Αρχιεπίσκοπε και Πρωθυπουργέ, εκακουργήσατε – Ακυρώσατε διώξεις και ανακαλέσατε πρόστιμα.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον Αρχιεπίσκοπον και τον Πρωθυπουργόν

του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη (Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Εκδότου) *

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε π. Ιερώνυμε και εξοχώτατε Πρωθυπουργέ κ. Μητσοτάκη, Χριστός ανέστη.

Εκακουργήσατε εις βάρος της Ορθοδοξίας

Η καρδία της Ορθοδοξίας είναι η Μεγάλη Εβδομάς και το Άγιον Πάσχα. Η Ορθοδοξία είναι πηγή ανεπαναλήπτου πνευματικού πλούτου και ανθρωπισμού. Δίδει τας απολύτως ορθάς λύσεις όλων των προβλημάτων ολοκλήρου της Ανθρωπότητος. Η Ορθοδοξία τροφοδοτεί αενάως το κορυφαίον τρίπτυχον των πνευματικών και κοινωνικών αξιών, ήτοι την Αλήθειαν, την Δικαιοσύνην και την Αγάπην. Η Ορθοδοξία είναι ο σταθερός παράγων συνοχής και ενότητος της Κοινωνίας. Η Ορθόδοξος Χριστιανική Εκκλησία εξακολουθεί να είναι η μήτηρ και η τροφός του ανά τον πλανήτην της Γης απλωμένου Ελληνικού Έθνους. «Η ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμός εστιν της νυν και της μελλούσης ζωής» (Α Τιμ. δ , 8).

Μακαριώτατε και εξοχώτατε, όντως εκακουργήσατε εις βάρος της Ορθοδοξίας. «Πόθεν άρ-ξομαι θρηνείν» την μεγάλην πτώσιν και κατάπτωσίν σας; Από κοινού συμπράξαντες, άνευ φόβου Θεού και εντροπής ανθρώπων, εκλειδώσατε τους Ιερούς Ναούς κατά την Μεγάλην Εβδομάδα και το Άγιον Πάσχα, απηγορεύσατε την Θείαν Κοινωνίαν, απηγορεύσατε την κοινήν λατρείαν του Θεού, απηγορεύσατε την περιφοράν του Επιταφίου, απηγορεύσατε την διανομήν του Αγίου Φωτός, διετάξατε να μη ακουσθή ο γλυκύτατος και χαρμόσυνος ήχος των καμπανών, να μη λειτουργήσουν τα μεγάφωνα των Εκκλησιών, να μη κοινωνήσουν οι Ιερείς τους ασθενείς και κατακοίτους των ενοριών των, εκλείσατε ακόμη και τα κοιμητήρια και εν γένει διετάξατε να μη υπάρξη ουδεμία δημοσία θρησκευτική εκδήλωσις. Σεις έχετε την κορυφαίαν ευθύνην δι’ όλα αυτά, διότι σεῑς είσθε οι κορυφαίοι ηγέται. Ουδέποτε θα παραγραφούν αυτά τα κακουργήματα. Το όνειδος αυτό θα σας συνοδεύη ισοβίως.

Ικανοποιήσατε τους εχθρούς της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού

Μακαριώτατε και εξοχώτατε, δεν έχετε ουδεμίαν δικαιολογίαν. Είσθε υπόλογοι και υπόδικοι ενώπιον του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού. Είσθε υποχρεωμένοι να λογοδοτήσητε δημοσία. Ουδεμία ανάγκη υπήρχε δια να κλειδωθούν οι Ιεροί Ναοί. Υπήρχεν η διαβεβαίωσις ότι εις τους Ναούς θα ετηρούντο τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊόν εις μεγαλύτερον βαθμόν από όσον ετηρήθησαν εις τα σούπερ μάρκετ, εις τας λαϊκάς αγοράς και εις άλλους χώρους. Οι εχθροί της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού ήθελον κλειστούς τους Ιερούς Ναούς. Αυτούς ικανοποιήσατε, Μακαριώτατε και εξοχώτατε. Τον Ορθόδοξον λαόν τον κατεπικράνατε και τον κατεδικάσατε εις απογοήτευσιν.

Η τραγουδίστρια υπεράνω του Επιταφίου, της Παναγίας και του ιερού λειψάνου του αγίου Σπυρίδωνος

Ενώ απηγορεύθη η περιφορά του Επιταφίου, επεβλήθη πρόστιμον με αφαίρεσιν των πινακίδων εις μικρόν αυτοκίνητον με το οποίον περιέφερεν ο νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας π. Ιερώνυμος την θαυματουργόν εικόνα Παναγίας της Τρυπητής εις την πόλιν του Αιγίου χωρίς λαόν και συνελήφθη ως κακούργος ο Μητροπολίτης Κερκύρας π. Νεκτάριος, επειδή ελιτάνευσεν εντός του Ιερού Ναού το ιερόν λείψανον του αγίου Σπυρίδωνος, εν τούτοις, μία τραγουδίστρια περιεφέρθη πανηγυρικώς εις τους κεντρικούς δρόμους των Αθηνών επάνω εις ανοικτόν φορτηγόν αυτοκίνητον με συνωδίαν οργανοπαικτών. Όταν η πομπή αυτή διήρχετο και από το πρωθυπουργικόν μέγαρον, εξήλθεν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και υπεδέχθη ενθουσιωδώς την περιφερομένην τραγουδίστριαν εν μέσω πυκνωτάτου συνωστισμού προσώπων. Ο δε Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος π. Ιερώνυμος ουδαμώς διεμαρτυρήθη δι’ αυτήν την προκλητικήν άνισον μεταχείρισιν και ανισονομίαν. Η τραγουδίστρια λοιπόν ετιμήθη ασυγκρίτως περισσότερον του Επιταφίου, της Παναγίας και του ιερού λειψάνου του αγίου Σπυρίδωνος. Εντροπή! Αίσχος! Αισχύνη! Αισχύνη και καταισχύνη!!!

Να ακυρωθούν αι διώξεις και να ανακληθούν τα πρόστιμα

Μακαριώτατε και εξοχώτατε, δεν ηρκέσθητε μόνον εις τας παναθλίας, παρανόμους, αντικανονικάς, αντισυνταγματικάς, αδίκους, ασεβείς, αντιχριστιανικάς και αυθαιρέτους απαγορεύσεις και διαταγάς σας να μη συμμετάσχουν δια πρώτην φοράν μετά από δύο χιλιάδας (2000) ετών οι Ορθόδοξοι Πιστοί Χριστιανοί εις τα Πάθη και την Ανάστασιν του Χριστού. Προέβητε και εις τους βαρβαρικούς διωγμούς των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κερκύρας π. Νεκταρίου και Κυθήρων π. Σεραφείμ και άλλων Ιερωμένων, οι οποίοι προσεπάθησαν να ενεργήσουν ως Λειτουργοί της Εκκλησίας, τηρούντες όλα τα ορισθέντα μέτρα προφυλάξεως από τον κορωνοϊόν, συνευδοκούντος εις την αθλιότητα αυτήν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, αφού δεν έδειξεν αγωνιστικήν συμπαράστασιν εις τους διωκομένους.

Μακαριώτατε και εξοχώτατε, ακυρώσατε πάραυτα τας διαβολικάς αυτάς διώξεις και ανακαλέσατε τα επιβληθέντα πρόστιμα, όχι μόνον από τους Ιερωμένους, αλλά και από τους λαϊκούς, οι οποίοι εξεδήλωσαν την αγανάκτησίν των, χωρίς να θέσουν εν κινδύνω την υγείαν και την ζωήν συνανθρώπων των.

Κατερρακώθη το Συνοδικόν κύρος

Εάν τυχόν δεν θελήσητε να αντιληφθήτε την σοβαρότητα της όλης αυτής καταστάσεως και οι ηρωϊκοί αυτοί κατηγορούμενοι, Κληρικοί και Λαϊκοί, οδηγηθούν τελικώς εις τα δικαστήρια, θα προκληθή τεκτονικός σεισμός εις βάρος σας, Μακαριώτατε και εξοχώτατε. Εις την τοιαύτην δε περίπτωσιν, επιθυμώ να τεθώ και εγώ υπό κατηγορίαν, ως μία ηθική συμπαράστασίς μου εις τους ως άνω διωκομένους.

Δώσατε εντολήν εις τα όργανά σας να με συλλάβουν. Δεν θα φέρω αντίστασιν. Διέπραξα και εγώ εγκλήματα. Μετέτρεψα το υπόγειον της πολυκατοικίας μου εις κατακόμβην όπου εξομολογούσα. Υπήρξα υπεράριθμος ως εκκλησιαζόμενος εις Ιερόν Ναόν κεκλεισμένων των θυρών, όπου, κατά την διαταγήν σας, έπρεπε να υπάρχουν τέσσαρα (4) μόνον πρόσωπα κατά την τέλεσιν της Θείας Λειτουργίας. Εθυροκόλλησα προσωπικώς εις τας εισόδους των πολυκατοικιών της περιοχής μου το σύνθημα να ψαλή από τα μπαλκόνια την 12ην νυκτερινήν ώραν του Μ. Σαββάτου το «Χριστός ανέστη». Δια τον σκοπόν αυτόν εισήλθον εις τα σούπερ μάρκετ και εφώναξα, στεντορεία τη φωνή, να ψάλλουν όλοι το «Χριστός ανέστη» από τα μπαλκόνια. Ετέλεσα εντός της οικίας μου, με τήρησιν των προφυλακτικών μέτρων από τον κορωνοϊόν, την Θείαν Λειτουργίαν του Αγίου Πάσχα. Συνετόνισα από τον εξώστην του διαμερίσματός μου την ψαλμωδίαν του «Χριστός ανέστη» από τα μπαλκόνια των πολυκατοικιών της πλατείας Βικτωρίας των Αθηνών. Μετά την Θείαν Λειτουργίαν εξήλθον αμέσως της οικίας μου με τα άμφιά μου και κρατών το Άγιον Ποτήριον δια να κοινωνήσω εις διάφορα σημεία της περιοχής μου ασθενείς, κατακοίτους και άλλους ακόμη, κατά παράβασιν της κρατικής διαταγής να μη γίνη ουδεμία επίσκεψις εις ουδεμίαν οικίαν από το εσπέρας του Μ. Σαββάτου έως το εσπέρας της Δευτέρας μετά το Πάσχα. Εδημοσιεύθησαν και σχετικαί φωτογραφίαι. Τέλος, δια να μη μακρηγορήσω περισσότερον, ηρνήθην να εφαρμόσω την από 1-4-2020 εγκύκλιον της Ιεράς Συνόδου, δια της οποίας ετίθετο φίμωτρον της ελευθερίας του λόγου εις όλους τους Αρχιερείς, εις όλους τους Ιερείς, εις όλους τους Διακόνους, εις όλους τους Μοναχούς, εις όλας τας Μοναχάς και εις όλους τους λαϊκούς, οι οποίοι συνεργάζονται με την Εκκλησιαστικήν Διοίκησιν. Ακόμη, η παντάπασιν απαράδεκτος Συνοδική αυτή εγκύκλιος απέκλειε τα μέσα κοινής ενημερώσεως από όλας τας πηγάς πληροφοριών και ώριζε τον Μητροπολίτην Ναυπάκτου π. Ιερόθεον Βλάχον ως «τον μόνον υπεύθυνον δια τα εκκλησιαστικά ζητήματα».

Η Ιερά Σύνοδος με αυτήν την απόφασιν κατήργησε την Εκκλησιαστικήν Δημοσιογραφίαν και την δημοκρατικότητα της Εκκλησίας. Κατόπιν της γενικής κατακραυγής, η Ιερά Σύνοδος ηναγκάσθη κατά την Συνεδρίαν Αυτής της 30ης Απριλίου 2020 να ανακαλέση την τραγελαφικήν αυτήν εγκύκλιον, η οποία, ως έγραψα, ήτο δικτατορική και φασιστική, διότι είχεν αναστείλει την ισχύν συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος περί της ελευθερίας του λόγου.

Δυστυχώς, με την ως άνω εγκύκλιον και με άλλας αδίκους, αντικανονικάς, παρανόμους και αυθαιρέτους Συνοδικάς αποφάσεις κατά το παρελθόν, εξ αιτίας και προς χάριν του Ναυπάκτου Ιεροθέου, τας οποίας έχω επισημάνει και εδημοσιοποίησα, κατερρακώθη το Συνοδικόν κύρος. Ως έγραψα και άλλοτε, αναζητείται ορθόδοξος Λούθηρος.

Ασυνάρτητος ο Ναυπάκτου Ιερόθεος

Μακαριώτατε και εξοχώτατε, δεν υπάρχει τέλος με όλα αυτά. Αι ανοιχθείσαι πληγαί είναι πολλαί. Το θέμα της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών είναι ανοικτόν. Το Ουκρανικόν ζήτημα εξακολουθεί να συνταράσση ολόκληρον την Ορθοδοξίαν. Από το Υπουργείον Παιδείας προωθεί-ται νομοσχέδιον με στοιχεία άκρως επικίνδυνα δια την νεότητα. Υπάρχουν και οι εθνικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι, όπως είναι το μεταναστευτικόν, η απειλή της Τουρκίας, το δημογραφικόν, η καλπάζουσα ανεργία και ο ύπουλος διωγμός της Εκκλησίας. Εις αυτά προσετέθησαν ποικίλα και οξύτατα προβλήματα με τας ανωτέρω αυθαιρέτους και αντιεκκλησιαστικάς απαγορεύσεις. Επί τέλους, δεν θα υπάρξη ούτε μία παραίτησις η παραιτήσεις;

Κατά την εκτίμησίν μου, μία παραίτησις πρέπει να είναι και αυτή του εκπροσώπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και της Ιεραρχίας Μητροπολίτου Ναυπάκτου π. Ιεροθέου Βλάχου. Ιδού ποίαν ασυναρτησίαν έγραψε:

«Φυσικά, η θεία Λειτουργία και οι ακολουθίες θα πρέπει να συνεχισθούν ″κεκλεισμένων των θυρών” και μετά το Πάσχα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ο Χριστός αναστήθηκε ″εσφραγισμένου του μνήματος” και εισήλθε στο Υπερώο, όπου ήσαν οι μαθητές συνηθροισμένοι για τον ″φόβον των Ιουδαίων”, ″των θυρών κεκλεισμένων”» (Εκκλησιαστική Παρέμβαση, Μάρτιος 2020).

Κύριε, ελέησον! Παναγία, βοήθησον ημίν! Κινδυνεύομεν η να τρελλαθώμεν η να παλαβώ-σωμεν με τα ασύνδετα και ασυνάρτητα αυτά του λογίου τούτου Επισκόπου.

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου π. Ιερόθεος Βλάχος πράγματι έχει μεγάλην συγγραφικήν παραγωγήν. Όμως, ως έχω γράψει, ουδείς Αρχιερεύς ολοκλήρου της Ορθοδοξίας έχει περιπέσει εις τόσας και τοιαύτας θεολογικάς πλάνας και κακοδοξίας εις όσας περιέπεσεν ο Επίσκοπος ούτος. Δεν υπερβάλλω. Σέβομαι την υπογραφήν μου. Επίσης, επαναλαμβάνω και πάλιν, ουδείς Μητροπολίτης εν Ελλάδι έχει κατηγορηθή τόσον πολύ όσον ο Ναυπάκτου από Μητροπολίτας, από Καθηγητάς Θεολογικών Σχολών, από δημοσιογράφους, από δικαστάς και από πολλούς άλλους. Το Δημοτικόν Συμβούλιον Ναυπάκτου έχει αποδοκιμάσει τον εν λόγω Μητροπολίτην διότι εδίχασε και εσκανδάλισε την τοπικήν κοινωνίαν δια τον σκληρόν και άδικον διωγμόν του κατά της εν Ναυπάκτω περιφήμου και ευφήμως γνωστής και πέραν των ορίων της Ελλάδος Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος με αξιόλογον πολυμελή Αδελφότητα (10 θεολόγοι και άλλοι επιστήμονες). Ουδείς ποτε Μητροπολίτης απεδοκιμάσθη από Δημοτικόν Συμβούλιον και μάλιστα της Έδρας του. Απεδοκιμάσθη ακόμη ο Μητροπολίτης ούτος δημοσίως και από ομάδας του ποιμνίου του με την κραυγήν «ανάξιος, ανάξιος», καθώς και από Ναυπακτίους της Αμερικής εις την Αστόριαν της Νέας Υόρκης. Ουδείς ποτε Έλλην Μητροπολίτης απεδοκιμάσθη εις το εξωτερικόν. Ο Ναυπάκτου κατηγορήθη βαρέως και ως Αρχιμανδρίτης. Ο τότε οικείος του Μητροπολίτης αείμνηστος Εδέσσης κυρός Χρυσόστομος απέπεμψεν αυτόν εκ της Μητροπόλεώς του ως «ανεπιθύμητον» και «επιζήμιον δια τον τόπον». Τέλος, έχω επισημάνει διακόσια (200) και πλέον αθεολόγητα του Ναυπάκτου π. Ιεροθέου. Όλα αυτά θα γνωστοποιηθούν ευρύτερον λίαν προσεχώς μαζί με το εξής σχετικόν λογοπαίγνιόν μου: «Θεολογικώς αθεολόγητα τα όσα ως θεολόγος αθεολογήτως εθεολόγησεν ο θεολόγος Επίσκοπος Ιερόθεος Βλάχος».

Εν Αθήναις τη 3η Μαΐου 2020.

Μετά σεβασμού και τιμής

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης

* Με τας ιδιότητας αυτάς η Ακαδημία Αθηνών ετίμησε τον π. Ιωάννην Διώτην.

Υστερόγραφον: Πρωτοφανές πρωθυπουργικόν σκάνδαλον. Εις ένα διάλογον μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Υφυπουργού κ. Νικολάου Χαρδαλιά (facebook) ηκούσθησαν και αυτά τα εξοργιστικά και αναταρακτικά:

Εις σχετικάς ερωτήσεις του Πρωθυπουργού ο Υφυπουργός απήντησεν ότι: «Σήμερα λάβαμε τα κονδύλια από τον Soros σε λογαριασμούς της Εθνικής και δια τα τσιπάκια ζητήσαμε από την εταιρεία του Soros την παραγωγή 10 εκατομμυρίων, δια να καλύψουμε κάθε ένα πολίτη της χώρας». Και ο κ. Μητσοτάκης: «Άντε, να τελειώνουμε με δαύτους… Μου έχουν πρήξει τα παπάρια με τον Χριστό τους. Πάλι καλά που οι περισσότεροι είναι κότες και κάθονται στα κλουβιά τους».

Ο διάλογος αυτός δεν διεψεύσθη από την Κυβέρνησιν. Ο δε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας π. Αμβρόσιος πιθανολογεί ότι ο Πρωθυπουργός ως «κότες» θεωρεί τους Μητροπολίτας της εν Ελλάδι Εκκλησίας (Ελεύθερη Ώρα, 2.5.2020).

Ερωτώ: α ) Πόσα χρήματα ελήφθησαν από τον Soros και που διετέθησαν; β ) Ως προς τα «τσιπάκια», ποίον το κόστος, εμεσολάβησε σχετικός μειοδοτικός διαγωνισμός και πότε ηρωτήθη ο Ελληνικός Λαός αν θέλη το ηλεκτρονικόν αυτό καθολικόν φακέλωμα; γ ) Ο κ. Μητσοτάκης ποίους χαρακτηρίζει ως «κότες»; δ ) Η περιφρονητική φράσις «τον Χριστό τους» αναφέρεται εις τον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s