz, Καθηγητής Ιστολογίας και Γενικής Εμβρυολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρρα της Ισπανίας, Παθολογοανατόμος και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Βιοηθικής της UNESCO – για να αναφέρουμε λίγους από τους τίτλους αυτού του Eπιστήμονα -, δήλωσε (μετάφραση στα ελληνικά): «…για την απόκτηση εμβρυϊκών κυττάρων για καλλιέργεια πρέπει να πραγματοποιηθεί μία προγραμματισμένη έκτρωση, επιλέγοντας την ηλικία του εμβρύου και τεμαχίζοντάς το, ενώ είναι ακόμη ζωντανό για την αφαίρεση των ιστών που θα τοποθετηθούν στα μέσα καλλιέργειας» [32στ].

Ο δε πρώην Καθηγητής Νευροχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Cincinnati, πρώην Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής & Ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της Utah, πρώην Yπεύθυνος Eπιστημονικής Eπιθεώρησης στο Κέντρο Επιστημονικής Επιθεώρησης στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ και νυν ενεργός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Cincinnati δρ. Dr. Keith Crutcher σημειώνει: «Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το έμβρυο, ή το επιθυμητό όργανο, πρέπει να ζει για να χρησιμεύσει ως χρήσιμος δότης ιστού. Ωστόσο, υπάρχει κάποια διαφωνία σχετικά με τον όρο «ζωντανός». Ο παραδοσιακός βιολογικός ορισμός περιλαμβάνει τις έννοιες του μεταβολισμού, της ανάπτυξης, της αναπνοής κλπ. Σίγουρα, πριν από την έκτρωση, το έμβρυο πληροί όλα αυτά τα κριτήρια. Η καταλληλότητα του εμβρυϊκού ιστού για μεταμόσχευση εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται. Ο ιδανικός ιστός είναι αυτός που λαμβάνεται από ένα άθικτο ζωντανό έμβρυο» [32στ].

Συνεπώς εκτός από φόνο πρόκειται και περί βασανισμού των πλασμάτων εκείνων! (Στις σημειώσεις τέλους υπό τον γενικό αριθμό [32] παραθέτουμε και άλλες αξιόλογες επιστημονικές μαρτυρίες περί των εμβολίων, τις οποίες δεν θα παρουσιάσουμε εδώ, χάριν συντομίας).

Ο πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου του Δ.Π.Θ. κ. Κ. Βαθιώτης, εξάλλου, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι «…όπως οργανώνεται η εμβολιαστική εκστρατεία, έχουμε ευθύνη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο ή απόπειρα ανθρωποκτονίας.» [32ζ]. Και εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε και πάλι στην ΕΛΣΤΑΤ, σε πίνακα της οποίας παρατηρούμε ότι από την όγδοη εβδομάδα του 2021 και εξής, δηλαδή δύο μήνες μετά την έναρξη των εμβολιασμών του λαού μας, οι θάνατοι σε σύγκριση με το 2020 άρχισαν να αυξάνονται αντί να μειώνονται, όπως θα περίμενε κανείς, εφόσον υποτίθεται ότι καταπολεμείται η «πανδημία». [32η] Και δικαίως διερωτώμαστε: Γιατί;;;

Αν και τα ΜΜΕ δεν θα προβάλουν ποτέ τέτοια στοιχεία στο ανυποψίαστο και χειραγωγούμενο κοινό τους, ενώ όσοι τολμήσουν να τα παρουσιάσουν συκοφαντούνται στην καλύτερη περίπτωση ως συνωμοσιολόγοι κλπ, αναπόφευκτα συμπεραίνει κανείς ότι έχετε καταστήσει εαυτούς συνεργούς σε ειδεχθές έγκλημα ενώπιον Θεού και ανθρώπων, Μακαριότατε και οι εταίροι σας Αρχιερείς, υποστηρίζοντας τέτοιες απάνθρωπες «ιατρικές» τακτικές και προπαγανδίζοντας ή επιβάλλοντάς τες στον Κλήρο, τον Μοναχισμό και τον λαό που – δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε – σας εμπιστεύθηκε ο Κύριος. Συνεργείτε στην επιδιωκόμενη γενοκτονία αλλά και στη συντελούμενη μαζική ψυχοκτονία στην Εκκλησία της Ελλάδος.

Στην δε επαίσχυντη Εγκύκλιο 3045 της 14ης Ιουλίου 2021 υπό τον τίτλο «Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας» [33α] φτάσατε στο σημείο να διαστρέψετε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και των Αγίων Πατέρων [33β] προκειμένου να επιτύχετε τον καθοδηγούμενο σκοπό σας, ενώ στο «Μήνυμα προς τον Λαό» με τον τίτλο «Οι Χριστιανοί μας ρωτούν και οι Γιατροί μας απαντούν» φροντίσατε να προωθήσετε απροκάλυπτα τις «ιατρικές» θέσεις της Κυβέρνησης, μη φειδόμενοι του Ποιμνίου σας [33γ]. Ω της κακουργίας, Αρχιερείς! Ειδωλοποιήσατε την Επιστήμη και παραμερίσατε τον Δημιουργό της!

«Εἴτε οὖν χρώμεθά ποτε τοῖς τῆς ἰατρικῆς παραγγέλμασιν, εἴτε παραιτούμεθα, κατά τινα τῶν προαποδεδομένων λόγων, ὁ σκοπὸς τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως σωζέσθω, καὶ ἡ ὠφέλεια τῆς ψυχῆς οἰκονομείσθω, καὶ τὸ πρόσταγμα τοῦ Ἀποστόλου πληρούσθω, εἰπόντος· “Εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε».
Μέγας Βασίλειος [33γ]

«Τό τε γάρ ἐν ταῖς χερσί τῶν ἰατρῶν τήν ἐλπίδα ἔχειν τῆς ἑαυτῶν ὑγείας κτηνῶδες, ὅπερ πάσχοντάς τινας τῶν ἀθλίων ὁρῶμεν, οἵ καί σωτῆρας αὐτούς ὀνομάζειν οὐ παραιτοῦνται, τό τε πάντη τάς ἀπ᾽ αὐτῆς ὠφελείας ἀποφεύγειν φιλόνικον»
Μέγας Βασίλειος [33δ].

Είναι λοιπόν σαφέστατο – ακόμα και για εμάς τους μη επιστήμονες και μη θεολόγους- ότι το ζήτημα των εμβολίων άπτεται και της πνευματικής σφαίρας πέραν της βιολογικής και ιατρικής και ότι τα εφαρμοζόμενα εμβόλια κατά του κορωνοϊού συνιστούν ολέθρια υποταγή στα άνομα και καταστροφικά κελεύσματα μιας αντίχριστης Κυβέρνησης, ηθελημένα και κατ’ επανάληψιν αντιστρατευόμενης τον Δημιουργό και Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας Κύριο Ιησού Χριστό. Μια υποταγή η οποία, σε συνδυασμό με τον παράλληλο επίμονο και ασφυκτικό δια του οικονομικού αποκλεισμού εκβιασμό των ανεμβολίαστων πολιτών, επαναλαμβάνουμε ότι αναπόφευκτα παραπέμπει συνειρμικά σε εικόνες που περιγράφονται στο 13ο Κεφάλαιο της Ιεράς Αποκάλυψης του Ιωάννου περί του επερχόμενου χαράγματος του καιρού του Αντιχρίστου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου και θέτοντας τους γρηγορούντες πιστούς σε επιφυλακή, καθότι δίνει την εντύπωση προ-χαράγματος φέροντος διακριτικά σημεία : είναι (το εμβόλιο) χαρακτηριστικό υποταγής στην Νέα Τάξη Πραγμάτων, είναι αμετάκλητο και ανοίγει τις θύρες της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, οι οποίες παραμένουν ερμητικά κλειστές για όσους το αρνούνται.

10) Καταγγέλλουμε, ως οφείλουμε, οποιεσδήποτε επιβουλές πρεσβεύετε ή ανέχεσθε εις βάρος της Ορθοδοξίας μας, όχι μόνο σε Εκκλησιαστικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Πολιτείας, Κοινωνίας ή Εκπαίδευσης σε τούτο τον βασανισμένο τόπο, τις οποίες δεν θα μπορούσαμε, βεβαίως, να συμπεριλάβουμε συνολικά στο παρόν κείμενο λόγω χώρου. Η αίρεση, ως γνωστόν, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα δόγματα της Πίστης, αλλά δύναται να επεκτείνεται και στον ηθικό βίο και την κοινωνία.

Ποιος Άγιος Ιεράρχης μας ή ποιος σύγχρονος αληθινά Ορθόδοξος Προκαθήμενος Εκκλησίας θα επέτρεπε ποτέ να γίνονται, λόγου χάρη, στην Παιδεία μας αυτά τα συγκρητιστικά και εκφυλιστικά αίσχη τα οποία βλέπουμε επί σειρά ετών να επιβάλλονται ή να επιχειρείται συστηματικά να επιβληθούν από τα εκάστοτε αντίθεα Υπουργεία Παιδείας στα παιδιά μας, όπως τα διαθρησκειακά μαθήματα θρησκευτικών ή η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ήδη από τα νήπια και το Δημοτικό και μάλιστα με «ατζέντα ΛΟΑΤΚΙ»; [34α]

Και πώς υπερασπιστήκατε, λόγου χάρη, τους εφήβους μας που καλούνται να επιλέξουν το φύλο τους (!!!) στην ηλικία των 15 ετών [34β], πέρα από το να δηλώσετε ότι το νομοσχέδιο ταυτότητας φύλου είναι «Παιχνιδίσματα και εφευρήματα για να σκορπάμε την ώρα μας» (!!!) και να εκδώσετε μετά της Ιεράς Συνόδου μια συνοδική έκκληση για ανάκληση του νομοσχεδίου [34γ]; Κάνατε κάτι δραστικό; Και όλα αυτά ενώ η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία κατήγγειλε ότι «Η σύγχρονη ιατρική βιβλιογραφία επισημαίνει υψηλότερη ψυχοπαθολογία σε άτομα με «Δυσφορία Φύλου» σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, γεγονός που επισημάνθηκε και κατά τις εργασίες του πρόσφατου 10ου Πανελλήνιου Παιδοψυχιατρικού Συνεδρίου» και ότι «παρατηρείται υψηλή συννοσηρότητα κατάθλιψης και αυτοκτονικότητας, που δεν υποχωρεί με ιατρικές διαδικασίες αλλαγής φύλου, και δυσφορία που παραμένει, παρά τυχόν επιτυχείς κοινωνικές μεταβάσεις» [34δ]. Επίσης, τι κάνετε για την καταιγιστική προώθηση της ομοφυλοφιλίας στην κοινωνία μας και την παρείσφρυση ειδικά του σοδομισμού ακόμα και εκεί που αυτός δεν θα επιτρεπόταν καν να εγγίσει, ενώ μάλιστα η ίδια η Αγία Γραφή τον καταδικάζει και ενώ γνωρίζουμε όλοι την καταστροφή των Σοδόμων – που είναι τύπος των εσχάτων – δια πυρός και θείου;

«και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον,…άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγων· αυξάνεσθε και πληθύνεσθε» λέγει το Βιβλίο της Γένεσης [34ε]·

«αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες» γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Ρωμαίους [34στ]·

«ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» γράφει και πάλι ο Απόστολος των Εθνών προς τους Κορινθίους [34ζ]·

«προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» προειδοποιεί ο ίδιος Απόστολος τους Εφεσίους [35α] .

«Διό δει πάση φυλακή την ψυχήν τηρητέον, μη (…) παραδεξάμενοί τι λάθωμεν των χειρόνων, ώσπερ οι τα δηλητήρια μετά του μέλιτος προσιέμενοι» [35β]
βοά και ο Μέγας Ιεράρχης και Οικουμενικός Διδάσκαλος Βασίλειος Καισαρείας στην Επιστολή του προς τους Νέους.

11) Καταγγέλλουμε, ως οφείλουμε, τη δράση της Οικουμενιστικής «Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας» στην οποία συμμετέχουν «μέλη της Ορθόδοξης, της Καθολικής και της Ευαγγελικής Εκκλησίας», όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της [36], και η οποία διανέμει στο λαό, ακόμα και στα παιδιά μας, αντίτυπα της Καινής Διαθήκης στα οποία έχει υποστεί έξωση το πρωτότυπο κείμενο στην αρχαία ελληνική (!!!) και παρατίθεται μόνο η μετάφραση στη νέα ελληνική, η οποία μετάφραση, επιπλέον, κρίνεται προβληματική, όπως έχει καταδείξει σε Υπόμνημά του στην Ιερά Σύνοδο ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Παναγόπουλος, αλλά και σε σχετικό άρθρο του ο π. Θεόδωρος Ζήσης [37].

12) Καταγγέλλουμε, ως οφείλουμε, την προσπάθεια αντικατάστασης της αρχαιοελληνικής γλώσσας ως Λειτουργικής γλώσσας στις Ιερές Ακολουθίες μας από τη νέα ελληνική, στα πλαίσια της «Λειτουργικής Αναγέννησης», κάτι που βιώσαμε επώδυνα και στη Μητρόπολή μας με τις γλωσσικές παρεμβάσεις του Μητροπολίτη μας κ. Άνθιμου Αλεξανδρουπόλεως σε αρχαία ιερά κείμενα, μέχρι του σημείου να αναγνώσει Ευαγγέλιο από την Ακολουθία των Αγίων Παθών στη νέα ελληνική!!! [38α-β].

Και, όπως ερωτήσαμε τον Μητροπολίτη μας, ερωτούμε και εσάς: Δεν συμμετέχει ακόμα και ο τελευταίος «αμόρφωτος» Ορθόδοξος Έλληνας εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια σε Ακολουθίες που είναι γραμμένες με τη γραφίδα των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας εν Αγίω Πνεύματι; Δεν παίρνει Χάρη και ευλογία, φώτιση, παρηγοριά και δύναμη, κάποτε και θεραπεία από τα Λειτουργικά αυτά κείμενα, παρόλο που δεν είχε ή δεν έχει πάντα γνώσεις αρχαίων ελληνικών, επειδή ακριβώς τα ακούει με την πιστή, Ορθόδοξη καρδιά του και όχι απαραίτητα με τον εγκέφαλό του; Και δε βάλλεται αρκετά η αρχαιοελληνική γλώσσα από την παγκοσμιοποίηση, η γλώσσα αυτή την οποία ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας τίμησε επιλέγοντάς την -είτε ως αρχική είτε ως της μετάφρασης- για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη Του;

Δεν θα ήταν προτιμότερο και ωφελιμότερο να δοθούν κίνητρα στις νέες γενιές ώστε να αγαπήσουν και να μάθουν αυτήν την ευλογημένη γλώσσα, αφού πρώτα εμπνευσθούν να αγαπήσουν το Θεό και τη Λατρεία Του και όχι τον αιώνα τούτο;

Και ποια νεοελληνική γραφίδα θα στεκόταν ποτέ άξια πνεύματι και φθέγματι πλάι σε εκείνη των Ιερών Ευαγγελιστών και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας στις κατανυκτικές στιγμές της Λατρείας και των Αχράντων Μυστηρίων; Αλλά είναι προφανέστατο ότι και πάλι ασεβείτε έναντι της Παράδοσης της Εκκλησίας μας, της οποίας διαρκώς αποδεικνύεσθε εχθροί. Και όπως επισημαίνει και πάλι ο π. Θεόδωρος Ζήσης, «η συνοδική αποδοχή και νομιμοποίηση της «Λειτουργικής Αναγέννησης», είναι άκυρη και ανυπόστατη, διότι διακόπτει την συνέχεια της αποστολοπαραδότου και πατροπαραδότου Παραδόσεως, διακόπτει την διαδοχή της Ορθοδόξου πίστεως, όπου οι καινοτομίες, οι νεωτερισμοί και οι ανανεώσεις όχι μόνο δεν δικαιούνται αλλά και καταδικάζονται» [38γ] .

13) Καταγγέλλουμε, ως οφείλουμε, τη διαιώνιση του ημερολογιακού ζητήματος, το οποίο εισήχθη επί Οικουμενικού Πατριάρχου και καταγεγραμμένου Τέκτονος Μελετίου Β’ Μεταξάκη [39α], και το οποίο κρατά το λαό μας διχασμένο και δεν μας επιτρέπει να συνεορτάζουμε τις Εορτές της Πίστης μας μαζί με τους Αγίους Τόπους, το Θεοβάδιστο Όρος Σινά, το Άγιον Όρος αλλά και με τις άλλες αδελφές Εκκλησίες της Ορθοδοξίας που διατήρησαν το Ιουλιανό ημερολόγιο.

14) Εν κατακλείδι, καταγγέλλουμε, ως οφείλουμε, κάθε παρείσφρυση της Μασονίας στα της Εκκλησίας μας, από τη συμμετοχή στις Ιερές Ακολουθίες μας του «αθώου» Προσκοπισμού -ο οποίος, ωστόσο, αποτελεί αποδεδειγμένα, καίτοι εν αγνοία της πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού και ιδίως των παιδιών μας, προθάλαμο του Μασονισμού [39β] και τον οποίο εισήγαγε στην Ελλάδα ο καταγεγραμμένος Τέκτονας Αθανάσιος Λευκαδίτης, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της «Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος» [40] – μέχρι τις σκοτεινότατες παρεμβάσεις υψηλόβαθμων μελών της.

Άραγε πόσα ονόματα Αρχιποιμένων – μετά τους Πατριάρχες Ιωακείμ Γ’, Φώτιο, Μελέτιο Β’, Αθηναγόρα, Βενέδικτο, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο κλπ – θα προστεθούν μετά θάνατον στον κατάλογο των «Διακεκριμένων Ελλήνων Τεκτόνων» της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος [41α] ; Και τι θα είχατε να μας πείτε για τη βράβευσή σας με τον Αστέρα του «Τάγματος των Ιπποτών του Ναού των Ιεροσολύμων» το 2009; [41β] Ο Κύριος βλέπει, ο Κύριος ακούει, ο Κύριος θυμάται, Μακαριότατε και οι εταίροι σας Αρχιερείς, όσο βαθέα και αν είναι τα δώματα.

«καὶ εἰσῆλθον καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ μάταια βδελύγματα καὶ πάντα τὰ εἴδωλα οἴκου ᾿Ισραὴλ διαγεγραμμένα ἐπ᾿ αὐτοῦ κύκλῳ, καὶ ἑβδομήκοντα ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσβυτέρων οἴκου ᾿Ισραήλ, καὶ ᾿Ιεζονίας ὁ τοῦ Σαφὰν ἐν μέσῳ αὐτῶν εἱστήκει πρὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἕκαστος θυμιατήριον αὐτοῦ εἶχεν ἐν τῇ χειρί, καὶ ἡ ἀτμὶς τοῦ θυμιάματος ἀνέβαινε. καὶ εἶπε πρός με· ἑώρακας, υἱὲ ἀνθρώπου, ἃ οἱ πρεσβύτεροι οἴκου ᾿Ισραὴλ ποιοῦσιν, ἕκαστος αὐτῶν ἐν τῷ κοιτῶνι τῷ κρυπτῷ αὐτῶν; διότι εἶπαν· οὐχ ὁρᾷ ὁ Κύριος, ἐγκαταλέλοιπε Κύριος τὴν γῆν (…) καὶ ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς μετὰ θυμοῦ· οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω» [42] .

Με τη στάση σας εσείς και οι συν υμίν Ιεράρχες προσβάλλετε τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας. Προσβάλλετε τη Σταυρική Θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, προσβάλλετε και την Ανάστασή Του, δια της οποίας Ανάστασης μάς κατέστησε νικητές του θανάτου, τον οποίο θάνατο τώρα εσείς διδάσκετε τους πιστούς σας να τρέμουνε. Προσβάλλετε τα Μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά και την ίδια την Εκκλησία, εξ ονόματος της Οποίας υποτίθεται ότι ομιλείτε. Προσβάλλετε τους Aγίους Πατέρες και τους Ιερούς Κανόνες της Ορθοδοξίας μας. Προσβάλλετε τους αγώνες και τα αίματα των Αγίων (Ιερο- και Οσιο) Μαρτύρων και Ομολογητών της Πίστης μας. Προσβάλλετε το τιμημένο με Αποστολικό και Ιερομαρτυρικό αίμα Αρχιερατικό αξίωμα στο οποίο ο Κύριος σας ύψωσε. Προσβάλλετε όχι μόνο το Ποίμνιο αλλά και τον Κλήρο και τον Μοναχισμό, των οποίων την ευθύνη αναλάβατε ως πατέρες, οδηγοί και προστάτες τους. Προδίδετε θλιβερώς τις ίδιες τις ψυχές σας.

Η παρούσα επιστολή ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί εναντίον μας, αλλά δεν σας φοβόμαστε, Μακαριότατε, ούτε εσάς ούτε τις ψευδεπισκοπικές (κατά τον ΙΕ’ Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου) και ψευδοσυνοδικές αποφάσεις σας ούτε τους ασεβείς Καίσαρες -ή μάλλον Πιλάτους, οι Καίσαρες είναι άλλοι…αλλού – με τους οποίους συμπορεύεσθε, ούτε τις φυλακές τους ούτε τα ψυχιατρεία τους, όπου δικτατορικώ τω τρόπω εγκλείουν τους αντιφρονούντες. Έχουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό με το μέρος μας και για το Όνομά Του θα δεχθούμε κάθε δοκιμασία με χαρά και ειρήνη ψυχής, πρεσβείαις της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων ενδόξων Αποστόλων, των Αγίων μας Πατέρων, Μαρτύρων και Ομολογητών, οι οποίοι υπό την Υπέρμαχο Στρατηγία Της πάντοτε συνδράμουν προθυμότατα στην πάλη των πιστών «πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Εφ. στ’ 12). Εμείς, άλλωστε, για την Ορθοδοξία μόνο ζούμε και για αυτήν ευχόμαστε και να πεθάνουμε.

Σας δηλώνουμε ότι προ ενός περίπου έτους με τη βοήθεια του Κυρίου διακόψαμε την εκκλησιαστική κοινωνία με όσους από εσάς συντάσσονται με τον Οικουμενισμό, το Νεοβαρλααμισμό και τις λοιπές κακοδοξίες της ετεροζυγούσης απίστοις (πρβ. Β’ Κορ. στ’ 14) Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπακούοντας πιστά, ως οφείλουμε και ως ποθούμε, στις επιταγές του Ευαγγελίου, των Αγίων Πατέρων και των Ιερών Κανόνων [43α-ι], πράγμα για το οποίο βεβαίως, έχουμε ήδη προ καιρού ενημερώσει με ομολογιακή επιστολή τον οικείο Οικουμενιστή Μητροπολίτη μας κ. Άνθιμο Αλεξανδρουπόλεως.

“Όσοι δε χωρίζονται από τον Επίσκοπόν τους, προ συνοδικής εξετάσεως, διατί αυτός κηρύττει δημοσία καμμίαν κακοδοξίαν και αίρεσιν, οι τοιούτοι, όχι μόνον εις τα ανωτέρω επιτίμια δεν υπόκεινται, αλλά και την πρέπουσαν εις τους ορθοδόξους τιμήν αξιώνονται, κατά τον ΙΕ΄ της Α΄ και Β΄”.
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, Ερμηνεία 31ου Αποστολικού Κανόνα [43ια]

Συν Θεώ μένουμε άχρι θανάτου στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στο μυστικό Σώμα του Χριστού μας, και δη στην Εκκλησία της Ελλάδος, όπου δια του Αγίου Βαπτίσματός μας ενταχθήκαμε και ανήκουμε, χωρίς, εννοείται, να προσχωρούμε σε καμία απολύτως σχισματική παράταξη ή παρασυναγωγή. Δεν επιθυμούμε, όμως, ούτε και ανεχόμαστε καμία κοινωνία με την προδρομική του Αντιχρίστου παναίρεση του Οικουμενισμού, με το Ουκρανικό Σχίσμα και με τις λοιπές αισχρές κακοδοξίες στις οποίες σύρετε τον λαό του Θεού και όσους Κληρικούς και Μοναχούς σας ακολουθούν. Και με τη βοήθεια του Θεού αυτήν την ευλογημένη διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας κηρύττουμε και θα κηρύττουμε με την πενιχρή φωνή μας, όταν βρίσκουμε ώτα ευήκοα και όχι κωφεύοντα. Διότι η αίρεση και το σχίσμα είναι τα δύο αμαρτήματα που δεν σβήνονται ούτε με το αίμα του μαρτυρίου, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας :

Ο ΛΔ’ (34ος) Κανόνας της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου ονομάζει τους μάρτυρες των αιρετικών «ψευδομάρτυρας», ο δε Ιερός Χρυσόστομος βοά:
«Ουδέν ούτω παροξύνει τον Θεόν, ως το Εκκλησίαν διαιρεθήναι (…) Ανήρ δε τις άγιος είπε τι δοκούν είναι τολμηρόν, πλην αλλ’ όμως εφθέγξατο. Τί δη τούτο εστιν; Ουδέ μαρτυρίου αίμα ταύτην δύνασθαι εξαλείφειν την αμαρτίαν έφησε.»[44α].

Όσοι, λοιπόν, μάς χαρακτηρίζουν «αιρετικούς», «σχισματικούς», «αποσχισθέντες», «εκτός Εκκλησίας», «ταλιμπάν» (!!!), «φανατικούς» ή ό,τι άλλο παρόμοιο, εκείνοι είτε αγνοούν τους Ιερούς Κανόνες είτε τους παρακάμπτουν είτε τους διαστρέφουν ηθελημένα, όθεν και τους παραπέμπουμε αγαπητικώς στην Αγία Γραφή, στο Πηδάλιο και στους Αγίους Πατέρες προκειμένου να διαφωτιστούν – αν έχουν την καλή προαίρεση – περί του ότι η Εκκλησία είναι εκεί που είναι η Αλήθεια, όχι στην πλάνη των συνηγόρων του ψεύδους.

«Ποῖος κλῆρος, ποία μερίς, τίς γνησιότης πρός τήν Χριστοῦ ἐκκλησίαν, τῷ συνηγόρῳ τοῦ ψεύδους, ἐκκλησίαν, ἥ “στύλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας” κατά Παῦλόν ἐστιν, ἥ καί μένει χάριτι Χριστοῦ διηνεκῶς ἀσφαλής καί ἀκράδαντος, ἐστηριγμένη παγίως οἷς ἐπεστήρικται ἡ ἀλήθεια; Καί γάρ οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας εἰσί · καί οἱ μή τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας εἰσί, καί τοσοῦτο μᾶλλον, ὅσον ἄν και σφῶν αὐτῶν καταψεύδοιντο, ποιμένας καί ἀρχιποίμενας ἱερούς ἑαυτούς καλοῦντες καί ὑπ’ ἀλλήλων καλούμενοι · μηδέ γάρ προσώποις τόν χριστιανισμόν, ἀλλ’ ἀληθείᾳ καί ἀκριβείᾳ πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα».
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς [45]

*

Η επιστολή αυτή ολοκληρώθηκε σε μια Ελλάδα καμένη από την πύρινη λαίλαπα και εισερχόμενη – κατά το ανυπόταχτο στη Νέα Τάξη μέρος της – σε άλλον έναν ακούσιο εγκλεισμό. Η Πατρίδα μας έχει καταντήσει ένα επίγειο κολαστήριο σε όλα τα επίπεδα του βίου και γνωρίζουμε ήδη από την Αγία Γραφή ότι η προδοσία της Πίστης είναι το σημαντικότερο αίτιο των δεινών μας.

«ὅτι οἱ ποιμένες ἠφρονεύσαντο καὶ τὸν Κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν· διὰ τοῦτο οὐκ ἐνόησε πᾶσα ἡ νομὴ καὶ διεσκορπίσθησαν». [46]

Ο Θεός μας είναι Θεός ζηλωτής, λατρείες άλλων «θεών» δεν ανέχεται. [47]

Μακαριότατε,

Βρισκόμαστε εν έτει 2021 μ.Χ.. Έχουν προηγηθεί στη δισχιλιετή Εκκλησιαστική Ιστορία μας εννέα Οικουμενικές [48α] και πολλές Τοπικές Σύνοδοι καθώς και η διδασκαλία των Αγίων και θεοφόρων Πατέρων μας· συνεπώς, παράλληλα με την Αγία Γραφή υπάρχουν και οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι για τους Ορθοδόξους είναι οι οδοδείκτες της σωτηρίας και τα τείχη που προστατεύουν την αμώμητο Πίστη μας -και όχι τα «τείχη του αίσχους» όπως κηρύττει ο Οικουμενισμός – και τους οποίους Κανόνες ομού με τις Αγιογραφικές εντολές καταπατείτε κατ’ εξακολούθησιν, ηθελημένα και εν γνώσει σας εσείς και οι εταίροι σας Αρχιερείς. Δεν έχετε καμία απολύτως δικαιολογία για ό,τι κάνετε, γνωρίζετε πολύ καλά το τεράστιο κακό που προξενείτε, οι δε προφάσεις, τα ψεύδη και τα αίσχη υμών και των συν υμίν μπορούν να γίνουν αποδεκτά μόνο από αιρετικούς ή αδιάφορους προς την Ορθοδοξία.

«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» [48β]

Έχοντας επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας αλλά και του καθήκοντός μας ως λαού του Θεού, έχοντας επίσης διαρκή μνήμη του φοβερού βήματος του Κριτού Χριστού στο οποίο θα κληθούμε να απολογηθούμε για την πίστη και το βίο μας, οδυνόμαστε βαθύτατα για τις πληγές της Εκκλησίας μας – τις οποίες βιώνουμε ψυχή τε και σώματι – και προσευχόμαστε όχι μόνο υπέρ του ελεηθήναι εαυτούς, αλλά και υπέρ της επιστροφής της δικής σας καθώς και των πατέρων και αδελφών μας που εξακολουθούν να σας εμπιστεύονται – ή να σας φοβούνται – ακολουθώντας σας στην απώλεια. Συγρόνως όμως, και δεδομένης της γενικευμένης αποστασίας Κλήρου και Μοναχισμού – πλην ολίγων αλλά υπαρκτών και ισχυρών, δόξα τω Θεώ, εξαιρέσεων-, οφείλουμε με όσες δυνάμεις μάς δίδει ο Άγιος Τριαδικός Θεός να συν-φρουρούμε την Ορθοδοξία μας. Με οποιοδήποτε τίμημα.

«Παρ’ ημίν ούτε Πατριάρχαι ούτε Σύνοδοι εδυνήθησάν ποτε εισαγαγείν νέα, διότι ο υπερασπιστής της θρησκείας εστίν αυτό το σώμα της Εκκλησίας, ήτοι αυτός ο λαός, όστις εθέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομοειδές τω των Πατέρων αυτού». [49]

Προσδοκούμε την έμπρακτη μετάνοια πάντων υμών των Οικουμενιστών Αρχιερέων και των συντασσομένων υμίν Κληρικών. Ει δε μη, την καθαίρεση όλων σας.

Με σεβασμό στο Αρχιερατικό σας αξίωμα,
με πίστη και ελπίδα στην Αγάπη αλλά και τη Δικαιοσύνη
του Παντοκράτορα Ιησού Χριστού
η χείριστη των αμνάδων
Βασιλική Οικονόμου
προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού.

***

«Χαῖρε, ὡς βροντὴ τοὺς ἐχθροὺς καταπλήττουσα…
Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε!»


IC XC NΙΚΑ
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΓΥΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ

[1α] Αρκεί να δούμε τις στατιστικές των θανάτων των τελευταίων 3 ετών, του τρέχοντος συμπεριλαμβανομένου, για να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει πραγματική πανδημία:
ΕΛΣΤΑΤ: Θάνατοι ανά έτος.
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/-

[1β] Εδώ, στο αρχείο Νο.2, συγκριτικός πίνακας θανάτων των τελευταίων ετών όπου φαίνεται ότι η αύξηση των θανάτων κατά μερικές χιλιάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σύγκρισης δεν είναι κάτι σπάνιο:
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/2019

[1γ] ΕΛΣΤΑΤ: Λιγότεροι οι θάνατοι στο 9μηνο 2020 σε σχέση με το 2019 παρά τον κορωνοϊό, Ιστοσελίδα CNN, 16 Νοεμβρίου 2020
https://www.cnn.gr/oikonomia/story/242950/elstat-ligoteroi-oi-thanatoi-sto-9mino-2020-se-sxesi-me-to-2019-para-ton-koronoio

[1δ] Επιστολή ιατροδικαστών στην κυβέρνηση: Αμφισβητούν τους θανάτους από Covid-19 – «Δεν αποτελεί διάγνωση το PCR τεστ», Ειδησεογραφικός ιστοχώρος Pro News, 21-24-2021
https://www.pronews.gr/ygeia/980127_epistoli-iatrodikaston-stin-kyvernisi-amfisvitoyn-toys-thanatoys-apo-covid-19-den

[1ε] Διεθνής Μήνυση για το Σκάνδαλο του Κορωνοϊού από Γερμανούς Δικηγόρους: Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας. Ιστολόγιο Ακτίνες, 18-10-2020
http://aktines.blogspot.com/2020/10/blog-post_981.html

[1στ] «Ποιά είναι η πραγματική αλήθεια για τη μετάλλαξη Δέλτα;» Από την Ιστοσελίδα Επιστήμονες για την Υγεία και την Ελευθερία
https://www.eyewideopen.org/?p=1636

[2] Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου «Πηδάλιον», Εκδ. Μαρίας Β. Ρηγοπούλου, σελ. λη’

[3] PG . 99,1321 B

[4] Ματθ. ι’ 32-33

[5] Λουκ. ιθ’ 40

[6] Πρωτ. Θεοδώρου Ζήση, Ομότιμου Καθηγητή ΑΠΘ «Δεν είναι σχίσμα η Αποτείχιση», Εκδ. Παλίμψηστον, σελ. 37-38

[7α] Β’ Κορ. στ’ 14-15

[7β] Αρχιμ. Ιουστίνου Πόποβιτς, Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 224
https://www.impantokratoros.gr/DA026A10.el.aspx

[8] Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου «Πηδάλιον», Σχόλιο στα Προλεγόμενα της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, Σελ. 120 ,Εκδ. Μαρίας Β. Ρηγοπούλου

[9α] «Διήγησις περί της Μανιχαίων Αναβλαστήσεως», ΕΠΕ, Μ. Φώτιος, Τόμος 4

[9β] «Αναθέματα: Εκφράσεις θυμού, μίσους και κατάρας ή φανέρωση της μέγιστης αγάπης του Θεού και της Εκκλησίας προς τον πλανεμένο άνθρωπο και τους πιστούς;» Πρωτοπρεσβύτερος Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, 08-03-2020 , Ιστολόγιο Τας Θύρας
https://tasthyras.wordpress.com/2020/03/10/αναθέματα-εκφράσεις-θυμού-μίσους-και/
και εδώ: The ROCOR’s Anathema Against Ecumenism (1983)
by Archbishop Vitaly of Montreal and Canada, Ιστοσελίδα Orthodox Christian Information Center
http://orthodoxinfo.com/ecumenism/ecum_anath.aspx

[9γ] Από τη μελέτη του Μακαριστού Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου https://www.impantokratoros.gr/85C64C53.el.aspx

[9δ] π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Ομιλία περί Προτεσταντισμού https://www.impantokratoros.gr/3C4471D2.el.aspx

[10α] «Ο Οικουμενισμός είναι ένας δούρειος ίππος, ο οποίος κουβαλά τον Αντίχριστον(…) Δεν έχει σημασία αν αλωθούμε από τον Αντίχριστο ή τους προδρόμους του. Εάν σήμερα χαθούμε από τους προδρόμους του Αντιχρίστου, είναι ως εάν να χαθήκαμε από τον Αντίχριστο.» Ομιλία 45 στην Ιερά Αποκάλυψη

[10β] Ενδεικτικά :
-Παπικός «Αρχιεπίσκοπος» στον Εσπερινό στην Παναγιά της Τήνου, Ιστολόγιο Κατάνυξη, 20-8-2021
https://katanixi.gr/oikoymenismos/not-airetikos-katholikos-archiepiskopos-ston-esperino-stin-panagia-tis-tinoy-vinteo/
– Μονοφυσίτης στη Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, ό.π. 26-10-2019
https://katanixi.gr/oikoymenismos/airetikos-monofysitis-sti-doxologia/

[10γ] Ενδεικτικά:
-Μητροπολίτης και Μουφτής σε τέλεση Αγιασμού στο γηροκομείο της Ξάνθης,
ό.π., 15-12-2019
https://katanixi.gr/oikoymenismos/dipla-dipla-orthodoxoi-iereis-kai-moyf/
– «Ευχές για το Κουρμπάν Μπαϊράμ και προσευχή στο Τέμενος από τη Ι.Μ. Διδυμοτείχου», ό.π. 16-8-2020
https://katanixi.gr/oikoymenismos/eyches-gia-to-koyrmpan-mpairam-kai-proseychi-sto-temenos-apo-ti-i-m-didymoteichoy/
– 6/9/2010. Αφή της Φλόγας των Special Olympics στην Παναγία Κοσμοσώτηρα Φερών. Από την ιστοσελίδα της Ι.Μ.Αλεξανδρουπόλεως
https://imalexandroupolis.blogspot.com/2010/09/692010-special-olympics.html

[10δ] Κατά Ιωάννην ιδ’ 6

[11α] Ενδεικτικά παραπέμπουμε: στο άρθρο του Μοναχού Σεραφείμ «Γιατί είναι αιρετική η Σύνοδος του Κολυμπαρίου (συνοπτικώς)», «Στῦλος Ὀρθοδοξίας», 14 Ὀκτωβρίου 2017
https://agiosiosif.gr/monachou-serafim-giati-ine-eretiki-i-synodos-tou-kolybariou-synoptikos/

[11β] στην Κανονική Μήνυση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου Πτολεμαϊδας, Γέροντα Αρχιμανδρίτη Μαξίμου Καραβά (και των συν αυτώ) κατά του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεοκλήτου
https://www.triklopodia.gr/τελοσ-η-ανοχη-του-οικουμενισμου-με-μήν/

[11γ] – Η ΠτΔ Σακελλαροπούλου δεν προσκύνησε τον Σταυρό (σ.σ. ούτε το Ευαγγέλιο) στη Μητρόπολη Αθηνών, Πενταπόσταγμα Ενημέρωσης, 1-1-2021
https://www.pentapostagma.gr/politiki/6982755_i-ptd-sakellaropoyloy-den-proskynise-ton-stayro-sti-mitropoli-athinon

– Η Πρόεδρος στη Μάνη έδειξε και πάλι την ανορθόδοξη συμπεριφορά της και δεν ασπάστηκε το Ιερό Ευαγγέλιο, Χώρα του Αχωρήτου
https://choratouaxoritou.gr/?p=127493

[12] I.M.Πειραιώς: Δρομολογείται τμηματική «Ένωση των Εκκλησιών»;
https://www.impantokratoros.gr/FB0C31D7.el.aspx

[13] Ιστοσελίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος
Σελίδα: Διακεκριμένοι Έλληνες Τέκτονες
https://www.grandlodge.gr/diakekrimenoi-ellines-tektones-w-68014.html

[14]
α) Ι.Μ.Πειραιώς: Δρομολογείται κοινός εορτασμός του Πάσχα και ένωση με τους αιρετικούς το 2025!
https://www.impantokratoros.gr/71E60587.el.aspx

β) «Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κοινωνεί Ουνίτες;» Ορθόδοξος Τύπος, 23 Ιανουαρίου 2019
https://orthodoxostypos.gr/ο-πατριάρχης-βαρθολομαίος-κοινωνεί-ο/

[15α] Ενδεικτικά παραπέμπουμε:
– Παπικός ιερωμένος συμμετείχε σε εγκαίνια Ναού με τον ψευδεπίσκοπο Κιέβου
(Δημοσίευση στο ιστολόγιο Κατάνυξη, 16-10-2019)
https://katanixi.gr/oikoymenismos/papikos-ieromenos-symmeteiche-se-egka/
– Στην Τερνόπολη «ιερέας» της OCU συμμετείχε στη λειτουργία ουνιτών (Δημοσίευση της Ένωσης Ορθόδοξων Δημοσιογράφων, 7-11-2019)
https://spzh.news/gr/news/66183-v-ternopolyskoj-oblasti-svyashhennik-pcu-uchastvoval-v-bogosluzhenii-ugkc
– Ο Ντραμπίνκο προσευχήθηκε με Ουνίτες και Καθολικούς στις Βρυξέλλες
(ό.π. 26-11-2019)
https://spzh.news/gr/news/66687-drabinko-pomolilsya-s-uniatami-i-katolikami-v-bryussele
– Ο Ντραμπίνκο χάρισε στον Ουνίτη επίσκοπο παναγία του Μητρ. Βλαντίμιρ
(ό.π. 15-1-2020)
https://spzh.news/gr/news/67794-drabinko-podaril-jepiskopu-ugkc-panagiju-mitropolita-vladimira-sabodana
– Οἰκουμενιστική συμπροσευχή ἐν Κιέβῳ τῶν σχισματικῶν Οὐκρανῶν, παρουσίᾳ «Ὀρθοδόξων», Οὐνιτῶν, Προτεσταντῶν καί ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί Ἑβραίων (Δημοσίευση στο ιστολόγιο Ακτίνες, 5-2-2020)
http://aktines.blogspot.com/2020/02/blog-post_5.html#more

[15β] «Τέσσερις Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος ζητούν τη σύγκληση Πανορθόδοξης Συνόδου για το Ουκρανικό»
https://www.impantokratoros.gr/FC5B8A0E.el.aspx

[15γ] Ενδεικτικά παραπέμπουμε:
– «Δεύτερο ατόπημα του Αρχιεπισκόπου-Μετά την κρυφή συμφωνία με Τσίπρα, η συμπροσευχή με Επιφάνιο» Ιστολόγιο Κατάνυξη, 11-6-2019
https://katanixi.gr/oikoymenismos/deytero-atopima-toy-archiepiskopoy-me/

– Επιπλέον περιπτώσεις προσκυνηματικών επισκέψεων ή και Συλλείτουργων σχισματικών Ουκρανών με Αρχιερείς και Κληρικούς της Εκκλησίας της Ελλάδας στο άρθρο του Πρωτοπρεσβ. Άγγελου Αγγελακόπουλου: «ΟΙ ΤΡΑΓΙΚΟΤΑΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ», Ιστολόγιο Ακτίνες, 18-11-2019.
http://aktines.blogspot.com/2019/11/blog-post_304.html

[15δ] Εισήγηση του π. Ολέχ Τοτσίνσκυ με θέμα: Η δίωξη της Ουκρανικής Εκκλησίας μετά την παραχώρηση του «Τόμου Αυτοκεφαλίας» στους σχισματικούς (προβολή βίντεο), Από τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ
Η ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» (Θεσσαλονίκη, 22.6.2019), Ιστολόγιο Κατάνυξη, 29/06/2019
https://katanixi.gr/oikoymenismos/i-eisigisi-toy-p-olech-totsinski-stin-im/

[15ε] »Tόμος» των λαϊκών της Ουκρανικής Εκκλησίας προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Ρομφαία, 21-8-2021
https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/45168-t

[15στ] Νέα έκκληση από επιφανείς Ουκρανούς προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ό.π., 18-8-2021
https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/45131-nea-ekklisi-apo-epifaneis-oukranoys-pros-ton-oikoumeniko-patriarxi

[16] Ενδεικτικά παραπέμπουμε:
– Στη μελέτη: ‘Η εκφοβιστική εγκύκλιος του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τους “αρνητές της μάσκας” » Του Κωνσταντίνου Βαθιώτη, Αναπλ. Καθηγητή Ποινικολόγου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Ενωμένη Ρωμηοσύνη, 12 Οκτωβρίου 2020
https://enromiosini.gr/arthrografia/η-εκφοβιστική-εγκύκλιος-του-εισαγγελ/

– «Η κρίση του κορωνοϊού στο πλαίσιο της γενικής κρίσης» του Συνταγματολόγου κ. Γ. Κασιμάτη, στην ιστοσελίδα του «Κασιμάτης Δημοκρατία»
http://www.kassimatisdimokratia.gr/index.php/news/item/306-2020-10-05-08-54-58

[17α] – «Όταν αμφισβητούμε την άκτιστη Χάρη του Θεού που ενεργεί επί των κτισμάτων και, όταν χρειασθεί, θαυματουργεί, και αντί να εμπιστευόμαστε τον Θείο Φωτισμό επικαλούμαστε τον Ορθό Λόγο και την Επιστήμη, τότε γινόμαστε νέοι Βαρλαάμ, Νεοβαρλααμίτες, τις πλάνες του οποίου ήλεγξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς». Από το βιβλίο «Εκκλησία και Κορωνοϊός», του Πρωτοπρεσβύτερου π. Θεόδωρου Ζήση, Ομότιμου Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ..

και εδώ: «Ο άγιος Δημήτριος σώζει την Θεσσαλονίκη από λοίμωξη χειρότερη του Κορωνοϊού» Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Ιστολόγιο Ακτίνες, 23-10-2020
https://aktines.blogspot.com/2020/10/blog-post_508.html

[17β] «ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ» Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ, Ιστολόγιο Κατάνυξη. 11-5-2020
https://katanixi.gr/synergates/p-theodoros-zisis/p-theodoros-zisis-prosvoli-ton-dogmato/

[18] Από την Ακολουθία των Εγκαινίων Ιερού Ναού στο Μέγα Ευχολόγιο.

[19α] Ιωάννου Δαμασκηνού, Προς τους διαβάλλοντας τας αγίας εικόνας, PG 94, 1245

[19β] Β’ Κορ. γ’ 18

[20] Υποσημείωση (1) Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου στον ΞΗ’ Κανόνα των Αγίων Αποστόλων (Πηδάλιο) : «…εδιώρισε και η εν Αντισιοδώρω τη πόλει τοπική σύνοδος επί Ηρακλείου κατά το χιγ’ έτος συναχθείσα· Να μην γίνονται δύω λειτουργίαι εν μια ημέρα εις μίαν και την αυτήν τράπεζαν». «Ουκ έξεστιν εν μιά τραπέζη κατά την αυτήν δύω λειτουργίας ειπείν, ουδέ εν τη αυτή τραπέζη εν ή ο Επίσκοπος ελειτούργησε, τον Πρεσβύτερον εν εκείνη τη ημέρα λειτουργήσαι»· όπερ παραβαίνουσιν οι παπισταί. Αλλά και οι ημέτεροι ιερείς, οι δύω φοραίς λειτουργούντες, τάχα δια παρρησίαν, βαρέως αμαρτάνουν, και ας παύσουν εις το εξής το άτοπον τούτο».

[21] Τα θαύματα του Θεού μας είναι αμέτρητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
α) Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης σώζει τη Θεσσαλονίκη από πρωτοφανή «παμφάγος καί παντοφθόρος» λοίμωξη το 597 μ.Χ.
https://www.hristospanagia.gr/ὁ-ἅγιος-δημήτριος-σώζει-τήν-θεσσαλον/
β) Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σώζει τη Ρώμη από πανώλη στα τέλη του 6ου αι. μ.Χ.
https://choratouaxoritou.gr/?p=141889
γ) Ἡ Λῆμνος σώθηκε ἀπό λοιμική νόσο μέ προσευχές τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
https://www.hristospanagia.gr/ἡ-λῆμνος-σώθηκε-ἀπό-λοιμική-νόσο-μέ-π/
δ) Ο Άγιος Σπυρίδωνας ο Θαυματουργός σώζει την Κέρκυρα από την πανούκλα το 1629-30 και το 1673 μ.Χ.
https://www.saint.gr/3247/saint.aspx
ε) Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος σώζει τη Ζάκυνθο από την πανούκλα το 1688 μ.Χ.
https://www.saint.gr/3571/saint.aspx
– Ο Άγιος Χαράλαμπος σώζει τη Ζάκυνθο από την πανούκλα το 1728 μ.Χ.
https://www.saint.gr/1213/saint.aspx
στ) Ο Άγιος Βησσαρίωνας Λαρίσης σώζει τη Λευκάδα από την πανώλη το 1743 μ.Χ.
https://www.saint.gr/436/saint.aspx
ζ) Ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος σώζει τη Μυτιλήνη από πανώλη το 1832 μ.Χ.
https://www.saint.gr/4364/saint.aspx
η) Ο Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου σώζει τα Τρίκαλα από θανατικό και τους Καλαρρύτες Ιωαννίνων από λοιμική αρρώστια
https://www.saint.gr/1615/saint.aspx
θ) – Η Παναγία σώζει την Κωνσταντινούπολη από χολέρα το 1910
https://www.impantokratoros.gr/7BF844AB.el.aspx
– και εδώ: «Κωνσταντινούπολη 1871: Όταν ο Πατριάρχης κάλεσε την Αγία Ζώνη στη Βασιλεύουσα για τη χολέρα. Χιλιάδες κόσμου ξεχύθηκαν στους δρόμους για να την προσκυνήσουν», Ιστολόγιο iellada.gr, 9-7-2021
https://www.iellada.gr/thriskeia/konstantinoypoli-1871-otan-o-patriarhis-kalese-tin-agia-zoni-sti-vasileyoysa-gia-ti-0
ι) Η Αγία Βαρνάρα σώζει τη Λευκάδα από επιδημία ευλογιάς το 1922 μ.Χ.
https://www.saint.gr/1810/saint.aspx
ια) Η Παναγία η Προυσιώτισσα λύνει την επιδημία σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο…
https://www.romfea.gr/pneumatika/36339-i-panagia-i-prousiotissa-lunei-tin-epidimia-se-mesologgi-kai-agrinio
Η Παναγία σώζει από θανατηφόρο γρίπη την Κοζάνη και το Αγρίνιο το 1918 μ.Χ.
https://www.romfea.gr/proskunimata/16799-i-iera-moni-panagias-zidaniou-binteo
https://www.ekklisiaonline.gr/thavmata/thavma-panagias-prousiotissas-i-panagia-edioxe-ti-gripi/

[22] Πρ. ε’ 29

[23] “ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ”, Ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»
https://www.impantokratoros.gr/agios_ambrosios.el.aspx

[24] «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ – ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ»
https://nikosantoniadis.tv/2021/07/20/ανακοινωση-νικου-αντωνιαδη-δικηγορο/

[25α] Πρωτοπρεσβύτερου Θεόδωρου Ζήση, Ὁμότιμου Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. : «Ο εορτασμός της Ανάστασης πριν το Μεσονύκτιο βλάσφημος και αθεολόγητος». Ιστολόγιο Ακτίνες, 28-4-2021
https://aktines.blogspot.com/2021/04/blog-post_783.html#more

[25β] ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΝΙΑΥΤΟΥ 2021
https://www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita/kanonion-eniaytou-2021/

[26] Ενδεικτικά αναφέρουμε:
-«Αποκλειστικό: Για απειθαρχία σε αποφάσεις της Ι.Σ. της Εκκλησίας Ελλάδος για COVID 19 Ουκρανικό εγκαλούνται οι Κυθήρων & Αιτωλοακαρνανίας», Ιστοσελίδα Αγγελιαφόρος, 5-7-2021
https://ageliaforos.com/apokleistiko-gia-apeitharchia-se-apofaseis-tis-i-s-tis-ekklisias-ellados-gia-ton-covid-19-egkaloyntai-oi-kythiron-amp-aitoloakarnanias/
– Παραπέμπονται σε Εκκλησιαστικούς ανακριτές οι Μ. Κυθήρων και Αιτωλίας, Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος, 26 Αυγούστου 2021
https://orthodoxostypos.gr/παραπέμπονται-σε-εκκλησιαστικούς-αν/

[27] Ιω. στ’ 37

[28] Το Κανόνιον του Πάσχα βρίσκεται στα Πρακτικά της της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, όπως διαβάζουμε στο σχόλιο (1) του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στον Ζ’ Κανόνα των Αγίων Αποστόλων. (Πηδάλιον, Εκδ. Μαρίας Β. Ρηγοπούλου, σελ. 8)

[29] Ενδεικτικά παραπέμπουμε:
– Στον διωγμό του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση και του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη:
«Οι απαντήσεις του π. Θεοδώρου Ζήση και του π. Νικολάου Μανώλη στις κλήσεις που έλαβαν για να παραστούν στο επισκοπικό δικαστήριο», Ιστολόγιο Αβέρωφ,
https://averoph.wordpress.com/2017/10/05/οι-απαντήσεις-του-π-θεοδώρου-ζήση-και-τ/

– Στον διωγμό του Πρωτοπρεσβύτερου Άγγελου Αγγελακόπουλου:
«ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» , Ιστολόγιο Κατάνυξη
https://katanixi.gr/poikila/p-aggelos-aggelakopoylos-to-chroniko-t/

– Πιο πρόσφατα, στην «Απαγόρευση ΔΙΣ σε κληρικούς να προβαίνουν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ»
Διεθνές Πρακτορείο Εκκλ. ΕιδήσεωνΟρθοδοξία News Agency, 01 Απριλίου, 2020
https://www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita/apagoreysi-dis-se-klirikous-na-provainoun-se-diloseis-sta-mme/

[30α] Παραπέμπουμε στη μελέτη «Είναι έγκυρος ο αφορισμός του Αμβρόσιου κατά Μητσοτάκη, Κεραμέως και Χαρδαλιά;» του κ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου,
Καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, θεολόγου. (Ιστολόγιο Ακτίνες, 07.06.2020)
http://aktines.blogspot.com/2020/06/blog-post_10.html

[30β] Ενδεικτικά παραπέμπουμε στην περίπτωση του π. Γεωργίου Σχοινά που τόλμησε να κοινωνήσει ένα παιδί από την πλαϊνή πόρτα του Ναού, εκτελώντας το ιερατικό καθήκον του. Από την ιστοσελίδα Βήμα Ορθοδοξίας, 27-4-2020
https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/stelnoun-eisangelea-ston-papa-ton-ftochon-ypo-diogmo-oi-iereis/

[31] Ενδεικτικά παραπέμπουμε:
-Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Εδώ είναι το εμβόλιο, εκεί ο τάφος. Διάλεξε και πάρε»
Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Ορθοδοξία News Agency, 23-7-2021
https://www.orthodoxianewsagency.gr/aytokefales_ekklisies/ekklisia_ellados/arxiepiskopos-edo-einai-to-emvolio-ekei-o-tafos-dialekse-kai-pare/

-«Ιερώνυμος: Το εμβόλιο μας προσφέρει τη δυνατότητα επαναφοράς της κανονικότητας» , Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 15-4-2021
https://eleftherostypos.gr/ellada/744468-ieronymos-to-embolio-mas-prosferei-ti-dynatotita-epanaforas-tis-kanonikotitas/

– Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως: Ο «υποχρεωτικός» εμβολιασμός είναι ανάγκη να επικρατήσει» Από την ενημερωτική ιστοσελίδα «Πενταπόσταγμα Ενημέρωσης», 14-7-2021
https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/ekklisia-tis-ellados/7023167_mitropolitis-alexandroypoleos-o-ypohreotikos-emboliasmos
-Δήλωση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου
(ό.π. 8-7-2021): Μεσσηνίας Χρυσόστομος: »Αμαρτωλοί όσοι δεν εμβολιάζονται»
https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/44429-messinias-xrysostomos-amartoloi-osoi-den-emvoliazontai

-Ο Μητροπολίτης Δωδώνης «ξαναχτυπά»: «Όλοι υποχρεωτικά εμβόλιο για να μπαίνουν στην εκκλησία»
Ιστοσελίδα ProNews, 16-7-2021
https://www.pronews.gr/thriskeia/elladiki-ekklisia/1002374_o-mitropolitis-dodonis-xanahtypa-oloi-ypohreotika-emvolio-gia-na

[32] Ενδεικτικά παραπέμπουμε:
[α] «Do the COVID-19 vaccines contain human foetal cells?» Από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Οξφόρδης (Oxford Vaccine Group): Vaccine Knowledge Project, στην κατηγορία «FAQs about COVID-19 vaccines».
https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/COVID19-FAQs#Q17

[β] Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων αναφορών πιθανανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων: https://www.adrreports.eu/el/search_subst.html#

[γ] Από τη συνέντευξη του Νομπελίστα επιστήμονα στην εκπομπή France Soir :
https://www.brighteon.com/e07e4774-4554-496b-b404-a81391ed9c01

[δ] Γονιδιακή παρέμβαση και όχι εμβόλιο, το σκεύασμα της Pfizer | Διακεκριμένη Γαλλίδα Γενετίστρια (η Alexandra Henrion-Caude, Γενετίστρια εξειδικευμένη στις μολυσματικές ασθένειες, Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Ινστιτούτου SimplissimA) αναλύει. Ιστοσελίδα Αριστεία, 6-12-2020
https://aristeia.site/archives/36286

[ε] – Στειρότητα στις γυναίκες & συστατικά βιο-εντοπισμού στο εμβόλιο Pfizer! Εξώδικο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Από το ιστολόγιο Αριστεία, 6-12-2020 https://aristeia.site/archives/36178
– Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19, από την ιστοσελίδα της Κυβέρνησης govgr:
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/greencertificate
[στ] – Pietro Croce, Vivisection or Science, pp. 99-108, Zed books, 2000.
– Crutcher, Keith A., “Fetal Tissue Research: The Cutting Edge?” Linacre Quarterly, Vol. 60: No. 2, Article 4.

[ζ] «Όταν ο δράστης προβλέπει ως ενδεχόμενη την επέλευση του αποτελέσματος και παρόλα αυτά εξακολουθεί να ενεργεί χωρίς να βασίζει την πίστη του σε ένα αντικειμενικό έρεισμα, τότε έχουμε ενδεχόμενο δόλο ανθρωποκτονίας. Επομένως αυτή τη στιγμή, όπως οργανώνεται η εμβολιαστική εκστρατεία, έχουμε ευθύνη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο ή απόπειρα ανθρωποκτονίας».
Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής Ποιν. Δικαίου ΔΠΘ κ.Κωνσταντίνος Βαθιώτης, από τη συνέντευξη στην εκπομπή Alert TV.
https://theflagreport.com/o-kathigitis-k-vathiotis-katangellei-tin-kyvernisi-mitsotaki-gia-anthropoktonia-apo-prothesi-apo-parenergeies-emvolion/

[η] Παραπέμπουμε στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ: Περίοδος 1 η έως 26η εβδομάδα, 2021 στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/2021

[θ] Κυβέρνηση: Ξέραμε για τις παρενέργειες του AstraZeneca αλλά εμβολιάζαμε λόγω κρουσμάτων -Αν αυξηθούν θα το ξανακάνουμε
Ιστοσελίδα ProNews, 15-6-2021
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/994751_paradohi-sok-apo-tin-kyvernisi-emvoliasame-me-astrazeneca-para

[ι] Doctors for Covid Ethics Signatories (Κατάλογος με τα ονόματα έγκριτων Ιατρών και άλλων Επιστημόνων ανά τον κόσμο που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ενημέρωσης για τους κινδύνους των εμβολίων covid19)
https://doctors4covidethics.org/doctors-for-covid-ethics-signatories/
https://doctors4covidethics.org/about/

[ια] Επιστολή (από τους Doctors for Covid ethics) προς τους γιατρούς: Τέσσερις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των “εμβολίων” COVID-19 . Από την ιστοσελίδα: Επιστήμονες για την Υγεία και την Ελευθερία
https://www.eyewideopen.org/?p=1662
[ιβ] Μαζικοί εμβολιασμοί και πιστοποιητικά εμβολιασμού ενέχουν κινδύνους για την δημόσια υγεία;
Παύλος μοναχός, Βιολόγος, MD Μοριακής Βιολογίας καὶ Βιοϊατρικής -Βουλευτήρια Αγίου Όρους.
https://www.impantokratoros.gr/2D9A331F.el.aspx

[33α] ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3045, 14-7-2021 «Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας»
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/egyklioi.asp?id=3013&what_sub=egyklioi

[33β] «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ», Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση
Ὁμότιμου Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Ιστολόγιο Κατάνυξη, 27-8-2021
https://katanixi.gr/synergates/p-theodoros-zisis/eisagogika-stin-anairesi-tis-synodikis-egkyklioy-gia-ton-emvoliasmo/

[33γ] «Μήνυμα προς τον Λαό» με τον τίτλο «Οι Χριστιανοί μας ρωτούν και οι Γιατροί μας απαντούν» http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/prostolao.htm

[33γ] Όροι κατά πλάτος Β’, Ερώτησις 55: «Εἰ τοῖς ἐκ τῆς ἰατρικῆς κεχρῆσθαι κατά σκοπόν ἐστι τῆς εὐσεβείας» ΕΠΕ 8 §5.

[33δ] Όροι κατά πλάτος Β’, Ερώτησις 55: «Εἰ τοῖς ἐκ τῆς ἰατρικῆς κεχρῆσθαι κατά σκοπόν ἐστι τῆς εὐσεβείας», ΕΠΕ 8, 400-402.

[34α] «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με «ατζέντα» ΛΟΑΤΚΙ στα σχολεία», Εiδησεογραφικός ιστοχώρος NewsBreak, 25-6-2021
https://www.newsbreak.gr/ellada/218616/sexoyaliki-diapaidagogisi-me-atzenta-loatki-sta-scholeia/

[34β] – «Ελλάδα: Πέρασε η ρύθμιση για την αλλαγή φύλου στα 15», Ιστοσελίδα ΤO ΤΗΕΜΑ ONLINE, 11.10.2017
https://www.tothemaonline.com/Article/95875/ellada-perase-h-rythmish-gia-thn-allagh-fyloy-sta-15
– «Από 15 χρονών η αλλαγή φύλου – Δείτε την Αιτιολογική Εκθεση και το Σχέδιο Νόμου» , Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία e-sos.gr, 28/09/2017
https://www.esos.gr/arthra/53015/apo-15-hronon-i-allagi-fyloy

[34γ] «Ιερώνυμος για αλλαγή φύλου στα 15: Πάρτε πίσω το νομοσχέδιο!», Πρώτο Θέμα, 05/10/2017
https://www.protothema.gr/greece/article/719543/ieronumos-gia-allagi-fulou-sta-15-elate-sto-upsos-sas-kai-aposurete-to-nomoshedio/

[34δ] «Κεραυνούς εξαπολύει η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία κατά των υποστηρικτών του νομοσχεδίου ταυτότητας φύλου», Ιστοσελίδα Άλλη Όψις, 9-10-2017
https://alopsis.gr/κεραυνούς-εξαπολύει-η-παιδοψυχιατρι/

[34ε] – Γεν. α’ 27-28

[34στ] «Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες». Ρωμ. α’ 26-27

[34ζ] Α’ Κορ. ς’ 9-10

[35α] Πράξ. κ’ 28

[35β] Μέγας Βασίλειος, από την Ομιλία προς τους Νέους

[36] Από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας
https://hellenicbiblesociety.gr/

[37] Άρθρο του π.Θεοδώρου Ζήση, Ομότιμου Καθηγητὴ Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. «Προβληματική μετάφραση Ευαγγελικού κειμένου από τους τέσσερις καθηγητές»
https://katanixi.gr/oikoymenismos/p-theodoros-zisis-provlimatiki-metafr/

[38] Ενδεικτικά:
α) Ανάγνωση Ιερού Ευαγγελίου στη νέα ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.Άνθιμο. Από την Ακολουθία των Αγίων Παθών 2020 (32:00 λεπτό κ.ε.)
https://www.youtube.com/watch?v=1YMzH45359c

β) Οι Ευχές του Εσπερινού της Πεντηκοστής σε μετάφραση του Μητρ. Αλεξανδρουπόλεως, Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Ορθοδοξία: https://www.orthodoxianewsagency.gr/orthodoxes-provoles/oi-eyxes-tou-esperinou-tis-pentikostis-se-metafrasi-tou-mitr-aleksandroupoleos/

γ) Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΟΥΝ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ; Από τα πρακτικά του Α’ Λειτουργικού Συνεδρίου (27 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2002), Ιστοσελίδα Ι.Η. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
https://www.impantokratoros.gr/EE0C1563.el.aspx

[39α] Ιστοσελίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, λήμμα Μελέτιος Β’ Μεταξάκης
https://www.grandlodge.gr/meletios-v-metaxakis-w-97473.html

[39β] – π.Αθανάσιος Μυτιληναίος, Ομιλία της 28-10-87 (Ὁ Προσκοπισμός καί ἡ ἱστορία του. Οἱ σχέσεις του μέ τή Μασωνία. Ντοκουμέντα. Πρόσφατη υἱοθεσία Λυκιδέως δημοσιευθεῖσα στίς ἐφημερίδες.)
– Προσκοπισμός και Μασονία, Ψαρουδάκης Νικόλαος, Εκδόσεις Παναγόπουλος Νεκτάριος

[40] Ιστοσελίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, λήμμα Αθανάσιος Λευκαδίτης
https://www.grandlodge.gr/leykaditis-athanasios-w-44052.html?cat=44052

[41α] Ιστοσελίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, Σελίδα «ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ»
https://www.grandlodge.gr/diakekrimenoi-ellines-tektones-w-68014.html

[41β] Περιοδικό Ναϊτικά Νέα, Τεύχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2010, σ. 4.
http://www.osmth-greece.org/site/index.php/naitika-nea

[42] Ιεζεκιήλ, η’ 10-12, 18
[43] Ενδεικτικά παραπέμπουμε:
α) “Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις· καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.” Ματθ. ιβ΄ 31-32 . (Σήμερα, ως γνωστόν, βλασφημάται διαρκώς το Άγιο Πνεύμα δια των υγειονομικών μέτρων εντός των Ιερών Ναών).

β) “ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ
εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω” Γαλ. Α΄ 8

γ) “Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ” Β΄ Κορ. Στ΄ 14-18

δ) “ Ἐὰν δὲ ἀσεβεῖς κατέχωσιν τὸν τόπον, φευκτέος ἔστω σοι διὰ τὸ βεβηλῶσθαι ὑπ’ αὐτῶν· ὡς γὰρ οἱ ὅσιοι ἱερεῖς ἁγιάζουσιν, οὕτως οἱ ἐναγεῖς μιαίνουσιν. Eἰ δὲ μήτε ἐν οἴκῳ ἅμα μήτε ἐν ἐκκλησίᾳ συναθροισθῆναι δυνατόν, ἕκαστος παρ’ ἑαυτῷ ψαλλέτω, ἀναγινωσκέτω, προσευχέσθω, ἢ καὶ ἅμα δύο ἢ τρεῖς·” Αποστολικές Διαταγές, Βιβλίο 8ο, Κεφ. 34, P . G . 1, 1136

ε) “Πῶς οὖν ὁ Παῦλός φησι, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε; Ἀνωτέρω εἰπών, Ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν, τότε εἶπε, ‘πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν’, καὶ ὑπείκετε. Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρὸς ᾖ, καὶ μὴ πειθώμεθα; Πονηρός, πῶς λέγεις; Εἰ μὲν πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτὸν καὶ παραίτησαι, μὴ μόνον ἐὰν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλὰ κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών , εἰ δὲ βίου ἕνεκεν, μὴ περιεργάζου […]Πίστεως δὲ ἕνεκεν, οὔτε δῆλόν ἐστιν ἅπασιν, ὅ τε πονηρὸς οὐ παραιτήσεται διδάσκειν, ἐπεὶ καὶ τό, Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε, περὶ βίου ἐστίν, οὐ περὶ πίστεως.” Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος P.G. 63, 231.232.

στ) “Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ’ αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός’. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας P.G. 35, 33

ζ) «Εἰ δὲ ὅτι ὁ δεῖνα τὸν οἶκον κατέχει τῆς προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ ἐν τῷ ὑπαίθρῳ
προσκυνεῖτε τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς Δεσπότην, τοῦτο ὑμᾶς ἀνιᾷ, ἐνθυμήθητε, ὅτι οἱ μὲν ἕνδεκα μαθηταὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ ἦσαν ἀποκεκλεισμένοι, οἱ δὲ σταυρώσαντες τὸν Κύριον ἐν τῷ περιβοήτῳ ναῷ τὴν Ἰουδαϊκὴν λατρείαν ἐπλήρουν»Άγιος Βασίλειος ο Μέγας P . G . 32, 896-897

η) “Ἔχουσιν οὗτοι τοὺς οἴκους, ἡμεῖς τὸν ἔνοικον· οὗτοι τοὺς ναοὺς, ἡμεῖς τὸν Θεόν· καὶ τὸ ναοὶ γενέσθαι Θεοῦ ζῶντος καὶ ζῶντες, ἱερεῖα ἔμψυχα, ὁλοκαυτώματα λογικὰ, θύματα τέλεια, θεοὶ διὰ Τριάδος προσκυνουμένης. Οὗτοι δήμους, ἡμεῖς ἀγγέλους· οὗτοι θράσος, πίστιν ἡμεῖς· οὗτοι τὸ ἀπειλεῖν, ἡμεῖς τὸ προσεύχεσθαι· οὗτοι τὸ βάλλειν, ἡμεῖς τὸ φέρειν· οὗτοι χρυσὸν καὶ ἄργυρον, ἡμεῖς λόγον κεκαθαρμένον. Ἐποίησας σεαυτῷ διώροφα καὶ τριώροφα (γνῶθι τὰ ῥήματα τῆς Γραφῆς), οἶκον ῥιπιστὸν, διεσταλμένον θυρίσιν; ἀλλ’ οὔπω ταῦτα τῆς ἐμῆς πίστεως ὑψηλότερα, καὶ τῶν οὐρανῶν πρὸς οὓς φέρομαι. Μικρόν μοι τὸ ποίμνιον; Ἀλλ οὐκ ἐπὶ κρημνῶν φερόμενον. Στενή μοι ἡ μάνδρα, πλὴν λύκοις ἀνεπίβατος, πλὴν οὐ παραδεχομένη λῃστὴν, οὐδὲ ὑπερβαινομένη κλέπταις καὶ ξένοις. Ὄψομαι ταύτην, εὖ οἶδα, καὶ πλατυτέραν. Πολλοὺς τῶν νῦν λύκων, ἐν προβάτοις ἀριθμῆσαί με δεῖ, τυχὸν καὶ ποιμέσιν. Τοῦτο εὐαγγελίζεταί μοι ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς, δι’ ὃν ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προβάτων”.
PG 36 232 – 233

θ) “ἔφης δέ μοι, ὅτι δέδοικας εἰπεῖν τῷ πρεσβυτέρῳ σου, μή ἀναφέρειν τόν
αἱρεσιάρχην. καί τί περί τοῦτου εἰπεῖν σοι τό παρόν, οὐ καθορῶ. Πλήν ὅτι μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν, κἄν ὀρθόδοξος εἴη ὁ ἀναφέρων” Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, P . G . 99, 1669 Α

ι) “…λέγω καὶ διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τῶν παρατυχόντων πολλῶν καὶ ἀξιολόγων ἀνδρῶν, ὡς οὔτε βούλομαι οὔτε δέχομαι τὴν αὐτοῦ (σ.σ. τοῦ Πατριάρχου) ἢ τῶν μετ’ αὐτοῦ κοινωνίαν, τὸ παράπαν οὐδαμῶς οὔτε ἐπὶ ζωῆς μου, οὔτε μετὰ θάνατον, ὥσπερ οὔτε γεγονυίαν ἕνωσιν, καὶ τὰ δόγματα Λατινικὰ ἅπερ ἐδέξατο αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ὑπὲρ τοῦ δεφενδεύειν ταῦτα, καὶ τὴν προστασίαν ταύτην ἐμνηστεύσατο ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας. Πέπεισμαι γὰρ ἀκριβῶς, ὅτι ὅσον αποδιίσταμαι τούτου καὶ τῶν τοιούτων, ἐγγίζω τῷ Θεῷ καὶ πᾶσι τοῖς πιστοῖς καὶ ἁγίοις Πατράσι· καὶ ὥσπερ τούτων χωρίζομαι, οὕτως ἑνοῦμαι τὴ ἀληθείᾳ καὶ τοῖς ἁγίοις Πατράσι τοῖς θεολόγοις τῆς Ἐκκλησίας· ὥσπερ αὖ πείθομαι τοὺς συντιθεμένους τούτοις ἀποδιίστασθαι τῆς ἀληθείας καὶ τῶν μακαρίων τῆς Ἐκκλησίας δασκάλων ”. Ἀπολογία τοῦ ἁγιωτάτου Μητροπολίτου Ἐφέσου κυρίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ ρηθεῖσα ἐπὶ τῇ τελευτῇ αὐτοῦ αὐτοσχεδίως , PG 160 536

[43ια] Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου «Πηδάλιον», Εκδ. Μαρίας Β. Ρηγοπούλου, σελ. 34.

[44α] Εις Εφεσ., Ομιλ. ΙΑ’ δ’ , P.G. 62, 85

[45] Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Ἀναίρεσις γράμματος Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, ΕΠΕ 3, 606

[46] «ἡ σκηνή μου ἐταλαιπώρησεν, ὤλετο, καὶ πᾶσαι αἱ δέρρεις μου διεσπάσθησαν· οἱ υἱοί μου καὶ τὰ πρόβατά μου οὐκ εἰσίν, οὐκ ἔστιν ἔτι τόπος τῆς σκηνῆς μου, τόπος τῶν δέρρεών μου. ὅτι οἱ ποιμένες ἠφρονεύσαντο καὶ τὸν Κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν· διὰ τοῦτο οὐκ ἐνόησε πᾶσα ἡ νομὴ καὶ διεσκοσπίσθησαν.» Ιερεμίας, ι’ 20-21

[47] «οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς·ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής» Έξ. κ’ 4- 5

[48α] – «Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ εΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ η΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ» Από την Ιστοσελίδα του Ι.Η. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
https://www.impantokratoros.gr/F570DB70.el.aspx

– «Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ Θ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ» Από την Ιστοσελίδα της Ι.Μ.Πειραιώς
https://imp.gr/β΄/

[48β] Κατά Ματθαίον κγ’ 14

[49] Εκ της Πατριαρχικής Εγκυκλίου του 1848.


Πηγή ΕΡΧΟΥ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ

3 thoughts on “Αλεξανδρούπολης Ορθόδοξη Αντίρρηση.

  1. Εύγε, εύγε και τρις εύγε στην κα Βασιλική Οικονόμου για την επιστολή της : Ορθόδοξο ομολογιακό πνεύμα, παρρησία, μαρτυρική πένα. Θέλω να προσυπογράψω ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ την επιστολή της. Της εύχομαι υγεία και δύναμη εν Χριστώ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s