Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιο κατὰ τὴν τάξιν καὶ πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν ΔΙΣ γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα.

Μητροπολίτα Κορίνθου κ. Διονύσιε,

Ἀπευθυνόμαστε σὲ ἐσᾶς, γιὰ νὰ καταθέσουμε τὴν ἔνστασή μας καὶ τὴν καταγγελία μας σχετικὰ μὲ τὴ μετάθεση τῆς ἐορτῆς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς θείας λειτουργίας τοῦ Πάσχα ἀπὸ τὴν ἁγία καὶ μεγάλη Κυριακὴ τοῦ Πάσχα στὶς 21.00 μ.μ. τοῦ μεγάλου Σαββάτου, ὅπως ἀποφάνθηκε ἡ ΔΙΣ. Ἡ μετάθεση αὐτὴ ὑπερβαίνει κάθε ὅριο οἰκονομίας καὶ γιὰ νὰ ποῦμε καλύτερα δὲν ἀποτελεῖ οἰκονομία, ἀλλὰ παρανομία. Αὐτὸ διότι προκαλεῖ δογματικά, κανονικὰ καὶ λειτουργικὰ προβλήματα. Μὲ ὅλα ὅσα θὰ σᾶς ἐκθέσουμε δὲν ‘‘προσκομίζουμε γλαύκα εἰς Ἀθήνας’’ καὶ οὔτε πιστεύουμε ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σκέφτονται μὲ τὸ μυαλό, γιατὶ μέσα σ’ αὐτὸ τὸ μυαλὸ εἶναι ποὺ ὁ διάβολος στήνει τὶς παγίδες του.

Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση λοιπὸν ἀποτελεῖ δογματικὸ ἐκτροχιασμό, διότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἔγινε τὴν τρίτη ἡμέρα, δηλαδὴ ἡμέρα Κυριακή, καὶ ὄχι τὴ δεύτερη, δηλαδὴ τὸ Σάββατο. Αὐτὸ γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν ἱερὰ Παράδοση. Αὐτὸ ὀμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως· «ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ». Ἀλήθεια πόσο ἀξιόπιστη μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ μαρτυρία ἑνὸς ἀγράμματου ψαρὰ σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς μαρτυρίες ἐκείνων ποὺ ἔκαναν κτῆμα τους τὴ γνώση καὶ μάλιστα τὴν ἐπιστημονική; Σύμφωνα μὲ τὸν ἅγιο Νικόδημο Ἁγιορείτη (Ἑορτοδρόμιο, τομ. Β΄, σελ.177): «Ἐπειδὴ ἡ Χριστοῦ Ἐκκλησία δὲν ἀκολουθεῖ πλέον τὴν Μωσαϊκὴ ἐπιστήμη, διότι θὰ βρεθῆ ὅτι ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε τὸ Σάββατο ἀπὸ τοὺς νεκροὺς…Ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς πέθανε κατὰ τὴν ἐννάτη ὥρα τῆς μεγάλης Παρασκευῆς, ἡ δὲ Παρασκευὴ ἄρχισε ἀπὸ τὴν ἑσπέρα τῆς μεγάλης Πέμπτης, νὰ μία ἡμέρα… Πάλι ἀπὸ τὴν ἑσπέρα τῆς Παρασκευῆς ἕως τὴν ἑσπέρα τοῦ Σαββάτου εἶναι μία ἡμέρα ὁλόκληρη τὸ Σάββατο, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὡς δεύτερη· ἀπὸ δὲ τὴν ἑσπέρα τοῦ Σαββάτου ἀρχίζοντας ἡ Κυριακή, τελειώνει ἕως τὴν ἑσπέρα αὐτῆς· νὰ καὶ τρίτη ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία ἀναστήθηκε ὁ Κύριος μετὰ τὴν ἕκτη ὥρα τῆς νύκτας» (σ.σ. δηλαδὴ μετὰ τὶς 12 τὸ βράδυ). Μήπως ἄλλα διαβάζουμε ἐμεῖς καὶ ἄλλα ἐσεῖς οἱ ἀρχιερεῖς ποὺ ἀνερυθρίαστα μᾶς λέτε «ὁ Θεὸς δὲν κρατάει ρολόι»; (βλ. Μητροπολίτης Αργολίδος για Ανάσταση στις 9: Ο Θεός δεν κρατάει ρολόι, στὶς 21.04.2021, στὸ https://www.pentapostagma.gr/).

Διὰ τῆς μεταθέσεως τῆς Ἀναστάσεως στὸ μέγα Σάββατο δημιουργεῖται αὐτομάτως ἀπόκλιση ἀπὸ τὸν Ὅρο τῆς Α΄ οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία καθόρισε νὰ ἑορτάζουμε τὸ Πάσχα τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν πανσέληνο τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας. Στὴν περίπτωση ποὺ συμπίπτει τὸ χριστιανικὸ Πάσχα μὲ τὸ ἑβραϊκό, τὸ πρῶτο πρέπει νὰ μετατίθεται. Ποτὲ δηλαδὴ δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει συνεορτασμὸς ἑβραϊκοῦ καὶ χριστιανικοῦ Πάσχα. Μάλιστα, ἡ Σύνοδος περατώνει τὸν Ὅρο της μὲ ἀναθεματισμὸ αὐτῶν ποὺ παραβαίνουν τὶς ἀποφάσεις της. Ἐπιπλέον, ὁ ζ΄ ἀποστολικὸς κανόνας προβλέπει καθαίρεση ὅποιου ἐπισκόπου ἢ πρεσβυτέρου ἢ διακόνου ἑορτάσει τὸ Ἅγιο Πάσχα μαζὶ μὲ τὸ νομικὸ Φάσκα τῶν Ἰουδαίων: «Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, τὴν ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν πρὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μετὰ Ἰουδαίων ἐπιτελέσοι, καθαιρείσθω». Ἄρα οἱ παρακούοντες τὴν ἁγία Α΄ οἰκουμενικὴ Σύνοδο ἔχουν τὸ ἀνάθεμα τῶν Πατέρων καὶ δυνάμει εἶναι καθηρημένοι ἀπὸ τὸν ζ’ ἀποστολικὸ κανόνα, ἐὰν εἶναι κληρικοί, ἢ ἀποκομμένοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἐὰν εἶναι λαϊκοί.

Ἡ μετάθεση τῆς ἀναστάσιμης ἀκολουθίας καὶ τῆς θείας λειτουργίας, καταστρατηγεῖ τὸν πθ΄ κανόνα τῆς Στ΄ οἰκουμενικῆς Συνόδου, διότι καταργεῖται ἡ νηστεία τοῦ μεγάλου Σαββάτου. Μὲ βάση αὐτὸν τὸν κανόνα ἡ κατάλυση τῆς νηστείας γίνεται μετὰ τὸ μέσο τῆς νυκτός. Βέβαια, γίνεται παραβίαση καὶ τῆς κανονικῆς ἀπαγόρευσης διπλῆς θείας λειτουργίας μέσα σὲ μιὰ ἡμέρα. Ἡ τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας σὲ μιὰ ἡμέρα τελεῖται μιὰ μόνο φορὰ στὴν ἴδια ἁγία τράπεζα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο ἱερέα, γιὰ νὰ μὴν διπλασιάζεται ἡ θυσία τοῦ Κυρίου, τὸ ὁποῖο εἶναι ἄτοπο. Δὲν εἶναι ὀρθὸ ὁ ἱερέας νὰ κοινωνήσει δύο φορὲς σὲ μιὰ ἡμέρα, πρᾶγμα ποὺ ἰσχύει ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἱερέα, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε πιστό. Ὅπως ἐπισημαίνεται σχετικὰ στὴν (1) ὑποσημείωση τοῦ ἁγίου Νικοδήμου στὸν ξη΄ κανόνα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων: «…ἐδιώρισε καὶ ἡ ἐν Ἀντισιοδώρῳ τῇ πόλει τοπικὴ σύνοδος ἐπὶ Ἡρακλείου κατὰ τὸ χιγ΄ ἔτος συναχθεῖσα νὰ μὴν γίνονται δύω λειτουργίαι ἐν μιὰ ἡμέρα εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴ τράπεζαν». «Οὐκ ἔξεστιν ἐν μιὰ τραπέζη κατὰ τὴν αὐτὴν δύω λειτουργίας εἰπεῖν, οὐδὲ ἐν τῇ αὐτῇ τραπέζῃ ἐν ᾖ ὁ ἐπίσκοπος ἐλειτούργησε, τὸν πρεσβύτερον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λειτουργῆσαι, ὅπερ παραβαίνουσιν οἱ παπισταί. Ἀλλά καὶ οἱ ἡμέτεροι ἱερεῖς, οἱ δύω φοραῖς λειτουργοῦντες, τάχα διὰ παρρησίαν, βαρέως ἁμαρτάνουν, καὶ ἂς παύσουν εἰς τὸ ἑξῆς τὸ ἄτοπον τοῦτο».

Ὁ χαρακτηρισθεὶς καὶ «Πρύτανης τῶν Λειτουργιολόγων» ἀείμνηστος καθηγητὴς Ἰ. Φουντούλης εἶχε ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ζήτημα τῆς τελέσεως τῆς Ἀναστάσεως. Σημειώνει ὅτι τὰ ἀρχαῖα Τυπικὰ «συμφωνοῦν στὸ ὅτι ἡ Ἀνάστασις γίνεται μετὰ τὰ μεσάνυκτα καὶ πρὶν ἀκόμη ἀρχίσῃ νὰ ὑποχωρῇ ἡ νύκτα, δηλαδὴ ‘‘ὄρθρου βαθέως’’ τῆς Κυριακῆς. Ἡ πρᾶξις αὐτὴ αἰτιολογεῖται ἀπὸ ἕνα μεταγενέστερο (τοῦ ἔτους 1813) χειρόγραφο Τυπικὸ τῆς Μονῆς Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὡς ἑξῆς: ‘‘ὅταν γίνῃ ἡ Ἀνάστασις πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἕκτη ὥρα τῆς νυκτὸς ἀπερασμένη, διότι ὁ Κύριός μας μετὰ τὸ μεσονύκτιον ἀνεστήθη’’».

Ὅταν καθιερώθηκαν οἱ ὅροι ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα ἀπὸ τὴν Α΄ οἰκουμενικὴ Σύνοδο ἴσχυε τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἰσχύει ὅτι 12 τὰ μεσάνυκτα εἶναι ἡ ἔναρξη τοῦ νέου ἡμερονυκτίου καὶ 12 μεσάνυκτα τὸ τέλος τοῦ 24ωρου. Ἀντίθετα δηλαδὴ μὲ τὸ ἑβραϊκὸ ἡμερολόγιο ὅπου ἡ ἔναρξη τοῦ εἰκοσιτετραώρου τοποθετεῖται ἀπὸ τὴν δύση τοῦ ἠλίου (6 μ.μ.) καὶ τὸ τέλος του τὴν ἑπόμενη 6 μ.μ. Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω λοιπὸν ἡ Κυριακὴ τῆς Ἀνάστασης (…καὶ ἀναστάντα τὴν τρίτη ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς), ἀρχίζει ἀπὸ τὶς 12 π.μ. καὶ σὲ καμμία περίπτωση ἀπὸ τὶς 6 μ.μ. τοῦ μεγάλου Σαββάτου.

Ἐν κατακλεῖδι, δὲν εἶναι στὶς ἐπιδιώξεις μας νὰ ἀσεβήσουμε στὸ ἱερατικό σας ἀξίωμα ἀλλὰ νὰ σᾶς δηλώσουμε, μὲ ὅλη μας τὴν ψυχικὴ δύναμη, ὅτι δὲν δεχόμαστε τὶς ἀντικείμενες στὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη ἐνέργειές σας. Ἐδῶ μπαίνει ἀμείλικτο τὸ ἐρώτημα: ποῦ μᾶς ὁδηγεῖτε; Ἂν ἐσεῖς ἐν γνώσει σας παρεκκλίνετε τῶν δογμάτων μας γιατὶ μᾶς ἐπιβάλετε νὰ σᾶς ἀκολουθήσουμε; Μήπως εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ κρατήσατε τὸ ποίμνιο ἀκατήχητο; Νὰ μὴ διαθέτει γνώση καὶ κριτικὴ σκέψη, ὥστε νὰ φέρεται καὶ νὰ ἄγεται; Πότε ἐφαρμόστηκε στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν»; «Θὰ κάνετε αὐτὸ ποὺ λέω ἐγώ!!!»; Καὶ μιὰ ἀγέλη -ὅπως μᾶς ἐπαναλαμβάνουν τὴν «ἀνοσία τῆς ἀγέλης»- νὰ ὑποτάσσεται. Νὰ κραυγάζει ὅταν χρειάζεσθε ἄξιος, χωρὶς νὰ σᾶς γνωρίζει, χωρὶς νὰ σᾶς ἔχει ξαναδεῖ ἢ ἀκούσει. Χρίζετε ἱερεῖς καὶ δὲν λαμβάνετε ὑπόψη ἂν μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ ὕψιστο ὄντως λειτούργημά τους.

Τώρα τί θὰ ἀκολουθήσει; Θὰ μᾶς φωνάξετε νὰ γεμίσουμε τὰ παγκάρια; (μόνιμα αὐτὸ συμβαίνει).

Διατελοῦντες ὡς εἴθισται μὲ σεβασμό,

οἱ ἀθεραύπευτα -σὺν Θεῷ-πιστοὶ τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ.

Υ.Γ.: Ὁ σεβασμὸς εἶναι ἕνα ἰδίωμα ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἔχει κανεὶς γιὰ νὰ τὸ ἀπαιτεῖ.

1 thought on “Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιο κατὰ τὴν τάξιν καὶ πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν ΔΙΣ γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα.

 1. Μπράβο στον άνθρωπο που συνέταξε την επιστολή αυτή!
  Βέβαια σε ώτα μή ακουόντων όπως κάνει πάντα ο Κορίνθου, σωπαίνοντας στους Χριστιανούς που προσπαθούν να ελέγξουν τη νεκρική σιγή του τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον!
  Δε του αρέσουν οι «ζηλωτές» όπως τους λέει, του αρέσουν οι χορηγοί, οι αγαπολόγοι, οι αυλικοί του που συμφωνούν μαζί του και σε κάθε διαφωνία υψώνει το κύρος της Δεσποσύνης του…
  Έννοια σας Μητροπολίτα Κορίνθου και η σιωπή σας σε λίγο καιρό θα ακουστεί δια των απόκρυφων κινήσεών σας με …τις παρέες σας στα μέρη των Λατίνων, τις συμπροσευχές σας με τις γνωστές «εκκλησίες » του Κολυμπαρίου και άλλα τα οποία τόσο πονηρά προσπαθείτε να κρύψετε.
  Μάλλον θα θέλετε και εσείς να ακολουθήσετε τους φίλους σας, Σιδηροκάστρου και Δράμας, σε τυχόν Ιερείς που διέπραξαν το «τεράστιο ποινικό αδίκημα και παράπτωμα » Να κάνουν Ορθόδοξη Ανάσταση την Κυριακή του Πάσχα!
  Μετανοείτε….ήγγικεν η ώρα και θα πέσει πολύ κλάμα..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s