Mία ἀπάντηση στόν Σεβασμιότατο Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, στό ἀνοιχτό ἐρώτημά του γιά τήν ζακέττα μέσα στήν Ἐκκλησία!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε μία τοποθέτηση τοῦ Σεβασμιοτάτου Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, σχετικά μέ τίς ἀντιδράσεις πολλῶν Χριστιανῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν χρήση μάσκας μέσα στήν Ἐκκλησία, μέ τίς ὁποῖες προφανῶς δέν συμφωνεῖ.
Καταλήγει τήν τοποθέτησή του μέ ἕνα ἐρώτημα τό ὁποῖο ἀπευθύνει σέ ὅσους ἀπό ἐμᾶς δέν συμφωνοῦμε μέ τήν χρήση μάσκας μέσα στούς Ἱερούς Ναούς.

Σέ αὐτό τό ἐρώτημα Σεβασμιότατε σᾶς δίνω ταπεινά τήν δική μου ἀπάντηση, ἀφοῦ πρῶτα παραθέσω τήν τοποθέτησή σας στούς ἀναγνῶστες γιά τήν ἐνημέρωσή τους περί τίνος πρόκειται.

Γόρτυνος Ιερεμίας: «Και μέσα στην Εκκλησία, χριστιανέ, μπορεί να κολλήσεις κορονοϊό»!…
Πρέπει, λοιπόν, ὅλοι μας νά προφυλαχτοῦμε, γιά νά ἀποτρέψουμε τό κακό.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό ●Ἀριθμ. φύλ. 8 Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

1. Μᾶς ἦρθε στά χρόνια μας, ἀδελφοί χριστιανοί, γιά τά πολλά μας ἁμαρτήματα, καί τό θανατηφόρο κακό τοῦ κορωνοϊοῦ.
Καί πρέπει, λοιπόν, ὅλοι μας νά προφυλαχτοῦμε, γιά νά ἀποτρέψουμε τό κακό. Πάντως, γιά τήν προφύλαξή μας ἀπό τό κακό τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅλοι οἱ εἰδικοί μᾶς συνιστοῦν τίς ἀποστάσεις μεταξύ μας καί νά φορᾶμε μάσκα, γιά νά μήν εἰσπνέουμε τυχόν κακό μικρόβιο τοῦ ἄλλου ἤ καί τῆς ἀτμόσφαιρας ἀκόμη τά μικρόβια. Ἰδιαίτερα αὐτό σέ συναντήσεις καί συγκεντρώσεις εἶναι ἀναγκαῖο.

2. Γύρω ἀπό τόν κορωνοϊό ἀκούστηκαν πολλά, πού μερικά μᾶς ἀποδεικνύουν ὅτι δέν σκεπτόμαστε θεολογικά, μά οὔτε καί λογικά, δηλαδή, ἀνθρώπινα. Καί ἐξηγῶ τί θέλω νά πῶ, ζητώντας συγγνώμη ἀπό τούς ἀντιφρονοῦντες. Εἶπαμε γιά τήν προφύλαξή μας νά φορᾶμε μάσκες στό πρόσωπο. Καί ἔτσι γίνεται στά σχολεῖα, στά «σοῦπερ μάρκετ», στίς συγκεντρώσεις, στίς ἀγορές κ.λπ. Τό ἴδιο βεβαίως καί γιά τόν ἴδιο λόγο πρέπει νά γίνεται καί στούς ἱερούς Ναούς κατά τήν θεία λατρεία. Ὄχι, λέγουν, μερικοί, ἤ καί πολλοί χριστιανοί καί κληρικοί, ὄχι μέσα στούς Ναούς ἡ μάσκα. Γιατί;, τούς ρωτᾶμε. Γιατί μέσα στόν Ναό – μᾶς λέγουν – εἶναι ὁ Θεός καί δέν πρόκειται νά μᾶς συμβεῖ κανένα κακό.

3. Πραγματικά, χριστιανοί, δέν μπορῶ νά καταλάβω τόν λόγο αὐτό. Δηλαδή, ὅταν εἶμαι μέσα στόν Ναό, τήν ὥρα πού γίνεται ἱερή Ἀκολουθία, εἶναι ἁμαρτία τό νά φορέσω μία ζακέττα ἤ καί ἕνα παλτό ἀκόμη, γιά νά προφυλαχτῶ ἀπό τό κρύο; Θά πῶ ὅτι μέσα στόν Ναό, πού εἶμαι, εἶναι ὁ Θεός καί δέν πρόκειται νά κρυώσω; Πόσες φορές δέν συνέβηκε καί σέ ἱερεῖς καί σέ ψάλτες νά κρυολογήσουν ἀπό τά ρεύματα τῶν παραθύρων κατά τήν ὥρα τῆς θείας λατρείας; Ὅ,τι λοιπόν εἶναι μία ζακέττα γιά προφύλαξη ἀπό τό κρύο, τό ἴδιο ἀκριβῶς, ἀκριβῶς τό ἴδιο, εἶναι καί τό νά φορέσω μία μάσκα γιά τήν προφύλαξη ἀπό τόν κορωνοϊό. Καί τό ἄλλο ἀκόμη δέν μπορῶ νά καταλάβω: Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης μόνο στόν Ναό φυλάγει τά παιδιά Του ἀπό ἀρρώστια καί δέν δείχνει τήν ἀγάπη Του ἔξω ἀπό τόν Ναό; Μήν περιμένουμε, χριστιανοί μου, νά μᾶς προφυλάξει ὁ Θεός ἐκεῖ πού μποροῦμε μόνοι μας νά προφυλαχθοῦμε. Ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἐνεργήσει μέ τήν λογική του καί τήν δύναμή του, δέν ἐπεμβαίνει ὁ Θεός. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας τήν πλάκα, πού ἦταν στόν τάφο τοῦ Λαζάρου, εἶπε νά ἔλθουν οἱ ἄνθρωποι νά τήν παραμερίσουν, γιατί μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά τό κάνουν αὐτό. Τί δέν μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά κάνουν; Τό νά ἀναστήσουν τόν νεκρό. Σ ̓αὐτό ἐπενέβη ὁ Χριστός καί ἔκανε τό θαῦμα καί ἀνέστησε τόν Λάζαρο (Ἰωάν. 11,38-39).

4. Καί στόν Ναό, λοιπόν, μέσα στήν Ἐκκλησία, χριστιανέ, μπορεῖ νά κολλήσεις κορωνοϊό, ἀπό τόν βήχα καί τό φτέρνισμα καί τό πλησίασμα τῶν ἄλλων. Γι ̓αὐτό καί ἐκεῖ πρέπει νά φορᾶς τήν μάσκα καί μήν περιμένεις τόν Θεό νά σοῦ κάνει θαῦμα σ ̓αὐτό πού μπορεῖς μόνος σου νά τό πετύχεις. Στόν Ναό πηγαίνουμε γιά νά δηλώσουμε τήν ἀγάπη μας στόν Θεό μας καί νά πάρουμε τήν Χάρη Του γιά τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς μας, καί ὄχι γιά νά Τόν ἐκπειράζουμε νά μᾶς σώσει ἀπό ἕνα κακό,  χωρίς ἐμεῖς νά λάβουμε τά μέτρα νά διαφυλαχθοῦμε ἀπό αὐτό. Ὁ Θεός μᾶς εἶπε νά τιμοῦμε τούς ἰατρούς καί νά πηγαίνουμε σ ̓αὐτούς, γιατί ὁ Θεός δίνει σ ̓αὐτούς τήν σοφία, γιά νά εὑρίσκουν τά φάρμακα (βλ. Σ.Σειρ. 38,1 ἑξ.).

5. Εἰπώθηκε καί τό ἄλλο: Δέν πρέπει – εἶπαν –νά φορᾶμε μάσκα στίς Ἐκκλησίες, γιατί ἀλλοιώνεται ἡ μορφή μας καί παρουσιαζόμαστε διαφορετικοί ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Μπράβο μας! Ἄχ!… Καί τό ὅτι ἡ ἁμαρτία μᾶς κάνει ἐλεεινούς καί ἀσχημομούριδες καί ἀσχημίζει τήν ὀμορφιά τῆς ψυχῆς μας, πού εἶναι «κατ ̓εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένη, αὐτό δέν τό βλέπουμε καί δέν μᾶς πονάει; Ἀλλά σκέπτομαι καί τό ἑξῆς: Τί θά ἔλεγαν γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, ἄν ζοῦσε στίς μέρες μας καί μαντήλωνε τίς γυναῖκες (βλ. Α ́ Κορ. 11,1 ἑξ.)πού τό μαντήλι εἶναι σάν πέντε καί δέκα μάσκες!…

6. Ἀδελφοί μου, ἄς ἀσχοληθοῦμε μέ τό κύριο θέμα τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, μέ τό νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό μας, μέ τό νά γλυκαινόμαστε μέ τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων μας, καί νά εἴμαστε ἀγαπημένοι μέ ὅλους. Γι ̓αὐτά θά κριθοῦμε τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως καί ὄχι γιά τό ἄν φορέσαμε ἤ δέν φορέσαμε μάσκα στούς ἱερούς Ναούς. Ἐμεῖς ὅπως σέ ὅλα, ἔτσι καί σ ̓αὐτό, θά πράξουμε ὅ,τι μᾶς πεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἡ Σύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μέ πολλές εὐχές,† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

ΥΓ. Σ ̓ αὐτούς πού ἐπιμένουν ἀκόμη ὅτι εἶναι ἁμαρτία τό νά φορᾶμε τήν μάσκα στόν Ναό, γιά νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τόν κορωνοϊό, παρακαλῶ νά μοῦ ἀπαντήσουν στό ἁπλό ἐρώτημά μου πού εἶπα: Γιατί αὐτό εἶναι ἁμαρτία καί δέν εἶναι ἁμαρτία καί τό νά φορέσουμε μία ζακέττα στήν Ἐκκλησία, γιά νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τό κρύο;

Σεβασμιότατε,

Πρῶτον:
ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά φιλοῦμε τίς χαριτόβρυτες, ἐνίοτε δέ καί μυροβλύζουσες ἅγιες εἰκόνες, εἰδάλλως γινόμεθα εἰκονομάχοι!

Δεύτερον:
ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά κοινωνοῦμε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, τόν ἴδιο τόν Κύριο καί τόν Μόνο Ἰατρό πάσης νόσου καί μαλακίας ψυχῆς τε καί σώματος! Κι οὔτε γίνεται νά τήν φοροῦμε ἀμέσως μετά τήν Θεία Μετάληψη, διότι βλασφημοῦμε τόν Θεό καί εἶναι σά νά Τοῦ λέμε· δέν εἶσαι Ἰατρός Ἐσύ πού μόλις μετέλαβα, ἀλλά ὁ κορωναϊός εἶναι πιό δυνατός ἀπό Ἐσένα! Βάζω κατευθείαν τήν μάσκα γιά νά μήν γίνω κορωναϊοφόρος κι ἄς ἔγινα μόλις πρίν  χριστοφόρος! Ἐπίσης, τί γίνεται μέ τά χείλη μας πού μόλις μετέλαβαν Χριστό, ὅταν τριβοῦν στό ἐσωτερικό τῆς μάσκας;

Τρίτον:
ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά λαμβάνουμε τό εὐλογημένο ἀντίδωρο καί νά φιλοῦμε τό χέρι τοῦ Ἱερέα πού λίγο πρίν ἄγγιζε τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Ὁ Ἰερεῦς εἶναι εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ καί τό χέρι του εἶναι δανεικό καί χέρι τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ!

Τέταρτον:
ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά ὀσφραινόμαστε τό θυμίαμα πού ἁγιάζει ὅλον τόν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τούς πάντες καί τά πάντα καί πού ἐπιπλέον ὡς γνωστόν κατά τήν Ἱερά μας Παράδοση καταδιώκει τά δαιμόνια!
«Θυμίαμα Σοί προσφέρομεν Χριστέ ὁ Θεός εἰς ὁσμήν εὐωδίας πνευματικῆς· ὅ προσδεξάμενος εἰς τό νοερόν καί ὑπερουράνιον θυσιαστήριόν Σου ἀντικατάπεμψον ἡμῖν τήν χάριν καί τήν δωρεάν τοῦ Παναγίου Σου Πνεύματος».
Ὁ Ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης ἑρμηνεύει ὡς ἑξῆς τήν σημασία τοῦ θυμιάματος :
«Δηλοῖ τήν ἀπ’ οὐρανοῦ χάριν καί δωρεάν ἐκχυθεῖσαν τῷ κόσμῳ διά Ἰησοῦ Χριστοῦ και εὐωδίαν τοῦ Πνεύματος καί πάλιν εἰς τόν οὐρανόν δι’ Αὐτοῦ ἀναχθεῖσαν».

Πέμπτον:
ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα-φίμωτρο πού φασκιώνει τό στόμα μας τό ὁποῖο προσεύχεται καί ψάλλει δέν γίνεται νά ἀναπέμπουμε προσευχές θυμιάματα στόν Θεό, τήν στιγμή μάλιστα πού ἐμεῖς δέν παίρνουμε μυρουδιά ἀπό τό δικό Του θυμίαμα!
Εἶναι γελοῖο καί μόνο ὡς θέαμα νά φορᾶμε φίμωτρο καί ταυτοχρόνως νά λέμε ἐξωτερικά ἤ ἐνδιάθετα·
«Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή, εἰσάκουσόν με, Κύριε» (Ψαλμός 140).
Ἁρμόζει μέ φίμωτρο νά μιλᾶμε στόν Θεό καί Αὐτός νά μᾶς «εἰσακούει»;…
Μέ ὀλιγοπιστία καί ἀπιστία ἔχουμε τό θράσος νά μᾶς εἰσακούσει ὁ Κύριος;…

Ἕκτον:
ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι ποτέ ὁ Κύριος, ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι οὔτε ἐνήργησαν ποτέ ἔτσι, δηλαδή δέν κάλυπταν μέ μαντήλια-μάσκες καί πανοπλίες τῆς ἐποχῆς τους τό πρόσωπο καί τό σῶμα τους προκειμένου νά προφυλαχθοῦν ἀπό τούς ἀρρώστους, οὔτε ἐπέβαλαν στά πλήθη πού τούς ἀκολουθοῦσαν νά ἐνεργήσουν ἔτσι προκειμένου νά μήν μολυνθοῦν ἀπό τούς ἀρρώστους!

Ἕβδομον:
τήν ζακέττα τήν φορᾶμε γιά νά προστατευθοῦμε ἀπό τό κρύο.
Τήν μάσκα θά τήν φορᾶμε γιά νά «προστατευθοῦμε» ἀπό τίς ὅλες τίς ἁγιαστικές εὐλογίες πού προανέφερα, ἐπίσης ἀπό τά Θεῖα Πρόσωπα (Τριαδικός Θεός, Παναγία, Ἄγγελοι, Ἅγιοι), τήν Ἄκτιστη Χάρη, τά ἀντικείμενα καί ἐνεργούμενα ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ, τά ὁποῖα θά ὑποβαθμίσουμε μπροστά σέ ἕναν ἰό;

Ὅγδοον:
Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τήν ἐλευθερία ὡς ὕψιστο δῶρο ἀγάπης, ὥστε νά μᾶς σώσει συνεργείᾳ τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως καί προαιρέσεώς μας. Χωρίς τήν δική μας ἐλευθερία, ὁ Θεός μέ τό ζόρι δέν μᾶς σώζει!
Ἡ μάσκα καί οἱ «εἰδικοί» (πολιτικοί κι ἐπιστήμονες) ντιρέκτορές της δέν ἔχουν καταργήσει μέχρι τώρα ὁλικῶς (βλέπε lockdown) καί μερικῶς τήν ἐλευθερία τοῦ θρησκεύειν, καθώς καί σειρά ἄλλων ἐλευθεριῶν μας, ἀκόμη καί τοῦ ἔχεις ἄποψιν;
Αὐτό δέν εἶναι ἁμαρτία;…

Σεβασμιότατε,
κλείνοντας, θέλω νά Σᾶς ρωτήσω κι ἐγώ κάτι στήν ἐσχάτη τῶν περιπτώσεων, πού ἄς ὑποθέσουμε κολλᾶμε κορωναϊό καί ἐντός τοῦ Ναοῦ γιά ὅσους «πιστούς» ἔτσι ἐξακολουθοῦν νά «πιστεύουν»…
Εἶναι προτιμότερο νά μήν κολλήσετε κορωναϊό καί νά κυκλοφορεῖτε Ὑμεῖς καί τό ποίμνιό Σας ὑγιέστατοι μέ μάσκα ὀλιγοπιστίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ

νά νοσήσετε, ἀκόμη καί νά ἀπέλθετε ἐν Κυρίῳ πλήρεις πίστεως;
Δέν θά ἀρρωστήσουμε κάποτε ἔτσι κι ἀλλοιῶς καί δέν θά πεθάνουμε;
Ὅμως, γιά τήν πίστη μας θά κριθοῦμε ἕκαστος.

Μποροῦμε μέ μάσκα να ἐξακολουθοῦμε καί νά πιστεύουμε τό·
«ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν» (Ματθ. ιζ’ 14,23);

Ὅταν μέσα στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἀκτίστου Χάριτος δέν ἔχουμε πίστη ὡς κόκκο σινάπεως, ποῦ περιμένουμε νά μᾶς τήν χαρίσει ὁ Κύριος;
Στά χωράφια πού φυτρώνει τό σινάπι ἤ στίς διαταγές τῶν ἄθεων καί χριστομάχων «εἰδικῶν» καί πολιτικῶν;…

Τήν εὐχή Σας καί ζητῶ συγνώμη γιά τό θάρρος μου νά ἀπαντήσω στό ἀνοιχτό ἐξάλλου ἐρώτημά Σας.

17 thoughts on “Mία ἀπάντηση στόν Σεβασμιότατο Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, στό ἀνοιχτό ἐρώτημά του γιά τήν ζακέττα μέσα στήν Ἐκκλησία!

 1. Ἄς καταλάβουν ἐπιτέλους κάποιοι τήν ἀντζέντα τῆς Νέας Τάξης στήν χώρα μας, ἀλλά καί παγκοσμίως μέ παρόμοιους κοινούς νόμους (βλέπε παγκοσμιοποίηση…) καί τό ποῦ μᾶς ὁδεύουν!

  Μᾶς ὁδεύουν σέ ἀπόλυτη ὑποταγή, μείωση πληθυσμοῦ, οἰκονομικό, ὑγειονομικό, κοινωνικό χάος, ἀναγκαστική Παγκόσμια Κυβέρνηση, χάραγμα!

  Ἀνοίξτε τά μάτια σας καί δεῖτε τέσσερις καίριους νόμους πού ψήφισε καί ἡ νεοταξική Ν.Δ.:

  «Προφητικός»… ἐκ ἐκκλησιομάχων Νόμος πρίν τόν κορωναϊό 4619/2019 (ΦΕΚ 95 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019) γιά τήν ὑποχρεωτική καραντίνα καί κατά συνέπεια γιά τήν στέρηση τῶν συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν-δικαιωμάτων καί γιά τό κλείσιμο τῆς Ἐκκλησίας (στέρηση τῆς θρησκευτικῆς λατρείας)!

  Νόμος 4675/2020 τῆς 11ης Μαρτίου 2020 γιά τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό καί οὐσιαστικά γιά τήν στέρηση τῆς προσωπικῆς ἐπιλογῆς καί αὐτοδιάθεσης σέ προσωπικά καί εὐαίσθητα θέματα ὑγείας!

  «Προφητικός»… ἐκ ἐκκλησιομάχων Νόμος 4862/20 (ΦΕΚ 4-3-2020) γιά ἁρπαγή-ἀπαγωγή ἀνηλίκων καί ἐνηλίκων (πῶς ξέρουν ἀπό τόν Μάρτιο ὅτι θά χρειασθεῖ τό παιδομάζωμα, τήν ἴδια στιγμή πού ἔλεγαν πώς ὁ κορωναϊός δέν χτυπᾶ τούς ἀνηλίκους, μέχρι καί πρίν λίγο καιρό πού ἀντεστράφη ὅλως τυχαίως… αὐτό το δεδομένο;…), ὑποβολή σέ τέστ, ἀπομόνωση, ἐμβολιασμό καί ὁποιαδήποτε ἄλλη φαρμακευτική ἀγωγή χωρίς τήν παρουσία συγγενῶν καί τήν συγκατάθεση τοῦ «ἀσθενοῦς»!

  Ἑλληνικός Ποινικός Κώδικας μέ τροποποίηση καί κύρωση μέ τόν νόμο 4619/2019 – ΦΕΚ 95/Α/11-6-2019 εἰδικά στό ἄρθρο 191 Π.Κ. μέ τίτλο· “Διασπορά Ψευδών Ειδήσεων”, ὥστε νά ποινικοποιοῦν ὁποιαδήποτε ἄποψη ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τά σχέδιά τους (καί ὄχι μέ τήν ἀλήθεια…), εἰδικά στό ἠμι-ἐλεύθερο ἀκόμη διαδίκτυο (βλέπε πρόσφατα διώξεις δημοσιογράφων, κατάργηση ἱστολογίων, κατάργηση βίντεο στό youtube, κατάργηση ἀναρτήσεων καί προσωπικῶν σελίδων facebook), γιατί οἱ «ἄλλες ἀπόψεις» εἶναι ἤδη ἀποκλεισμένες ἐξ ὁρισμοῦ ἀπό τά λοιπά Μ.Μ.Ε. τῆς ὑποταγῆς καί τοῦ παπαγαλισμοῦ (κατ’ ἐξοχήν ἡ τηλεόραση) μέ ἐπιβεβλημένα «ἀναγνώσματα» «ἄνωθεν», δηλαδή ἐκ κέντρων ἐξουσίας σιωνιστῶν, Μασόνων, νεοταξιτῶν, θεομάχων!

  Τί δέν βλέπετε καί τί δέν καταλαβαίνετε ὅσοι ἐκκλησιαστικοί ἱστάμενοι σπεύδετε νά κάνετε «ὑπακοή» σ’ αὐτούς πού ἔχουν δόλια σχέδια γιά τήν κοινωνία μας καί παραδίδετε τήν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου στά νύχια τους ἀμαχητί καί μάλιστα ἐναρμονισμένοι μαζί τους;

  Κρίμα νά ἔχουμε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί νά βαδίζουμε στά σκοτάδια, τόσο, πού νά μήν βλέπουμε γύρω μας καί σέ ἐμᾶς τούς ἴδιους τί μᾶς κάνουν!

  Ὑ.Γ.:
  δέν πρεσβεύω πώς δέν ὑπάρχει ἰός. Ὑπάρχει καί κατά τήν ἄποψή μου εἶναι προμαγειρεμένος, ἀκριβῶς γιατί ἐξυπηρετεῖ τη παγκόσμια Νέα Τάξη. Ἀναγκαστικά πρέπει νά προσέχουμε τήν ὑγεία μας τό δίχως ἄλλο, ἀλλά δέν πρέπει πάνω ἀπ’ ὅλα νά προσέχουμε στόν Θεό καί τήν στοιχειώδη νοημοσύνη μας;
  Χωρίς Θεό καί νοημοσύνη καί χωρίς ἰό θά πᾶμε καί στόν κατήφορο καί στόν θάνατο καί θά εἶναι καί πολύ χειρότερα!

 2. Ορθώς έγραψες αδελφή, το θέμα της μάσκας πλέον είναι ομολογιακό, ομολογείς ή αρνεισαι Χριστόν και μάλιστα εσταυρωμενον.
  Στα απλοϊκά ερωτήματα που θέτει ο επίσκοπος Ιερεμίας,θα πω μόνον ένα.
  Αφού το λένε οι επιστήμονες και οι ειδικοί πως είναι για το καλό μας η χρήση μάσκας, θα τού υπενθυμίσω πως οι ίδιοι διατείνονται πως ο ιός μεταδίδεται και δια τής Θείας Κοινωνίας. Εκεί δεν συμμορφωνεστε και ορθώς, εδώ γιατί τούς αποδεχεστε ?
  Εύχομαι ο επίσκοπος Ιερεμίας που είχε μαθητεύσει κοντά σε αγιον επίσκοπο να μετανοήσει…

 3. στον χωρο του Ναου – επειδη ακομη ζουμε στην φθορα και οχι στην πληρη αφθαρσια – επιτρεπει ο Θεος να συνυπαρχουν στοιχεια φθορας φαινομενικα στα ματια μας, χωρις ομως να ενεργειται η καταστροφικη τους δυναμη στην πληροτητα της πχ να κρυωσει κανεις μπορει να συμβει, οπως και να χτυπησει ή να κοπει απο μαχαιρι οταν κοβει το αντιδωρο ή να καει απο κερι που κραταει και να παθει μικρο εγκαυμα στο δακτυλο κλπ, ακόμη υπαρχει σκονη , υπαρχουν μικροοργανισμοι και παθογονοι ως χλωριδα του αερα κλπ, σε πιο παραμελημενες καταστασεις υπαρχουν ποντικια και εντομα που πεφτουν πολλες φορες και στο Αγιο Ποτηριο,
  αλλα να σε οδηγησει σε θανατο ή σε σοβαρη περιπετεια υγειας η παρουσια στο Ναο, εεεε αυτο ειναι απαραδεκτο και αμαρτυρητο στην δισχιλιετη παραδοση της Εκκλησιας μας

  κρυωματα και χτυπηματα και μελανιασματα και σκονισματα θα τα θεωρησουμε αξια για να συμπεριληφθουν ως φθορες σοβαρες στη σωματικη υγεια που πρεπει να μας θορυβησουν;;; και βεβαια αμα ενα κρυωμα κινδυνευει καποιον ευπαθη να τον στειλει στον ταφο ο Αγιος Θεος δεν θα επιτρεψει να συμβει στο Ναο του, θα προστατεψει τον ευπαθη, ενω εναν διπλανο του υγειη μπορει να επιτρεψει να κρυωσει

  στα σοβαρα επεμβαινει ο Θεος
  αλλιως θα επιτρεψει τον οργανισμο που μας εδωσε και του οποιου διαταζει καθημερινα την λειτουργια ο Θεος, να κανει την δουλεια του

  ας θυμηθουμε εκεινον τον νεανια που ακουγε τον λογο του Παυλου και επεσε απο υψος ( απο παραθυρο, Πραξεις Κεφ 20 στιχ 7-12)…..ο Μεγας Παυλος τί ειπε;;; η ψυχη του ειναι μεσα του λεει, ενω ειχε πεθανει προσωρινα κατα τον Ευαγγελιστη Λουκα «ηρθη νεκρος», δεν επετρεψε ο Θεος την ολοκληρωτικη ενεργεια του διαβολου, παροτι του τον χαρισε για λιγα λεπτα σωματικα να τον κακωσει, οχι ομως ολοκληρωτικα , συγκεκριμενα εδω το επετεψε για να δοξασθει ο Θεος δια του Μεγαλου Παυλου που τον ανεστησε, επειδη…..ακουγε τον λογο ( κοινη συναξη ειναι η συναξη στο Ναο;;;;;;)

  στον βιο του Αγιου Σεραφειμ του Σαρωφ διαβαζουμε οτι οταν επεσε απο το καμπαναριο που χτιζοταν ( Ναος στο χτισιμο του, διαβασμενος με ευχη θεμελιωσης) σε μικρη ηλικια που ηταν, εζησε σα να μην εγινε τιποτα. Απο αυτη τη φθορα ο Θεος προστατευει ( διαφερει βεβαια το ποσο επιτρεπει τον πειρασμο να ενεργει) και δεν επιτρεπει ο Ναος του, η Κιβωτος να σταθει αιτια μολυσμου και εξαπλωσης θανατηφορας νοσου, ή να σταθει αιτια οποιουδηποτε θανατικου ή βασανισμου απο ασθενεια, τα κρυωματα κλπ δεν ειναι σοβαρα να θεωρηθουν νοσοι και κινδυνος για την σωματικη ακεραιοτητα των πιστων και συνεπως αναγκη για μετρα προστασιας.

  γιατι πατερ ιερεμια δεν καταλαβες οτι ο π.Ιγνατιος εννοουσε οτι η αμαρτια της μασκοφοριας αλλοιωνει την ψυχη;;; επειδη ειναι αμαρτια θεωρησε ο πατερ οτι αλλοιωνει την ψυχη, οχι επειδη ειναι απλα μια μασκοφορια, το ξεκαθαρισε ο πατερ , εξω απο τον Ναο δεν υπαρχει προβλημα ειπε, στα νοσοκομεια οταν ειναι αναγκη την φορανε οι ανθρωποι λεει

  το μαντηλι καλυπτει την ωραιοτητα των μαλλιων, δεν ειναι μασκα πατερ ιερεμια που καλυπτει το προσωπο……

  • Καλά, αδελφέ αυτό με το ποντίκι τώρα πως σας ήλθε;
   Δεν βλέπετε τί απιστία υπάρχει γύρω μας;
   Ειλικρινά σας το λέω, αποφεύγετε αυτά τα ακραία παραδείγματα τούτη την εποχή. Άλλο που δεν θέλει ο διάβολος να βάλει λογισμούς στους ολιγόπιστους.
   Έχω φρίξει με αυτά που βλέπω… σα να έχει ανοίξει ένα βαθύ απόστημα.

   • δεν κατανοω τι εννοεις για τα οσα λεγονται απο καποιους ( μαλλον δεν εχω και ιδεα τι λενε οι πολλοι), η αληθεια πρεπει να λεγεται ειδικα σε τετοιους καιρους με ακραια παραδειγματα που ακριβως ενισχυουν την πιστη των ολιγοπιστων, αμα καποιος πιστευει οτι το Ποτηριο μεταδιδει νοσους δεν ειναι χριστιανος και πρεπει να αλλαξει αμεσα, δεν υπαρχει λιγο πιστος ( ολιγοπιστος) και περισσοτερο πιστος πανω σε αυτο το ζητημα, μεση οδος δηλαδη, ή μεταδιδεται ή οχι, ή ο Χριστος ειναι ο Θεος ή οχι, ή πιστευω ή απιστω και νομιζω οτι ειμαι χριστιανος

    εγω στο σχολιο αυτη την αρχη της εκκλησιας μας υπερασπιστηκα, γιατι να σκανδαλιστει κανεις λοιπον δεν το κατανοω

    αλλιως φταινε και εκεινοι οι οποιοι μιλησανε για τον ιερεα που κοινωναγε λεπρους στη Σπιναλογκα και εκεινοι που ειπανε πως κατα αντιστοιχια , χρονια τωρα αλλα και στις μερες μας κοινωνανε τους ανθρωπους στα νοσοκομεια, αυτο δεν ειναι σκανδαλο;; τί μας πειραζει πιο πολυ , το ποντικι σε παραμελημενες καταστασεις ή σε καθημερινη βαση η Μεταληψη ανθρωπων που αφηνουν την πνοη τους απο νοσους και κοινωνουν απο την ιδια Λαβιδα και απο τον παπα που συναναστρεφεται μεταξυ μας και ισως μας Κοινωνησει και εμας την ερχομενη Κυριακη ;;; αυτο δεν ειναι σκανδαλο να λεγεται τετοιες μερες;;;

    ειναι οντως ενα αποστημα που ηταν καλα καλυμμενο για χρονια που τωρα ανοιξε και βρωμαει, αλλα ετσι θελει ο Θεος να αποκαλυφθει το εργο του καθε ενος, και η πορρωση πολλων, αλλων δε η μετανοια, αλλων η πιστη, και η αληθεια πρεπει να λεγεται ξεκαθαρη και γυμνη

    εγω αυτο που ξερω ειπα, για αυτο εγραψα» σε παραμελημενες καταστασεις» εννοουσα ναων παραμελημενων

    δεν εχεις δει αραχνιασμενους ναους;;; ακομα και σε ενοριακο ναο που τον περιποιουνται πιανουν αραχνες

    για το ποντικι να πω τι εννοουσα ( και εβαλα παραμελημενες καταστασεις οχι οτι γινεται συχνα να πεφτουν ποντικια)

    ειχα ακουσει παλια οτι ενα ποντικι ειχε πεσει σε Θεια Μεταληψη η οποια ειχε μεινει κρυμμενη καπου σε εναν ναο, γιατι ειχαν μπει οι Γερμανοι επι κατοχης εν ωρα Θειας Λειτουργιας…..για να μη βεβηλωθει, ο ιερεας την εκρυψε, και ο ιερεας που την βρηκε μετα απο ποσο καιρο δεν ξερω ( μηνες τουλαχιστον, αλλα νομιζω ισως χρονια) την κατελυσε….αλλα αυτο το θυμαμαι που το ειχα ακουσει απο μνημης και δεν ξερω που ειναι η πηγη του ή πολλα περαιτερω για αυτο το γεγονος,

    αυτο ομως που ειναι καταγεγραμμενο σε βιβλιο ειναι το περιστατικο με το σκορπιο που επεσε στο Αγιο Ποτηριο κατα τη διαρκεια της Θειας Λειτουργιας και τον εφαγε ο παπαΦωτης Λαυριωτης, ενω οι αλλοι
    που ηταν εκει θα τον πεταγανε στο χωνευτηρι

    αυτα ειναι γνωστα, αμα ειναι να σκανδαλιστει καποιος δεν θα σκανδαλιστει απο εμενα , αλλα απο την αδυναμη πιστη του, ενω αλλος φυσιολογικος θα πει να ευκαιρια να πιστεψω πιο πολυ…. γιατι να μην το δουμε ετσι που ειναι και ο σκοπος που τα εγραψα…. επειδη ειναι ακατηχητοι οι ανθρωποι και τα ερμηνευουν με την κακια διαθεση της καρδιας τους;; αλλοι ακατηχητοι με αγαθη διαθεση αμεσως αρπαζουν το σωστο, ολιγοι οι σωζωμενοι οχι πολλοι , εξαλλου δεν ξεμπροστιασα εγω την απιστια των χριστιανων τετοια εποχη, αλλα ο Θεος το εκανε ετσι ηθελε εκεινος

    δεν ξερει δηλαδη ο Χριστιανος οτι οταν πεφτει η Θεια Κοινωνια κατω ο παπάς γλυφει το πατωμα;;; δεν το εχει δει ή ακουσει ποτε του;; τί σιχαινεται;;;; πού πιστευει δηλαδη;;; αυτο μηπως ειναι ακραιο να γλειψει ο παπάς το πατωμα;; γιατι λιγο απεχει απο το να πεσει ποντικι στη Θεια Κοινωνια, που συμβαινει σπανιωτατα ενω να πεσει η Μεταλαβια συμβαινει πιο συχνα, και μπορει να συνεβει και την Κυριακη που περασε σε καποια ενορια, αμα λοιπον πεσει τωρα Θεια Κοινωνια κατω και γλυφει το πατωμα ο παπάς, εκεινος που θα σιχαθει ονομαζεται απιστος και χρηζει μετανοιας, δεν φταιει ο Θεος που επετρεψε να βγει στην επιφανεια η απιστια του

   • Άλλο, ήταν αφημένη η Θεία Κοινωνία για χρόνια, έπεσε το ποντίκι μέσα, κατέλυσε ο ιερεύς και δεν έπαθε τίποτε, και άλλο «υπαρχουν ποντικια και εντομα που πεφτουν πολλες φορες και στο Αγιο Ποτηριο».
    Βεβαίως και δεν διατρέχει κανένας κίνδυνος αν πέσει κάτι από τα παραπάνω μέσα στην Θεία Κοινωνία, το θέμα όμως είναι ότι το γράψατε όπως το γράψατε σε μία στιγμή που ο κόσμος έχει σαλτάρει .Την προηγούμενη Κυριακή είδα ανθρώπους να υποκλίνονται στις Εικόνες! Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Κι ενώ η κατεδάφιση στον χώρο της Εκκλησίας τις ημέρες μας δεν έχει προηγούμενο, οι Επίσκοποι ασχολούνται με ζακέτες. Με στενοχωρεί αυτό. Να γράφεται εδώ και τούτη την ώρα ότι «πολλές φορές» πέφτουν ποντίκια μέσα στο Άγιο Ποτήριο!!

   • συγγνωμη αλλα ειπα

    » σε πιο ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΕΣ καταστασεις υπαρχουν ποντικια και εντομα που πεφτουν πολλες φορες και στο Αγιο Ποτηριο, »

    αρα το ξαναγραφω με αλλη σειρα για να γινει πιο έντονη η συναφεια—->

    σε πιο παραμελημενες καταστασεις, πολλες φορες , υπαρχουν εντομα και ποντικια που πεφτουν και στο Αγιο Ποτηριο
    ή
    πολλες φορες, σε πιο παραμελημενες καταστασεις , υπαρχουν εντομα και ποντικια που πεφτουν και στο Αγιο Ποτηριο

    δηλαδη πολλες φορες…σε παραμελημενες ομως καταστασεις….αρα εαν οι παραμελημενες καταστασεις ειναι σπανιο φαινομενο, νομιζω ειμαι καλυμενος, απλα η σειρα ηταν διαφορετικη και μπορει καποιος να εκανε λαθος συνειρμο χωρις να προσεξε το ολο νοημα της παραγραφου και μερικων σειρων πριν. Δεν θα φτιαξω εγω τον χαλασμενο λογισμο χριστιανων που ειναι φοβικοι, βλεπουν το ασπρο και το κανουν μαυρο, τετοιους ουτε οι αγιοι δεν καταφεραν να τους αλλάξουν

    γιατι δηλαδη οταν μιλησα με μια γιαγια με ακουσε και συμφωνησε, ενω αν παραθεσω τα ιδια σε αλλη φοβικη δεν θα με ακουσει;; ειναι ο λογισμος τους λοιπον. ζορικο πραγμα ο λογισμος.

    εφοσον Φαιη πας ακομη σε ναους θα βλεπεις τετοια τρελα, οποιος δεν αποτειχισθηκε θα πρεπει να πηγαινει σε ναους που δεν τηρουν τα μετρα, αλλα κινδινευει να πετυχει και απιστους που ερχονται τηρωντας τα….τωρα είναι η εποχη που βλασφημουν το Αγιο Πνευμα μεσα στους Ναους, εγω δεν θα πηγαινα για να ειμαι οκ και απεναντι του Θεου ( τι δουλεια εχω με αυτους που τοσο απροκαλυπτα βλασφημουν τον Θεο, χωρις να τους ελεγξω επιτρεπεται να καθομαι;;;), και με εμενα συνειδησιακα , γιατι οντως θα μας τρελλανουν, εφοσον ειναι απιστοι, αν λες για τετοιους οτι θα σκανδαλισθουν, σορυ δεν ειμαι εγω η αιτια, αυτοι και κατω να πεσει η Θεια Μεταληψη που ειναι πιο συχνο φαινομενο απο το να πεσουν εντομα και πιο σπανιο απο το να πεσουν ποντικια, θα αηδιασουν, φταιει ο Θεος μετα;; να γινει τετοια εποχη;;;

    σορυ αυτοι εχουν χρονιο προβλημα και ο Θεος θελει τωρα να το ξεμπροστιασει, καθε Κυριακη πεφτει καποιο αντιδωρο κατω οταν κοβεται, αυτο γινεται συχνα ομολογω ως γνωστης, αυτοι που δεν φιλουν εικονες δεν θα το ετρωγαν αμα το γνωριζαν…..ειπαν παλια σε ιερεα γνωστο μου, μη βαζεις αυτον ( ενα λειψο παλικαρι διανοητικα) να κοβει αντιδωρο σιχαινομαστε τα απλυτα χερια του….γεια σου θειά καθωσπρεπιστρια, τωρα μας παρουσιαζει ο Θεος, δεν το ανεχεται για πολυ ακομη.

    και εμενα ο πρωην πνευματικος μου με μαλωσε μια φορα που μαζευα ψιχουλο αντιδωρο με το δακτυλο απο το πατωμα του ιερου, και μου λεει οταν πεφτει αστο, με τη σκουπα……τρελλλλλαααααα!!!!! και τιναχτηκε να με μαλωσει…γιατι;; αηδιασε!!! αντι να καμαρωσει κρυφα μεσα του για τετοια πραξη….. αστους να τους ξεμπροστιασει ο Θεος λοιπον, δεν θα φτιαξουμε εμεις τετοιους λογισμους, αμα ηθελε ο μη φιλων την εικονα θα διοριωνοταν απο εκεινον που την φιλα με πιστη, οποτε δεν υπαρχει «σκανδαλισμος» απο την ξεκαθαρη αληθεια.

   • Κε. Νικόλαε,
    Έστω και με το »παραμελημένες» δεν θέλετε να καταλάβετε. Συγνώμη αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω.
    Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν

   • οπως θες να το εννοησεις εννοησε το, η εκφραση μπορει να μην ηταν η καλυτερη ( δεξνειμαι καινκανενας ρητορας) αλλα βρισκοταν σε συναφεια με καποιο νοημα παραγραφου και με προηγουμενες λεξεις, εσυ επικεντρωθηκες εκει που ηθελες να δεις ομως ( γιατι αντιγραφοντας κιολας την προταση μου αφησες απεξω την λεξη «παραμελημενες»….γιατι;;; ειναι αντικειμενικο αυτο;; ντε και καλα να επικεντρωθεις μυωπικα εκει που επικεντρωθηκες εξ αρχης, ενω άλλα εγραφε η προταση μου απο το ενα κομα μεχρι το αλλο, εσυ το αφησες απεξω και βγαινει ενα αλλο νοημα στο οποιο κακως επικεντρώθηκες) ,

    μην ξεχασεις ομως να κατηγορησεις και εναν ανθρωπο αρρωστο που ερχεται και προσκυνα κανονικα τις εικονες που θα βηχει και θα φτερνιζεται, τετοια εποχη να το κανει αυτο ντροπη του θα σκανδαλισει τους ολογοπιστους, και εκεινον τον παπά που τετοια εποχη θα βγει να πει, οτι χθες κοινωνησε αρρωστους με aids στα νοσοκομεια και τωρα εμας την Κυριακη….. τετοια λογικη εξεθεσες δυστυχως και ισως να μη το καταλαβες, να μη προκαλουμε με την πιστη μας τωρα που υπαρχουν ολιγοπιστοι…ανοητα πραγματα

    το λακωνιζειν εστι φιλοσοφειν και το να διαβαζει κανεις αυτα που γραφονται σωστα θα τον βοηθαγε να επικεντρωνεται στη συναφεια της προτασης χωρις να παρερμηνευει και να ξετυλιγει το κουβαρι των λογισμων, ειχε η προταση και αλλες λεξεις πιο πριν το «υπαρχουν ποντικια και εντομα που πεφτουν πολλες φορες και στο Αγιο Ποτηριο»

    γιατι πολυ απλα οποιος την διαβαζει ετσι …..

    διαβαζει αλλη προταση , οχι την δικια μου.

    καλημερα να εχεις και ευχομαι να καταλαβεις που ειναι το λαθος σου

 4. Εάν βρισκόμασταν σε ένα Ιερό ναό και μας πληροφορούσαν ότι πλησιάζει πυρκαγιά δεν θα λαμβάναμε τα μέτρα μας; Κι αν χρειαζόταν θα απομακρυνόμασταν κι’όλας, όπως έχει συμβεί σε Ιερές μονές. Το αν με τις προσευχές και τις προσπάθειες σώζεται στη συνέχεια ένας ιερός χώρος είναι ένα άλλο θέμα, σίγουρα όμως δεν θα κάτσουμε και θα πούμε «εμένα θα σώσει ο Θεός»!!
  Εφ’όσον υπάρχει ο κορωνοιός, εκτός και εάν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει, δεν είναι σαν να μας έχει φτάσει μια μη ορατή πυρκαγιά ή όποια άλλη φυσική ή προκαλούμενη από ανθρώπους καταστροφή που θα πρέπει να κάνουμε ανθρωπίνως ότι μπορούμε και τα υπόλοιπα βεβαίως να πιστεύουμε ότι θα τα φροντίσει ο Θεός μας ;

  • Τι πάει να πει, «πιστεύουμε ότι θα τα φροντίσει ο Θεός μας»; Εάν το πιστεύαμε αυτό τότε θα διαμαρτυρόμασταν που απαγόρευσαν τις Λιτανείες. Δεν μπορεί να καταργούμε τα όπλα της Εκκλησίας για τις πανδημίες, να τα αντικαθιστούμε με κοσμικές μεθόδους και παράλληλα να θεωρούμε τους εαυτούς μας πιστούς. Στις πανδημίες η Εκκλησία κηρύττει μετάνοια και βγάζει τα ιερά Λείψανα και τις ιερές Εικόνες στους δρόμους Δεν τα κρύβει από τους πιστούς. Καταλάβατε τι έκαναν; Για να κάνουν αυτό το «ανθρωπίνως» δυνατό, κατάργησαν τα όπλα της Εκκλησίας και έβαλαν το «ανθρωπίνως» δυνατό στην θέση τους. Είναι υποκρισία να λέμε μετά ότι τα υπόλοιπα θα τα φροντίσει ο Θεός.

  • ο Θεος ειπε πρωτα να αγαπουμε Εκεινον και μετα τον εαυτο μας και τον πλησιον οπως τον εαυτο μας….

   αμα γινεται πυρκαγια η μόνη επιλογη των ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ – οχι των σημερινων ευσεβιστων – ειναι να τρεξουμε στο Ναο για Παρακληση, ετσι θα εκαναν οι αληθινοι Χριστιανοι που πιστευουν στον Θεο, οι αλλοι τον εαυτουλη τους… καποιοι θα τρεχαν στο μετωπο με την ευχη στο στομα και οι υπολοιποι στο Ναο…ετσι πιστευαν οι ανθρωποι χρονια τωρα.

   εσυ λοιπον μας βαζεις μεσα στο Ναο

   «Εάν βρισκόμασταν σε ένα Ιερό ναό και μας πληροφορούσαν ότι πλησιάζει πυρκαγιά δεν θα λαμβάναμε τα μέτρα μας;»

   και λες να φυγουμε….για κατσε εδω….χριστιανε ποια ειναι τα μετρα σου και η υποχρεωση σου;;
   οταν εισαι μεσα στο Ναο κανεις προσευχη και αυτο ειναι το εργο σου, δεν λεω αμα γινεται και Θεια Λειτουργια εκει αστο δεν το συζητω τί προδοσια ειναι να φυγεις, εσυ την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΟΥ και ο Θεος την ΔΙΚΗ ΤΟΥ, οχι με εγωισμο » εμενα θα σωσει ο Θεος» υπακοη στο θελημα Του, αλοιμονο το καθηκον της πιστεως μου να θεωρειται εγωισμος…..τί τις λεμε τις παρακλησεις αφου δεν τις κατανοουμε

   λοιμου, λιμου, σεισμου, καταποντισμου, ΠΥΡΟΣ , μαχαιρας, επιδρομης αλλοφυλου, εμφυλιου πολεμου, αιφνιδιου θανατου κλπ

   παντων προστατευεις Αγαθη των καταφευγοντων εν πιστη τη κραταια σου χειρι, αλλην γαρ ουκ εχομεν αμαρτωλοι προς Θεον, εν κινδυνοις και θλιψεσιν…κλπ αμετρητα

   παραθετω απο http://www.orthodoxoiorizontes.mysch.gr/Theologika_themata/Anthologio_Xristianikwn_istoriwn/H_kura_Basilikh_apo_to_Mesologgi.htm

   τα εξης:

   Στο Μεσολόγγι ζούσε μία ευλαβέστατη γυναίκα, ονόματι Βασιλική (Κούλα την φώναζαν), παντρεμένη με τον Δημήτριο, ψαρά στο επάγγελμα. Ήταν και οι δυο πολύ πιστοί και πολύ απλοί άνθρωποι. Όταν η Βασιλική ήταν νέα, την ημέρα των Θεοφανείων «είδε τους ουρανούς ανεωγμένους» και τους Αγγέλους του Θεού να ψάλλουν. Γι’ αυτό έλεγε: «Αυτή την ήμερα μη φεύγεις από την εκκλησία, έστω και αν καίγεται το σπίτι σου, γιατί ανοίγουν οι ουρανοί».

   ας διορθωσουμε τον λογισμο μας κ Γιωργο λοιπον. Αμην

 5. Σεβασμιότατε,
  Να σας δώ το Άγιο Πάσχα να ψάλλετε το Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,. θανάτω θάνατον πατήσας και τί στον κόσμο!! Να σας δώ με μάσκα να κάνετε υπόκλιση στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και να ακούγεται το Άλαλα τά χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων τήν εικόνα Σου τήν σεπτήν!!! Δεν είναι μόνο αμαρτία αλλά μέγιστη βλασφημία ως Ορθόδοξος Χριστιανός και οπαδός αυτού που νίκησε τον θάνατο να φοβάστε μην νοσήσετε από έναν ιό που μπορεί να σας στείλει μία ώρα αρχύτερα κοντά στον δημιουργό σας! Και δεν φοβάστε απλά αλλά ακόμα χειρότερα ως φαίνεται… εσείς τρέμετε! Αντιλαμβάνεστε ότι Χριστιανός Ορθόδοξος και θάνατος είναι πράγματα αντίθετα; Αντιλαμβάνεστε την παραδοξότητα των όσων λέτε; Και μέσα σε όλα αυτά που είναι η Θεία Πρόνοια; Γιατί εθελοτυφλείτε; Αν ο Πανάγαθος θέλει να κρυολογείσετε θέλημα του είναι να περάσετε μιά τόσο μικρή δοκιμασία …η ζακέττα θα σας σώσει ή η πίστη σας;(«Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε») Γενηθήτω το θέλημά σου δεν λέμε; Πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα δεν λέμε; Τί ανοησίες είναι αυτές τότε για ζακέττες, κρυολογήματα και κορωνοΐους; Πού είναι η πίστη σας; Όχι μόνο προς τον Χριστό αλλά ούτε σε αυτά που λέτε στην Θεία Λειτουργία δεν πιστεύετε!!!! Και θέλετε να σας ακολουθήσουμε κιόλας στον κατήφορο που έχετε πάρει; ΠΟΤΕ!!! Θα χωρήσουν οι δρόμοι μας αν δεν μετανοήσετε δημόσια!!! Θα γυρίσουμε στις κατακόμβες αλλά την πίστη μας δεν θα την πουλήσουμε σε άθεους που εσεις οι αρχιερείς επιτρέψατε να θεολογούν και να θεσπίζουν νόμους και κανόνες στην εκκλησία μας!!! ΜΕΤΑΝΟΗΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ, ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ όπως κάνετε άλλωστε στην Θεία Λειτουργία ΓΙΑΤΙ ΒΡΕΘΗΚΑΤΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ !!! ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ!!! Χωματένιοι είμαστε όλοι!!!! Εξάλου στην παγκόσμια ιστορία σε πολύ πιο θανατηφόρες πανδημίες δεν επιβλήθηκε ΠΟΤΕ ούτε μάσκα ούτε κλείσιμο ναών… και μην αναρωτιέστε το γιατί η απάντηση είναι απλή…τότε υπήρχε πίστη και οι πανδημίες σταματούσαν με λιτανείες!!!! ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!!! ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ ΟΛΟΥΣ!!!

 6. Όταν δεν μπορείς να καταλάβεις οτι είναι αμαρτία αν αναγνωρίσεις αιρετικούς ως Εκκλησίες, αχειροτόνητους καθαιρεμένους αφορισμένους ως ιερείς, να συμφωνείς με τους διώκτες σε αυτά που επιβάλουν, πως μπορείς να διακρίνεις τη διαφορά της ζακέτας από τη μάσκα.
  Εμείς πάντως Σεβασμιότατε τη ζακέτα τη βγάζουμε όποτε θέλουμε εσείς το φίμωτρο όχι.

  • Χαῖρε ἀδελφέ. Νά εὔχεσαι νά γίνουμε ἐξαιρετικοί ἀληθινοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὅλοι μας ὄχι μόνο στά λόγια μας, ἀλλά καί στά ἔργα μας, γιατί στό δεύτερο ἔχουμε πρόβλημα ὅλοι, σέ διαφορετικό βαθμό ὁ καθένας μας.
   Καλή μετάνοια σέ ὅλους μας ἀδέλφια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s