Κυριακή των 318 Αγ. Πατέρων Α’ Οικ. Συνόδου.

Απομαγνητοφωνημένο κήρυγμα Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

Ἀκούσαμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί ἀπό τό ἀψευδές στόμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πού εἶπε ὅτι αὔτη ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή ἵνα γινώσκουσί Σε, Σέ τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν και ὄν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Δηλαδή ἡ γνῶσις τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἡ γνῶσις τοῦ μυστηρίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ βάσις ἐκείνη στήν ὁποία μπορεῖ νά στηριχθεῖ ὁ κάθε πιστός γιά νά ἀγωνισθεῖ καί νά ἐπιτύχει τήν σωτηρία του. Βλέπετε ὅτι ὁ Κύριος παρέδωσε στούς Ἀποστόλους καί προσευχήθηκε σήμερα ὅπως ἀκούσαμε, ἀλλά προσευχήθηκε ὄχι μόνον γι’ αὐτούς πού τόν πίστευσαν ἐκεῖ ἐπί τόπου καί τούς παρέδωσε τήν θεία Ἀποκάλυψη πού .παρέλαβε ὁ Ἴδιος ἀπό τόν Πατέρα Του ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, γι’αὐτό γνωρίζουμε ὅτι οἱ Ἀπόστολοι εἶναι τί; Τό στόμα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Ἀπόστολοι εἶναι τό στόμα τοῦ Χριστοῦ. Δέν προσευχήθηκε ὅμως γι’ αὐτούς. Ἀλλά προσευχήθηκε καί γιά ὅλους ἐκείνους πού θά πιστεύσουν στό κήρυγμα καί στήν ὁμολογία τῶν Ἁγίων Αποστόλων.

Καί αὐτοί πραγματικά ὁμολόγησαν τήν Ἀλήθεια καί μάλιστα τήν ὁμολόγησαν ἐνώπιον βασιλέων καί ἀρχόντων καί ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου θυσιάζοντας καί αὐτή τούτη τή ζωή τους. Αὐτήν ταύτην τήν ζωή τους. Ὅμως προσευχήθηκε καί γιά ὅλους ὅσους θα πιστεύσουν μετά ἀπό αὐτούς εἰς τήν θεία Ἀποκάλυψη καί βλέπετε σήμερα ἡ ἐκκλησία διαβάζει αὐτή τήν ἁγία Εὐαγγελική περικοπή γιατί ἑορτάζει σήμερα τήν μνήμην τῶν τριακοσίων δέκα καί ὀχτώ θεοφόρων Πατέρων τῶν συγκροτησάντων τήν Α’ Οἰκουμενικήν Σύνοδον. Τί πίστευσαν δηλαδή αὐτοί οἱ Ἅγιοι Πατέρες; Ὅ,τι τούς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι. Καί τί μποροῦμε νά ποῦμε τελικά; Οἱ Ἀπόστολοι λοιπόν εἶναι τί; Τό στόμα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Πατέρες πού δογμάτισαν στήν Α’ Οἰκουμενική Σύνοδο τί εἶναι; Εἶναι τά χείλη καί ἡ γλώσσα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι; Καί βέβαια ἡ Ἐκκλησία βάζει την ἑορτή τους μετά τή θεία Ἀνάληψη ὅπου ἐκεῖ φανερώνεται πλέον τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καί τό ψεῦδος τοῦ διαβόλου, ἡ πλάνη. Ἀφενός ἡ πλάνη καί αφ’ ετέρου τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία. Γιά ὅσους ἔχουν νοῦν Χριστοῦ καί θά θελήσουν νά σωθοῦν.Γιατί πῶς ἔγινε ἡ πλάνη; Πρῶτος πλανήθηκε ὁ Ἑωσφόρος. Τό γνωρίζουμε. Τί θέλησε ἐκεῖνος; Νά σταθεῖ μέ θρόνο κοντά στό Θεό, καί νά κυβερνάει κι αὐτός ὅπως ὁ Θεός καί νά κυβερνάει κι αὐτός τούς Ἀρχαγγέλους πού ἦταν μετά ἀπ’ αὐτόν ὡς πρῶτο τάγμα τῶν Ἀγγέλων αὐτός ὁ Ἑωσφόρος. Φῶς καί ἀπό φῶς λέει, εἴδα τόν Σατανᾶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντος ὡς ἀστραπή λέει ὁ Κύριος στούς Ἀποστόλους. Ἔπεσε ὡς ἀστραπή. Ἀπό φῶς ἔγινε σκοτάδι καί βόρβορος καί δυσωδία καί ἀπό ἄρωμα ἔγινε δυσωδία. Ἡ πρώτη πλάνη. Ὅταν λοιπόν ὁ Θεός δημιουργεῖ τόν ἄνθρωπο καί βλέπει ὁ Σατανᾶς ὅτι πάει νά τοῦ πάρει ἄνθρωπος πλέον ὄχι πνεῦμα πού ἦταν αὐτός, ἀλλά ἄνθρωπος νά τοῦ μπάρει τή θέση στόν οὐρανό καί νά γίνει ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ἱσάγγελος, ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, πάει μέ δόλο καί τί τούς λέει; Νά κάνουν αὐτό πού γιά τό ὁποῖο ἔπεσε ἐκεῖνος. Αὐτή τή πλάνη δηλαδή. Τούς λέει ξέρετε; Δέ σᾶς εἴπε ἀλήθεια ὁ Θεός. Ἀφῆστε τό Θεό. Φᾶτε ἐδῶ καί τώρα καί ἐδῶ καί τώρα θά γίνετε Θεοί. Καί θά συγκυβερνᾶτε κι ἐσεῖς μαζί μέ τό Θεό. Καί τούς ὅδήγησε στόν Ἄδη. Καί τούς ὁδήγησε στό χάος. Τούς πέταξε ἔξω. Καί τή παρακοή καί τήν ἁμαρτία καί ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος ἐμπῆκε σ’ αὐτή τή φοβερή περιπέτεια.

Καί ἔρχεται ὁ Χριστός μας, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος .Νά ἡ σημερινή ἑορτή, προσέχτε τό δόγμα. Ἡ σημερινή εορτή. Τί εἴπαμε; Οἱ Ἀπόστολοι ἦταν τό στόμα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες πού δογμάτισαν εἶναι τά χείλη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί δογματίζουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅ,τι παρέλαβαν ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους πού ἐκείνοι τό παρέλαβαν ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό πού ἐκεῖνος τόν παρέλαβε ἀπό τόν Πατέρα ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ὅλη ἡ Ἁγία Τριάδα, ὅλο τό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ, ὅλο τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.Ἄν ἀκούσετε τό δοξαστικό τό χθεσινό εἶναι τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Γιατί δηλαδή; Γιά νά ἀποφύγουμε αὐτήν ἀκριβῶς τήν πλάνη. Ὅλος ὁ ἀγώνας μέσ’ τήν Ἐκκλησία γίνεται γι’ αὐτό ἀκριβῶς. Δηλαδή τί εἶναι αὐτό; Ποιά εἶναι αὐτή ἡ πλάνη; Νά μή θελήσει ὁ ἄνθρωπος νά γίνει Θεός ἀπό τόν ἑαυτό του, χωρίς τό Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ πτώση.Αὐτή εἶναι ἡ δυσωδία. Αὐτή εἶναι ἡ ἁμαρτία.Νά μή θελήσει ὁ ἄνθρωπος νά γίνει Θεός χωρίς τό Θεό. Ἐδῶ καί τώρα λέει ἐμεῖς εἴμαστε Θεοί.Δέ θέλουμε τό Θεό λένε οἱ σημερινοί Νεοεποχίτες.. Αὐτοί πού μᾶς λένε νά βάλουμε μάσκες νά κάνουμε ἐμβόλια. Γιατί; Δεν θέλουμε τό Θεό. Θά σᾶς προστατέψουμε ἐμεῖς. Ἐμεῖς ἔχουμε τό Θεό. Ἐμεῖς εἴμαστε Θεοί. Ἡ ἐπιστήμη εἶναι ὁ Θεός. Τό ἐμβόλιο μας εἶναι ὁ Θεός. Ἡ μουσαβιόλα,πὠς το λένε αὐτό. Δέν εἶναι μάσκα αὐτό. Αὐτό εἶναι φίμωτρο. Γιά νά μή φαίνεται ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Νά μή φαίνεται τό μεγαλεῖο, πού βγαίνει μέσα ἀπ’ τή ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί φωτίζεται τό πρόσωπο τοῡ Θεοῦ.

Καί βλέπει κανείς φωτισμένο πρόσωπο. Ὅ,τι ἔχει μέσα του ὁ ἄνθρωπος τό βγάζει πρός τά ἔξω. Καί οἱ Ἅγιοι τό βγάζουν καί λάμπουν. Καί εἶναι ἄφθαρτοι. Ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας εἶναι ἄφθαρτος. Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος εἶναι ἄφθαρτος.Ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι μυροβλύτης.Ἔχουμε ἐδῶ. Καί ἅγια λείψανα. Πόσα ἄλλα. Ὁ Ἅγιος Διονύσιος, ὁ Ἅγιος Πατάπιος, γιά νά φανερώσουν αὐτό τό μεγαλεῖο δηλαδή . Ὅτι μόνον μέ τόν Χριστό καί διά τοῦ Χριστοῦ καί μέσα στήν ἁγία Του Ἐκκλησία ὅπου εἶναι τό σῶμα Του καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι μπορεῖ πραγματικά νά γίνει κανείς Θεός. Καί γι’ αὐτό δίνει τήν ἑορτή μετά τήν Ἀνάληψη. Μᾶς λέει δηλαδή μ’ αὐτή τή γιορτή σήμερα. Βλέπετε τί ἔπαθαν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα; Βλέπετε τί ἔπαθε ὁ Ἑωσφόρος πρώτα; Τό βλέπουμε.Γιατί ἔπαθαν; Γιατί θέλησαν νά γίνουν Θεοί χωρίς τό Θεό. Μέ δική τους πρωτοβουλία. Ἔ! Λοιπόν, βλέπετε πώς σᾶς σώζει ὁ Χριστός; Ἔρχεται, σταυρώνεται, ἀνασταίνεται, ἀναλαμβάνεται στούς οὐρανούς καί μαζί ἀναλαμβάνει ὅλη τήν ἀνθρωπίνη φύση, ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος καί τόν καθένα χωριστά πού θά πιστέψει. Ἔτσι θά γίνεται Θεοί. Μέ τόν τρόπο πού σᾶς ὑποδεικνύει ὁ Χριστός. Μέ τόν τρόπο πού σᾶς ὑποδεικνύει ἡ Ἐκκλησία. Ἔτσι θά γίνετε Θεοί. Ἔτσι θά προστατέψετε τήν ὑγεία σας. Ἔτσι θά προστατέψετε τήν οἰκογένειά σας. Ἔτσι θά προστατέψετε τή ζωή σας καί τήν ἐργασία σας καί τά βήματά σας, βῆμα βῆμα θά τά ἀκολουθεῖ καί θά τά προστατεύει ἄγγελος Κυρίου. Ὁ ἄλλος ὁ τρόπος εἶναι ἡ πλάνη. Ὁ τρόπος πού μᾶς δίνουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες σήμερα καί μᾶς ἀποδεικνύουν εἶναι ἀκριβῶς αὐτός. Μᾶς δίνει ὁ Χριστός. Πού ἀναλαμβάνει τήν ἀνθρωπίνη φύση καί τήν ἀνεβάζει στά δεξιά τοῦ Θεοῦ καί εἴμαστε κρυμμένοι σύν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ. Ὅλοι εἴμαστε μαζί μέ τόν Χριστό σύν τῷ Θεῷ. Ἐκεῖ δέν μποροῦσε κανείς νά ἀνεβεῖ ἐκεῖ καί νά γίνει Θεός.

Γι’ αὐτό λέει ὁ Χριστός : « Ἐγώ εἴπα ὅτι Θεοί ἐστέ καί πάντες υἱοί τοῦ Ὑψίστου» ὅταν τόν κατηγόρησαν οἱ Ἰουδαίοι καί τοῦ εἴπαν: « τί λές ἐσύ εἶσαι υἱός τοῦ Θεοῦ;» εἶσαι ἐσύ ἄνθρωπος καί κάνεις τόν ἑαυτό σου υἱό τοῦ Θεοῦ; Τί εἶναι αὐτή ἡ βλασφημία; Δέν τούς λέει , δέν ντρέπεστε,δέν λέει ἡ γραφή ὅτι ἐγώ εἴπα Θεοί ἐστε καί υἱοί Ὑψίστου πάντες; Ἄν αὐτό τό λέει γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, αὐτούς πού θά τόν πιστέψουν, δέ θά τό πεῖ γιά τόν Υἱό Του τόν Μονογενῆ, γιά τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ; Ἐκεῖ κολλᾶτε κι ἐκεῖ σκᾶτε,πού δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε το μυστήριο; Μά ὅταν γίνεις Σῶμα Χριστοῦ καί γίνεις μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ τότε ἀνεβαίνεις μαζί μέ τόν Χριστό στόν Παράδεισο καί στή Βασιλεία τοῦ Πατέρα Του καί ἔτσι εἶσαι Θεός.

Δέν εἶσαι Θεός κατά φύση ὅπως πῆγε νά κάνει ὁ Ἑωσφόρος ἤ ὅπως πῆγε νά κἀνει ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα ἀλλά εἶσαι Θεός κατά χάρη. Εἶσαι θέση Θεός ἀλλά εἶσαι Θεός. Ἀλλά εἶσαι Χριστός. Ἀλλά εἶσαι ἅγιος. Ἀλλά εἶσαι ἡγιασμένος. Δέν μπορεῖς λοιπόν ἐσύ ὁ ἡγιασμένος, ἡ καινή κτίση νά ἔχεις κατά νοῦ ὅ,τι σοῦ λέει ἡ παλαιά κτίση, ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του καί νά λές ἐγώ θἀ προστατευθῶ ἀπ’αὐτούς διότι αὐτοί εἶναι θεοί. Ἡ ἐπιστήμη τους εἶναι θεοί, ἡ τεχνολογία τους εἶναι θεοί. Δέν εἶναι θεός ὁ Θεός γιά νά μέ σώσει. Δέν πηγαίνω μπροστά μέ τόν Σταυρό. Θά πάω μπροστά μέ τόν κόσμο, μέ τήν ἀπάτη τοῦ κόσμου καί μέ τή δυσωδία τοῦ κόσμου.Καί τό βλέπετε; Εἴδαμε τό ἀποτέλεσμα.Τώρα ἐγώ θέλω νά σᾶς πῶ πολλά σήμερα. Δηλαδή νά σᾶς πῶ ὅτι ἄν κάποιος δέν γνωρίζει τό δόγμα αὐτό πού εἴπε σήμερα ο Κύριος, τό μυστήρο τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι ὅπως τόν παρέδωσαν οἱ Πατέρες ὅπως εἴπανε ἡ γλώσσα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τά χείλη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἄν κανείς δέν τό γνωρίζει δέν μπορεῖ νά κάνει ἀρχή, νά πατήσει δηλαδή σταθερά καί νά ἀνεβεῖ καί νά φτάσει ἐκεῖ καί νά γίνει Θεός κατά χάριν. Νά γίνει ἅγιος κατά χάριν. Δέ μπορεῖ. Γιατί ἄν δέ γνωρίζεις τό δόγμα εἶσαι πλανεμένος. Ἄν δέν γνωρίζεις τό δόγμα καί τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος τότε θά μπεῖς στήν Ἐκκλησία μέ φίμωτρο. Καί θά λές τώρα αὐτός εἶναι ἄνθρωπος ἤ γουρούνι ἤ σκύλος μέ μουσαβιόλα; Τί εἶναι αὐτός τώρα ἐδῶ μπροστά μου; Καί δέ θά φαίνεται τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Γιατί; Γιατί λέει ὁ Κύριος, ὅποιος θέλει νά σώσει τόν ἑαυτό του, θά τόν χάσει. Τόν ἔχασαν. Πᾶτε μέσα στίς ἐκκλησίες, μπέστε μέσα ὅπου θέλετε. Ἔχουνε χάσει τόν ἑαυτό τους. Ἔχουνε χάσει τό πρόσωπό τους. Εἶναι ὅλοι μέ μουσαβιόλες, εἶναι ὅλοι μέ φίμωτρα καί ὁ καθένας εἶναι μακριά ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλον. Δέν ὑπάρχει κοινωνία Ἁγίων. Δέν λέμε ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰ μετά πάντων ἡμῶν καί μέσα σ’ αὐτή τήν ἑνότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ ἕνας νά ἀσπάζεται τόν ἄλλον καί νά συμπροσεύχεται μέ τόν ἄλλον καί νά ἀγκαλιάζει τόν ἄλλον καί νά ὑπάρχει κοινωνία τῶν Ἁγίων. Ὄχι σοῦ λέει μακριά. Ἀπόσταση καί φίμωτρα στό πρόσωπο σας. Γιατί; Γιατί ἐμεῖς εἴμαστε οἱ Θεοί καί ἐμεῖς θά σᾶς σώσουμε. Δέν εἶναι ἐκεῖνος ὁ Θεός πού θά σᾶς σώσει. Δέν ὑπάρχει αὐτός. Καί τί εἶναι; Οἱ χιμπατζῆδες. Οἱ οὐρακοτάνγκοι. Ἀπό ‘κεῖ κατάγεστε. Δέν κατάγεστε ἀπό τό Θεό. Ξεχάστε τα αὐτά. Ὅποιος φάει τόν ἄλλον. Ζούγκλα. Αὐτά μᾶς λένε τώρα. Αὐτά πρεσβεύουν καί δέχονται καί ψηφίζουν αὐτοί οἱ ὁποίοι βάζουνε φίμωτρο καί πᾶνε καί κάνουν ἐμβόλιο . Ὄχι γιά τό ἐμβόλιο. Ἐγώ δέν εἶμαι κατά τοῦ ἐμβολίου. Κι ἐγώ ἔχω κάνει ἐμβόλια στό στρατό, μικρό παιδί, τά παιδιά μου, τά ἐγγόνια μου.. Δέν εἶμαι κατά τῶν ἐμβολίων. Ἐγώ εἶμαι ἐναντίον τῆς βλασφημίας πού λένε ὅτι τό ἐμβόλιο θά μέ σώσει καί ὁ Χριστός δέν μπορεῖ να μέ σώσει. Ὅτι τήν ὥρα πού μοῦ λέει πάρε τό ἐμβόλιο καί βάλε τή μάσκα, μοῦ ὑβρίζει τόν Ἰησοῦ Χριστό, μοῦ ὑβρίζει τήν Ἐκκλησία, μοῦ ὑβρίζει αὐτό πού μοῦ λένε σήμερα οἱ Ἅγιοι Πατέρες μοῦ ὑβρίζει αὐτό πού μοῦ λένε οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν. Αὐτό λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος. Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν. Τελίωσε. Ἐσεῖς, πῶς θά γίνετε ἐσεῖς τό πᾶν καί ὁ Χριστός θά γίνει τίποτε;

Καί εἴδατε λοιπόν ὅτι ὁ ἕνας ἀπό τούς Ἀποστόλους πού δέν ἐδέχτηκε τό κήρυγμα τοῦ Κυρίου ὁ Ἰούδας τοῦ βγῆκαν τά ἔντερα ἔξω. Ξέρουμε πού εἶναι τό μοναστήρι ἐκείνο τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου. Χθές γιόρταζε. Ἐμεῖς ἔχουμε πάει. Ἐγώ πῆγα καί προσκύνησα ἐκεῖ στή κρύπτη πού ἦταν ὁ Ἅγιος Ὀνούφριος καί εἴπα· λέω ἀς κατέβω νά δῶ ἀριστερά ἐκεῖ σέ κάτι δένδρα ἔτσι. Καί μόλις περπάτησα λίγο καί πῆγα νά μπῶ ἐκεῖ στό χῶρο ὅπου κρεμάστηκε ὁ Ἰούδας δέν ἄντεξα. Λέω Θεέ μου· Ξαφνικά μέ πλάκωσε μιά μαυρίλα ὁλόκληρη, μιά μαυρίλα μέ σκέπασε, τήν καρδιά μου τήν πλάκωσε ἕνας φόβος, μία κατάσταση κολάσεως καί γύρισα, ἔκανα στροφή καί ἔφυγα ἀμέσως καί ξαναπῆγα πάλι στό μοναστήρι, στή κρύπτη καί γονάτισα στόν Ἅγιο Ὀνούφριο καί λέω συγχώρεσέ με ἔτσι ἀπό περιέργεια ἤθελα νά δῶ. Δέν ἔχω ‘γώ καμιά σχέση μέ τόν Ἰούδα, οὔτε θέλω νά ἔχω. Καί βλέπετε καί τόν Ἄρειο σήμερα κι αὐτός βγῆκε μέσα ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἱερέας, ἐπίσκοπος, δεν ξέρω τί ἦταν, ἤ καί τά δύο καί θέλησε νά ὑβρίσει κι αὐτός τόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτό πού κάνουν αὐτοί τώρα. Κοιτᾶχτε τους. Ὑβρίζει τόν Ἰησοῦ Χριστό ὁ Ἄρειος. Αὐτόν πολεμοῦν καί τακτοποιοῦν τό θέμα οἱ Ἄγιοι Πατέρες,, οἱ Θεοφόροι, οἰ τριακόσιοι δέκα καί ὀχτώ πού γιορτάζουμε σήμερα. Καί τί γίνεται; Ὅταν πῆγε νά λειτουργήσει κι αὐτός μέ τόν Ἁγιο Μητροφάνη, τόν ἐπίσκοπο ἐκεῖ, ἐκεῖνος προσευχότανε ἐκεῖ λέει Θεέ μου, δέν εἶναι. Τοῦ λέει ὁ αὐτοκράτορας. Μετενόησε λέει. Ἄστον νά λειτουργήσετε τώρα μαζί ἀφοῦ μετενόησε. Ἀλλά ἐκεῖνος ἔλεγε ψέμματα,ὅπως κάνουν αὐτοί τώρα πού λένε ὅτι πιστεύουν, ἀλλά δέν πιστεύουνε. Μέ τά ἔργα τους μαθαίνουμε τί γίνεται. Ἀπό τούς καρπούς φαίνεται τό δέντρο. Γιατί μᾶς λένε ψέμματα. Καί λέει, Θεέ μου, σέ παρακαλῶ, ἐγώ δέν μπορῶ. Ἀὐτός εἴχε πληροφορία.Ἦτανε Ἅγιος.Ἦταν μέσα στούς τριακόσιους δέκα ὀχτώ Πατέρες. Τί νά λειτουργήσω ἐγώ μ’ αὐτόν; Πῶς νά λειτουργήσουμε μ’ αὐτούς τώρα; Ὅταν μοῦ λέει ὁ ἄλλος νά βάλω μάσκα γιά νά κοινωνήσω καί ἦρθε ἡ ἄλλη ἀπ’ τήν Ἀθήνα, πεντακόσια καί πεντακόσια χίλια χιλιόμετρα, νά ἐξομολογηθεῖ ὅτι δέν κοινώνησα, πάτερ. Πρώτη φορά στή ζωή μου, δέν πῆρα Θεία Κοινωνία. Πῆρα ψωμί καί κρασί δέν πῆρα Θεία Κοινωνία. Ὅταν εἴδα τόν ἱερέα μέ τή μάσκα νά πάει νά τήν κοινωνήσει, τά ‘χασε ἡ γυναίκα. Πῆγε νά λιποθυμήσει. Αὐτά εἶναι ἀληθινά πράματα πού σᾶς λέω. Καί τί γίνεται λοιπόν; Πῆγε σ’ ἕνα δημόσιο, θά τή πῶ τή λέξη, νά μέ συγχωρέσει ὁ Θεός, δημόσιο ἀποχωρητήριο πῆγε νά πάει γιά μπεῖ μετά νά συλλειτουργήσει καί τοῦ βγῆκαν τά ἔντερα μέσα ἐκεῖ στή τουαλέτα. Ἐκεῖ στή λεκάνη βγῆκαν τά ἔντερα ἔξω. Κι εὐχαρίστησε ὁ Ἅγιος Μητροφάνης. Αὐτή εἶναι ἡ Α’ Οἰκουμενική Σύνοδος πού γιορτάζουμε σήμερα. Αὐτοί εἶναι οἱ Πατέρες μας. Εἶναι τό στόμα. Εἶναι ἡ γλώσσα, εἶναι τά χείλη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅπως καί οἱ Ἀπόστολοι εἶναι τό στόμα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες πού δογμάτισαν, εἶναι τά χείλη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά λέμε ἄλλα πράματα. Λέει θέλεις νά σώσεις τη ζωή σου; Θά τή χάσεις. Τελείωσε. Τό λέει ὁ Ἀπόστολος. Διαβᾶστε στό δέκατο κεφάλαιον στό κατά Ματθαῖον. Θέλεις νά σώσεις τή ζωή σου; Θά τή χάσεις. Θέλεις δηλαδή μέ τό ἐμβόλιο μέ τή μάσκα νά προστατέψεις τήν ὑγεία σου; Τέλειωσες. Τήν ἔχασες. Δέν ὑπάρχει ζωή, ἔχεις πεθάνει. Θέλεις ὅμως νά θυσιάσεις τή ζωή σου ἔνεκα ἐμοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς ἀληθείας; Τότε θά τή βρεῖς τή ζωή σου. Τότε καί θά γεράσεις καί θά κάνεις οἰκογένεια καί θά ‘σαι εὐτυχισμένος καί θά ‘χεις ὅλη τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπάνω σου.

5 thoughts on “Κυριακή των 318 Αγ. Πατέρων Α’ Οικ. Συνόδου.

 1. Σας ευχαριστούμε πολύ, π. Άθανάσιε.’Αναπαύετε τίς καρδιές μας μέ τα κηρύγματά σας.Και προς επιβεβαίωση των λεγομένων σας ,παραθέτω και τήν επιστημονική άποψη του κλινικού διατροφολόγου κ. Πουλτουρτζίδη, όσον αφορά τούς εμβολιασμένους., στον παρακάτω σύνδεσμo https://youtu.be/mm62Ub5OQYg
  Διαπιστώνουμε από την μια τον Ευαγγελικό Λόγο που λέει:Όποιος θέλει τη ζωή του αυτός θά τή χάσει και από την άλλη πως αποδεικνύεται επιστημονικά ότι οι περενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό από τό εμβόλιο θα αποβούν μοιραίες και καταστροφικές στον εμβολιασμένο πρωτίστως είτε άμεσα είτε και μακροπρόθεσμα.

 2. Θέλεις να σώσεις τη ζωή σου; Θα τη χάσεις! Βλέπουμε ξεκάθαρα πλέον την απέλπιδα προσπάθεια όλων αυτών των » σωτήρων » να πείσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Επιστρατεύουν κάθε τρόπο, ακόμη και μητροπολίτες, να πιέσουν το ποίμνιό τους. Από το φθινόπωρο, όπως οι ίδιοι προλέγουν-προβλέπουν θα έρθει το 4ο κύμα, επιρρίπτοντας έτσι ευθύνες σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Βλέπουμε όμως ότι σε χώρες που έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού, τα κρούσματα όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά υπάρχουν και σοβαρές μεταλλάξεις. Όλα αυτά τα λένε σοβαροί επιστήμονες με αποδείξεις. Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

 3. Νά αντιπαραβάλλουμε τό ορθόδοξο κήρυγμα τού π. Αθανασίου με την δήλωση τού επισκόπου προς τόν πρωθυπουργό, πού τον προέτρεψε νά δέχεται μόνον εμβολιασμενους στούς Ι Ναούς

  Συμφωνούμε απόλυτα με τον κ. Πρωθυπουργό. Η Εκκλησία θα πρέπει να αφήσει τις συνωμοσιολογίες και τον επιστημονικό ατεκμηρίωτο λόγο, που ήδη έχουν οδηγήσει στον τάφο σημαντικό αριθμό πιστών μελών της και να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις της στον εμβολιασμό, ώστε να σωθούν από τον θανάσιμο κίνδυνο του κορωνοϊού πολλοί ακόμη συνάνθρωποι μας…..

  Ευτυχώς όλοι μας καλουμαστε να πάρουμε θέση…
  Είτε με Χριστό Ιησού είτε με Τσιοδρα καί Χαρδαλιά…
  Η επιλογή δική μας, it’s up to you πού λέει και ο Κούλης

 4. Όπως αναφέρει στο ωραίο αυτό κήρυγμα ο πάτερ Αθανάσιος «Οἱ Ἀπόστολοι ἦταν τό στόμα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες πού δογμάτισαν εἶναι τά χείλη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος .»

  Έτσι και το δικό μας
  στόμα μας πρέπει να φωνάζει, τα χείλη μας να μη σταματούν να μιλούν για την αλήθεια , για την αγάπη που δεν είναι άλλη από τον Κύριο και Θεό μας.
  Εκεί λοιπόν αποσκοπούν οι μάσκες ή μάλλον τα φίμωτρα που μας επέβαλαν δήθεν για να προστατευτούμε από τον ιό, καθώς και τα εμβόλια που υποχρεώνουν τον κόσμο να κάνει:
  » Στο να μην ακούγεται η μόνη αλήθεια.»
  » Στο να πάψουμε να μιλάμε ακόμη και να ζούμε όπως κάποιοι επιδιώκουν.»
  Αλλά πάνω από όλους αυτούς κι από οποιονδήποτε ιό είναι ο Υιός του Θεού .
  Η μόνη αλήθεια και πηγή της ζωής. Ο μόνος που μπορεί να χαρίσει την Υγεία της ψυχής και του σώματος.
  Αρκεί να πιστέψουμε σ’ Αυτόν με όλη την ψυχή και τη διανοία μας.

  «Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα σοι.»

  Να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό που μας αξιώνει να υπάρχουν τέτοιοι ποιμένες σαν τον πατέρα Αθανάσιο που βοηθούν στην καθοδήγηση κι αφύπνισή μας.

 5. Ευχαριστούμε πολύ τον πάτερ Αθανάσιο Μηνά για άλλη μια φορά για τα θεόπνευστα κηρύγματά του που είναι γεμάτα σοφία και πνευματική αφύπνιση.
  Μέσα στην εκκλησία ο μοναδικός Υιός που υπάρχει είναι ο Ιήσους Χριστός μας και κανένας άλλος ιός δεν μπορεί να μας εμποδίσει να εισερχόμαστε στο ναό του Θεού επιβάλλοντας μας να φοράμε μάσκες και φίμωτρα.Θέλουν να μας κάνουν να χάσουμε την πίστη μας και να φοβόμαστε προσφέροντας σαν σωτηρία το δήθεν εμβόλιο.Όμως η μόνη σωτηρία της ψυχής μας είναι το Σώμα και Αίμα του Χριστού μας που είναι πηγή Ζωής.Αμήν

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s