Ὁ Κορωνοϊός, ὁ Υἱός τῆς Ἀπωλείας καί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. (α’ μέρος)

του Ιερομονάχου Μελετίου

Ἡ βόμβα τοῦ Κορωνοϊοῦ

Δύο στρατόπεδα ὑπάρχουν στόν κόσμο, τοῦ φιλανθρώπου Χριστοῦ καί τοῦ ἀνθρωποκτόνου Σατανᾶ. Ὁ καθένας βρίσκεται μπροστά στό οὐσιαστικό δίλημμα, Θεάνθρωπος Χριστός ἤ Σατανᾶς.

Οἱ πρωτόπλαστοι, ἀφοῦ ὁ διάβολος ἔριξε στά αὐτιά τῆς Εὔας, τόν ἰόν τῆς ἀνυπακοῆς στόν Θεό, ἔχασαν τόν ἀληθινό Παράδεισο.

Σήμερα οἱ ἄνθρωποι χάνουν τόν ψεύτικο παράδεισο πού οἱ ἴδιοι εἶχαν δημιουργήσει. Ἐκεῖ πού ὁ κόσμος πορευόταν ἐν εἰρήνη καί ἀσφάλεια ὅπως νόμιζε, αἰφνίδια ἦλθε ὁ ὄλεθρος ἀπό ἕναν ἰό, τόν Κορωνοϊό.

Αὐτός ἔγινε τό μοναδικό θέμα τοῦ σύμπαντος, καί ἀναστάτωσε ὅλη τήν οἰκουμένη, σχεδόν σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς.

«Ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἔχει διασπαρῆ τόσος φόβος καί τόσος πανικός στούς ἀνθρώπους παγκοσμίως, ἀλλά καί τελείως ἀδικαιολόγητα μεταξύ τῶν χριστιανῶν, ὡσάν νά ἔχει ἐκλείψει παντελῶς ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἰός τῆς ἀπιστίας εἶναι πολύ χειρότερος ἀπό τόν Κορωνοϊό.» (Θεοδρομία, Ἰαν-Ἰούν. 2020, σ. 155).

Μέ τήν ἐμφάνισή του, ἐξαπολύθηκε ἀπό τά ΜΜΕ ἕνας ἄλλος ἰός, αὐτός τῆς τρομοκρατίας, πρός ἐκφοβισμό τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι ἡ Κορωνοφοβία δίνει καί παίρνει. Ὁ λαός ἔπαθε Κορωνο-ψύχωση, μέ τόν καθημερινό ψυχολογικό βομβαρδισμό. Πιό πολλοί ἄνθρωποι θά πεθάνουν μᾶλλον ἀπό κατάθλιψη, λόγω τῆς τρομοκρατίας, παρά ἐκ τοῦ Κορωνοϊοῦ.

Ἡ δοκιμασία εἶναι παγκόσμια. Ἡ τρέλλα φούντωσε, ὁ Κορωνοϊός ἔφερε στή ζωή μας μαζική παράκρουση. Ἡ σύγχυση εἶναι τρομακτική, καί αὐξάνει καί ἐξαιτίας τῶν ἀντιθέτων ἀπόψεων τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητος.

Μᾶς μιλοῦν γιά παγκόσμια ὑγειονομική ἀπειλή πού ὀνομάζεται Κορωνοϊός ἤ Covid-19, πρᾶγμα πού δέν συνέβη ποτέ, σέ πολύ χειρότερες ὄντως ἐπιδημίες .

Ἀλλά μεγαλύτερη μᾶλλον ἀπειλή εἶναι τό παγκόσμιο κῦμα πανικοῦ πού δημιούργησαν τά ΜΜΕ. Αἰτία δέ εἶναι, ὅτι οἱ λαοί εἶναι πνευματικά γυμνοί, ἡ ἀγάπη στόν πλησίον ἔχει ἐξαφανισθεῖ, καί ὁ Θεός ἀπό τήν ζωή των ἔχει ἐξωστρακισθεῖ. Αὐτοί ἔχουν ἐμβολιασθεῖ μέ μία μόρφωση σατανική!

Διατελοῦμε ἔτσι ὑπό τήν κατοχή τοῦ φόβου καί τῆς ἀπειλῆς, πράγματα πού μᾶλλον θά μᾶς γίνουν μόνιμα ἀπό δῶ καί πέρα! Βλέπουμε τόν πλησίον μας μέ καχυποψία καί ἀλλάζουμε δρόμο. Τρέμουμε νά χαιρετίσουμε καί νά ἀγκαλιάσουμε τούς φίλους μας καί τούς ἀδελφούς μας, δέν μποροῦμε νά ἐπισκεφθοῦμε τούς ἀσθενεῖς μας στά νοσοκομεῖα πού πεθαίνουν καί κλείνουν ἀρκετοί τά μάτια τους, χωρίς τό στοργικό βλέμμα ἑνός δικοῦ τους προσώπου.

Δέν βλέπουμε τούς προσφιλεῖς μας συγγενεῖς, πού βρίσκονται μέσα στά σφραγισμένα φέρετρα καί δέν μποροῦμε νά τούς δώσουμε οὔτε τόν τελευταῖο ἀσπασμό· φοβούμαστε νά πάρουμε τήν εὐλογία ἀπό τήν δεξιά τοῦ ἱερέως καί ἀρνούμαστε νά ἀσπασθοῦμε τίς ἅγιες εἰκόνες, καί ἄν συμβῆ αὐτό, τίς καθαρίζουμε μέ ἀπολυμαντικό! Πόση εἶναι ἡ κατάντια μας! Ὅλα αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστασίας καί τοῦ κατρακυλήματος τοῦ πάλαι ἐνδόξου γένους τῶν Ρωμιῶν!

Αὐτός ὁ ἰός ἄλλαξε ξαφνικά ὅλον τόν κόσμο βαθύτατα, ἀνέτρεψε τά πάντα στή ζωή μας. Μπλοκαρίστηκε ἡ παγκόσμια οἰκονομία, παρέλυσε τό ἐκπαιδευτικό σύστημα. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι παγκοσμίως ἔχουν κουρνιάσει, ἔχουν κλειδωθεῖ στά σπίτια τους, σάν τρομοκρατημένα ζῶα, ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου. Σχεδόν τούς πάντες κατέλαβε ὁ τρόμος, ὁ πανικός καί ἡ ἀπελπισία! Ἡ οἰκουμένη περνάει δύσκολες ὧρες, ὧρες σκληρῆς δοκιμασίας· ἐπικρατεῖ σ’αὐτήν ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας καί ἐκφοβισμοῦ · βυθίστηκε στήν ἀδράνεια, ἕνας ἰός τήν ἔβαλε στήν «κατάψυξη».

Ἔγινε μία παγκόσμια συντονισμένη προσπάθεια, ἀπό τό καλοστημένο δίκτυο προπαγάνδας, γιά νά πεισθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα, ὅτι κινδυνεύει ἀπό θανατηφόρα ἐπιδημία. Προσπαθοῦν νά φέρουν στίς ψυχές ἀπόγνωση, γιά νά πετύχουν τόν στόχο τους, πού εἶναι ὁ στραγγαλισμός τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων. Θά ἀστυνομεύονται σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς των. Ἡ ἀλλαγή εἶναι δραματική, καί ἡ ἀνασφάλεια τοῦ αὔριο φανερή· ἀπόγνωση, καί ἀπογοήτευση σ’ ὅλον τόν πλανήτη κυριαρχεῖ.

Ἡ ἀνθρωπότητα πορεύεται μέσα σέ ἕνα πολύ ὁμιχλῶδες τοπίο. Ἕνα ἔντονο αἴσθημα ἀβεβαιότητος ἐπικρατεῖ παγκοσμίως, γιά τό τί θά γίνει ἀπό δῶ καί πέρα, αὐτό μᾶς θυμίζει τό Εὐαγγελικό, «ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπό φόβο καί προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῆ οἰκουμένη» (Λουκ. κα ́, 26).

Οἱ ἐνδείξεις περί τῆς ἐξελίξεως τῆς παγκοσμίου καταστάσεως, μέσα ἀπό αὐτό τόν ἀναβρασμό, εἶναι λίαν ἀνησυχητικές καί προμηνύουν σφοδρή θύελλα, μετά τήν ὁποία ἴσως ἀναδυθεῖ ἡ σατανική Παγκοσμιοποίησης, ὁπότε οἱ ἐξελίξεις τῶν γεγονότων θά εἶναι ραγδαῖες! Οἱ Χριστιανοί θά τεθοῦν σέ ἀπόλυτη κοινωνική καραντίνα· θά στερηθοῦν τό δοῦναι καί λαβεῖν, τοῦ ἀγοράζειν καί πωλεῖν, διότι δέν θά ὑπακούουν στό διαβολικό σύστημα.

Σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα θερίζει ὅ,τι ἔσπειρε, ἀλλά δυστυχῶς δέν σωφρονίζεται, δέν μετανοεῖ, ἀλλά συνεχίζει ἀκάθεκτη τήν πορεία της πρός τήν καταστροφή.

Ἡ δοκιμασία εἶναι πρῶτα πνευματική καί ὕστερα σωματική. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν σκοτισθεῖ ἀπό τά πάθη καί δέν βλέπουν ποιό εἶναι τό συμφέρον τους· τυφλοί καθώς εἶναι, δέν βλέπουν τόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, πού ἔρχεται νά κρίνει τούς πάντας, οὔτε τόν θέλουν κἄν, διότι τά ἔργα τους εἶναι πονηρά, ἔργα τοῦ σκότους, καί γνωρίζουν ὅτι θά κολασθοῦν, ἐπειδή δέν μετανοοῦν.

Ἡ παγκόσμιος κοινωνία δυστυχῶς πηγαίνει στήν κυριολεξία κατά διαβόλου. Ἆραγε θά τό συνειδητοποιήσει αὐτό ἔστω καί τήν ἐσχάτη στιγμή;

Ὅπως ἡ πορεία τοῦ κόσμου ἄλλαξε μετά τίς ἀτομικές βόμβες πού ἔπεσαν στήν Ἰαπωνία κατά τόν β ́ παγκόσμιο πόλεμο, ἔτσι καί σήμερα εἶναι πλέον ὁλοφάνερον ὅτι ἡ πορεία τοῦ κόσμου ἄλλαξε ἄρδην μόλις ἔπεσε ἡ βόμβα τοῦ Κορωνοϊοῦ!

Πάντως, «ἡ ἐμφάνιση ὅμως καί ἡ ἐξάπλωση τῆς λοίμωξης τοῦ Κορωνοϊοῦ ἀνά τήν οἰκουμένη παρουσιάστηκαν μεγεθυντικά καί ὑπερβολικά, ὥστε νά ἐξυπηρετηθοῦν ποικίλοι σκοποί τῆς Παγκοσμιοποίησης» (Θεοδρομία, Ἰαν-Ἰούν. 2020, σ. 7).

Ὁ Γερμανός Stephen Kohn (Στέφεν Κόν), ἀξιωματοῦχος τοῦ γερμανικοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, παύθηκε ἀπό τά καθήκοντά του, διότι ἔφερε στήν δημοσιότητα ἀπόρρητη ἔκθεση (93 σελίδων), αὐτοῦ τοῦ Ὑπουργείου, ὁμάδος ἰατρικῶν ἐμπειρογνωμόνων διαφόρων γερμανικῶν πανεπιστημίων, μέ τίτλο «Ἀνάλυση τῆς διαχείρισης κρίσεων», τῆς ὑπηρεσίας Unit ΚΜ4, μέλος τῆς ὁποίας ἦταν καί ὁ Stephen Kohn. Αὐτή ἀναφέρει καί τά ἑξῆς: «Ἡ ἐπικινδυνότητα τοῦ Covid-19 ὑπερεκτιμήθηκε, καθώς σέ καμμιά στιγμή τῆς πορείας ἐξάπλωσής του ὁ κίνδυνος δέν ξεπέρασε τά φυσιολογικά ἐπίπεδα. … Οἱ ἄνθρωποι πού κατέληξαν ἀπό τόν Κορωνοϊό ἦταν ἄτομα τά ὁποῖα στατιστικά θά πέθαιναν φέτος εἴτε λόγω τοῦ προχωρημένου τῆς ἡλικίας τους, εἴτε γιατί ἀντιμετώπιζαν παράλληλα καί ἄλλα σοβαρά προβλήματα ὑγείας.» (Παρακαταθήκη, Μάϊος-Ἰούν. 2020, σ. 25).

Ὁ καρδιολόγος κ. Φαίδων Βόβολης εἶπε: «Ὁ Κορωνοϊός εἶναι μία ἀπάτη. Μέ 500 κρούσματα καί 15 νεκρούς ἔκλεισαν μία Χώρα! Οἱ γνῶστες τῆς παθοφυσιολογίας γελᾶνε μέ ὅλα αὐτά. Θά διαλύσουν τό σύμπαν, τήν οἰκονομία γιά τό τίποτε. Ὅλα εἶναι θέμα Παγκοσμιοποίησης.» Ὁ δέ δικηγόρος κ. Δῆμος Θανάσουλας εἶπε: «ὑπό ἄλλες συνθῆκες (ἡ γρίππη τοῦ Κορωνοϊοῦ) θά ἦταν μία ἁπλῆ σημείωση στήν παγκόσμια ἱστορία.» (Θεοδρομία Ἰαν-Ἰούνιος 2020, σ. 265, 334).

Ἦταν σχεδιασμένη ἡ ἐπιδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ;

Ὁ Χριστός μᾶς προειδοποίησε ὅτι στήν πορεία τοῦ κόσμου, μέχρι νά ξαναρθεῖ γιά νά κρίνει τόν κόσμο, θά ἐμφανισθοῦν μεταξύ τῶν ἄλλων καί ἐπιδημίες λέγοντας, «λιμοί καί λοιμοί ἔσονται» (Λουκᾶ κα ́ 11). Πράγματι, ἀπό τότε μέσα στήν δισχιλιετῆ ἱστορία, ἡ ἀνθρωπότητα γνώρισε πολλές φοβερές θανατηφόρες ἐπιδημίες (π.χ. λέπρας, πανούκλας, φυματίωσης κ.λ.π.), πού ἀποδεκάτισαν ὁλόκληρους πληθυσμούς.

Δύσκολα νά βεβαιωθεῖ κανείς, ἄν ὁ Κορωνοϊός εἶναι φυσικό δημιούργημα ἤ ἐάν κατασκευάστηκε ἀπό τούς ἀνθρώπους καί τούς ξέφυγε ἤ τόν ἄφησαν ἐσκεμμένα.

Ἐάν θεωρήσουμε τόν Κορωνοϊό ὡς μία θανατηφόρο φυσική πανδημία πού ὁ Θεός ἐπέτρεψε ὡς τιμωρία γιά τίς ἁμαρτίες μας, ἕνα πρᾶγμα πρέπει νά κάνουμε, νά μετανοήσουμε!

Ἄν ὅμως ὁ ἰός αὐτός ἔγινε στά ἐργαστήρια, καί ἀφέθηκε ἐπίτηδες γιά νά ἐκπληρωθεῖ ἕνα ὀργανωμένο σχέδιο κατά τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως πολλοί ὑποστηρίζουν, τότε ἐπί πλέον, πλήν τῆς μετανοίας, ἄς λάβουμε καί τά κατάλληλα μέτρα ἐναντίον αὐτῶν πού ἐξυφαίνουν αὐτά τά σχέδια. Εἶναι σημαντικό δέ, γιά ὅσους θέλουν νά κατανοήσουν τί συμβαίνει γύρω μας, νά γνωρίζουν ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἡγοῦνται αὐτῆς τῆς παγκόσμιας συνωμοσίας, ὥστε νά ἀντισταθοῦν ἀπέναντί τους, μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις.

Θά δοῦμε μερικούς λόγους πού προβάλλουν αὐτοί πού ὑποστηρίζουν τήν δεύτερη περίπτωση, ὅτι δηλαδή προετοίμασαν τό ἔδαφος γιά τόν ἐρχομό μίας παγκόσμιας ἐπιδημίας καί ὅτι ὁ Κορωνοϊός εἶχε προαναγγελθεῖ, καί ὁ καθένας ἄς βγάλει τά δικά του συμπεράσματα.

Ἕνας λόγος εἶναι τό βιβλίο-μυθιστόρημα τοῦ Ντίν Κούντζ (Dean Koontz) μέ τίτλο «Τά μάτια τοῦ σκότους» (The Eyes of Darkness) (β ́ἔκδοση 1987), τό ὁποῖο μιλάει γιά ἐπιδημία καί ἀναφέρει τήν Κινέζικη πόλη Wuhun.

Ἕνας ἄλλος λόγος εἶναι ὅτι, «τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό φόρουμ ἔκανε δύο φορές ἐξομοίωση μιᾶς πανδημίας σέ συνεργασία μέ τό φημισμένο Ἰνστιτοῦτο Johns Hopkins: τόν Μάϊο τοῦ 2018 μέ τό κωδικό ὄνομα ́ ́Clade X ́ ́, καί τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 μέ τόν κωδικό «Event 201» σέ συνεργασία αὐτή τή φορά καί μέ τό ἵδρυμα Bill and Melinda Gates. Ἡ δεύτερη ἐξομοίωσε τήν ἐξάπλωση ἑνός κορωνοϊοῦ(!) καί ἐπεξεργάστηκε μία σειρά μέτρων σάν κι αὐτά πού ἐπιβλήθηκαν μέ τόν Covid-19.» (Δρᾶσις. τ. 586, Μάρτιος 2021, σ. 116).

Ἄλλος ἕνας λόγος εἶναι ἡ «Εἰκονική Ἄσκηση Πορφυρή Μόλυνση 2019», πού ἔγινε στό Σικάγο τό Αὔγουστο τοῦ 2019.

«Στό Σικάγο, τόν Αὔγουστο τοῦ 2019 .. διεξήγαγαν γενικευμένη ἄσκηση .. Ὀνομαζόταν «Εἰκονική Ἄσκηση Πορφυρή Μόλυνση 2019 » .. Αὐτή ἦταν μία ἄσκηση γιά τή γρίππη, ὄχι γιά τόν κορώνα ἰό, ἀλλά τό ἔγγραφο ἐπισημαίνει συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές ἑνός ὑποθετικοῦ ξεσπάσματος πού … προφητικά(!;), ξεκινᾶ στήν Κίνα καί καταλήγει στό Chicago.» (Ο.Σ. 17 Ἰουλίου 2020, σ. 4).

«Εἶναι δυνατόν νά πιστέψουμε πώς ἡ ἄσκηση αὐτή ἁπλά προέβλεψε μέ τέτοια ἀκρίβεια, ὅλα ὅσα ἐπακολούθησαν ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020; …

Εἶναι τόσες οἱ ὁμοιότητες μέ τήν πραγματικότητα – ἀναφέρει λεπτομερῶς ἀκόμα καί τήν στάση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Donald John Trump, πού δέν εἶναι σύμφωνη μέ τά σχέδια τοῦ διαβόητου ́ ́Ἕνα τοῖς ἑκατό ́ ́ – πού δέν ἀφήνουν περιθώρια γιά ἀμφιβολίες. Πῶς ἤξεραν οἱ ἐμπνευστές τῆς ἀσκήσεως ὅτι ὁ Πρόεδρος Trump θά διέκοπτε τήν χρηματοδότηση τοῦ WHO (Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας); Εἶναι πρόβλεψη ἤ ἁπλά ἐφαρμογή ἑνός σχεδίου;

Φυσικά δέν πρόκειται γιά πρόβλεψη, ἀλλά γιά μία ἄρτια σχεδιασμένη ἐπιχείρηση, πού ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα μέ ταχεῖς ρυθμούς στή «νέα ἐποχή».» (Ο.Σ. 24 Ἰουλίου 2020, σ.4).

«Ὁ Trump σήμερα εἶναι ὁ ἐκφραστής τοῦ ἀντίλογου σέ ὅσα συμβαίνουν μετά τήν ἐπιβολή τῆς κατασκευασμένης ́ ́πανδημίας ́ ́, ὡστόσο, ἐφαρμόζει καί αὐτός τήν ἄλλη πτυχή τῶν ἴδιων σχεδίων, πού ἔχουν ἐκπονήσει ἐδῶ καί πολλά χρόνια οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου ́ ́» (Ο.Σ. 19 Ἰουνίου 2020, σ. 4).

«Σήμερα ζοῦμε μιά κατάσταση πού εἶχε προσχεδιαστεῖ καί προαναγγελθεῖ 1) μέσω ἑνός βιβλίου τό 1980, 2) μέσω ἑνός «παιδικοῦ» παιγνιδιοῦ τό 1993, 3) μιᾶς ταινίας τοῦ 2005» (Παρακαταθήκη, τ. 131, Μάρτ.-Ἀπρ. 2020, σ. 2).

«Ἡ Ὑπουργός Ὑγείας τῆς Φινλανδίας ἀπεκάλυψεν ὅτι ἡ περιβότητος αὐτή Διεθνής Λέσχη (Μπιλντερμπέργκ) καί ἡ γιγαντιαία φαρμακευτική βιομηχανία τοῦ Γκέϊτς ἐσχεδίασαν τά μέτρα τῆς πανδημίας πρός ὄφελος τοῦ καπιταλισμοῦ καί ἔχουν ἐξαγοράσει πρωθυπουργούς καί ἄλλους παράγοντες διά τήν ἐφαρμογήν τῶν σχεδίων των.» (π. Ἰ. Διώτης, Ο.Σ. 22 Μαΐου 2020, σ. 8).

Ὁ γιατρός Τόνυ Φάουτσι (Antony Fouci) εἶπε τό 2017 στό πανεπιστήμιον Σζορτζτάουν (GEORGETOWN ): «Ἡ ἰδέα ὅτι θά ‘χουμε σέ λίγες μέρες νέα κυβέρνηση μέ δεδομένο ὅτι εἶμαι καιρό στά πράγματα καί ἔχω ὑπηρετήσει σέ πέντε κυβερνήσεις, σκέφτηκα νά θέσω σέ ἡμερήσια διάταξη σήμερα, τό θέμα τῆς προετοιμασίας γιά πανδημία. Ἕνα μήνυμα πού θέλω νά σᾶς δώσω σήμερα εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς θά ὑπάρξη αἰφνιδιαστική ἔξαρση. Εἶμαι ἀπόλυτα σίγουρος ὅτι θά τό δοῦμε στά ἑπόμενα χρόνια. Εὐχαριστῶ.» Διερωτάται ὁ Ρόμπερτ Κέννεντυ Τζούνιορ: «Θά σᾶς πῶ κάτι: Εἶναι μυστήριο γιά μένα τό ὅτι ὅλοι αὐτοί οἱ «σπουδαῖοι» ἄνθρωποι, ὅπως ὁ Μπίλλ Γκέϊτς καί ὁ Ἄντονι Φάουτσι, προετοιμάζονταν καί σκέφτονταν γιά αὐτήν τήν πανδημία ἐπί δεκαετίες ..» (Παρακαταθήκη, τ. 133 Ἰούλ-Αὔγ. 2020, σ. 17).

Ἐξ αἰτίας ὅλων αὐτῶν καί ὁ Γερμανός μικροβιολόγος-ἐπιδημιολόγος Dr. Sucharit Bhakdi εἶπε τά ἐξῆς: «Αὐτή ἡ κρίση προκλήθηκε ἀποκλειστικά ἀπό τούς πολιτικούς. Δέν εἶναι πραγματική κρίση. Ὁπότε ἡ κρίση θά τελειώσει ὅποτε τό καθορίσουν οἱ πολιτικοί. Δέν ἔχει νά κάνει μέ τόν ἰό. Αὐτή ἡ κρίση δέν ὑπῆρξε ποτέ. Ἐπιδημία δέν ὑπῆρξε ποτέ. Καταλαβαίνετε; Εἶναι ἕνα φάντασμα. Κι ἄν μέ ρωτήσετε πότε φεύγει ἕνα φάντασμα, θά σᾶς ἀπαντήσω ποτέ, ἐκτός ἄν τό διώξουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.»

Ρωτάει καί ὁ π. Βασ. Βολουδάκης: «Σί σχέση ἔχει ἕνας ἰός (πού ἔχει νά κάνη μέ τήν ἰατρική), μέ αὐτά πού συνεχῶς ἐπαναλαμβάνουν οἱ πολιτικοί ὅλου τοῦ κόσμου (ἀκόμη καί ὁ Μπίλλ Γκέϊτς τῆς Microsoft), ὅτι αὐτός ὁ ἰός θά ἀλλάξη ἐντελῶς ἀπό τοῦδε καί στό διηνεκές τή ζωή μας; Πῶς καί γιατί ἐπαναναλαμβάνουν οἱ πολιτικοί μας ὅπως εἶπε ἡ κ. Μπακογιάννη, ὅτι αὐτός ὁ ἰός ἦλθε γιά νά μείνη, ἄν δέν εἶναι ἡ πρόφαση τοῦ ἰοῦ ἕνα καθαρά Πολιτικό Σχέδιο; …Πῶς ἐξηγεῖτε, Ἐσεῖς .. ὅτι ὄχι μόνον ὁ ἰός ́ ́προφητεύτηκε ́ ́ ἀπό τό 2010 (διαβᾶστε τί ἔλεγε τότε ὁ Ροκφέλερ, ὅτι θά ἔλθη ὁ ἰός γιά νά ἀλλάξη τόν κόσμο!), ἀλλά καί ἀπό τό 2012 «προφητεύθηκαν » λεπτομέρειες, ὅπως ἡ χώρα προελεύσεως του καί ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως ἀπό τούς Πολιτικούς;» (Ο.Σ. 8 Μαΐου 2020, σ. 6).

Τό ὅτι μιλοῦσαν ἀπό χρόνια γιά πανδημία, τό μυαλό μας εὔκολα τρέχει στήν σκέψη, ὅτι ἡ πανδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ ἦταν σκηνοθετημένη. «Αὐτοί πού «προφητεύουν» αὐτά τά πράγματα, εἶναι οἱ ἴδιοι πού ἐτοιμάζουν, γιά τό καλό καί τή προστασία μας, καί ἐμβόλιο» (Σπίθα, Νοέμβ.-Δεκ. 2020, σ. 8).

Κορωνοϊός: Χρυσή εὐκαιρία γιά τούς Νεοποχῖτες

Μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Κορωνοϊοῦ, ὅλα τά κράτη ἐνήργησαν σάν νά ἔπαιρναν ὁδηγίες ἀπό κάπου! Ἔγραψε σχετικά ὁ π. Νικόλαος Δημαρᾶς: «Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπῆρξε ἕνας τέτοιος παγκόσμιος συντονισμός τῆς λεγομένης πολιτισμένης Δύσεως, χωρίς νά ὑπάρχει μία κεντρική διοίκηση, ἕνα κέντρο πού ἔδινε τίς κατευθύνσεις.. Μάλιστα καί αὐτά τά κείμενα, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πλαστῆς κρίσης, ὅπως διαπιστώσαμε στίς διάφορες γλῶσσες, ἦταν τά ἴδια παντοῦ, μεταφρασμένα. Οἱ πρωθυπουργοί καί οἱ ὑπουργοί ἁπλῶς μετέφραζαν τά κείμενα, πού τούς ἔστελναν τά ἀφεντικά τους στήν ἀντίστοιχη γλῶσσα τοῦ κράτους τους καί τά παρουσίαζαν στούς πολίτες τῶν χωρῶν τους…» («Περί τῶν συμβαινόντων καί τῶν μελλόντων νά συμβοῦν»).

«Ὁ λύκος στήν ἀντάρα χαίρεται», λέει ἡ παροιμία. Ἔτσι καί τώρα ἀνεξάρτητα ἀπό τήν προέλευσή της, ἡ γρίππη τοῦ Κορωνοϊοῦ ἀποτέλεσε, μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία, μία θαυμάσια χρυσῆ εὐκαιρία, γιά τούς Νεοεποχῖτες, τούς ἦλθε «βούτηρο στή φέτα τους»· Τώρα τά πανοῦργα καί ὀλέθρια σατανικά σχέδιά των, ξετυλίγονται καί προωθοῦνται.

Ὅλη ἡ ὑπόθεσις εἶναι μέ πολύ διαβολική μαεστρία σχεδιασμένη. Στοχεύουν στήν ἀπορρύθμιση τῆς οἰκονομίας παγκοσμίως, καί στήν σκλαβοποίηση τῶν ἀνθρώπων μέσω τοῦ φόβου, μέ τελικό σκοπό τήν περιβόητη Παγκοσμιοποίηση. Τά ληφθέντα σκληρά μέτρα τῶν κυβερνήσεων ἐκεῖ ἀποσκοποῦν κυρίως.

Ὁ Κορωνοϊός ἔγινε ἐργαλεῖο τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του. Χρησιμοποιεῖται γιά τήν ὑλοποίηση τῆς Παγκόσμιας δικτατορίας, γιά τήν ἔλευση τοῦ Υἱοῦ τῆς Ἀπωλείας. Μέ τόν παγκόσμιο φόβο καί τήν παγκόσμια προπαγάνδα, θέλουν νά ἐγκαθιδρύσουν τήν παγκόσμια κυβέρνηση, στήν ὁποία θά ἐπικρατεῖ ἡ βασιλεία τοῦ τρόμου. Σήμαναν γιά αὐτό ἕναν παγκόσμιο συναγερμό, καί ὅταν αὐτός παύσει, οἱ ἄνθρωποι θά πρέπει νά ξεχάσουν, τόν κανονικό παλαιό τρόπο ζωῆς, διότι αὐτό εἶναι διαταγή τῆς Νέας Ἐποχῆς!

Ἔγινε ἕνα παγκόσμιο πείραμα κοινωνικής συμμόρφωσης και πειθάρχησης τῶν πολιτῶν. Ἔγινε ἕνα ἠλεκτροσόκ στό σῶμα τῆς ἀθρωπότητος, πού ἀπέδειξε ὅτι αὐτή εἶναι πνευματικά νεκρή, καί ἕτοιμη τόν Ἀντίχριστο νά δεχθεῖ. Βαδίζουμε στήν προφητευμένη ἀπό τήν Ἀποκάλυψη Παγκοσμιοποίηση.

«Ἔγινε μία γενική πρόβα κατάργησης βασικῶν ἐλευθεριῶν, ἐπιβολῆς ἀστυνομικῆς βίας καί ἐπιβολῆς τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης» (π. Νικόλαος Δημαρᾶς, «Περί τῶν συμβαινόντων καί τῶν μελλόντων νά συμβοῦν»).

Ἡ νόσος ἤδη ἔχει ἀλλάξει τήν ψυχολογία ὅλης τῆς οἰκουμένης, ἡ ὁποία σύντομα θά ζητήσει τόν λυτρωτή της, τόν σωτῆρα της· ὁ Μεσσίας τῶν Ἑβραίων μπορεῖ νά κάνει τήν ἐμφάνισί του. Ἤδη ἀπό καιρό ἡ δημιουργία παγκόσμιας κυβέρνησης προτείνεται σάν μόνη λύση ἀπό πολλούς, σάν τόν δικό μας τόν Γιῶργο Παπανδρέου.

Αὐτό τό πείραμα σχεδόν πέτυχε! Ἐάν γίνει ὁ παγκόσμιος ἐμβολιασμός, καί ἄν στόν καθένα ἐμφυτευθεῖ ψηφιακό ἰατρικό πιστοποιητικό, ἡ ὑποδούλωσης τῆς ἀνθρωπότητας θά εἶναι μᾶλλον τετελεσμένον γεγονός!

Εἴτε λοιπόν κατασκευάστηκε στά ἐργαστήρια αὐτός ὁ ἰός εἴτε ὄχι, τό γεγονός εἶναι ὅτι τήν κρίσιν αὐτήν τήν ἐκμεταλεύονται στό ἔπακρο οἱ ὑπέρμαχοι τῆς Παγκοσμιοποίησης, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦσαν μία μεγάλη κρίση, γιά τήν προώθηση τῶν σχεδίων τους.

Νά τί ἔγραφε ὁ David Rockefeller στά «Ἀπομνημονεύματά» του τό 2003: «Ἡ παροῦσα εὐκαιρία μίας εἰρηνικῆς καί ἀλληλεξαρτώμενης παγκόσμιας τάξης, δέν θά εἶναι ἀνοιχτή γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Βρισκόμαστε στά πρόθυρα τῆς παγκόσμιας μεταμόρφωσης. Τό μόνο πού χρειαζόμαστε εἶναι ἡ κατάλληλη μεγάλη κρίση καί τά ἔθνη θά ἀποδεχτοῦν τή Νέα Τάξη Πραγμάτων» (Ἰω. Ρίζος, Οἱ ληστές τῆς Θείας διδασκαλίας, Μέρος Α ́, σ. 15).

Ὁ Klaus Schwab, ὁ ἱδρυτής τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Υόρουμ (World Economic Forum), δηλαδή αὐτό πού εἶναι γνωστό γιά τήν ἐτήσια σύνοδό του στό Νταβός στήν Ἑλβετία, δέν ἔκρυψε πώς ἡ πανδημία παρουσιάζει τήν μεγάλη εὐκαιρία γιά τό Reset (Ἐπανεκκίνηση) τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας. Μία Ἐπανεκκίνηση σέ ἐντελῶς νέες βάσεις. Τόν Ἰούνιο τοῦ 2020 αὐτός δήλωσε ὅτι, «ἡ πανδημία ἀντιπροσωπεύει μία σπάνια εὐκαιρία, ἕνα στενό ὅμως παράθυρο (ἄρα πρέπει νά βιαστοῦμε!) … γιά τή μεγάλη ἐπανεκκίνηση τῆς κοινωνίας» (Δρᾶσις τ. 586, Μάρτιος 2021, σ. 116).

Ἀλλά καί ὁ πρόεδρος τοῦ Καναδᾶ J. Trydeau στίς 15 Νοεμβρίου 2020, ἔστειλε τό μήνυμα ὅτι, ὁ Κορωνοϊός εἶναι μία μεγάλη εὐκαιρία νά ἀλλάξουμε τήν πολιτική καί οἰκονομική κατάσταση παγκοσμίως (Ο.Τ. 29 Ἰαν. 2021, σ. 7).

Σέ ὑποψία βάζει καί τό πενταετές πρόγραμμα τῆς Παγκόσμιας τράπεζας γιά τόν Covid-19, ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2020 μέχρι τόν Μάρτιο τοῦ 2025 (Παρακαταθήκη, τ. 133, Ἰούλ. – Αὔγ. 2020, σ. 3).

Ὁ χρόνος θά δείξει σύντομα, κατά πόσο ἡ κρίση τοῦ Κορωνοϊοῦ, εἶναι αὐτή «ἡ κατάλληλη μεγάλη κρίση», πού περίμεναν γιά νά μεταμορφώσουν τόν κόσμο.

Μπίλλ Γκέϊτς

Ὀνόματα ὅπως Κίσσιγκερ, Ρότζιλντ, Ροκφέλερ, Σόρος, Μπίλλ Γκέϊτς, Ἄντονι Φάουτσι, εἶναι πολύ γνωστά σήμερα στόν κόσμο, γιά τόν ρόλο πού παίζουν στό παγκόσμιο σκηνικό. Αὐτοί ἀποφασίζουν ἐν κρυπτῶ χωρίς νά δίνουν λόγο σέ κανένα, γιά τήν μοῖρα τῶν λαῶν ὅλου τοῦ κόσμου. Στήν ὑπόθεση τοῦ Κορωνοϊοῦ πολύν λόγο ἔχει ὁ πανίσχυρος κ. Μπίλλ Γκέϊτς, ἄς δοῦμε μερικά πράγματα περί αὐτοῦ.

Ἐπιδίωξή του ἡ παγκόσμιος ἐπιτήρησις, ὁ ἔλεγχος ὅσο τό δυνατόν ὅλων τῶν δραστηριοτήτων τῶν ἀνθρώπων. Θέλει μέ τόν στόλο τῶν δορυφόρων του νά βλέπει κάθε σπιθαμή τοῦ πλανήτη, ὅλο τό 24ωρο. Πράγματι, οἱ κατασκοπευτικοί δορυφόροι του, σάν ὑπερφυσικοί ἀετοί μέ ὑπερερευνητικά μάτια, παρατηροῦν τά πάντα, καί εἶναι ἕτοιμοι νά κατασπαράξουν ὅποιον τολμήσει νά ἀντισταθεῖ στά σχέδιά του!

Ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος ὅμως μᾶς λέει, γι’ αὐτούς πού θά παρακαλοῦν τόν Θεό στήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου νά τούς φυλάξει, ὅτι: «θά τούς ὁδηγεῖ ἡ χάρη (τοῦ Θεοῦ) σέ ἀσφαλεῖς τόπους, καί θά σώζονται κρυβόμενοι στίς ὀπές καί στά σπήλαια.» (Σόμος Δ ́ σ.126). Δηλαδή, δέν θά μποροῦν νά τούς βροῦν. Ἄρα ὁ στόλος τῶν δορυφόρων τοῦ ὁποιοδήποτε Μπίλλ Γκέϊτς καθίσταται ἀνενεργός μπροστά στήν χάρι τοῦ Θεοῦ!

Αὐτός εἶναι τό ἀφεντικό τῆς Μαϊκροσόφτ. Τό ὅραμά του ἦταν «οἱ ὑπολογιστές νά μποῦν σέ κάθε σπίτι» (Ο.Τ. 8 Μαΐου 2020, σ. 4) καί τό πέτυχε. Οἱ ἄνθρωποι σήμερα εἶναι ἀπόλυτα ἐξαρτημένοι θά ἔλεγε κανείς ἀπό τήν τεχνολογία τῆς Μαϊκροσόφτ, ζοῦν καί ἀναπνέουν μέ τήν ὀθόνη τῶν ὑπολογιστῶν, καί μέχρις ἑνός βαθμοῦ τηλεκατευθύνονται ἀπό τόν Μπίλλ Γκέϊτς.

«Πρόκειται γιά θερμό ὑποστηρικτή τῆς Παγκοσμιοποίησης, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί χρόνια «προφητεύει» γιά μιά παγκόσμια ἐπιδημία πού θά μολύνει πολύ μεγάλο ἀριθμό ἀνθρώπων, πολύ γρήγορα.» (Ο.Τ. 15 Μαΐου 2020, σ. 6).

«Ὁ Μπίλλ Γκέϊτς καί ἡ παρέα του δέν κρύβουν τίς ἐπιδιώξεις των. Μιλοῦν γιά παγκόσμιο τσιπάρισμα τοῦ ́ ́ἀνθρωπίνου κοπαδιοῦ ́ ́ τῶν 7 δισ. (!) μέσω ἑνός ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά μεταλλάσει τό ἀνθρώπινο DNA! » (Παρακατ., τ. 132, Μάϊος-Ἰούν. 2020, σ. 2).

Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος εἶπε: «Ἐδῶ ὑπάρχει ἡ πρόταση τοῦ Μπίλλ Γκέϊτς νά ὑπάρχει ἕνα μικροτσίπ, τό ὁποῖο νά φέρει κάθε ἄνθρωπος κι ἔτσι νά ἔχουμε βιομετρικά δεδομένα σέ σχέση μέ τόν ἰό, ἤ σέ σχέση μέ ἄλλες πανδημικές κρίσεις. Θά ἀλλάξει συνολικά ἡ παγκόσμια ἀντίληψη γιά τή δημόσια ὑγεία καί αὐτό μπορεῖ νά θέσει σέ δοκιμασία καί τά δικαιώματα, καί τή δημοκρατία. Πρέπει νά εἴμαστε ἀποτελεσματικοί, προνοητικοί καί εὐαίσθητοι» (Χριστιανική, 30 Ἀπριλίου 2020. σ. 6).

Ἵδρυσε τό ἵδρυμα ́ ́Melinda & Bill Gates ́ ́. Αὐτό «ἀπό τό 2000 ἔχει χαρίσει περισσότερα ἀπό 45 δις δολάρια γιά ́ ́φιλανθρωπικούς σκοπούς ́ ́ κι ἕνα κομμάτι ἀπ’ αὐτά εἶναι γιά τόν ἔλεγχο τῶν Μέσων πληροφόρησης παγκοσμίως.» (Χριστιανική, 26 Νοεμ. 2020, σ. 8).

Ἕνας στόχος τοῦ ἱδρύματος ́ ́Melinda & Bill Gates ́ ́ εἶναι ἡ μείωση τοῦ ρυθμοῦ αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Εἶπε ὁ Bill Gates: «ὁ κόσμος σήμερα ἔχει 6,8 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους. Αὐτό θά φθάσει, περίπου, στά ἐννέα δισεκατομμύρια. Τώρα ἄν κάνουμε μία πολύ καλή δουλειά μέ τά νέα ἐμβόλια, τίς ὑπηρεσίες ὑγείας καί ἀναπαραγωγῆς, θά μπορούσαμε νά τό ἐλαττώσουμε κατά 10% ἤ 15%» (Ο.Τ. 3 Ἰουλίου 2020, σ. 4).

«Γιά τό σκοπό αὐτό τό ἵδρυμα προωθεῖ μεθόδους ἀντισύλληψης καί ὑποστηρίζει τίς ἀμβλώσεις». «Ἐπιδοτεῖ δέ καί ὀργανώσεις πού προωθοῦν καί τίς ἐκτρώσεις, ὅπως τήν ἀγγλική ὀργάνωση Marie Stopes, πού ἀναφέρει στήν ἱστοσελίδα της ὅτι μόνο τό 2019 πραγματοποίησε 4,6 ἑκατομμύρια ἐκτρώσεις σέ χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου.» (Δρᾶσις, τ. 581, Σεπτ. – Ὀκτ. 2020, σ. 256 καί τ. 582, Νοέμ. 2020, σ. 298).

«Ἀπό τό 2010 τό ἵδρυμα ἔχει ἀναλάβει ἐκστρατεία μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν χωρῶν τοῦ τρίτου κόσμου » (Δρᾶσις, τ. 581, Σεπτ.-Ὀκτ. 2020, σ. 256).

Δημοσιεύθηκε στίς 26 Μαρτίου 2020, ὅτι τό ἵδρυμα κατοχύρωσε ἕνα ὑποδόριο μικροτσίπ μέ στοιχεῖα: WO/2020/060606-CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA.

«Ἡ ἀποδοχή ἐμφυτεύσεως τῶν Μικροτσίπς εἶναι ἀρχή τῆς τέλειας ὑποταγῆς σέ δυνάμεις πού κινοῦνται βάσει σχεδίου, ὑποδούλωση καί παραίτηση τῶν ἀτομικῶν μας δικαιωμάτων, τῆς ἀτομικῆς μας ἐλευθερίας, ἐλευθερίας λόγου, κινήσεων, σκέψεως, πίστεως, βουλήσεως.» (Δρᾶσις τ. 405, Ἰαν. 2003, σ. 26).

Περί τοῦ Bill Gates ἡ Ἰταλίδα Sara Counial εἶπε τά ἑξῆς στό Ἰταλικό Κοινοβούλιο: «Εἶναι γνωστό σέ ὅλους ὅτι ὁ Bill Gates τό 2018 εἶχε ἤδη ́ ́προφητεύσει ́ ́ μία πανδημία, καί τόν περασμένο Ὀκτώμβρη (2019) παρουσίασε μία προσομείωση κατά τήν διάρκεια τοῦ «Event 201» σέ συνεργασία μέ τούς φίλους του στό Νταβός (Ἑλβετία). Ἐδῶ καί δεκαετίες δουλεύει πάνω σέ ἕνα πλάνο γιά τήν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ καί ἕνα δικτατορικό πολιτικό ἔλεγχο σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, … Παραθέτω δικές του δηλώσεις: ́ ́Ἐάν κάνουμε καλή δουλειά μέ τά ἐμβόλια καί τόν τομέα τῆς ὑγείας, θά μπορέσουμε νά μειώσουμε τόν πληθυσμό τῆς γῆς κατά 10-15% ́ ́, καί συνεχίζει: ́ ́Μόνο μιά γενοκτονία μπορεῖ νά σώσει τόν κόσμο ́ ́. Χάρις στά ἐμβόλιά του, κατάφερε νά στειρώσει ἑκατομμύρια γυναικῶν στήν Ἀφρική. Προκάλεσε ἐπιδημία πολυομελίτιδας ἡ ὁποία παρέλυσε 500.000 παιδιά στίς Ἰνδίες. … Καί ὅλα αὐτά ἐνῶ σκέφτεται νά διαμείνη καί τό γνωστό πλέον quantum dot γιά τήν πιστοποίηση ἐμβολιασμοῦ, καί τά mRNA ἐμβόλια τά ὁποῖα θά ἐπαναπρογραμματίζουν τό ἀνοσοποιητικό μας σύστημα. Εἶναι ἐπίσης γνωστό πώς ἔχει συνεργασίες μέ ἑταιρείες κολοσσούς γιά τήν προώθηση τοῦ δικτύου 5G στίς ΗΠΑ.»

«Τήν ἑπόμενη φορά -τοῦ εἶπε (ἡ Sara Counial τοῦ Ἰταλοῦ πρωθυπουργοῦ)- πού θά λάβετε τηλεφώνημα ἀπό τόν φιλάνθρωπο Μπίλλ Γκέϊτς, στεῖλτε τον ἀπευθείας στό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας» (Ἀγώνας φ. 275, Μάϊος 2020, σ. 4).

Ὁ δέ David Icke εἶπε περί αὐτοῦ: «Ναί, ὁ Μπίλλ Γκέϊτς εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό σατανικούς ἀνθρώπους στή γῆ» (Πατακαταθήκη, τ. 131, Μάρτ.-Ἀπρ. 2020, σ. 18).

«Εἶναι (ὁ Μπίλλ Γκέϊτς) ὁ δεύτερος πιό σημαντικός χρηματοδότης τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (πρῶτες εἶναι οἱ Η.Π.Α., καί Τρίτη ἡ Ἀγγλία) … Στίς συνεδριάσεις τοῦ Π.Ο.Υ. ὅσο καί τῶν G20 ὁ Γκέϊτς ἀντιμετωπίζεται ὡς ἀρχηγός κράτους. Ἐάν προσθέσουμε καί τίς ἰσχυρές διασυνδέσεις του μέ τίς φαρμακευτικές ἑταιρείες, καθώς καί τίς ἐπιδοτήσεις ἀκαδημαϊκῶν ἐρευνῶν σέ θέματα ἐμβολίων, ὅλα αὐτά τόν κάνουν τόν πιό ἰσχυρό ἄνδρα στόν πλανήτη σέ θέματα ὑγείας.» (Δρᾶσις, τ. 581, ΢επτ. – Ὀκτ. 2020, σ. 256).

Περί τοῦ Π.Ο.Υ. ὁ Dr. Sucharit Bhakdi, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2020 εἶπε τά ἑξῆς: «Ὁ ΠΟΥ δέν ἔχει σύνταγμα πού ὑποχρεοῦται νά σέβεται. Μπορεῖ νά κάνει τά πάντα χωρίς νά διώκεται τώρα ἤ στό μέλλον. Κι αὐτό βεβαίως ὁδηγεῖ σέ κακές καταστάσεις καί παντοδυναμία. Καί αὐτή ἡ παντοδυναμία εἶναι τρομακτική, γιατί οἱ κυβερνήσεις πιστεύουν αὐτά πού λέει ὁ ΠΟΥ. Δέν συνειδητοποοῦν ὅτι ποτέ δέν διηύθηνε τόν ΠΟΥ κάποιος μέ ἰατρικές γνώσεις. Ὁ σημερινός Γενικός Διευθυντής τοῦ ΠΟΥ δέν ἔχει κανενός εἴδους ἰατρική ἐκπαίδευση, ἀπό ποῦ καί ὡς ποῦ; Καί ὁ ΠΟΥ εἶναι πολύ μεγάλη ὀργάνωση μέ μεγάλη ἰσχύ, παντοδύναμος. Καί εἶναι αὐτός πού εὐθύνεται γιά τήν τωρινή ἐξέλιξη.»

Ἐπίσης καί ὁ Ἰατροδικαστής Μάριος Ματσάκης εἶπε περί αὐτοῦ τά ἐξῆς: «ἔγινε ὅλη αὐτή ἡ φασαρία πέρσι ἤ πρόπερσι ἤ κάθε χρόνο πού ἔχουμε θανάτους ἀπό τήν ἐποχική γρίπη; ..ἔγινε ὑστερία .. καί εὐθύνη φέρει ὁ ΠΟΥ, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι ἀλάνθαστος, καί ὁ ὁποῖος ἔχει καί πολιτικές προεκτάσεις, ..οἱ ἀποφάσεις του ἔχουν καί πολιτικές προεκτάσεις …δέν ἔχω ἐμπιστοσύνη ὅτι αὐτά πού λέγει ὁ ΠΟΥ εἶναι πάντοτε σωστά. ..ἔχουν δημιουργήσει τόν πανικό οἱ ἀρμόδιες ἀρχές καί κυβερνήσεις, .. Ξέρετε τί θά γίνη παγκόσμια; θά καταστραφεῖ ἡ οἰκονομία ..εἶναι μία κλασική περίπτωση ὑστερίας, μία κλασική περίπτωση πανικοῦ, μία κλασική περίπτωση φρενίτιδας, πού δυστυχῶς ὑπόλογοι εἶναι ὁ ΠΟΥ, ἡ Εὐρωπαϊκή ἐπιτροπή καί τά ὑπουργεία Ὑγείας σέ κάθε χώρα. …λειτουργοῦμε στό ἐπίπεδο τοῦ παραλόγου πλέον.»

Τό ποιός εἶναι ὁ Π.Ο.Υ. καί ποιόν Θεό ὑπηρετεῖ φαίνεται καί ἀπό τό παρακάτω: «Τόν παιδικό ἐκφυλισμό προωθεῖ μέ τά «Προγράμματα σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης » ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας (Π.Ο.Υ.). Αὐτό ἀποκαλύπτει μέ μελέτη του ὁ Ἐλβετός ἐπιστήμων, ὁ Vincent Held» (Παρακατ. τ. 132, Μάϊος – Ἰούλιος 2020, σ. 21).

Ὅταν ἀκοῦμε νά λένε γιά Παγκόσμιους καί Διεθνεῖς ὀργανισμούς, νά θυμόμαστε τό Ὁμηρικό, «φοβοῦ τούς Δαναούς καί δῶρα φέροντας».

«Ὁ Μπίλλ Γκέϊτς θεωρεῖται αὐτή τή στιγμή ὡς ὁ ἄνθρωπος μέ τή μεγαλύτερη ἐπιρροή στόν κόσμο σέ θέματα ὑγείας καί ὄχι μόνο. …

Προκαλεῖ ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι ἕνας ἐπιτυχημένος μέν ἐπιχειρηματίας, τοῦ ὁποίου ὅμως ἡ εἰδικότητα εἶναι στούς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές, ἐπηρεάζει σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἕνα τόσο σημαντικό τομέα, ὅπως ἡ ὑγεία. Καί πόση ἐμπιστοσύνη μπορεῖ νά ἔχει κανείς σέ ἕνα ἐμβόλιο τό ὁποῖο παρασκευάζεται μέ τόση σπουδή; …

Μέ τήν ἔξαρση τοῦ κορωνοϊοῦ ὁ Γκέϊτς ἀποδόθηκε σέ ἕναν ἀγῶνα παραγωγῆς ἐμβολίου χρηματοδοτώντας ἀντίστοιχα προγράμματα. Ἔχει δέ προεξοφλήσει τήν μέχρι τοῦ τέλους τοῦ 2020 δημιουργία ἐμβολίου, καί ὅτι ἡ ἐπιστροφή στήν κανονικότητα θά εἶναι ἐφικτή μόνο ὅταν ἐμβολιασθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς. Ἐνδεικτικό τῆς ἐπιρροῆς τοῦ Γκέϊτς εἶναι ὅτι ἡγέτες κρατῶν ἐπαναλαμβάνουν σχεδόν αὐτούσια τά λόγια του.» (Δρᾶσις, τ. 582, Νοέμ. 2020, σ. 298, καί τ. 581, Σεπτ. – Ὀκτ. 2020, σ. 256).

Βλέπουμε ὅτι, «τόν ́ ́χορό τοῦ ἐμβολιασμοῦ ́ ́ τόν ́ ́σέρνει ́ ́ ὁ πάμπλουτος (δεύτερος στόν κόσμο) Μπίλλ Γκέϊτς, πού τόν συνδυάζει μέ ἐμφύτευση κάψουλας (τσιπάκι). Πρόσφατα δήλωσε: «Ἐφικτός ὁ ἐμβολιασμός τριῶν δισεκατομμύριων ἀνθρώπων σέ δύο χρόνια». Κατηγορήθηκε ὅτι μέ τά ἐμβόλιά του γιά διάφορες ἀσθένειες ἐπέφερε παράλυση παιδιῶν (Ἰνδία), στειρώσεις γυναικῶν (Ἀφρική), κλπ» (Χριστιανική, 30 Ἀπρ. 2020, σ. 6).

«Στά πειράματα πού γίνονται οἱ δύο νέες ἐλπιδοφόρες προσεγγίσεις, ἀναφέρει ὁ Μπίλλ Γκέϊτς, χρησιμοποιοῦν ἐμβόλια RNA καί DNA» (Ο.Σ. 15 Μαΐου 2020, σ. 6).

Ὁ David Icke εἶπε ὅτι, «θέλουν, καί αὐτό εἶναι τό ὄνομα πού τοῦ δίνουν, ἕνα κβαντικό τατουάζ σέ ὅποιον ἄνθρωπον ἔχει κάνει τό ἐμβόλιο, ὥστε νά γνωρίζουν ψηφιακά ἄν ἔχεις κάνει τό ἐμβόλιο ἤ ὄχι.»

«Τό Πανεπιστήμιο τοῦ MΙT στίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες, τῆς Μασαχουσέτης τόν Ἰανουάριο τοῦ 2020 ἐξέδωσε μία ἐπιστημονική ἀνακοίνωση καί εἶπε ὅτι πλέον τά ἐμβόλια μποροῦν νά συνδυάζονται μέ μία νανοτεχνολογία τήν ὁποίαν ὀνόμασε Κβάντουμ ντότ (quantum dot), κβαντική κουκίδα, καί μέσα ἀπό αὐτήν τήν τεχνολογία μποροῦν νά ἀποθηκεύονται πληροφορίες, σ’ ἕναν μηχανισμό νανοκαψουλῶν, νανοσφαιριδίων, μέσα στό ἀνθρώπινο σῶμα πού θά ἐμφυτεύονται οὐσιαστικά μέ τό ἐμβόλιο, καί ὅτι αὐτός ὁ μηχανισμός ἀποθήκευσης πληροφοριῶν, θά ἐπικοινωνεῖ μέ τό ἐξωτερικόν περιβάλλον μέσα ἀπό ὑπέρυθρες ἀκτῖνες…

Ὁ Μπίλλ Γκέϊτς σέ δύο του συνεντεύξεις εἶπε ὅτι χρειάζεται πλέον οἱ ἄνθρωποι νά ἔχουν ἕναν ψηφιακό πιστοποιητικό, τό ὁποῖο μάλιστα ψηφιακό πιστοποιητικό θά πρέπει νά βρίσκεται μέσα στό ἀνθρώπινο σῶμα.» (Ν. Μαυραγάνης πρ. Ὑφ. Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν).

«Ὁ διάσημος Ἰσραηλινός καθηγητής Harari σέ ἄρθρο του στούς Financial Times, στίς 20.3.2020, μεταξύ ἄλλων μίλησε ́ ́ γιά ψηφιακή βιομετρική παρακολούθηση ὅλων τῶν πολιτῶν μέ εἰδικές ὑποδόρειες συσκευές ́ ́» (Χριστιανική, 30 Ἀπριλίου 2020, σ. 6)!

«Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2019 πολυμελής ὁμάδα ἐρευνητῶν ἀπό τό κορυφαῖο Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας τῆς Μασαχουέτης ΜΙΣ, δημοσίευσε πρωτότυπη μέθοδο , ἡ ὁποία ἐπιτρέπει τήν καταγραφή τοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ ἑνός ἀτόμου στό ἴδιο του τό σῶμα! Ἡ καταγραφή γίνεται μέ τήν τοποθέτηση κάτω ἀπό τό δέρμα κωδικοποιημένης διάταξης ἀοράτων νανοσφαιριδίων, κβαντικῶν κουκίδων ὅπως ἀποκαλοῦνται, τά ὁποῖα φθορίζουν καί ἡ διάταξή τους μπορεῖ νά ἀναγνωσθεῖ μέσω εἰδικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου.

Ἡ μέθοδος ἀξιοποιεῖ ἕνα νέο τρόπο ἐμβολιασμοῦ μέ μικροσύριγγες, οἱ ὁποῖες ἀπορροφῶνται ἀπό τό δέρμα. Δεκαέξι μικροσύριγγες, μήκους 1.5 mm καί πάχους 0.3 mm, τοποθετημένες σέ κανονική δισδιάστατη διάταξη πάνω σέ ἔμπλαστρο 1 τετραγωνικοῦ ἑκατοστοῦ, ἐμβαπτίζονται στό ἐπιθυμητό ἐμβόλιο καί στή συνέχεια ἐμποτίζονται ἐπιλεκτικά μέ τά νανοσφαιρίδια. … τό μέν ἐμβόλιο ἀπορροφᾶται ἀπό τόν ὀργανισμό, τά δέ νανοσφαιρίδια παραμένουν σταθερά σέ κανονικές διατάξεις.

Ὁ κύριος ἐρευνητής τῆς ἐργασίας Kevin McHugh σέ συνέντευξή του ὀνομάζει τήν ὑποδόρεια διάταξη τῶν νανοσφαιριδίων «τατουάζ γραμμωτοῦ κώδικα». Ἀναφέρει δέ ὅτι ἡ ἔρευνα χρηματοδοτήθηκε ἀπό τό ἵδρυμα Melinda & Bill Gates, πού ἀναζητεῖ τρόπους ἀξιόπιστης καταγραφῆς καί εὔκολης πρόσβασης στό ἱστορικό τῶν ἀνθρώπων πού ἐμβολιάζει. …

Μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ κορωνοϊοῦ ὁ Γκέϊτς φάνηκε καλά προετοιμασμένος, ἐπιδοτώντας τήν ἀνάπτυξη ἐμβολίου καί προβλέποντας τό χρόνο ἀνάπτυξής του. Αὐτό ἔδωσε λαβή σέ ἀμέτρητα, πολλές φορές ἀκραῖα σενάρια συνωμοσίας.

Ἕνα δημοφιλές σενάριο, τό ὁποῖο ἐπεσήμανε σέ τηλεοπτική του συνέντευξη καί σημαῖνον πολιτικό πρόσωπο τῆς χώρας μας (Εὐάγγ. Βενιζέλος), εἶναι ὅτι ὁ Γκέϊτς προωθεῖ τήν ἐμφύτεση μικροτσίπ μαζί μέ τό ἐμβόλιο πού θά κυκλοφορήσει.

Στήν πραγματικότητα ὁ Μπίλλ Γκέϊτς, σέ συζήτηση τοῦ τύπου «ρωτῆστε με ὅ,τι θέλετε» στή διαδικτυακή πλατφόρμα Reddit στίς 18 Μαρτίου τοῦ 2020, εἶχε ἀναφέρει τό ἐξῆς: ́ ́Σελικά θά ἔχουμε ἕνα ψηφιακό πιστοποιητικό, στό ὁποῖο νά φαίνεται ποιός ἔχει ἀναρρώσει ἀπό τόν ἰό, ποιός ἔχει κάνει τό τέστ πρόσφατα ἤ, ὅταν θά ἔχουμε τό ἐμβόλιο, ποιός θά τό λάβει. ́ ́

Τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε δέν εἶναι σαφές· ὅμως οἱ διασυνδέσεις του μέ ἑταιρείες πού ἀναπτύσσουν μικρο-τσίπς καί ἡ ἐπιδότηση τῆς ἔρευνας τοῦ ΜΙΣ πού ἀναφέραμε στήν ἀρχή, δέν ἀφήνουν πολλές ἀμφιβολίες γιά τό τί θά ἐπιθυμοῦσε.» (Δρᾶσις, τ. 582, Νοέμ. 2020, σ. 297 – 299).

«Ὁ Μπίλλ Γκέϊτς ἐπανέρχεται δριμύτερος προβλέποντας νέα πανδημία σέ τρία χρόνια (see.news 23/11/2020 & amp: El Financiero 25/11/2020).» (Φριστιανική, 10 Δεκ. 2020, φ. 1381, σ.8)

Ἡ ἐταιρία του Microsoft, «σημείωσε ἡμερήσια κέρδη τῆς τάξεως τῶν 220.000.000 Εὐρώ(!) τήν ἡμέρα, πού ὁ ὁλόκληρος ὁ πλανήτης ἔβαζε λουκέτο καί ἔμπαινε σέ καραντίνα.» (Ο.Τ. 19 Ἰουνίου 2020, σ. 4).

Θεωρεῖ τόν ἑαυτόν του ἀφεντικό τῆς γῆς, καί γι’ αὐτό θέλει νά μειώσει τόν πληθυσμό της, καί ἀσφαλῶς δέν θά διστάσει νά χειρισθεῖ κάθε μέσον νά τό ἐπιτύχει. Ἐδῶ νά ποῦμε ὅτι καί ἡ Ἀποκάλυψις μιλάει γιά μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς κατά τό ἕνα τρίτο, πού θά προέλθει ἀπό ἕναν πόλεμο πού θά γίνει στόν Εὐφράτη ποταμό, δηλαδή ἐάν γίνει αὐτός σήμερα, θά σκοτωθοῦν 2,5 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι περίπου.

Ὁ Μπίλλ Γκέϊτς δέν λατρεύει τόν ἀληθινό Θεό, ἤτοι τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος κόσμου· δέν ἀγαπᾶ τόν πλησίον, καί τόν πληθυσμό τῆς γῆς θέλει νά ἐλαττώσει. Εἶναι στήν κυριολεξία ἕνας «ἄφρων πλούσιος», καί οὔτε κἄν δέν ὑποπτεύεται ὅτι σέ λίγο θά ἀκούσει ὁ καημένος, «ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;» (Λουκᾶ ιβ ́ 20).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

2 thoughts on “Ὁ Κορωνοϊός, ὁ Υἱός τῆς Ἀπωλείας καί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. (α’ μέρος)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s