Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Τον Πάπαν να καταράσθε.»

από το βιβλίο «Οι Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μέσα στην Ιστορία» της Ευθυμίας Μοναχής (κατά κόσμον Ιουλίας Γκελτή)

Η προφητεία 41 Καντ – 47 Καλ, της οποίας την επαλήθευσι είδαμε σε διάφορα ιστορικά γεγονότα φυσιολογικά, μας οδηγεί στην εξέτασι μιας άλλης προφητείας του αγίου Κοσμά:

«Τον Πάπα να τον καταριέστε, γιατί αυτός θα είναι αίτιος του χαλασμού του τόπου» [6(δ) Αλβ].

«Τον Πάπαν να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία» (90 Καντ).

Εδώ βλέπομε πως πρόκειται για μια προφητεία με δύο παραλλαγές.

Η 6(δ) Αλβ είναι ολοκληρωμένη προφητεία. Η 90 Καντ έχει ανάγκη να συμπληρωθή νοηματικά από την 6(δ) Αλβ.

Η 90 Καντ λέγει πως ο Πάπας θα είναι η αιτία, χωρίς να αναφέρη ποίου πράγματος αιτία θα είναι.

Η λέξι «καταράσθε» φανερώνει ότι θα είναι αιτία κακού.

Η προφητεία 6(δ) Αλβ προχωρεί περισσότερο: «αίτιος του χαλασμού του τόπου».

Άρα συμπληρώνεται το κενό της 90 Καντ, με την 6(δ) Αλβ. Το κακό είναι ο χαλασμός του τόπου.

Η προφητεία δεν κάνει συγκεκριμένο τον τόπο. Οπωσδήποτε όμως πρόκειται για τον ελληνικό χώρο, στον οποίον απευθύνονται οι περισσότερες προφητείες.

Λέγοντας «τόπο» δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για τόπο-χώρο εθνικό ή εκκλησιαστικό-θρησκευτικό.

Δεδομένου όμως ότι μέχρι σήμερα υπ0άρχει έστω τυπική, εξωτερική ενότης μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας39, νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει και τα δύο, διότι εάν γίνη «χαλασμός» στον εκκλησιαστικό χώρο, θα ακολουθήση και ο εθνικός. Αυτό έχει αποδίξει η ιστορία της ρωμιοσυνης.

Η πίστι συνέχει τον λαό μας και συγκρατεί την εθνικότητά μας.

Αλλά γιατί ο άγιος Κοσμάς είναι τόσο ακάθεκτος εναντίον του Πάπα, ώστε να μας δίδη εντολή να καταριώμαστε αυτόν;

Είναι πολύ χαρακτηριστική μια άλλη προφητεία του αγίου Κοσμά για τον Πάπα, που είναι ενταγμένη μέσα στην Η’ Διδαχή του:

«Ο Αντίχριστος είναι· ο ένας είναι ο Πάπας και ο έτερος είναι αυτός οπού είναι εις το κεφάλι μας, χωρίς να ειπώ το όνομά του το καταλαβαίνετε40, μα λυπηρόν είναι να σας το ειπώ, διότι αυτοί οι αντίχριστοι είναι εις την απώλειαν, καθώς το έχουν…»41.

Ο άγιος αποκαλεί τον Πάπα αντίχριστο, καθώς και τον Μωάμεθ, όχι με την έννοια του Αντιχρίστου των εσχάτων χρόνων, αλλά ως ένα «τύπο» του Αντιχρίστου42.

Για τον Αντίχριστο υπάρχουν διάφορες προφητείες στην Αγία Γραφή. Είναι πολύ γνωστή η προφητεία του αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου στην Αποκάλυψι για την δράσι του Αντιχρίστου. Ο απόστολος Παύλος στην Β’ Θεσσ. β’, προφητεύει για τον Αντίχριστο και την εποχή του.

Λέγει πως θα ωριμάσει η ανομία και ύστερα θα έρθη ο Αντίχριστος. Γιατί η ανομία θα είναι το κλίμα μέσα στο οποίο θα ευδοκιμήση το φυτό τούτο της ανομίας. Γι’ αυτό τον αποκαλεί άνομο (στ. 8). Θα προηγηθή η αποστασία (στ. 3) πολλών χριστιανών από την Ορθόδοξη πίστι τους και από τον νόμο του Θεού. Θα ακολουθήσουν αντίθετα ρεύματα και συστήματα. Παγκοσμιοποίησι ώστε να υπάρξη εύκρατο κλίμα για την δράσι του Αντιχρίστου. Ο απόστολος Παύλος μας δίδει τα χαρακτηριστικά του: αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον του Θεού, αλλά και κάθε θρησκείας (στ. 4).

Θα αυτοθεοποιηθή και θα ενθρονιστή στον ναό του Σολομώντος43, ώστε να αποδείξει ότι είναι ο Θεός (στ. 4), ο αναμενόμενος «Μεσσίας» και να προσκυνηθή από τους ανθρώπους.

Για να κατανοήσωμε την προφητεία της Η’ Διδαχής του αγίου Κοσμά, πρέπει να δούμε ποιες ομοιότητες παρουσιάζει ο Πάπας προς τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου, που μας δίδει ο απόστολος Παύλος.

Ο Πάπας κατώρθωσε με διαφόρους τρόπους44, να αποδεχθή ο παπισμός την αίρεσι (πλην των άλλων) του Πρωτείου και του αλαθήτου του και να τα δογματίσουν οι Βατικάνιες Σύνοδοι (δύο), οι οποίες μεταξύ των άλλων διετύπωσαν τα εξής:

«Ο Πάπας… είναι ανθρώπινος Θεός… η δε εξουσία του είναι απεριόριστη… (η οποία), εκτείνεται στα ουράνια, τα γήινα και τα καταχθόνια…

Ο Πάπας είναι αλάθητος όπως ο Θεός και έχει τη δύναμη να κάνει καθετί που ο Θεός κάνει. Να πράξει καθετί που του είναι αρεστό…

Τοποτηρητής του Θεού45…

Να έχει αντιρρήσεις έναντι των αποστόλων και των εντολών που οι απόστολοι μετέδωσαν. Έχει το δικαίωμα και την εξουσία να διορθώνει καθετί, το οποίο θεωρεί αναγκαίο μέσα στην Καινή Διαθήκη, δύναται να μεταβάλλει τα ίδια τα Μυστήρια που έχουν οριστεί και θεσπιστεί από τον Ιησού Χριστό46. Ο Πάπας είναι πιο ψηλά απ’ όλους τους νόμους47. Αν ο Πάπας αποφασίσει ενάντια στην κρίση του Θεού τότε η κρίση του Θεού πρέπει να διορθωθή και να μεταβληθή48.

Ο Πάπας είναι το φως της αλήθειας και ανταύγειά της.49. Ο Πάπας είναι το παν επί πάντων και πάντα δύναται...»50.

Ρίχνοντας μια ματιά στο κείμενο της Β’ Θεσσ. β’ και στο κείμενό του βλέπομε κοινά χαρακτηριστικά Αντιχρίστου-Πάπα:

Αυτοθεοποίησι: ενθρόνισι του αντιχρίστου στον ναό του Σολομώντος, ενθρόνισι του Πάπα στο Βατικανό.

Αντί Χριστού (Μεσσίου) αποδοχή του Αντιχρίστου από τους ανθρώπους και προσκύνησί του.

Αντί Χριστού αποδοχή του Πάπα από τους παπικούς.

Οικειοποίησι ιδιοτήτων του Θεού και της θεότητός Του από τον Αντίχριστο. _ Το ίδιο κάνει ο ο Πάπας.

Αντικείμενος ο Αντίχριστος προς τον Χριστό. Αντικείμενος ο Πάπας προς τον Χριστό: Διορθώνει Μυστήρια, Κ. Διαθήκη, Αποστόλους.

Υπεραιρόμενος ο Αντίχριστος.

Υπεραιρόμενος ο Πάπας.

Αδιαφορεί για την κρίσι του Θεού ο Αντίχριστος _ Αδιαφορεί γαι την κρίσι του Θεού ο Πάπας. Πρέπει ο Θεός να διορθώση την κρίσι Του, αν είναι αντίθετη, από την κρίσι του Πάπα!

Κι αν επιμείνωμε, θα δούμε πλείστες άλλες ομοιότητες των δύο.

Ο άγιος Κοσμάς έζησε πριν από την Α’ Βατικανή Σύνοδο, η οποία εψήφισε τις πιο μεγάλες πλάνες και αιρέσεις του παπισμού.

Πλην της ιστορίας του μέχρι τότε παπισμού, που γνώριζε καλά ο Άγιος, το προφητικό του μάτι με πόνο ατένισε και τις χειρότερες πλάνες. Τελειώνει την προφητεία του με την απώλεια του Πάπα, καθώς και ο απόστολος Παύλος τελειώνει την του προφητεία για τον Αντίχριστο με την απώλεια του Αντιχρίστου, «ον ο Κύριος αναλώσει τω πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανεία της παρουσίας αυτού» (Β’ Θεσσ. β’ 8).

Είναι χαρακτηριστική μία σχετική διδασκαλία του αγίου Κοσμά, που βρίσκεται στη Γ’ διδαχή του:

«Ο Θεός… έφερε τον Τούρκον και του το έδωσε [το βασίλειον] δια το ιδικόν μας καλόν και το έχει ο Τούρκος τριακοσίους είκοσι χρόνους. Και διατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλον γένος;… Διότι τα άλλα έθνη [εννοεί τα Δυτικά, τα κρατούμενα υπό την αίρεσι του Πάπα] θα μας έβλαπταν εις την πίστιν».

Και συνεχίζει πως ο Τούρκος θέλει χρήματα, δόστα και σε αφήνει ήσυχο.

Ο λόγος αυτός που είπε ο Κοσμάς είναι παράλληλος προς τους λόγους που είπε ο μέγας δουξ Λουκάς Νοταράς51 προς τον αυτοκράτορα τις παραμονές της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως:

«Κρειττότερον εστίν ειδέναι εν μέση πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν»52.

Τον λόγον τούτον ερμηνεύουν οι πιο πάνω λόγοι του αγίου Κοσμά· «διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπταν στην πίστι».

Ο άγιος Κοσμάς γνωρίζει καλά την Ιστορία. Ξέρει πως δια την καθυπόταξι της Ορθοδοξίας στις αιρέσεις του παπισμού, ο Πάπας έχει κάνει πεισμώδη μάχη και δια διωγμών των Ορθοδόξων εις κρατούμενα από «λατίνους» ελληνικά εδάφη. Τον μεγαλύτερο πόλεμο, τους χειρότερους διωγμούς είχαν τα νησιά. Η Κρήτη εδεινοπάθησε στην αντίσταση εναντίον του εκκαθολικισμού. Τα Επτάνησα δέχτηκαν πολλές πιέσεις. Αλλ’ όταν είδε ο Πάπας ότι δεν κερδίζει πολλά δια των πιέσεων, χρησιμοποίησε δόλο. Ωργάνωσε ιεραποστολικά τάγματα μοναχών «προς διάδοσιν της πίστεως» και εδημιούργησαν πολλά σχολεία. Αυτός ήταν ο πιο μεγάλος κίνδυνος. Εκεί εδιδάσκοντο μαζί με τα άλλα μαθήματα και οι πλάνες των Λατίνων. Έτσι ο Πάπας σ’ αυτόν τον τομέα είχε κέρδη. Μεγάλη πείρα επ’ αυτού είχε ο άγιος Χρύσανθος, ο αδελφός του αγίου Κοσμά, ο οποίος ίδρυσε σχολείο στην Νάξο για να προφυλάξη τα παιδιά από τον εκλατινισμό, για το οποίο μάλιστα αντέδρασαν οι Λατίνοι. Στα φραγκοκρατούμενα μέρη προσπάθησε ο κατακτητής να καταβάλη και την ελληνική γλώσσα, γιατί έφερνε σε άμεση επαφή τον Έλληνα με την πηγή της θρησκείας του και του πολιτισμού του.

Η άλλη δολιότης είναι η φιλανθρωπία. Ίδρυσαν όχι μόνο σχολεία στην χώρα μας, αλλά και νοσοκομεία…

Η Ουνία ήταν το άκρον άωτον της δολιότητος.

Ο άγιος Κοσμάς τα γνώριζε όλα αυτά· την ιστορία του παρελθόντος αλλά και του μέλλοντος: ότι ο Πάπας θα είναι η καταστροφή του τόπου· μιλάει δηλ. για μέλλον… Τι τάχα θα αποτελέσει τον χαλασμό του τόπου;

Κι επανέρχομαι στο ερώτημα: ποιος είναι ο τόπος;

Θα γίνη χαλασμός στον χώρο της Εκκλησίας;

Βέβαια «πύλαι άδου ου καταισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. ις’ 18) Δεν έπεται όμως ότι ο διάβολος δεν θα προσπαθήση να κάνη την Εκκλησία ποταμοφόρητον (Απ. ιβ’ 15), για να την πνίξη στα θολά νερά των αιρέσεων και στα κοσμικά φρονήματα του αιώνος τούτου και στην παγκοσμιοποίησι της Αντιχριστιανικής μονοκρατορίας και στο Νεοταξικό ρυθμό που ξερνά από το στόμα του. Και μην ξεχνάμε πως θάρθη η ώρα μιας φαινομενικής υπερισχύσεως του εχθρού και καταβολής των πιστών (Αποκ. ιγ’ 7). Σύμπτυξι δυνάμεων.

Κάνει μεγάλη εντύπωσι το πρώτο μέρος της προφητείας «Τον Πάπα να τον καταριέστε...».

Ένας που καταριέται καλωσορίζει; Μήπως τον επαινεί; Μήπως τον συναναστρέφεται; Του είναι ευχάριστος;

Ευχάριστοι μας είναι όσοι μας προξενούν καλό και είναι φίλοι μας…

Όποιον καταριόμαστε, δεν είναι φίλος και αδελφός, αλλά κάποιος που μας έβλαψε και τον αποστρεφόμαστε.

«Τον Πάπα να καταράσθε» έχει κι άλλη σημασία: Πολλοί ενοχλούνται από τα αναθέματα της Εκκλησίας για τους αιρετικούς, παρά το γεγονός ότι η κατευθυνσι των αποστολικών οδηγιών είναι αυτή53. Το «καταράρθε» έχει ισοδύναμη έννοια με το «αναθεματίζετε». Δηλαδή μας λέγει ο άγιος Κοσμάς, μη σκέπτεσθε να άρετε τις κατάρες αναθέματα εναντίον του Πάπα, γιατί δεν θα αλλάξη ώστε αν τον δεχθήτε στην Εκκλησία ως Ορθόδοξο, γιατί δεν θέλει. Είναι ψευδή όσα σας παρουσιάζει. Προσέχετε, γιατί αυτός θα είναι η αιτία «του χαλασμού» σας.

Η τόσο σπουδαία αυτή προφητεία του αγίου Κοσμά, με τις προειδοποιήσεις και τις νουθεσίες του Αγίου, ανήκει σ’ αυτές τις προφητείες, που ακόμα δεν επαληθεύτηκαν μέσα στην ιστορία της χώρας μας, «του τόπου»… Ειδικώς γι’ αυτήν την προφητεία χρειάζεται να είμαστε σε διαρκή επιφυλακή. Γιατί μας προειδοποιεί πως θα γίνει «χαλασμός» του τόπου (εκκλησία-έθνους), ο οποίος θα προέλθει από τον Πάπα.


39. η οποία ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό διασαλεύεται και αποκλίνει από την βυζαντινή κυρίως ενότητά της.

40. εννοεί τον Μωάμεθ, γιατί σ’ αυτόν πιστεύει ο Τούρκος. Για να αναχαιτίσει ο άγιος Κοσμάς τον εξισλαμισμό βγήκε από το Άγιον Όρος.

41. Ευθυμίας Μοναχής, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 2001, Διδαχή Η’, σελ. 297.

42. Ο άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην Α’ Ιω. β’ 18, ξεχωρίζει τον Αντίχριστο από τους αντιχρίστους («τύπους») όλων των εποχών (Νέρων, Διοκλητιανός, Διώκτες του Χριστιανισμού. Ο άγιος Κοσμάς σ’ αυτούς προσθέτει τον Πάπα και Μωάμεθ).

43. ο οποίος θα ξανακτιστή· αυτό αποτελεί προσπάθεια και πόνο των Εβραίων.

44. βλ. λεπτομέρειες στο βιβλίο Πρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Πως έγινε ο Πάπας «αλάθητος». Αθήνα, Τρίκαλα 2002.

45. Άρα δεν χρειάζεται ο Θεός, γιατί αντ’ Αυτού υπάρχει ο Πάπας.

46. Δηλαδή καταρρίπτει το κύρος των αποστόλων, της Καινής Διαθήκης, το κύρος της αυθεντίας της θεότητος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τον κάνει υποδεέστερό του…

47. Επομένως είναι άνομος. Το ίδιο και ο Αντίχριστος.

48. Πλήρης υποσκελισμός του Θεού.

49. Ο Χριστός είναι η αλήθεια και το φως (Ιω. ιδ’ 6 – Ιω. α’ 4, θ΄ 5). Φως εκ Φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού.

50. «Τέτοια είναι κατά γράμμα η απόφασι της πρώτης βατικανής Συνόδου που ελήφθη επί Πάπα Ρώμης Πίου Θ’ κατά το έτος 1870!» Σ. Νόσωφ, Ο Παπισμός και οι αγώνες του κατάτης Ορθοδοξίας, Μετάφρ. Χαρ. Ι. Ασσιώτη, 1997, σελ. 23, 24,25, 27.

51. επ’ αδελφή γαμβρός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ο Κωνσταντίνος προσπαθούσε να ελκύση την βοήθεια της Δύσεως και αυτού του Πάπα για να μην πέση η Πόλι.

52. Δούκα, Εκδ. Βόννης, σελ. 264, 15. _ Η περικοπή εκ της διδαχής που παρατίθεται στο κείμενο ανήκει στην γ’ Διδαχή του Αγίου, βλ. Ευθυμίας Μοναχής, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. 2001, σελ. 221.

53. «Αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται παρ’ ο ευαγγελισάμεθα υμίν, ανάθεμα έστω» (Γαλ. α’ 8).

ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Ηγουμένης της Ι. Μονής Αγ. Κοσμά του Αιτωλού, Μεγαδένδρου Θέρμου

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εκδόσεις Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙ, 2004


Για την αντιγραφή Φαίη (σελίδες 241 – 246)

2 thoughts on “Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Τον Πάπαν να καταράσθε.»

  1. «Τον Πάπαν να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία» . Πράγματι αυτό πραγματοποιείτε στις μέρες μας κι όσοι δεν το βλέπουν ακόμη, σε λίγο καιρό θα το δούνε κι αυτοί ξεκάθαρα όταν θα ξεχωρίζει την ήρα από το σιτάρι.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s