Οὐκρανικό – Βλασφημίες κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ πηγὴ καὶ ὁ ἀποδέκτης τῶν βλασφημιῶν.

Κατὰ καιρούς, στὸ πλαίσιο τῆς δημιουργίας τῆς ἐξωεκκλησιαστικῆς ὀργανώσεως τῆς OCU (Σέργιος Ντουμένκο), διατυπώθηκαν ἐκ μέρους ἱεραρχῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ὁρισμένες ἀνήκουστες βλασφημίες ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι γνωρίζουν ὅτι οἱ ἐνέργειες τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ εἶναι κοινὲς γιὰ τὰ τρία Πρόσωπα, ὅτι δὲν ἔχομε 3 διαφορετικοὺς Θεούς, ἀλλὰ μόνον Ἕναν, καὶ μόνον οἱ ὑποστατικές ἰδιότητες τῶν 3 Προσώπων εἶναι διαφορετικές. Ὁπότε τὸν ὅρον «βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ἂν καὶ τὴν δανειζόμαστε ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, στὴν οὐσία, ἑρμηνεύεται ἀπὸ ὅλο τὸ πνεῦμα τῆς Καινῆς Διαθήκης μέ «βλασφημία κατὰ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ».

Ἀκούσαμε λοιπόν στὶς 5/6/2019, στὴν ἐπίσκεψι τοῦ μητρ. Ἀνδριανουπόλεως στὸ πατριαρχεῖο Γεωργίας, ὅτι «Ὑπάρχει μία ἄποψι ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός. Ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης». Καὶ «Ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης».

Τὸ μέγεθος τῆς βλασφημίας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνατριχιαστικό, ἰδιαιτέρως ἂν λάβωμε ὑπ᾿ ὄψιν τὴν ἰδιότητα τοῦ βλασφήμου: μητροπολίτης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

Καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ἔχουν ἀκούσει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι τό Α καὶ τό Ω, καὶ κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς Καινῆς Διαθήκης, «τὰ πάντα, τοῖς πᾶσι». Δηλαδὴ εἶναι καὶ τό β, γ, δ, ε… μέχρι καὶ τὸ Ω. Ἡ διατύπωσις τοῦ κύρ Ἀμφιλοχίου, μοῦ ὑπενθυμίζει κάποια σατανιστικὰ ἄλμπουμ, ἐξώφυλλα δίσκων ρὸκ μουσικῆς, ὅπου στὸ κέντρο εἰκονίζεται ὁ Κύριος Ἐσταυρωμένος, καὶ δύο τεράστια, σατανικὰ χέρια, μὲ μεγάλα νύχια, ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς, ξεσχίζουν τὸ πληγωμένο καὶ ἀκανθοστεφανωμένο Σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, γιὰ νὰ τό «ρίξουν» στὸν ἄδη.

Ξεσχίσαμε, καθαιρέσαμε τὸν Κύριον τῆς δόξης ἀπὸ τὴν θέσι τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας, καὶ βάλαμε στὴν θέσι του ἕναν κοινόν, θνητὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἀπὸ ὑπηρέτης Θεοῦ, βρίσκει εὐκαιρίες νὰ ἀτιμάση τὸν Κύριον, νὰ φιλήση κοράνια, νὰ καταπατήση τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, νὰ μπορέση καὶ αὐτὸς νὰ μεταβληθῆ ἀπὸ ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, σὲ κύριον-Ἄνθρωπον, ποὺ ἔχει τὸν Κύριον Ἰησοῦν «ἀντιπρόσωπόν του» στοὺς οὐρανούς!

Ἀναγινώσκομε τώρα ἀπὸ τὸν τόμον τοῦ σχίσματος τῆς Οὐκρανίας:

Προσεπιδηλοῦμεν τοῖς ἀνωτέρω ὅτι ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία γινώσκει ὡς κεφαλὴν τὸν Ἁγιώτατον Ἀποστολικὸν καὶ Πατριαρχικὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ Πατριάρχαι καὶ Προκαθήμενοι, ἔχει δέ….

Ἰδοὺ ἡ πηγὴ τῆς ἀνωτέρω βλασφημίας τοῦ κύρ Ἀμφιλοχίου! Μία τοπικὴ Ἐκκλησία (καταχρηστικὸς ὁ ὅρος «Ἐκκλησία»· σωστότερον: ἐξωεκκλησιαστική, σχισματικὴ ὀργάνωσις) προτρέπεται νὰ γινώσκει ὡς κεφαλὴν τὸν Ἁγιώτατον … Οἰκουμενικὸν Θρόνον!  Μία ἀκόμη ἀπέραντος βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ! 

Ἀλλὰ καὶ τὸ ἄλλο: «…ὡς καὶ οἱ λοιποὶ Πατριάρχαι καὶ Προκαθήμενοι...», Πῶς ἑρμηνεύεται;   Ἔχουν οἱ πατριάρχες Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων «κεφαλὴν τὸν Ἁγιώτατον … Οἰκουμενικὸν Θρόνον»;  Ἅγιοι πρῶτοι;  Τὸν ἔχετε γιὰ κεφαλή;  Προκαθήμενε Ἀθηνῶν· τὸν ἔχεις γιὰ κεφαλή;     Προκαθήμενε Τιράνων· ὡς καθηγητής, τὰ πιστεύετε;  

Μίλησε κανεὶς γιὰ προχειρότητα, ἀνωριμότητα καὶ ὑπεραπλουστευμένη λαϊκιστικὴ ἀφέλεια κάποιων κειμένων;

Τὸ ὕποπτον; -Τὴν δολιότητα καὶ τὴν καλλιεργουμένην σχισματικότητα αὐτῶν τῶν ἰδίων.

Ἄλλο:    Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ, βλέπομε κατ᾿ εὐθείαν τὴν πηγὴ τῆς βλασφημίας·

Τὸν Νοέμβριον τοῦ 2020, ὁ πτρχης ἔδωσε συνέντευξι στὸν Ἐθνικὸ κήρυκα τῆς Ἀμερικῆς. Ἐκεῖ λέχθηκαν μερικὲς βλασφημίες κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ συγκροτοῦντος «τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας». Παραλλήλως ἀπεκαλύφθησαν πόσο ἐκκλησιολογικῶς ὀρθά, καὶ κατὰ συνέπειαν, πόσο Ὀρθόδοξα ἦταν ὅλα συλλήβδην τὰ κείμενα ποὺ δικαιολογοῦσαν τὸ Πατριαρχεῖο Κων/λεως στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας!

Γράφει ἡ ἐφημερίς (μιλᾶ ὁ πτρχης):

«… Πρέπει οι Ορθόδοξοι να κάνουμε μία αυτοκριτική και να επανεξετάσουμε την εκκλησιολογία μας, εάν δεν θέλουμε να γίνουμε μία ομοσπονδία εκκλησιών προτεσταντικού τύπου...».

καί στὴν ἑπομένη παράγραφο,

«πρέπει να παραδεχθούμε ότι στη μία αδιαίρετη Οικουμενική Ορθοδοξία υπάρχει ένας «Πρώτος», όχι μόνο τιμής ένεκα, αλλά ένας «Πρώτος» με ειδικές ευθύνες και κανονικές αρμοδιότητες που έταξαν αι Οικουμενικαί Σύνοδοι».

Μέγεθος τῆς βλασφημίας καὶ ἐμπαιγμὸς τῆς ἁπλῆς, κοινῆς λογικῆς!

Στὸ α΄ κομμάτι μιλᾶ γιά «ἐπανεξέτασι τῆς ἐκκλησιολογίας» μὴ τυχὸν καὶ γίνομε προτεστᾶντες!

Ἐπανεξέτασις τῆς ἐκκλησιολογίας;    Αὐτὸ εἶναι ἀνήκουστο. Δὲν εἶναι σωστὴ ἡ ἐκκλησιολογία, καὶ τώρα θὰ τὴν διορθώσωμε;  Καὶ ὅλες οἱ μελέτες ποὺ ἔδιναν δίκαιο στὸν πτρχη (τοῦ …καὶ καλὰ καὶ «ρωμαλαίου»… & Νικήτα τινός-Παντοκρατορινοῦ), ἦταν αἱρετικές, ἐπειδὴ δὲν εἶχε διορθωθεῖ ἡ παλαιὰ ἐκκλησιολογία;   Τελικῶς, συμφωνοῦμε! ὅλα τὰ γραφόμενα ἀπὸ τὸν Ἀναστασιάδη εἶναι σκάρτα καὶ ἐλλιπῆ. Ὅλες οἱ «περισπούδαστες» γνῶμες καὶ μελέτες καθηγητῶν (:μισθάρνων ὀργάνων) γιὰ τὸ Οὐκρανικό, εἶναι μία ἀπάτη!

Γιὰ τήν «ὁμοσπονδία προτεσταντικοῦ τύπου»: ἄλλη μεγάλη βλασφημία κατὰ τοῦ Παναγίου Πνεύματος.   –Δηλαδή, ἀπὸ τότε ποὺ ἀποφάσισαν οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι τὰ τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας μας (περίπου 1300 ἡ 9η Οἰκ. Σύνοδος, κατὰ τοὺς λόγους τοῦ πτρχη στὴν Κρήτη) μέχρι σήμερα, δὲν γίναμε ὁμοσπονδία προτεσταντικοῦ τύπου, καὶ κινδυνεύομε τώρα, σὲ λίγες ἡμέρες νὰ γίνωμε;  Πόσες; 2-3;

Ἢ μήπως γίναμε ἤδη;  ἀλλὰ τὸ κείμενο γράφει: «… ἂν δὲν θέλουμε νὰ γίνουμε…», δηλαδή χρησιμοποιεῖ μελλοντικό χρόνο,  ὁπότε προλαβαίνομε τὴν διαστροφή!   Μήπως εἶναι θέμα ἡμερῶν;

Εἶναι αὐτὰ λόγια πτρχου;

Τόση προχειρότητα, ἀνωριμότητα καὶ ὑπεραπλουστευμένη λαϊκιστικὴ ἀφέλεια κειμένων;   :Νὰ καὶ ἐδῶ ἡ πηγὴ τοῦ προβλήματος· ἀπὸ ποιόν δημιουργεῖται καὶ ποῦ ἀποσκοπεῖ!

Καὶ τὸ τελευταῖο:

Ἔχομεν ἀπὸ τὴν μίαν πλευράν, τὸν ἀρειανισμὸ τοῦ Ζηζιούλα.  https://youtu.be/PLvb2IJOmhU Βρίσκουμε λοιπὸν τὸν κύριον ἀποδέκτην τῶν βλασφημιῶν -ἂν μή τι τὸν προκαλέσαντα καὶ δημιουργήσαντα αὐτάς- καὶ τὴν αἱρέσιν αὐτήν. Ἀπόδειξις:   

στὴν ἰδία συνέντευξι τοῦ πτρχου, στὴν ἑπομένη παράγραφο γράφει ὁ πτρχης:  « … πρέπει να παραδεχθούμε ότι στη μία αδιαίρετη Οικουμενική Ορθοδοξία υπάρχει ένας «Πρώτος», όχι μόνο τιμής ένεκα, αλλά ένας «Πρώτος» με ειδικές ευθύνες και κανονικές αρμοδιότητες που έταξαν αι Οικουμενικαί Σύνοδοι.…»

Καθαρά-καθαρὰ δηλαδή, δηλώνεται ἡ ἀνάγκη γιὰ δημιουργία πρώτου σ᾿ ὅλην τὴν Ἐκκλησία. Μ᾿ ἄλλα λόγια, primus sine paribus, καὶ βασικῶς, ἡ φράγκικη αἵρεσις τῆς 4ης ἱερωσύνης. Μέχρι τώρα ὅλοι οἱ λόγοι τοῦ πτρχου ἔγραφαν γιὰ πρωτεῖα τιμῆς μόνον. Τώρα μιλοῦν καὶ γιὰ ἁρμοδιότητες(!), καὶ μάλιστα ποὺ «ἔταξαν αἱ Οἰκ. Σύνοδοι». –Μά..! τότε, γιατί νὰ ἐπανεξετάσουμε τὴν ἐκκλησιολογία μας; 

Τελικῶς, ἡ ἐκκλησιολογία εἶναι καλὴ ἢ κακή; Πρέπει νὰ ἐπαναξετασθῆ ἢ ὄχι;

Ἂν τὴν ἔγγραψαν αἱ Σύνοδοι, εἶναι καλή· τότε γιατί νὰ ἀλλάξη;

Ἂν πρέπει νὰ ἀλλάξη, πρέπει νὰ διορθωθοῦν οἱ λανθασμένες (;) Σύνοδοι!  ἀλλά ἐπικαλούμενος τίς «αρμοδιότητες που έταξαν αι Οικουμενικαί Σύνοδοι», ὑπονοεῖ ὅτι αἱ τοιαῦται ὀρθοτόμησαν καὶ δὲν χρήζουν ἀλλαγῆς.

Τελικῶς, αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι εἶναι κακαί, ἢ καλαί;

Τὰ κείμενα ποὺ γράφτηκαν στὶς μέρες μας μὲ τόση φαντασία, καὶ τεκμηρίωσι σὲ Οἰκ. Συνόδους ἀπὸ τοὺς κυνηγοὺς ἀρχιερωσύνης τύπου Ἀναστασιάδου, εἶναι σωστά;  Ἂν ναί, γιατὶ νὰ ἀλλάξωμε ἐκκλησιολογία; 

Τρικυμία μεγάλη σήμερα διαπιστώνομε!     Φαίνεται, ψηλαφᾶται!    Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὅμως δὲν κλυδωνίζεται! Τὰ αἴτια τῶν βλασφημιῶν εἶναι προφανῆ! ἔχουν κηδεμόνα καὶ ἀποδέκτη.

Κύριε, ἐλέησον.

«Ρωμαλαῖος Νικήτας» 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s