Ὁ Μόρφου Νεόφυτος μετὰ τὸ Πάσχα τοῦ 2021. Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἱερὸ Ψαλτήριον καὶ τὰ ἐμβόλια.

Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Τὸ κύριο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ θεραπεία τῆς ἄρρωστης ἀνθρώπινης προσωπικότητας, νὰ μεταβάλλει δηλαδὴ τὸν ἀρρωστημένο πνευματικὰ ἰδιοτελὴ ἄνθρωπο σὲ ὑγιὴ ἀνιδιοτελὴ διὰ τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης τῆς Ἁγίας Τριάδος. Γιὰ νὰ γίνει τοῦτο κατορθωτὸ χρειάζεται ἀπαραίτητα ἡ ἀνθρώπινη συνέργεια.

Οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ ἀγωνίζονται νὰ ἀποβάλλουν, τόσο τοὺς κακούς, ὅσο καὶ τοὺς καλοὺς λογισμούς, ὥστε νὰ γίνει ἡ κάθαρση τῆς καρδίας ἀπὸ ὅλους τοὺς λογισμούς. Νὰ περιοριστοῦν ὅλα στὴ λογική, στὸ λογιστικὸ μέρος τῆς ψυχῆς, ὥστε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ μεταφέρει τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς Ψαλμοὺς ποὺ προσεύχεται ὁ πιστὸς ἀπὸ τὴ λογικὴ στὴν καρδία. Καὶ τότε ὁ ἄνθρωπος, καθοδηγούμενος ἀπὸ τὴν ἔμπνευση καὶ τὴ φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν καρδία του, χρησιμοποιεῖ τὶς γνώσεις ποὺ ἔχει γιὰ νὰ κάνει τὸν ἀγώνα του, τόσο τὸν κοινωνικό, ὅσο καὶ κυρίως τὸν θεραπευτικὸ κατὰ τῶν ἀρρωστημάτων τῆς ψυχῆς, ποὺ εἶναι τὰ ψεκτὰ πάθη. 

Αὐτά, τὰ τόσο βασικὰ καὶ σημαντικὰ στοιχεῖα τῆς Ὀρθόδοξης ψυχοθεραπείας, στὶς μέρες μας δυστυχῶς ἔχουν ξεχασθεῖ ἢ περιθωριοποιηθεῖ ἢ ἀλλοιωθεῖ σὲ ρομαντικὴ θρησκευτικότητα καὶ εὐσεβισμό. 

Στὴν ἐποχή μας, ὁπόταν οἱ προφητεῖες γίνονται εἰδήσεις καὶ ἡ ἀγωνία τῶν ἀνθρώπων κορυφώνεται καὶ παραμορφώνεται σὲ φόβο καὶ τρόμο, οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ καλοῦνται νὰ εἶναι οἱ ζῶσες ἀποδείξεις ὅτι «ἡ τελεία ἀγάπη» τοῦ Χριστοῦ «ἔξω βάλλει τὸν φόβον». Ἡ λεγόμενη Νέα Τάξη Πραγμάτων τῆς Νέας Ἐποχῆς εἶναι τόσο ἐπιθετικὴ καὶ βιαστικὴ νὰ ἐπιβάλει τὴ δικτατορία καὶ τὸν ὁλοκληρωτισμό της, ὥστε ὅλοι μας, κλῆρος καὶ λαός, πιαστήκαμε στὸν ὕπνο, οἱ περισσότεροι χωρὶς ὅπλα, διότι φρόντισαν οἱ ἄνθρωποι τῆς διεφθαρμένης εὐημερίας καὶ κατανάλωσης νὰ ξεχάσουμε, νὰ λησμονήσουμε καὶ στὸ τέλος-τέλος νὰ ὀλιγοπιστήσουμε —ἂν ὄχι καὶ νὰ ἀπιστήσουμε— ὅτι «οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάληἡμῶν πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφεσ. 6, 12). Ἐπιβάλλεται λοιπὸν νὰ ξανακτίσουμε τὰ τείχη τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ ἐπανεύρουμε τὰ ὅπλα τῆς ἀρετῆς: «Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας καὶ ἀρετῆς ἀγῶνα». 

Αὐτὰ ὅταν τὰ λέγαμε, μᾶς ἔλεγαν συνωμοσιολόγους. Τώρα σιγὰ σιγὰ τὰ σχέδιά τους καὶ οἱ στόχοι τῶν ὑπανθρώπων τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων ἀποκαλύπτονται. Χρησιμοποιοῦν τὴν ἀσθένεια τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία ὄντως ὑπάρχει, καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτιῶν ὅλων τῶν λαῶν καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ ἐκφοβίζουν τὸν λαό μας. Ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο ἀνακοινώνουν μέτρα ποὺ ἔμμεσα στεροῦν τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀσκοῦν μία πρωτοφανῆ πίεση διαχωρίζοντας τοὺς ἀνθρώπους σὲ ὑγιεῖς καὶ ἀσθενεῖς, καὶ τώρα σὲ ἐμβολιασμένους καὶ μὴ ἐμβολιασμένους. Ἐνῶ, ταυτόχρονα δὲν ἀφήνουν νὰ ἀκουστεῖ ἡ ἄλλη ἄποψη ἐπιβάλλοντας ἐπὶ τοῦ παρόντος, μὲ εὐγένεια, τὸν ὁλοκληρωτισμὸ  ποὺ ὀνειρεύονται, ὅπως προαναφέραμε. Βάζουν διαρκῶς διλλήματα στὸν λαό μας ὡς πρὸς τὴ διαχείριση τῆς καθημερινότητάς του, ἀφοῦ σοῦ λὲν ὅτι γιὰ νὰ ζεῖς πλέον θὰ πρέπει ὅπου πηγαίνεις, ἀκόμα καὶ στὴν ἐκκλησία,  νὰ ἔχεις τὸ λεγόμενο «coronapass» ποὺ ἀπαιτεῖ νὰ προσκομίζεις ἐνδεικτικὸ ἐμβολιασμοῦ ἢ μέθοδο ταχείας ἀνίχνευσης ἀντιγόνου (rapid test). Ἕνα μέτρο ποὺ  νομικοὶ ἀμφισβητοῦν ἀφοῦ βρίσκεται σὲ ἀντίθεση μὲ ἀρκετὰ ἄρθρα τοῦ περὶ τῆς σύμβασης γιὰ τὴν Προστασία τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Τὸ ποιά θὰ εἶναι ἡ στάση τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν χριστιανῶν ἀπέναντι στὰ ἐμβόλια τὰ ὁποῖα εἶναι γονιδιακά, σύμφωνα μὲ πάρα πολλοὺς ἐπιστήμονες ποὺ τὰ ἔχουν μελετήσει, ἡ μόνη ἀπάντηση ποὺ μπορεῖ νὰ δοθεῖ μὲ ἀσφάλεια εἶναι νὰ ὑποβάλει ὁ πιστὸς στὸν ἑαυτόν του τὰ κάτωθι ἐρωτήματα:

 • Ἔχουν σχέση τὰ γονιδιακὰ ἐμβόλια τοῦ COVID-19 μὲ τοὺς σχεδιασμοὺς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων τῆς Νέας Ἐποχῆς;
 • Ἔχουν μελετήσει οἱ σύγχρονοι χριστιανοί, κλῆρος καὶ λαὸς τί ἐστὶ Νέα Τάξη Πραγμάτων καὶ ποιοί εἶναι οἱ στόχοι της;
 • Πιστεύουμε οἱ χριστιανοὶ ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς Νέας Τάξης δρομολογοῦν μία νέα ἐποχὴ ὑψηλῆς τεχνολογίας χωρὶς ἠθική, χωρὶς ἀρετή, χωρὶς τὸν θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό;
 • Ἐὰν οἱ ἄθεοι δικαιολογοῦνται νὰ προσχωρήσουν καὶ νὰ ὑποταχθοῦν στὰ θελήματα τῆς Νέας Ἐποχῆς, γιατί νὰ τὸ κάνει ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς τῶν Ὀρθοδόξων;
 • Γνωρίζετε ὅτι ὁ στόχος τῶν νεοταξικῶν εἶναι ἡ μείωση τοῦ ἀνθρώπινου πληθυσμοῦ σὲ 700 ἑκατομμύρια;
 • Γνωρίζετε ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι ἕνας τρόπος μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ μὲ τὴν πρόκληση  θανάτων, ἀνιάτων ἀσθενειῶν καὶ τὴ στείρωση τῆς νέας γενεᾶς;
 • Εἶναι δυνατὸν σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπάνθρωπα καὶ ἀντιχριστιανικὰ ποὺ σχεδιάζει ἡ Νέα Τάξη,  πατριάρχες, ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς νὰ μεταφέρουν στὰ πνευματικά τους τέκνα ὅ,τι τὸ πρόβλημά μας εἶναι μόνο γιατρικὸ καὶ ὄχι πνευματικό;

Ὡς ἐκ τούτου, οἱ πόρτες τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου θὰ εἶναι ἀνοιχτὲς γιὰ ὅλους ἄνευ διακρίσεων, γιὰ ἄνδρες καὶ γυναίκες, γέρους, γιὰ νέους καὶ παιδιά, γιὰ ἄρρωστους καὶ ὑγιεῖς, γιὰ ἐμβολιασμένους καὶ ἀνεμβολίαστους, γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους μηδενὸς ἐξαιρουμένου διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι νοσοκομεῖο ψυχῶν καὶ σωμάτων. Εἶναι τὸ ὄντως θεραπευτήριο ποὺ ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια δέχεται ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονται μὲ σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀσθένειες καὶ φεύγουν ὑγιεῖς, καὶ ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονται σωματικὰ «ὑγιεῖς», κι ὅμως  ἐπιτρέπει ὁ Θεός, ἀκόμα καὶ μέσα στὸν ναό Του νὰ πεθάνουν, γιατί ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου εἶναι ὁ Ἀναστημένος Χριστὸς «Ἐγὼ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα.» (Ἰωαν. 11, 25-26) 

Πρέπει ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἐμεῖς ζοῦμε τὴν αἰωνιότητα ἀπὸ τὸν παρόντα αἰώνα. Ἐργαζόμαστε γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ κοινωνοῦμε σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ. Λαμβάνομε Πνεῦμα Ἅγιο «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον». Κι ὅποιος προσέρχεται στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας «Μετὰ φόβου Θεοῦ πίστεως καὶ ἀγάπης», και κοινωνεῖ μὲ φόβο Θεοῦ, μὲ ἀγάπη καὶ πίστη, τὸ μόνο ποὺ παίρνει εἶναι Ἅγιο Πνεῦμα. Δὲν παίρνει ἀρρώστια, δὲν παίρνει θάνατο. Νὰ ἔχομε φόβο Θεοῦ καὶ ὄχι ἀρρωστοφοβία. Καὶ τὸ πότε θὰ φύγουμε ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή, σὲ ποιά ἡλικία καὶ μὲ ποιό τρόπο  τὸ ἀποφασίζει μόνο ὁ Θεός « Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων τὴν ἐξουσίαν ἔχων ὡς ἀθάνατος Βασιλεύς, καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». 

Ἕνα ὅπλο πανάρχαιο, θεραπευτικὸ καὶ ἀποτελεσματικὸ κατὰ τῆς φοβίας, τοῦ τρόμου καὶ τῶν ἐναντίων δαιμονικῶν δυνάμεων εἶναι οἱ Ψαλμοὶ τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ, τὸ ἱερὸ Ψαλτήριο. Ἕνας σύγχρονος ὅσιος ἀσκητής, ὁ Γέρων Θεόδωρος σπηλαιώτης στὸ Ἁγιοφάραγγο τῆς Κρήτης († 2016), ἀφήνει σ᾽ ἐμᾶς τοὺς συγχρόνους Ὀρθοδόξους, ποὺ συνήθως περιορίζουμε τὴν πνευματικότητά μας σὲ ὁμιλίες, θαύματα καὶ προφητολογίες, σὲ εὐσεβισμοὺς καὶ γεροντισμούς, τὴν ἑξῆς παρακαταθήκη:  

«Ἂν θὰ μὲ ρωτούσατε νὰ σᾶς πῶ, τὶ κατάλαβα τόσα χρόνια στὴν ἔρημο, θὰ σᾶς ἀπαντοῦσα μὲ μιὰ λέξη: τὴν δύναμη τοῦ Ψαλτηρίου. Ἂν ξεκινοῦσα τὴ ζωή μου τώρα, ἕνα θὰ πάσχιζα νὰ κάνω, νὰ ἀποστηθίσω τὸ Ψαλτήρι. Αὐτὸ εἶναι ἡ γονικὴ μήτρα τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Αὐτὸ εἶναι τὸ εὔφορο χῶμα, ὅπου εὐδοκιμεῖ ὁ σπόρος τῆς εὐχῆς. Αὐτὸ μαστίζει τοὺς δαίμονες. Ὅταν διάβαζα, στὶς ἀγρυπνίες μου, τὸ Ψαλτήρι, ἐρχόταν ὁ δαίμονας, ποὺ μούγκριζε σὰν ἀγριόχοιρος στὸ αὐτί μου. Εἰδικὰ, ὅταν ἔλεγα τὸν στίχο, ‘‘Ἀναστήτω ὁ Θεός…’’ καὶ τὸν στίχο ποὺ λέει, ‘‘Σὺ εἶ Κύριος καὶ Θεὸς μου’’. Λυσσοῦσε, μὲ ἔπιανε ἀπὸ τὸν λαιμό, μὲ ἔπνιγε. Μπέρδευε τὰ λόγια μου, γιὰ νὰ μὴν τὸ πῶ. Τόσο πολὺ καιγόταν…». 

Καὶ ὁ μέγας σύγχρονος προφήτης τοῦ γένους, ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, μᾶς ἀποκαλύπτει παρόμοιες ἐμπειρίες του γιὰ τὴ δύναμη καὶ ὠφέλεια τοῦ Ψαλτηρίου.  

«Πόση παρηγοριὰ βρίσκω μὲ τὸ Ψαλτήρι! Αὐτὴν τὴ μιάμιση ὥρα ποὺ διαβάζω τὸ Ψαλτήρι τὴν βλέπω σὰν τὴν πιὸ θετικὴ βοήθεια πρὸς τὸν κόσμο… Τὸ Ψαλτήρι εἶναι θεόπνευστο, εἶναι γραμμένο μὲ θεῖο φωτισμό, γι’ αὐτὸ ἔχει τόσο δυνατά, τόσο βαθιὰ νοήματα… Μὲ τὸ Ψαλτήρι νιώθω μιὰν ἀγαλλίαση·…». «Χτυποῦσα τὸν διάβολο μὲ τὸ πυροβόλο. Τὴν ἡμέρα τὸν χτυποῦσα μὲ τὸ Ψαλτήρι, τὸ βράδυ μὲ τὴν εὐχή». 

Μεγάλος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν πιστῶν, ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμά μας —στὸ κάλεσμα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ— γιὰ νὰ διαβάζουν καθημερινὰ τὸ Ψαλτήριο, μέσα στὸ πλαίσιο τῆς προαναφερθείσας θεραπευτικῆς ἀγωγῆς, πρὸς πνευματική τους ἐνίσχυση, πρὸς θωράκιση τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν ἀντικειμένων δαιμονικῶν δυνάμεων. Συνάμα ὅμως οἱ πιστοί, μέσα ἀπὸ τὴν προσευχὴ αὐτὴ ἀπὸ τὸ πρωτότυπο κείμενο τῶν Ψαλμῶν τοῦ Δαβίδ, διδάσκονται καὶ ὡραία ἐκκλησιαστικὰ Ἑλληνικά. Καὶ τὰ Ἑλληνικὰ αὐτὰ εἶναι ἡ γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς θεολογίας τῶν ἀγίων Πατέρων μας. 

Σὲ μία ἐποχή, ποὺ οἱ Νεοταξίτες ἐπιτίθενται τόσο ἀπροκάλυπτα, ἐμεῖς νὰ ἀναλάβουμε τὰ ὅπλα τοῦ Δαβίδ, τῶν Ψαλμῶν του, ἀγαπώντας τὸν νικητὴ τοῦ θανάτου, τὸν Κύριον καὶ Θεόν μας Ἰησοῦν Χριστόν. 

«Ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου, ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ». 

Μετ᾽ εὐχῶν πρὸς Κύριον
Ὁ Μόρφου Νεόφυτος
Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου (Ζωοδόχου Πηγῆς)
Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου, 7.5.2021

Ιερά Μητρόπολις Μόρφου

14 thoughts on “Ὁ Μόρφου Νεόφυτος μετὰ τὸ Πάσχα τοῦ 2021. Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἱερὸ Ψαλτήριον καὶ τὰ ἐμβόλια.

 1. Όπου αυγατίζουν Ιερώνυμοι και Βαρθολομαίοι, ο Χριστός θα εμφανίζει Νεόφυτους για να επέρχεται ισορροπία. Τι λεβεντάνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος του Χριστού;

 2. νομιζω η μοναδικη παραλλειψη ηταν να αναφερει οτι ναι μεν και οι εμβολιασμενοι επιτρεπονται στον Ναο, αλλα επιβαλλεται να προσελθουν στο μυστηριο της εξομολογησεως να αναφερουν την εν λογω πραξη ωστε να ειναι βεβαια η σωτηρια τους, αυτο μου φανηκε η μοναδικη παραλειψη

  • Χριστός Ανέστη αδελφέ
   Συμφωνώ απολύτως μαζί σου..
   Καί θέτω ένα ερώτημα, οι εμβολιασθεντες μπορούν να κοινωνούν ή όχι?

   Παραθέτω παρακάτω, κάτι πού βρήκα σε μια απάντηση αδελφού, σέ πρώτη φάση ως προβληματισμός

   ΟΣΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ!!!

   Η συμμετοχή στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας/Κοινωνίας ΔΕΝ είναι απροϋπόθετη. Ο ιερέας μας καλεί στο Μυστήριο μετά φόβου (=σεβασμό) Θεού, Πίστεως και αγάπης, δηλ. χωρίς να δείχνουμε ασέβεια στο Θεό, μέσω βλασφημίας, να μην είμαστε άπιστοι αρνούμενοι, «λόγοις και έργοις», τα δόγματα της Πίστεως και να έχουμε αγάπη στο Θεό, δηλ. να τηρούμε τις εντολές Του. Μας διαφεύγει το γεγονός ότι στα εμβόλια το πρόβλημα δεν είναι μόνον ότι περιέχουν κύτταρα που προέρχονται από έμβρυα εκτρώσεων, αλλά επίσης ότι τα κύτταρα αυτά ήταν ζωντανά και ο άνθρωπος, τα «πείραξε» και έκανε πειράματα πάνω σε αυτά και τα αλλοίωσε, για να παραγάγει τις κυτταρικές σειρές των εμβολίων με τεχνητά (συνθετικά) μέσα. Αυτό είναι βλασφημία και ασέβεια του Θεού-Δημιουργού, διότι το ζωντανό κύτταρο έχει ψυχή και ο άνθρωπος έχει, κατά τους Πατέρες, ψυχή και ζωή «εξ άκρας συλλήψεως». Όσοι λοιπόν, ενώ το γνωρίζουν αυτό, προχωρούν και κάνουν το εμβόλιο, κάνουν την ίδια ώρα βλασφημία, άρνηση Πίστεως και δεν τηρούν τις εντολές του Κυρίου μας, δηλ. δεν έχουν αγάπη Θεού. Δεν έχουν επομένως, τις βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και οι πνευματικοί τους είναι υποχρεωμένοι να τους το απαγορεύσουν, για να τους γλυτώσουν από τα χειρότερα… Ειδάλλως, θα υποστούν τις προβλεπόμενες από τον Απ. Παύλο συνέπειες, σε περίπτωση βλάσφημης συμμετοχής στο Μυστήριο, δηλ. βαριές αρρώστιες, ακόμα και θάνατο. Περαιτέρω, επειδή έχουν κάνει άρνηση Πίστεως δημοσίως, ενώπιον των ανθρώπων και έτσι έχουν αποβάλλει από πάνω τους την δωρεά της σφραγίδος του Αγίου Πνεύματος, που πήραν από το Βάπτισμά τους (όπως πχ. κάποιος που αλλαξοπιστεί), θα πρέπει να επαναχριστούν, μετά από βαθιά μεταμέλεια και μετάνοια. Αυτά προβλέπουν οι κανόνες της Πίστεώς μας και η Εκκλησιαστική μας παράδοση. Όλα τα άλλα, είναι «άλλα λόγια να αγαπιώμαστε».
   Ας προσέξουν συνεπώς, πάρα πολύ, όσοι «πιστοί» προσέρχονται προθύμως και χαρωποί, με προχειρότητα, αφέλεια, χαλαρότητα, ασέβεια και ανευθυνότητα , «ευθυμούντες και χάσκοντες» στα εμβολιαστικά κέντρα για το εμβόλιο!

   • Αδερφέ ένας γνωστός μου που πιστεύει πάρα πολύ μου είπε ότι και τα παλιά εμβόλια που υπάρχουν και εμβολιάζονται τα παιδιά μας πάλι έχουν αυτά τα κύτταρα των εκτροθεντων εμβρύων.Ισχυει;

   • Ο γνωστός σας «που πιστεύει πάρα πολύ» εάν αυτό το γνώριζε πριν την ιστορία με τον κορωνοϊό και δεν είχε κανένα πρόβλημα, δεν είναι καθόλου πιστός. Επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που τα αποδέχεται όλα αυτά.
    Επειδή ουδέν κακόν αμιγές καλού, αυτή η ιστορία με τον κορωνοϊό αποκάλυψε στο ευρύ κοινό ότι όντως υπάρχουν εμβόλια στα οποία χρησιμοποιούνται κυτταρικές σειρές εκτρωμένων εμβρύων. Τώρα λοιπόν που γνωρίζουμε θα κριθούμε αναλόγως και από τον Θεό για την στάση που θα κρατήσουμε.

   • Αληθως Ανεστη

    δεν μπορουν να κοινωνουν το ειπαν και γεροντισσες και ο καθε συνετος ανθρωπος το κατανοει οτι ειναι μετοχη στον κανιβαλλισμο, εως τωρα μπορει να προσπαθουσαν να τα βαλουν και σε τροφιμα… έκανες τον Σταυρο σου, τωρα απαιτειται η αντιδραση μας, πολλα πισω απο το εμβολιο εξαρτωνται, αλλα και σωματικα μυαινεται κανεις, τις εξαιρεσεις τις ξερει ο Θεος, η βεβαιοτητα-γενικος κανονας, ειναι να εξομολογουνται (και για την μασκοφορια κλπ κλπ) και μετα να προσερχονται, εστω ακροις χειλεσι, με στοργη και αγαπη απο τον πνευματικο.

    εγω δεν λυπαμαι εμενα….αυτοι εχουν την ευθυνη σε ποιον να μεταδιδουν τα Μυστηρια κατα τον Μεγα Βασιλειο, ας αποποιηθούν καθε ευθυνη και με εξαγγελιες απο την Ωραια Πυλη και με αρνηση να κοινωνησουν καποιους κατα τη διαρκεια της Μεταληψεως, λέγοντας τους «έλα μετα το μυστηριο να εξομολογηθεις και να κανονισουμε ποτε να κοινωνησεις»…απλα και γλυκά……αλλά ειναι το θεμα να τα βαλλεις με τον κοσμο που θελει κοτσια, και εγω δεν το παιζω παλικαρι ΕΙΜΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ εκεινου που θα προσπαθησει (αδελφος υπο αδελφου βασταζομενος ως πολις οχυρα)

 3. σε σύγκριση με τα δικά μας,
  τόγραψα και αλλού,
  αλλά θα το επαναλάβω

  Αρση lockdown: Το πρώτο «ελεύθερο» Σαββατοκύριακο με ανοικτά καφέ, εστιατόρια, μπαρ και οργανωμένες παραλίες
  Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/ellada/arsi-lockdown-proto-eleythero-sabbatokyriako-premiera-gia-tis-organomenes-paralies-simera

  Ξεκίνησαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή -Πώς πηγαίνουμε για ψώνια
  Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/ellada/endiameses-ekptoseis-anoihta-katastimata-kyriaki-0

  Κι αυτά τα 2 ανωτέρω, πότε παρακαλώ;
  Το 1ο ΣαββατοΚύριακο, μετά την
  Κυριακή της Ανάστασης!

  -και ο μαμωνάς
  (η απελευθέρωση και εορτασμός του πλούτου,
  έναντι του Πνευματικού και Αγίου), χορεύει-

  και καλά, οι δήθεν κυβερνώντες,
  ως άθεοι, αντίχριστοι και εκκλησιομάχοι,
  χαίρονται και επαίρονται, έως καταπτώσεως,

  οι εκκλησιάρχες, πώς τόλμησαν και το επέτρεψαν,
  ποιά σκοτεινά σχέδια ακούνε και υπακούνε…
  αντί να απαιτήσουν «αυτή την απελευθέρωση» ,
  για την ΚΥΡΙΑΚΗ της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
  μεταφέρουν(;) την …Ανάσταση μια μέρα πριν

  και η πληγή αυτή, δεν είναι καν η τελευταία σταγόνα,
  αυτή, η τελευταία σταγόνα, ήταν στην πραγματικότητα πέρση,
  όταν αποφάσισαν τι; να κλείσουν οι εκκλησίες,
  αν είναι δυνατόν! κι όμως το έκαναν.
  κι αισθανθήκαμε μια κατρακύλα,
  όλα πια μολύνθηκαν, τα πρόσωπα,
  και οι ναοί, οι Εικόνες, η Θεία Κοινωνία,
  οι πιστοί, αδελφοί, φίλοι, συγγενείς,
  ακόμα και η ώρα της Ανάστασης μολύνθηκε,
  ό,τι πιο ιερό και ό,τι πιο ανθρώπινο,
  και τα μυαλά και οι συνειδήσεις,
  τα κατάφεραν και τα μόλυναν,
  με αμφιβολία και φόβο και βλασφημία
  και το χειρότερο, κοιμίζουν και τις συνειδήσεις,
  «η υγεία του κόσμου όλου να κερδηθεί»
  -κι ας χαθούν χιλιάδες χιλιάδων ψυχές,
  ακόμα και κυρίως και οι πιο αθώες, οι παιδικές

  με κλάματα και με πόνο καρδιάς
  και με εσωτερικά ουρλιαχτά,
  πρέπει να εκλιπαρούμε
  τον Κύριο Ιησού Χριστό
  να μας ελεήσει
  εμάς τους σφόδρα αμαρτωλούς ,
  που μας έλαχε αυτά να ζούμε.

  Α.

  • Ας δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα.
   Τόσον καιρό που ήταν κλειστοί ξεπλήρωναν τις προηγούμενες Κυριακές που δούλευαν.
   Την επόμενη φορά θα κλείσουν μια και καλή.
   Ό,τι χρειάζεται να γίνει ας γίνει, για να συνέλθουμε.

   Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα βρεθεί κανένας ιερέας να τους πει ότι όλα αυτά που έκαναν τόσον καιρό ήταν λάθος. Οι ρασοφορεμένες τηλεπερσόνες είναι «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε» και «ο Θεός είναι αγάπη». Αλλά θα τους φροντίσει και αυτούς ο Θεός. Μπορεί να μην πιστεύουν σε τίποτα, από απλή ανοησία, αλλά κάποτε θα πιστέψουν όταν θα είναι πολύ αργά γι’ αυτούς. Γιατί είχαν δίκιο οι αρχαίοι Έλληνες που έλεγαν το «μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι».

 4. Πολύ σωστά, Νικόλαε Καλλέ. Οι εμβολιασμένοι κουβαλούν μέσα τους γενετικό υλικό που προήλθε από τεχνητές παρεμβάσεις ιατρών σε ζωντανά ανθρώπινα κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων ή σε ορισμένες περιπτώσεις εμβολίων, κουβαλούν και το ίδιο το DNΑ τους. Αυτό δεν μετράει πνευματικά ; το παραβλέπουμε ; νομιμοποιούμε ή απενεχοποιούμε εκτρώσεις και ανθρώπινες παρεμβάσεις σε ζωντανούς ανθρώπινους οργανισμούς και βιολογικά πειράματα ; μήπως σιγά σιγά ερχόμαστε στις θέσεις των απίστων κοσμικών ανθρώπων με αφέλεια, απροσεξία ή χωρίς να το καταλαβαίνουμε ; η χριστιανική διδασκαλία δεν επιβάλλει να προστατεύουμε το σώμα μας γιατί είναι ναός Αγιου Πνεύματος ; ο εμβολιασμένος που προβαίνει σε μια ιατρική πράξη που δεν έχει ελεγχθεί για τις επιπτώσεις της και βάζει σε κίνδυνο την υγεία του σώματός του δεχόμενος να γίνει πειραματόζωο, δεν παραβαίνει τις θεικές εντολές ; δεν έχει ανάγκη μετανοίας ; o Χριστός , φυσικά, όλους τους δέχεται αλλά εν μετανοία» κι όχι «εν αμαρτία». Όπου υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει Χριστός.

  • Ένα κάρο αμαρτίες κάνεις όταν εμβολιάζεσαι με αυτά τα εμβόλια:

   1) Βάζεις την ζωή σου σε κίνδυνο. Με τα συγκεκριμένα εμβόλια θα έλεγα και ότι αυτοκτονείς, αλλά ο καιρός θα δείξει…
   2) Πιστεύεις και εμπιστεύεσαι αντίχριστους που σου λένε ότι θα σου σώσουν την ζωή από έναν ιό που δεν βλέπεις και δεν γνωρίζεις, ενώ ξέρεις ότι αυτοί δεν νοιάζονται καθόλου για σένα. Το αντίθετο μάλιστα. Ενώ δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό που σε έφτιαξε.
   3) Χάνεις την υπομονή σου και παραδίδεις την ελευθερία σου και τον εαυτό σου στα χέρια των αντιχρίστων, ενώ θα μπορούσες να περιμένεις 10 ολόκληρα χρόνια μέσα στο σπίτι σου για να δεις τι κάνουν αυτά τα εμβόλια σε βάθος χρόνου ή απλά να μην υπακούσεις στις εντολές της Χούντας και να πηγαίνεις όπου θες χωρίς λογαριασμό (έστω κι αν πλήρωνες τις 300-άρες και σε έστελναν στην φυλακή κάθε τόσο). Που να ήταν και να μαρτυρήσουμε δηλαδή…
   4) Καταργείς την λογική σου και καταβαίνεις στο επίπεδο ζώου. Εκουσίως αγνοείς όλα τα παραπάνω, πετόντας την λογική σου έξω από το παράθυρο, αφήνοντας τον εαυτό σου να ακολουθεί το ρεύμα και τους αντίχριστους λύκοποιμένες (πολιτκούς ή θρησκευτικούς).

   Οι λίγοι που είναι μέσα στους υπερβολικά καλούς λογισμούς, στην αφέλια, στην άγνοια, και πιστεύουν τους απατεώνες, ίσως να είναι μάρτυρες για τον Θεό, αν ζούσαν κάπως σαν χριστιανοί. Ίσως. Δεν ξέρω.

   • Μια απάντηση στην τελευταία παράγραφό σου : οι καλοκάγαθοι άνθρωποι με τους υπερβολικά καλούς λογισμούς και τη συναισθηματική «αγάπη» σε όλους και όλα στους οποίους αναφέρεσαι, είναι ασθενή μέλη της Εκκλησίας, τα οποία δεν φρόντισαν να «δουλέψουν» το δώρο της Πίστης και να το καλλιεργήσουν ώστε να τους χαριστεί από το Θεό και να αποκτήσουν ως δώρο την απαραίτητη διάκριση να καταλαβαίνουν τις παγίδες του Σατανά (παραβολή των ταλάντων : δούλε πονηρέ και οκνηρέ !) μένοντας στάσιμοι στην φθοροποιό άγνοια, αφέλεια (έλλειψη διάκρισης) , την ευκολοπιστία και τη νόθα αγάπη. «Κοιτάζουν αλλά δεν βλέπουν, ακούνε αλλά δεν αντιλαμβάνονται». Η «αγάπη» τους είναι η λεγόμενη «λογική αγάπη». Ο Αγιος Κάλλιστος Α’, Πατριάρχης Κων/λεως, αναλύει τα τρία είδη αγάπης (Φιλοκαλία) : η «αισθητική αγάπη», η αγάπη των αισθητών δηλ.των ηδονών. Η «λογική αγάπη», η συναισθηματικη και διανοητική αγάπη του ανθρώπου προς ένα σκοπό, ιδεολογία, μια στάση ζωής κλπ. που αυτός θεωρεί ιερό ανεξάρτητα από το Θεό. Αυτές οι αγάπες είναι επιδιώξεις και επιτεύγματα του ανθρώπου. Η τρίτη αγάπη είναι η «νοητική αγάπη», δεν είναι επίτευγμα του ανθρώπου αλλά δώρο (χάρισμα) του Αγίου Πνεύματος και είναι ο ισχυρός δεσμός, η αμοιβαία δύναμη και έλξη Θεού-ανθρώπου, η οποία οδηγεί και υλοποιεί για τον άνθρωπο τη θέωση του. Ο σκοπός του χριστιανισμού δεν είναι ηθικός, να κάνει δηλ. τους ανθρώπους ενάρετους και «αγαθούς» κατά την αρχαιοελληνική φιλοσοφική και θρησκευτική έννοια. Αυτό είναι ένα απαραίτητο ενδιάμεσο στάδιο κι όχι ο τελικός σκοπός. Ο τελικός σκοπός είναι η οντολογική (κι όχι μόνον ηθική) αλλοίωση του ανθρώπου για να γίνει θεός κατά χάρη και υιός Θεού (η περιβόητη υιοθεσία). Αλλωστε ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο ανθρωπος, Θεός κατά τον Μέγα Αθανάσιο και τους Πατέρες και γιαυτό ο Χριστός καλείται «πρωτότοκος», ο πρώτος των θεανθρώπων. Αυτό δεν υπαρχει σε καμία δοξασία, θρησκεία, ιδεολογία κλπ. αλλά όλες ξεχωρίζουν κάθετα το Θεό από τον άνθρωπο και είναι τόσο ασύλληπτο για την ανθρώπινη σκέψη ώστε να καταλαβαίνουμε ότι είναι υποχρεωτικά θεικό και εξ αποκαλύψεως. Κι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πραγματικά Θεός και πραγματικά αναστήθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας.

 5. Ν***********
  Έτσι φαγατε και τον Μωυσή τον αγιορείτη επειδή έκανε μεταμόσχευση ήπατος

  • το ηπαρ γινεται να ληφθει προς μεταμοσχευση αφοτου νεκρωθει καποιος; ή ενοσω η καρδια χρυπαει και μεταφερει αιμα στο οργανο;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s