Covid-19: Πως έγινε αξιόπιστος η κυβερνητική τρομοκρατία.

π. Βασίλειος Βολουδάκης

Τώρα πιά, πού ἀκόμη καί ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) ἀνακοίνωσε ἐπίσημα στίς 26 κτωβρίου 2020 ὅτι ἡ περιβόητη Πανδημία δέν εἶναι καθόλου ἐπικίνδυνη ἀλλά «εναι μιά πια ως μέτρια ωση,  θεραπεία τς ποίας δέν παιτε νοσηλεία σέ Νοσοκομεο λλά περίθαλψη στό σπίτι», πῶς ἐξηγεῖται ὅτι συνεχίζεται –καί μέ σκληρότερα μέτρα – ἡ Κυβερνητική κατατρομοκράτηση τῶν πολιτῶν, ἀλλά καί ἡ ἀποδοχή τῆς τρομοκρατίας ἄνευ ὅρων ἐκ μέρους τῶν περισσοτέρων πολιτῶν;

Πῶς ἐξηγεῖται τό γεγονός τῆς συνεχοῦς ψευδολογίας καί πλασματικῆς παρουσιάσεως τῶν κρουσμάτων καί τῶν θανάτων, τῶν θρυλουμένων ὡς θανάτων ΑΠΟ COVID, ἐνῶ εἶναι θάνατοι ΜΕ COVID; Ἡ διαφορά τῶν προθέσεων «ΜΕ» καί «ΑΠΟ» ἀποκαλύπτει καί τίς προθέσεις τῶν κυβερνώντων γιά τήν ἀλλοίωση τῶν στοιχείων, φ’ σον ο νθρωποι δέν πεθαίνουν πό ατόν τόν ό, λλά  πό λλες σοβαρές ατίες κόμη καί πό τυχήματα(!), καί γι’ αὐτό ἔπρεπε νά παρουσιάζονται ὡς θάνατοι ΜΕ COVID. Δηλαδή, ἄνθρωποι μέ ποκείμενα σοβαρά καί θανατηφόρα νοσήματα, διεγνώσθησαν καί θετικοί στόν ό, λλά δέν πέθαναν π’ ατόν, ἀφοῦ ἔχει πλέον διατρανωθεῖ ὅτι ὁ COVID αὐτός καθ’ ἑαυτόν, ποτέ δέν εἶναι θανατηφόρος! *

Αὐτά, πού ἀνακοίνωσε τώρα ὁ Π.Ο.Υ. τά σαλπίζουμε στό περιοδικό μας «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» καί στό διαδίκτυο μέ πάμπολλα ἐπιχειρήματα ἀπό τίς ἀρχές Μαρτίου 2020 ἀλλά εἰς μάτην! Στήν ἐποχή μας οἱ ἔχοντες ἐξουσία λαμβάνουν ὑπ’  ὄψιν τους μόνο τούς διασήμους, χωρίς νά κάνουν τόν κόπο νά ἐξετάσουν τά ἄφθονα στοιχεῖα, πού παραθέσαμε καί παραθέτουμε ἀκόμη, ἀλλά «πειθόμενοι τος ‘κκείνων (δηλαδή, τῶν πολιτικῶν) ήμασι» καί μόνον, θεώρησαν τά Κυβερνητικά λόγια ὡς τήν ἀπόλυτη ἀλήθεια! Καί ἐξακολουθοῦν νά τά θεωροῦν.  Ἀπίστευτο!

Ἄν δέν εἶχαν ἐμπιστοσύνη στή δική μας ἀσημαντότητα, γιατί δέν ἀξιοποίησαν, τοὐλάχιστον, τά δικά μας στοιχεῖα, διασταυρώνοντάς τα μέ ἐπιστήμονες ὅλων τῶν Χωρῶν, πού δἐν εἶναι κρατικοδίαιτοι ἀλλά ἀδέσμευτοι ἀπό τήν Πολιτική ἐπικυριαρχία; Γιατί δέν ξιοποίησαν τήν πραγματικότητα, πού βο συνεχς τι  ωση ατή δέν εναι διαφορετική πό μιά πλ γρίπη καί κόμη λαφρότερη; Γιατί δέν ἐπεσκέφθησαν Νοσοκομεῖα, γιά νά διαπιστώσουν «ἰδίοις ὄμμασιν» ὅτι ἡ εἰκόνα σ’ αὐτά εναι ντελς διαφορετική πό τά μεταδιδόμενα μέσ τν Μ.Μ.Ε, ἀλλά ἐμπιστεύθηκαν γιατρούς, πού εἶναι μέν γνωστοί γιά τήν θρησκευτικότητά τους ἀλλά εἶναι, συγχρόνως, καί πολιτικά φανατικοί ὀπαδοί τῆς γνωστῆς ΔΕΞΙΑΣ, ἡ ὁποία, ἀφοῦ δολοφόνησε τόν Καποδίστρια καί ἐνταφίασε τό «ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ», πού Ὁ Κυβερνήτης μας ἐπ’ ἐσχάτων ἐτράνωσε, ἔχει ἀποχριστιανίσει τήν Πατρίδα μας;

Διερωτῶμαι, ἄν ὅλα αὐτά συνέβαιναν ἐπί πρωθυπουργίας τοῦ κ. Τσίπρα, θά ὑπῆρχε ἡ ἴδια ἀντίδραση; Θά ὑπῆρχε, δηλαδή, ἀπόλυτη συμμόρφωση Κλήρου καί Λαοῦ στά Κυβερνητικά μέτρα; Βεβαίως, ὄχι! Διότι θά ὑποπτεύοντο τά ἀθεϊστικά πιστεύματά του.

Τά Ξένα Κέντρα τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἐξουσίας τό γνωρίζουν αὐτό πολύ καλά καί γι’ αὐτό φροντίζουν σέ κάθε μεταρρύθμιση, πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ τους (γιά τόν ὁποῖο μᾶς ἔχει ἐνημερώσει καί προετοιμάσει τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ»), νά ἐπιλέγουν τούς καταλλήλους πολιτικούς γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ σχεδιασμοῦ τους. Ἔτσι, γιά νά ἐπιτύχουν τήν κατάργηση σημαντικῶν ἐργασιακῶν κατακτήσεων τοῦ λαοῦ μας, χωρίς νά “τό πάρῃ εἴδηση” ὁ λαός (!), ἐπέλεξαν τόν κ. Τσίπρα, ὁ ὁποῖος ὡς Ἀριστερός στό “μπλά, μπλά” (ἀλλά μέ Δεξιά τσέπη), ἔρριξε “στάχτη στά μάτια” τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀμέριμνος καί σίγουρος γιά τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων του ἀπό τόν Ἀριστερό(!) πρωθυπουργό του, δέν ἀντέδρασε καί τώρα ἔχει βυθισθεῖ οἰκονομικά ἡ λαϊκή τάξη κάτω ἀπ’  τό μηδέν. Ἔτσι καί στή συνέχεια, παρά τά συντριπτικά κατάγματα, πού προξένησε καί προξενεῖ στήν Πίστη καί στήν εὐσέβεια ἡ ἀμοραλιστική καί ἀσεβής πρακτική τοῦ κ. Μητσοτάκη –μέ πρόφαση τόν Κορώνα ’Ιό– ὁ λαός δέν ἀντιδρᾶ, ἥσυχος καί ἀμέριμνος ὅτι ὁ Πρωθυπουργός του ὡς Δεξιός, ὡς …Χριστιανός(!), προστατεύει τήν Ἐκκλησία! Μέ αὐτές τίς φαντασιώσεις ὁ Λαός μας, ὁ πάλαι ποτέ Ὀρθόδοξος, “κοιμᾶται ὄρθιος”!

 Ἔτσι ἐξηγεῖται καί τό ὅτι, ἐνῶ ὁ ἰός ὀνομάζεται  COVID-19 καί εἶχε προγραμματισθεῖ, γιά νά ἐμφανισθῆ τό ἔτος 2019 (ὡς ἐργαστηριακό κατασκεύασμα, πού ἐπιστημονικά πλέον ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι), παρέτειναν τό χρόνο ἐνάρξεώς του γιά τό 2020, γιατί ἡ Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς σχεδόν συμπαγοῦς θρησκευτικότητός της, εἶναι ἡ κυρίως στόχευση ἐκείνων τῶν Κέντρων Ἐξουσίας, πού, ὅπως λένε καί πράττουν, θέλουν «νά λλάξουν τά πάντα»!

Ὁ ταλαίπωρος Λαός μας, δέν ἔχει ἀκόμη ἀντιληφθεῖ (παρά τά ὅσα ἔπαθε, γιατί δέν θέλει νά μάθη ἀπό τά παθήματά του), ὅτι λόκληρη  λληνική Βουλή εναι νας Θίασος, ἔχει ἕνα ἐξωτικό (δηλαδή ἀπό τό Ἐξωτερικό) Θιασάρχη καί διαφορετικούς Ἠθοποιούς, πού παίζουν διαφορετικούς ρόλους ὁ καθένας – ἀναλόγως τῆς χρονικῆς συγκυρίας – γιά νά φαντάζη στά μάτια τοῦ κοσμάκη ἡ Βουλή πολυκομματική! Τώρα μέ τόν COVID, φάνηκε περίτρανα ὅτι δέν πάρχει καμμιά διαφορά μεταξύ τους, ἀφοῦ ὅλα τά Κόμματα πῆραν τήν ἴδια Ἐντολή: «Πρέπει νά λλάξουν τά πάντα καί, κυρίως τά τς κκλησίας καί τς Πίστεώς Της»!

Κάτι ἀντίστοιχο ἔγινε καί σέ χῶρες, πού οἱ πληθυσμοί τους ἔχουν σέ μεγάλο ποσοστό θρησκευτικότητα, ὅπως ἡ Ρωσία (ἡ ὁποία,  μετά τό τραγελαφικό Αὐτοκέφαλο τῆς Οὐκρανίας, τό ὁποῖο ἔρριξε πολύ χαμηλά τήν ἀξιοπιστία τῆς Ἱερωσύνης στά μάτια τοῦ λαοῦ, εἶχε καί τίς ἐπιπτώσεις τῆς τἄχα πανδημίας), ἡ Ἰταλία, ἡ Ἱσπανία, ἡ Ἰρλανδία, ἡ Μάλτα καί ἄ. Ἔγιναν καί γίνονται πρωταγωνίστριες στά Μ.Μ.Ε. περί μιᾶς δῆθεν καθημερινῆς ἑκατόμβης θυμάτων τοῦ ἰοῦ, καί προβάλλονται συνεχῶς (ἰδιαιτέρως ἡ Ἰταλία καί ἡ Ἱσπανία) ὡς φόβητρα, γιά τόν πλασματικό ἀριθμό τῶν θυμάτων τους πρός σωφρονισμόν μας καί ὡς ἀφορμή αὐξήσεως τῶν μέτρων τῆς αἰχμαλωσίας μας!

Ὁ ἀποχριστιανισμός τῶν χωρῶν αὐτῶν, ὅπως καί τῆς χώρας μας, ἐπιταχύνεται, κυρίως, μέ τήν ἀναγκαστική ἀπαγόρευση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ ἐπιτρέπεται πλέον ἡ εἴσοδος μόνο σέ ἐλάχιστους Πιστούς. Δυστυχῶς, ὅμως,  ἐπιτάχυνση αὐτή ἐνισχύεται μέ τήν σύμπραξη τῶν Κληρικῶν ὅλων τῶν Δογμάτων καί τῶν συνεργατῶν τους (Ἐπιτρόπων, Νεωκόρων κ.λ.π.), οἱ ὁποῖοι ξεπερνοῦν κατά πολύ σέ ἀγριότητα καί αὐστηρότητα καί τούς πολιτικούς ἀλλά καί τούς ἄνδρες τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας(!), σέ βαθμό, πού πρέπει νά ἀνησυχήσουμε γιά τήν ἐσωτερική διάβρωση τῆς Πίστεως τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ, ἀπό τούς ἴδιους τούς Ποιμένες Του!

Μέ ποιά ἀξιοπιστία, λοιπόν, ἔγιναν ξαφνικά πιστευτοί οἱ Πολιτικοί μας ἀπό Κλῆρο καί Λαό, λόγῳ τοῦ COVID, ἐνῶ μέχρι χθές τούς ἀποκαλοῦσαν ψεῦτες καί “φασκέλωναν” τίς τηλεοράσεις, ὅταν τούς ἔβλεπαν νά ἐμφανίζονται σ’ αὐτές, ὅπως, τοὐλάχιστον, τεκμαίρουμε ἐμεῖς ἀπό τίς ἐξομολογήσεις πολλῶν, ἀλλά καί ὅπως διαπίστωναν πολλοί ἄλλοι; Πῶς μετετράπη μονομιᾶς ἡ ἀπαξίωση καί ἡ ἀπέχθεια (μιλῶ πολύ συγκρατημένα) τοῦ  λαοῦ  μας σέ ἀπόλυτη ἀφοσίωση καί τυφλή ἐμπιστοσύνη στούς Πολιτικούς του, πού μέχρι χθές ἀναθεμάτιζε; Ἄραγε, μέ τή σκέψη ὅτι αὐτοί φροντίζουν γιά τήν ὑγεία μας; Ἀλήθεια, τό πιστεύουμε αὐτό; Γιατί; Πότε μᾶς φρόντισαν καί δέν τό “πήραμε εἴδηση”; Πότε ἔδειξαν τό παραμικρό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἰατρική μας περίθαλψη; Τά Νοσοκομεῖα τά γνωρίσαμε μόνο μέχρι τά Ράντζα τους. Πότε ἔδειξαν ἐνδιαφέρον ἄν “ζοῦμε ἤ πεθαίνουμε”; Πότε μᾶς ρώτησαν ποῦ μένουμε; Σέ σπίτι ἤ σέ τρώγλη; Πότε μᾶς ρώτησαν τί τρῶμε, πῶς μποροῦμε νά πληρώνουμε φόρους γιά τά χρήματα, πού λάβαμε ἀπό τίς ἐργασίες μας, τά ὁποῖα ἤδη ξοδέψαμε πρίν ἀπό τό τέλος κάθε μηνός, γιά νά συντηρηθοῦμε στοιχειωδῶς καί μέ κάποια ἀξιοπρέπεια; Πότε μᾶς ρώτησαν, ἄν κρυώνουμε, ἄν ἔχουν τά παιδιά μας πρωινό καί θέρμανση στό σπίτι καί στό Σχολεῖο τους, γιά νά κρατηθοῦν σωματικά ὑγιῆ; Πότε μᾶς ρώτησαν ἤ ἀσχολήθηκαν μέ τήν ψυχική μας ὑγεία, μέ τό ἄν μᾶς προξενοῦν κατάθλιψη οἱ πολιτικές ἐπιλογές τους καί ἡ ἀδυσώπητη ἀπαίτησή τους νά τούς δίνουμε καθημερινά τό αἷμα τῆς καρδιᾶς μας καί ἐκεῖνοι νά μᾶς ζητοῦν ὅλο καί περισσότερες θυσίες, καταπατῶντας, συνάμα, τήν Πνευματική καί Σωματική Μητέρα μας, τήν Ἐκκλησία γιά νά μᾶς ξερριζώσουν μέ βιαιότητα τήν Πίστη, πού εἶναι ἡ Μόνη, πού μᾶς δίνει Νόημα καί κουράγιο, γιά νά παλέψουμε στή ζωή;

Ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά τά ξεχάσαμε καί ξαφνικά τούς ἐμπιστευθήκαμε, ξεχνῶντας ὅτι ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες οἱ Πολιτικοί εἶναι οἱ πρωταγωνιστικοί βασανιστές τοῦ καθενός μας καί ἡ αἰτία τῆς ψυχολογικῆς διαταραχῆς τοῦ κάποτε Ἀνδρειωμένου Λαοῦ μας! Τοὐλάχιστον, οἱ Πολιτικοί τῆς Ἑλβετίας ἔχουν “μοῦτρα” νά μιλοῦν στό λαό τους, ἀφοῦ ὅπως οἱ ἴδιοι οἱ πολῖτες μᾶς διαβεβαίωσαν, μιλῶντας μας γιά τή στοργή τοῦ Κράτους τους καί λέγοντάς μας: «Πάτερ, τό Κράτος μας μς φροντίζει τόσο πολύ, στε, πρίν κόμη χρειασθομε κάτι, μς τό παρέχει, λλά, μως, μόνο τά βιωτικά. Δέν χουμε τήν Πίστη, τόν Θεό μας καί νοιώθουμε δειοι»! Οἱ δικοί μας Πολιτικοί μέ ποιά “φόντα” μᾶς ἔγιναν ἀξιόπιστοι;

Οἱ δικοί μας πολιτικοί, μᾶς ἔχουν στερήσει ὅλα τά βιωτικά, σέ βαθμό, πού δέν πατώνει ἄλλο, καί ἐπιδίδονται συνεχῶς μόνο στό νά πριονίζουν τήν Πίστη μας καί νά διαστρέφουν τά πάντα, ἀκόμη καί τά φυσιολογικά φῦλα, πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός μας! Οὔτε ἐκεῖ μᾶς ἀφήνουν ἥσυχους! Ἐμεῖς, ὅμως, ὡς γνήσια βοοειδῆ, ὄχι μόνο δέν ἀντιδροῦμε, ἀλλά καί ἀκοῦμε νά συνιστᾶται συνεχῶς ἀπό χείλη, πού θά ἔπρεπε νά μιλοῦν Πνευματικά, ὅτι ὀφείλουμε στούς Πολιτικούς ὑπακοή (!), ὅταν δέν δείξαμε ποτέ ὑπακοή τέτοια, οὔτε στούς Πνευματικούς μας, οὔτε στόν Ἴδιο τόν Θεό μας καί στίς Ἑντολές Του! Μέ αὐτήν δέ, τήν τακτική μας καί τήν “σκάρτη” θρησκευτικότητά μας, θά δεχθοῦμε –ὅπως ὅλα δείχνουν –καί πάλι ἀδιαμαρτύρητα τό κλείσιμο τῶν Ναῶν μας γιά τά Χριστούγεννα, τά Θεοφάνεια ἀλλά καί γιά τό ἑπόμενο Πάσχα(!), ὡς …πνευματικό μας ἐπιτίμιο καί, μάλιστα, ὡς προερχόμενο …«ἀπό τόν Ἴδιο τόν Χριστό μας»(!), ὅπως ὑποστήριξε ἕνας ἀνεκδιήγητος θεολόγος!

 Ἄς καθρεπτίση ὁ καθένας μας τό πρόσωπό του σέ ὅλα αὐτά καί ἄς λάβῃ μέ σοβαρότητα τίς ἀποφάσεις του.

Ἀπό τή μεριά μου, πρίν κλείσω, σᾶς ὀφείλω μιά διευκρίνηση: Μή νομίσετε ὅτι λησμόνησα τήν ὑπόσχεση, πού ἔδωσα στό προηγούμενο ἄρθρο μου, νά ἀναφερθῶ προσεχῶς στίς ἐπιπτώσεις τῆς “Πανδημίας” στή Δογματική καί στό Ἦθος τοῦ Λαοῦ μας. Ἀνέβαλα τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεώς μου αὐτῆς, λαμβάνοντας σοβαρά ὑπ’ ὄψιν μου τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας: «Ε τά πίγεια επον μν καί ο πιστεύετε, πς άν επω μν τά πουράνια πιστεύσετε;»(Ἰωάν. 3,12).

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Ορθόδοξος Τύπος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s