Ὁ Σουηδίας ἀπεκαθήλωσε τάς ἱεράς Εἰκόνας!

Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Τιμουδᾶς

Παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν δήλωση ἑνὸς Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅτι ὑφίσταται μία μορφὴ εἰκονομαχίας σήμερα, λόγῳ τῆς κατάστασης ποὺ ἐπικράτει μὲ τὸν κορωνοϊό, ὅτι δηλαδὴ οἱ πιστοὶ, εἴτε προσκυνοῦν τὶς εἰκόνες μὲ μάσκα, εἴτε τοὺς ἀπαγορεύουν ἐντελῶς νὰ τὶς προσκυνήσουν, λέω τὸ ἑξῆς.

Αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτα. Τουλάχιστον ἔχουν μία εἰκόνα μπροστά τους, κι ἂν δὲν μποροῦν νὰ τὴν ἀσπασθοῦν, τουλάχιστον ἔρχονται σὲ ὀπτικὴ ἐπαφὴ μαζί της, μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου ποὺ ἀπεικονίζει καὶ μποροῦν ἐνδόμυχα νὰ προσευχηθοῦν, βλέποντας τὸν Ἅγιο κατάματα.

Στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, Μητροπολίτης κ. Κλεόπας Στρογγύλης, βρῆκε ἕνα τρόπο νὰ ἀπαλλάξει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ αὐτὸ τὸ συνειδησιακὸ προβληματισμό. Τοὺς ἀπάλλαξε ἀπὸ τὶς εἰκόνες.

Καλὰ διαβάσατε. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναό.

Τὸ εἶχε δρομολογήσει πρὸ καιροῦ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Ἁπλὰ ἡ πανδημία τὸν βοήθησε,ὥστε νὰ μὴ γίνει μεγάλος ντόρος.

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ γιορτὴ τῆς ἀναστήλωσης τῶν εἰκόνων καὶ ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Σουηδία ζοῦμε ἀκριβῶς τὴν ἀρχὴ τῆς εἰκονομαχίας, μὲ τὴν ἀποκαθήλωσή τους.

Εἶχε ἐξαγγείλει μία ἐκ βάθρων ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ ὁ κ. Κλεόπας, γιατί λέει ἦταν βρώμικος, λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ἔγιναν ἐργασίες συντήρησης, ἀπὸ τότε ποὺ κτίσθηκε ἐδῶ καὶ 130 χρόνια.

Ὁ Ναός μας στὴν Στοκχόλμη εἶναι νεογοτθικοῦ ρυθμοῦ, δηλ. Προτεσταντικὸς ἐξωτερικά, ποὺ δωρήθηκε στὴν Μητρόπολή μας τὸ 1976, ἐπὶ Μητροπολίτου κ. Παύλου. Διαμορφώθηκε ἐσωτερικὰ μὲ Εἰκονοστάση, ἐπανδρώθηκε σταδιακὰ μὲ ὅ,τι ἄλλο χρειάζεται ἕνας ὀρθόδοξος ναὸς καὶ μὲ παρὰ πολλὲς ἁγιογραφημένες εἰκόνες, οἱ περισσότερες στὸ Ἅγιο Ὄρος, ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα τῶν Καρτσωναίων, τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννας.

Λόγῳ τῆς ἀνακαίνισης, λοιπόν, κατέβηκαν οἱ εἰκόνες ἤδη ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2020 γιὰ μποῦν οἱ σκαλωσιές.

Ἡ ἀνακαίνιση τελείωσε μία ἑβδομάδα πρὶν τὰ Χριστούγεννα, ἤδη ἔχουν περάσει τρεῖς μῆνες ἀπὸ τότε, καὶ οἱ εἰκόνες δὲν μπῆκαν στὴν θέση τους καὶ ἕνας Θεὸς ξέρει ποῦ βρίσκονται.

Ἡ ἀποδόμηση τῆς Ὀρθόδοξής μας παράδοσης, ἐδῶ στὴν Σκανδιναβία, ἄρχισε σχεδὸν μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ Μητρ. Κλεόπα πρὶν ἀπὸ 7 χρόνια περίπου.

Ἀργά, ἀλλὰ μεθοδικά, μετάλλαξε τὸν ὀρθόδοξο ναὸ τοῦ Ἅγιου Γεωργίου, σὲ μία ὄμορφη αἴθουσα, ὅπου θὰ μπορεῖ νὰ συναντᾶται ἡ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία τῆς Σουηδιας, ἀλλὰ καὶ ἡ παγκόσμια, χωρὶς νὰ πέφτουν πάνω της τὰ βλέμματα τῶν Ἁγίων καὶ τὸ φῶς τῶν καντηλιῶν καὶ αἰσθάνεται ἄβολα.

Αὐτὰ εἶπε ὁ Μητρ. Κλεόπας γιὰ τὸν ναό, πρὶν ἀπὸ 4 χρόνια σὲ μία ὁμιλία του.

Ὁ καθεδρικὸς ναὸς ἀποτελεῖ σημεῖο πνευματικῆς ἀναφορᾶς, καταλλαγῆς καὶ συνύπαρξης,στὴν πολυπολιτισμικὴ κοινωνία ποὺ ζοῦμε. Εἶναι ἱερὸς χῶρος προσευχῆς, περισυλλογῆς καὶ διαλόγου-τοῦ διορθοδόξου,διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκευτικοῦ συνδιαλέγεσθαι-ποὺ διεξάγεται στὰ πλαίσια τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἑτερότητας- διαφορετικότητας, -συμβατοῦ μὲ τὰ ἑλληνοχριστιανικὰ καὶ πανανθρώπινα ἰδεώδη’’.

Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα θὰ τὰ βρεῖτε στὸ fb τῆς Μητρόπολης. Metropolisofsweden

Ἤδη πρὶν ἀπὸ 4 χρόνια κατάργησε τὰ καντήλια ἀπὸ τὸν ναό. Σὲ ἐρώτηση ἑνὸς ἐνορίτη γιὰ ποιόν λόγο ἔγινε αὐτό, ἡ ἀποστομοτική ἀπάντηση ἦταν “ἐδῶ κάνω κουμάντο ἐγώ. Δὲν ὑπάρχει σταγόνα λάδι στὸν ναό. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει καὶ ἡ Μεγάλη Τετάρτη μὲ τὸ Μέγα Εὐχέλαιο.

Πρὸς τὸ παρὸν τὸ εἰκονοστάσι, εἶναι ἡ μονὴ φυσικὴ παρουσία ἀντικειμένων, ποὺ διασῴζει ἀκόμα τὸν χαρακτῆρα τοῦ Ναοῦ μας ὡς ὀρθόδοξου. Διαφορετικὰ τὰ ὑπόλοιπα πειστήρια γιὰ τὴν ὀρθοδοξότητά του, βρίσκονται μόνο στὰ χαρτιά. Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Μητρ. Κλεόπας διατείνεται ὅτι ἡγεῖται μιᾶς ἱεραποστολικῆς Μητρόπoλης.

Νομίζω ὅτι εἶναι περιττό, ἂν ὄχι γελοῖο, νὰ ἐπιχειρηματολογήσω σὰν ὀρθόδοξος πιστὸς, τὴν σημασία τῶν εἰκόνων καὶ τοῦ καντηλιοῦ,μέσα σὲ ἕνα ὀρθόδοξο ναὸ καὶ μάλιστα ἀπέναντι σὲ ἕνα ἱεράρχη, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ὁ θεματοφύλακας τοῦ θησαυροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ζητήσαμε πολλὲς φορὲς ἐξηγήσεις ἀπὸ τὸν Μητρ. Κλε­όπα, ἀλλὰ ἀ­γνόησε κάθε προσπάθεια ἐπικοινωνίας.

Αὐτὰ καὶ πολ­λὰ ἀλλὰ παράδοξα γίνονται ἐδῶ στὴν Μητρόπολη Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναβίας, ποὺ ἴσως δὲν εἶναι τῆς ὥρας νὰ γραφτοῦν. Ἐγὼ πάντως εἶμαι στὴν διάθεσή σας γιὰ ὁποιαδήποτε ἀντιπαράθεση ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο θέλετε.

Εἶμαι μόνιμος κάτοικος Σουηδιας ἀπὸ τὸ 1980 καὶ ὑπῆρξα ἐνοριακὸς ἐπίτροπος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τὴν διετία 2015-2017.

Ορθόδοξος Τύπος

10 thoughts on “Ὁ Σουηδίας ἀπεκαθήλωσε τάς ἱεράς Εἰκόνας!

 1. Κοιτάξτε μουσάκι ο κ. Κλεόπας! Την υπόλοιπη γενειάδα του την έφαγε ο ποντικός; Ρίξε ένα κόντρα ξύρισμα καημένε, που παριστάνεις τον Ορθόδοξο τρομάρα σου. Οι εικόνες σε ενοχλούν, την γενειάδα δεν την αντέχεις. Τράβα να αποσχηματιστείς, για να μην ταλαιπωρείς και να μην ταλαιπωρείσαι.

  • Γιάννη μου πιστεύω ότι αυτοί έχουν μπει εξ επί τούτου σε αυτές τις θέσεις για να κάνουν αυτά που κάνουν σιγά – σιγά. Δεν βρίσκεται αυτός εκεί επειδή αφιερώθηκε στο Θεό ούτε γιατί αγαπάει το Θεό!
   Υπάρχουν πολλοί υψηλόβαθμοι κληρικοί που στάλθηκαν από το Μασσονικό λόμπι για να διαλύσουν σταδιακά τα πάντα!

 2. Παναγία μου, τι θλιβερό… λυπάμαι τους ανθρώπους που ζουν εκεί και βλέπουν αυτά τα πράγματα… ορίστε πού φτάσαμε, λοιπόν….

 3. Αυτοί είναι οι σημερινοί ιερείς-προδότες του Χριστού όπως τότε που Τον Σταύρωσαν!
  Την πρώτη φορά με την Ανάσταση Του έφερε την σωτηρία μας, τώρα την δεύτερη που τον προδίδουν (όπως είναι στην αποκάλυψη!) θα έρθει και η συντέλεια του κόσμου!
  Όλα όσα γράφει η αποκάλυψη και όλα όσα είπε ο Χριστός για τα έσχατα χρόνια στην Αγία Γραφή, όλα γίνονται!
  Το ένα δένει με το άλλο, τον ιό, τα εμβόλια, η στέρηση ατομικών ελευθεριών, ο διασυρμός, εμπαιγμός και γελοιοποίηση της θρησκείας μας, η νομιμοποίηση της ανωμαλίας, η αθεΐα, ο Οικουμενισμός… Τι να πρωτοδεί κάνεις!
  Για όλα φταίει η αποστασία μας.
  Κάποτε υπήρχαν αυτοί ου πίστευαν και αυτοί που δεν πίστευαν. Τώρα υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν και οι άλλοι που δεν πιστεύουν είναι ενταγμένοι εχθροί Του, όχι απλά σπαθί άπιστοι.
  Ζούμε στα χρόνια του πονηρού, βλέπουμε τους ανθρώπους δαιμονοποιημένους πλέον όχι απλά αμαρτωλούς.
  Η ψυχή μου κλαίει και ματώνει για το ποσό πολύ Τον απογοητεύουμε και τον στεναχωρούμε!
  Ο Θεός να μας ελεήσει την κατηφόρα που πήραμε…

 4. Μερικοί ορθόδοξοι χριστιανοί ονειρεύονται την πλάνη τής αναλαμπής τής Ορθοδοξίας, Μαρία.

  Η ψηφιακή ηλεκτρονική ταυτότητα είναι πρό τόν πυλών καί η αχρηματη κοινωνία εφαρμόζεται, καθώς πλέον διαφημίζεται καί το σφράγισμα με ενέσιμο βιοτσιπ ή με ακτίνες λέιζερ.

  Καθως μετά την ληστρική ψευδοσυνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης καί τό Ουκρανικό σχίσμα, οι ορθόδοξοι χριστιανικοί λαοί ,προτοστατουντος τού αιρεσιάρχη καί σχισματικου Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ετοιμάζουν να εορτάσουν μαζί τό κοινό Πάσχα με τον Αντίχριστο Πάπα, το έτος 2025.

  • Διονύσιε, πολύ φοβάμαι πως τα λες πολύ σωστά.
   Όλα δείχνουν πως είμαστε στην τελική ευθεία, απλά δεν ξέρουμε πότε θα είναι το τέλος.
   Εδώ που ζω (Σκωτία) έφεραν τραβεστί στα σχολεία πειραματικά μέσα από το επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης του κράτους και μάλιστα στην 1η Δημοτικού(!) για να «διδάξει» τα παιδιά την «διαφορετικότητα». Το αποτέλεσμα ήταν τα αθώα παιδάκια σοκαρισμένα να ακολουθούν την σελίδα του Instagram του μετά από καθοδήγηση και να παρακολουθούν – μαθαίνουν ότι πιο ανώμαλο και διαστροφικό μέσα από βίντεο εκμάθησης σαρκικών απλαύσεων με διάφορα φύλα και χρήσης «εργαλείων» απόλαυσης!
   Το χειρότερο όμως που δεν περίμενα ήταν να ακούω τους γονείς σε ραδιοφωνική εκπομπή πως είναι καλύτερο για τα παιδιά τους να μαθαίνουν νωρίς παρά αργά ώστε να διαλέξουν και το φύλο που θέλουν να είναι!
   Για δύο εβδομάδες έκλαιγα αστάτητα. Σκεφτόμουν πως χάνεται απότομα η αθωότητα τους και πως μαυρίζει η ψυχή τους σε τέτοια ηλικία. Πως χώνεται το πονηρό στο μυαλό και την ψυχή τους τόσο βίαια και απότομα και το αποτέλεσμα που θα φέρει κάτι τέτοιο στα παιδάκια αυτα όταν ενηλικιωθούν. Σκεφτόμουν πως οι σημερινοί γονείς είναι εγκληματίες!
   Χάσαμε τα πάντα! Το ήθος μας, τις αρχές μας, την πίστη μας, τις αξίες μας ως άνθρωποι, την αγνότητα της ψυχής μας, το καθαρό μυαλό μας, την καλοπροαίρετη φύση μας πλασμένη κατ’ εικόνα και ομοίωση να ζει στον Παράδεισο.
   Είναι λυπηρό αλήθεια να σκέφτεσαι την κατάντια των ανθρώπων που κάποιος θα περίμενε 2021 χρόνια μετά την έλευση Του, τις διδαχές Του και τα Πάθη Του, η ανθρωπότητα όχι απλά να γίνει ολύ καλύτερη, αλλά σχεδόν αγγελική!

   • Μαρία, έχουν γίνει και στην Ελλάδα απόπειρες μαθημάτων «σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης», «διαφορετικότητας» και λοιπών άκρως τραυματικών «νουθεσιών» σε μικρά παιδιά από εκπαιδευτικούς σε πειραματικό στάδιο.
    Μετά τις επίσημες εξαγγελίες του αφορισμένου για μαθήματα «σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης» με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη, όλοι καταλαβαίνουμε πως είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν τραβεστί και στα ελληνικά σχολεία, για να «διαφωτίσουν» τα παιδάκια.
    Η ΕΣΔΑ ορίζει ρητώς, ότι εάν το περιεχόμενο ενός μαθήματος θίγει τις αρχές, την θρησκευτική πίστη, την ηθική ή τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις του γονέα, αυτός δικαιούται να απαιτήσει την εξαίρεση του παιδιού του από το συγκεκριμένο μάθημα.
    Είναι δείγμα πολύ όμορφης ψυχής το να κλαις για την κατάντια μερίδας γονέων που εγκληματούν σε βάρος της ψυχοπνευματικής υπόστασης των ίδιων των παιδιών τους, αλλά είναι άδικο για ‘σένα. Ο καθένας μας λογοδοτεί για τις πράξεις του στην ψυχή του και στον Θεό. Τα συγκεκριμένα παιδιά ατύχησαν να έχουν γονείς, που λόγω άγνοιας και δήθεν προοδευτικότητας είναι έτοιμοι να αποδεχθούν τα πάντα. Όταν μερικά από αυτά τα παιδάκια θα ζητούν ορμονοθεραπείες για να αλλάξουν φύλο, τότε οι «προοδευτικοί» γονείς θα εισπράξουν τα επίχειρα της ανέυθυνης στάσης τους.
    Ζούμε σε εποχή ακραίας μισανθρωπίας καρυκευμένης με πολλή «αγάπη», «σεβασμό στην διαφορετικότητα» και λοιπές ανοησίες, που δεν διαφέρει σε τίποτα από τον Μεσαίωνα, αφού η προώθηση της ατζέντας των ΛΟΑΤΚΙ, έχει ως προαπαιτούμενό της την ουσιαστική κατάργηση επιστημών όπως η Βιολογία και η Παιδοψυχολογία.
    Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κοριτσιών και αγοριών ως προς την συμπεριφορά τους έχουν αναδειχθεί σε πλειάδα επιστημονικών μελετών από πολύ πρώιμη ηλικία. Επίσης, δεν υπάρχει ούτε ένας παιδοψυχολόγος που να υποστηρίξει, πως το πονήρεμα των παιδιών είναι προς όφελός τους. Γι’ αυτό υπάρχει η σαββούρα των ΜΜΕ.
    Παρά το γεγονός πως η προώθηση αυτής της οσονούπω νομοθετημένης έσχατης παρακμής, εκτός από ευρισκόμενη στον αντίποδα της Ορθοδοξίας, είναι βαθύτατα αντιεπιστημονική και άκρως βλαπτική για τα παιδιά, προωθείται διεθνώς με φανατισμό, οι οπαδοί της δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους ιεροεξεταστές, και για όσους τίμιους επστήμονες θα τολμήσουν να υπερασπιστούν τις κατακτήσεις της επιστήμης της θα εξοπολυθεί ένα κυνήγι μαγισσών, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους γιατρούς που λένε την αλήθεια για τον Sars-Cov-2, τις μάσκες-φίμωτρα και τα εμβόλια.
    Όπως έλεγε ένας Άγιός μας, μόνο όσοι κρατηθούν γερά από τον Χριστό θα αντέξουν όσα έρχονται.
    Να μας λες τα νέα σου από τα ξένα. Είναι μεγάλη υπόθεση να μην αποκόπτεσαι από τα πάτρια. Το ξέρεις καλλίτερα από εμένα.

   • Γιάννη,
    αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που μπήκες στον κόπο να μου γράψεις τόσα πολλά και χρήσιμα.
    Δεν ξέρω τι να απαντήσω πρώτα. Όλα αυτά είναι συζήτηση ωρών και μακάρι να ήμουν στην πατρίδα να την κάναμε.
    Πολύ ορθά τα είπες όλα!
    Η αλήθεια αυτή όμως τρομάζει. Προσωπικά με λυπεί γιατί στεναχωρούμε τον Κύριο τόσο να τόσο πολύ!
    Τον παρακαλώ να μας συγχωρέσει και διαφωτίσει! Να γυρίσουμε στο καλό δρόμο με μετάνοια.
    Την Ελλάδα μας δεν την ξεχνώ! Όσο πιο πολύ ζω εδώ τόσο πιο περήφανη νιώθω!
    Επισυνάπτω ένα βιντεάκι που έφτιαξα πρόσφατα.

    Αυτοί που είπες θα το κάνω ευχή και προσευχή:
    ΒΑ ΚΡΑΤΗΘΟΎΜΕ ΓΕΡΆ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΈΞΟΥΜΕ ΚΆΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΞΙΏΣΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΉ, ΝΑ ΜΑΡΤΥΡΉΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΟΎ! ΑΜΉΝ

 5. Χαρά μου να ανταλλάσσω απόψεις και πληροφορίες μαζί σου, Μαρία. Μετάνοια, προσευχή, νηστεία, Θεία Κοινωνία και πολλή υπομονή για να αντέξουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας σώσει.
  Όλοι οι θεσμοί, που υποτίθεται υπάρχουν για την προστασία μας, έχουν προσχωρήσει με ενθουσιασμό στην ΝΤΠ. Την ζωή μας ενδεχομένως δεν θα μπορέσουμε να την σώσουμε, αλλά την ψυχή μας, αν εμείς δεν την προσφέρουμε στους παράφρονες που μας καταδυναστέυουν, κανείς δεν μπορεί να μας την πάρει. Το σώμα μας είναι φθαρτό και η ψυχή μας αθάνατη.
  Είναι βέβαιο, πως οι Έλληνες του εξωτερικού αγαπούν περισσότερο την Ελλάδα συγκριτικά με όσους έχουμε το προνόμιο να ζούμε στον επί της γης παράδεισο. Δεν ξέρω πόσοι Ελλαδίτες μπήκαμε στον κόπο να φτιάξουμε βίντεο για τα 200 χρόνια της Εθνεγερσίας όπως εσύ. Εγώ μία φορά δεν το έκανα.
  Αν θες, ψάξε και το υπέροχο τραγούδι της Μόνικας Χριστοδούλου για το ’21. Όπως καταλαβαίνεις, της επιτέθηκαν οι γνωστοί ελληνόφωνοι γενίτσαροι, αλλά ποιός τους παίρνει στα σοβαρά;
  Η Πατρίδα μας έχει όλους ανάγκη, γιατί βρίσκεται ενδεχομένως στην χειρότερη θέση που έχει βρεθεί ποτέ στην πολυχιλιετή της ιστορία. Όλα τα παιδιά της, όπου κι αν βρισκόμαστε, πρέπει να δηλώσουμε παρόντες. Με όποιο κόστος.
  Επειδή δεν είναι όλα μάυρα στην Εκκλησία μας, να σου πω πως την πληροφορία σχετικά με την ΕΣΔΑ την άντλησα από ένα φυλλάδιο της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων Πολυτέκνων (ΠΕΦΙΠ), που διανέμεται δωρεάν στους ιερούς μας ναούς. Κάποιοι άνθρωποι πολεμούν για όλους μας. Δεν έχουν γίνει όλα ίσωμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει, ότι δεν βλέπουμε την τάυτιση των κεφαλών της διοικούσας Εκκλησίας και του Πατριαρχείου με την κοσμική εξουσία. Έτερον εκάτερον.
  Την αγάπη μας από την Ελλάδα σε εσένα και όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, που αγάπουν και αγωνιούν γι’ αυτόν τον ιερό τόπο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s