Ο μερακλής τσομπάνος – Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης. (εξαιρετικό)

«Ὁ λαὸς πιστεύει, ἀλλὰ θέλει καὶ μερακλῆ τσομπάνο» [Δημ. Γκαγκαστάθης Ἱερεύς (σελ.516)]

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή: Γεώργιος Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 29.1.2020

Σὰν χθὲς 29 Ἰανουρίου τοῦ 1975 ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ ὁ μεγάλος σύγχρονος ἅγιος παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης. Τὸ πνευματικὸ του τέκνο, ὁ Στυλιανὸς Κεμεντζετζίδης, ἔχει ἐκδόσει τὸν βίο καὶ τὰ ἔργα του καὶ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ μᾶς τοὺς σημερινοὺς -ἄς ποῦμε- χριστιανοὺς νὰ γνωρίσουμε πῶς πολιτεύθηκε ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καὶ γνήσιος ποιμὴν τῶν λογικῶν προβάτων Του.

Εἶδα ὅτι ἔχουν δημοσιευτεῖ στοιχεία τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου γέροντος στὸ διαδύκτιο, ὁπότε μόνο κάποια σκόρπια σημεία θέλω νὰ παρουσιάσω, γιὰ ὅσους δὲν τὰ ἔχουν ὑπ᾿ ὅψιν, πολὺ πρόχειρα βέβαια, ὅσα προλάβω νὰ ἀντιγράψω καὶ ζητῶ συγνώμη γιὰ τὴν προχειρότητα, ἀπὸ ὅποιον τύχει καὶ τὰ διαβάσει. .(Τὰ ἀποσπάσματα εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο ΠΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ Βίος –Θαύματα-Νουθεσίαι καὶ Ἐπιστολαί. Γ΄ ἐκδ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ. Θεσσαλονίκη 1997)

Ἦταν πραγματικὸς παπᾶς, λειτουργὸς τοῦ ὑψίστου, ποὺ θυσίαζε τὴν ζωή του ὑπὲρ τῶν προβάτων.

Ὅταν τὸν κατεδίωκαν οἱ ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ κατέφυγε στὴν Μητρόπολι Τρικάλων καὶ τὸν ἔστειλαν γιὰ προστασία στοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ Ζέρβα. Ἀποφάσισαν:

«Νὰ μὲ πάρουν στὸ Βοργαρέλι καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ μὲ στείλουν μὲ τὸ ἀεροπλάνο, στὴν Μέση Ἀνατολή, στὴν Ἑλληνική Κυβέρνησι. Ἤθελαν νὰ ἀποδείξουν ὅτι ὁ κομμουνισμὸς καὶ τὸ ΕΑΜ καταδιώκει τοὺς ἱερεῖς, γιὰ νὰ πάρουν αὐτοὶ γαλόνια (βαθμούς) καὶ ἐμένα νὰ μὲ δώσουν δόξες τιμὲς καὶ θέσι ἐξαιρετική. Τοὺς εἶπα· θὰ μὲ ἀφήσετε ἀπόψε νὰ προσευχηθῶ καὶ τὸ πρωΐ θὰ σᾶς ἀπαντήσω. Διὰ τῆς προσευχῆς ἔβγαλα τὴν ἀπόφασι: ὄχι. Δὲν πρέπει, εἶπα, νὰ φύγω μακρυὰ ἀπὸ τὸ ποίμνιό μου καὶ ἀπὸ τὸ Ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν. Ἄς βασανιστῶ καὶ ὑποφέρω, θὰ μείνω ἐδῶ, πλησίον τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι τοῦ χρυσοῦ. Θὰ πεθάνω στὴν πόρτα τῶν Ταξιαρχῶν, σύμφωνα μὲ τὸν ὅρκο ποὺ ἔδωσα». σελ.50-51

Καὶ δὲν εἶναι εὔκολα λόγια αὐτά. Δὲν εἶναι κηρύγματα ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Τὸ πόσο βασανίστηκε, τὸ τί ὑπέστη, δὲν τὸ χωρεῖ νοῦς ἀνθρώπου…

Ὅμως καὶ τὸ ποίμνιο του τὸν ὑπεραγαποῦσε καὶ τὸν προστάτευε, ὅσο μποροῦσε, ἀπὸ τοὺς διαφόρους ὲπίβουλους:

«Τὸ στρατηγεῖο τοῦ ΕΛΑΣ συνῆλθε καὶ ἀποφάσισε νὰ μὲ πάρουν μὲ τὸ μέρος τους… : Ἤθελαν νὰ μὲ δώσουν ἕνα ἄλογο νὰ γυρίζω στὰ χωριὰ γιὰ καθοδήγησι καὶ 4 ἄνδρες γιὰ σωματοφυλακὴ, νὰ μὲ φυλάγουν. Τὸ μεγαλύτερο σατανικὸ ἀξίωμα. Ἔρχονται στὸ χωριό. Συναθροίζονται ὅλοι τῆς περιφέρειας τὰ ὑπεύθυνα πρόσωπα καὶ ἀναφέρουν τὴν διαταγή. Ὅλοι οἱ χωρικοὶ ἐταράχθησαν. Τί πράγματα εἶναι αὐτὰ, εἶπαν, καὶ δὲν ἀφήνετε ἥσυχο τὸν παπᾶ μας; Ἐσεῖς θέλετε μὲ αὐτὸ νὰ τὸν καταστρέψετε.. Τί συμβαίνει πάλι τοὺς ἐρωτῶ; Μὲ δείχνουν τὴν διαταγή. Τὴν διαβάζω καὶ τοὺς λέγω: Αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ ζητᾶτε ἐσεῖς ἐγὼ δὲν ἤμπορῶ νὰ τὰ κάνω. Αὐτὴ ἡ δουλειὰ θέλει ἄνθρωπο μορφωμένο καὶ ἔμπειρο. Καὶ ὕστερα ἐγὼ τὸ ἔχω δηλώσει νὰ πεθάνω πραγματικὸς παπᾶς καὶ ὄχι μασκαρᾶς. Δὲν ἀναλαμβάνω τέτοια δουλειὰ καὶ ὅ,τι θέλει ἄς γίνει. Τί σήμερα, τί ἀργότερα, ἐγὼ εἶμαι ἔτοιμος γιὰ τὸν Χριστὸ, νὰ θυσιαστῶ ὅποια ὥρα θέλήσετε. Τὸ χωριὸ ὑπὲρ ἐμοῦ… Ἔφυγαν καὶ πάλι ἄπρακτοι. Βλέπετε πόσον ἡ θρησκεία μας εἶναι ζωντανή!» σελ.74-75

«Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1943 ὁ Δεσπότης Κοζάνης Ἰωακείμ ἐξέδωκε καταδικαστικὴ ἀπόφασι, δὶς εἰς θάνατον. Ὁ πρῶτος ποὺ ὑπέγραψε τὴν καταδίκη μου, ἐρήμην, ἦταν ὁ Δεσπότης. Ἐστειλε καὶ τὸν Ἀρχιμανδρίτη του, παπᾶ Κοσμᾶ, μὲ πέντε ἀντάρτες νὰ μὲ ἐκτελέσουν καὶ ἡσυχάσουν, ἐπειδὴ πολὺ τοὺς ἀνησυχοῦσα καὶ τοὺς χαλνοῦσα τὰ σχέδια τους, καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν δουλειὰ στὸ χωριό. Οἱ ἑνορίτες μου μὲ ἄκουγαν, ἐπειδὴ πρῶτος ἐγὼ ἔτρεχα στοὺς κινδύνους, γιὰ νὰ τοὺς σώσω, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο μποροῦσα». σελ.47

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ κοίταζε πρὸς τὰ πάνω καὶ ρύθμιζε τὶς πράξεις καὶ τὴ ζωή του σύμφωνα μὲ τὴν οὐράνια, αἰώνια πραγματικότητα. Ἄν κοίταζε καὶ ἔκρινε μὲ τὰ κάτω καὶ μὲ τοὺς γύρω του ἀναπόφευκτα καὶ ὁ βίος του θὰ ἦταν ἀντίστοιχος (Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου):

«Μεταχειρίστηκαν καὶ ἄλλα σατανικά μέσα. Ἔβαλαν τοὺς ἄλλους ἱερεῖς νὰ ποῦν τὴν παπαδιά: Μήπως μονάχα αὐτὸς δὲν θέλει τὸν κομμουνισμό; Καὶ ἐμεῖς δὲν τὸν θέλουμε. Τί νὰ κάνωμε ὅμως; Ἄς τοὺς κάνωμε τώρα τὸ κέφι καὶ ἄμα ἀλλάξει ἡ κατάστασις, αὐτοὺς θὰ λογαριάσωμε; Καὶ τὸ ἐπέτυχαν. Ἡ παπαδιὰ ἄρχισε νὰ μὲ γκρινιάζῃ καὶ νὰ φωνάζῃ ἐναντίον μου». σελ.78

«Μοῦ λέγει ἡ παπαδιά: Πράγματι χαζάθηκες. Ἐσὺ θὰ φέρης ἀποτέλεσμα μόνος; Δὲν βλέπεις τοὺς ἄλλους παπάδες τῶν γύρω χωριῶν, ποὺ κάθονται στὰ σπίτια τους, δουλεύουν, τρῶγουν καὶ πίνουν μὲ τὶς οἰκογένειές τους; Ὅτι θὰ γίνῃ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο θὰ γίνῃ καὶ γιὰ ἐμᾶς. Τῆς λέγω: Θὰ πεθάνω γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ὄχι γιὰ τὸν χρυσό. Κομμουνιστὴς δὲν γίνομαι». σελ.66-67

«Μὲ δάκρυα στὰ μάτια μοῦ λέγουν: Πῶς κατάντησες νὰ ὑποφέρῃς τόσα πράγματα καὶ σὲ αὐτὰ τὰ χάλια; Τοὺς ἀπαντῶ: Ὑπέφερε ὁ Χριστὸς γιὰ ἐμᾶς, πρέπει τώρα καὶ ἐμεῖς νὰ ὑποφέρουμε γιὰ τὸν Χριστὸ. Θὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα ποὺ θὰ φύγῃ αὐτὴ ἡ καταχνιὰ καὶ ἡ βρωμιά καὶ θὰ λάμψῃ πάλιν ἡ Ἐκκλησία». σελ.67

Ἀγράμματος μὲν, θεόπτης δὲ, εἶχε ἐνεργὰ τὰ ὀρθόδοξα αἰσθητήρια καὶ ἀντιλαμβανόταν κάθε παρέκλισι καὶ θρηνοῦσε καὶ ἐκτενέστερον προσηύχετο:

«Ἔχει δίκαιον ὁ λαὸς νὰ μᾶς κατηγορῇ ἐμᾶς τοὺς κληρικοὺς, διότι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ εἴμεθα ἐμεῖς οἱ παπάδες». σελ513-514

«Ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς ἔχει χάσει τὴν πνευματικότητά του καὶ πάντα συζητοῦνται ὑλικὰ καὶ πολιτικὰ πράγματα». σελ.514

«Μεγάλο κατήφορο πῆρε ὁ λαὸς καὶ ὁ κλῆρος πρώτα. Τί νὰ πῶ! Νὰ πέφτω ἐγὼ ἔξω δικαιολογημένον, διότι εἶμαι ἀγράμματος καὶ ἠμπορῶ νὰ γελαστῶ, ἀλλὰ ἕνας Πατριάρχης καὶ Δεσπότης ποὺ τὰ εἶδεν ὅλα, τὰ διάβασεν καὶ τὰ ἄκουσε, καὶ γνωρίζει καλῶς τοὺς κανόνας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας; Κανεὶς δὲν δικαιολογούμεθα. Μᾶλλον αὐτοὶ περισσότερον». σελ.337

«Πολὺ χάρηκα ποὺ εἶδον νὰ εἶστε καλά, ἀλλὰ λυπήθηκα γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης. Νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν Φραγκόπαπαν καὶ τοὺς ἄλλους; Συνεργάζονται μὲ τοὺς αἱρετικούς; Θέλω νὰ μάθω τί πιστεύουν αὐτοὶ οἱ κληρικοὶ, ποὺ κάθε ἡμέραν ἐργάζονται εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Κυρίου; Τυπικὰ ἐργάζονται; Δὲν μοῦ τὸ χωράει τὸ μυαλό μου… Σήμερον ποὺ σοῦ γράφω, εἶχα λειτουργία εἰς τοὺς Ταξιάρχας. Εἶχαν ἔλθει προσκυνηταί… Κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐγέμισεν ἡ Ἁγία τράπεζα ἀπὸ ἐξαιρετικὸν ἄρωμα, ποὺ ἦτον χαρὰ Θεοῦ καὶ εὐλογία Κυρίου. Αὐτοὶ δὲν βλέπουν τίποτας; Πωρώθηκεν ἡ ψυχή τους καὶ μολύνονται μὲ τοὺς ἀκαθάρτους;» (19/6/1970) σελ.537

Συνεργάζονται μὲ τοὺς αἱρετικούς; Τί πιστεύουν αὐτοὶ οἱ κληρικοὶ; Τυπικὰ ἐργάζονται; Καὶ τίνος τὸ μυαλὸ τὰ χωράει ὅλα αὐτά, ἅγιε τοῦ Θεοῦ; Πάντως σίγουρα οὔτε ἡ ἁγία τράπεζα γεμίζει ἀπὸ ἐξαιρετικὸν ἄρωμα τὴν ὥρα τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅταν λειτουργοῦν, οὔτε οἱ Ἀρχάγγελοι τοὺς ὁμιλοῦν καὶ, ἐπίσης, σίγουρα πορώθηκεν ἡ ψυχή τους καὶ μολύνονται μὲ τοὺς ἀκαθάρτους. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἅγιε μου. Ἅν ψελίσει κανεὶς τίποτα, αὐτοὶ οἱ πορωμένοι τὸν κατηγοροῦν ὡς φανατικὸ καὶ ζηλωτή καὶ ἐπηρμένο. Καὶ μεῖς -ποὺ ἔχωμε πάρει τὸν κατήφορο καὶ δικαίως πάσχομεν γιὰ τὶς πολλὲς ἁμαρτίες μας, μεγαλύτερη ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ νοθρώτης καὶ ἡ τυποποίησις τῆς πνευματικῆς ζωῆς- σὲ παρακαλοῦμε ἐκεὶ ποὺ εἶσαι νὰ παρακαλέσεις τὸν Κύριο νὰ μὴν μᾶς συνεριστῇ ἀλλὰ νὰ στείλῃ μερακλῆδες παπάδες, σὰν καὶ ἐσένα, καὶ νὰ φωτίσῃ τοὺς ἀρχιερεῖς μας γιατί «Ὁ Σατανᾶς σὲ μεγάλους φωλιάζει διὰ νὰ ἔχει κῦρος ἡ δουλειά του». σελ.421

24 thoughts on “Ο μερακλής τσομπάνος – Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης. (εξαιρετικό)

 1. Εὐχαριστοῦμε πολὺ τοὺς Γιῶργο καὶ Φαίη. Ἀς σημειωθεῖ ὅτι ὁ παπαΔημήτρης (μολονότι ἀπὸ πολὺ παλιὰ γνωστός) δὲν εἶναι (ἀπ΄ ὅτι φαίνεται) ψηλὰ στὴ λίστα τῶν (πολιτικῶν…) ἁγιοποιήσεων τοῦ Πατριαρχείου…

  Βλέπεις τὰ θέματα τῶν ἁγιοποιήσεων τῶν ποικίλων μαρτύρων τοῦ κομμουνισμοῦ στὴ χώρα μας δὲν «τολμᾶται» νὰ ἀγγιχθοῦν… Ὅσο ὑπάρχει τουλάχιστον (ἔστω καὶ σάν, ὑποτίθεται, ἀντιπολίτευση) ἀκόμα, ὁ (μασωνο-δημιούργητος κι αὐτὸς…) κομμουνισμός.

  Αὐτὴ εἶναι ἡ τόλμη τῆς σημερινῆς (διοικούσης) ἐκκλησίας…

  Βλέπει κανεὶς πλὴν αὐτοῦ τοῦ παραδείγματος τοῦ παπαΔημήτρη, πλεῖστα ὅσα παραδείγματα ἱερέων – μαρτύρων στὸ βιβλίο ποὺ ἔγραψε ὁ κοιμηθεὶς γέροντας Γρηγόριος τῆς Δοχειαρίου, «Μορφὲς ποὺ γνώρισα νὰ ἀσκοῦνται στὸ σκάμμα τῆς Ἐκκλησίας», ποὺ τίποτα δὲν ἔχουν νὰ ζηλέψουν, οὔτε ἀπὸ τοὺς νεομάρτυρες τῆς Τουρκοκρατίας, οὔτε ἀπὸ τοὺς ἱερομάρτυρες τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων…

  Κι ὅμως, βλέπει κανεὶς σὲ ἐποχὴ θριαμβευούσης Τουρκοκρατίας, ὅταν ὁ Τοῦρκος ἤλεγχε τὰ πάντα, ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης τόλμησε καὶ ἐξέδωσε τὸ «Νέον Μαρτυρολόγιο» ἀποτελούμενο ἀπὸ μάρτυρες ποὺ εἶχαν σφαγιασθεῖ ἀπὸ τοὺς τότε κρατοῦντες…

  Σὲ ἐποχὴ ὅμως, μὴ (ἐμφανῶς) μεσουρανοῦντος κομμουνισμοῦ, κανεὶς δὲν τολμᾷ νὰ θίξει τοὺς (νεότερους) νεομάρτυρες…

  Πῶς νὰ μὴν κάνεις συγκρίσεις…

  • Αγιοκατατάξεις αδελφέ, όχι αγιοποιήσεις. Τις αγιοποιήσεις τις κάνει ο Θεός, όχι ο επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ή όποιος άλλος. Όχι τίποτε άλλο, αλλά εδώ που φτάσαμε κάποιοι είναι ικανοί να μας πουν ότι και αυτό οι δεσποτάδες το κάνουν και όχι ο Θεός!

   • Ε να μην αντιγράψουν οι δικοί μας τον …αγιοτατο τής Ρώμης που …αγιοποιει όποιον θέλει, επειδή είναι αλάθητος?

  • Εμ,ότι έχει κάποιος στην καρδιά του του βγαίνει σε σύγκριση και μετά στο στόμα.
   Αφού αναγνωρίζεις και ορας αρνητικα μόνο προς τον μασωνοκινητο κομμουνισμό και όχι την κατεξοχήν μασονική δεξιά,πως να δεις και τις δύο πλευρές του διαιρει και βασιλευε νομίσματος;
   Φαινεται πως παρακινήσε απο την πιστη οτι οι κομμουνιστες ήταν οι κακοί και εσείς οι δεξιοί οι καλοι;Πως να καταλάβεις ότι παίχτηκε στη χώρα το παιχνίδι του καλού-κακού μπατσου;
   Πρεπει να δεις πως,οπως αντίστοιχα καθ’ονομα»κρατούσα Εκκλησία»,δε «νομιμοποιεί»και «αγιαζει»τους παρανομους λειτουργούς της όταν αυτοί θέλουν να προδώσουν προς τον εχθρό του θεού τον πάπα,
   ετσι δε νομιμοποιουνται και τα «δεξια»δεσμα που η αγγλοκινητη μεταπολεμική κυβέρνηση επεβαλε για να εγκαθιδρυσει πιο ισχυρη την σατανική δυτικοκρατια στη χώρα.Και που είναι αυτό που σου φταίει σαν Έλληνα και όχι οι κομμουνιστές που δεν κυβέρνησαν ποτέ.
   Άνθρωποι του πνευματος-άνθρωποι υλικοί
   Πιστοι-απιστοι
   Ηρωες-εφιαλτες
   Μαρτυρες-ολιγοπιστοι προδοτες
   Ανθενωτικοι-φιλενωτικοι
   Ορθοδοξοι-φιλοπαπικοι
   Αγωνιστες-κοτζαμπάσηδες
   Καποδιστριακοι-οθωνικοι
   Ελληνες-φιλοβαβαροι
   Ελληνες-φιλοεγγλεζοι
   Ελληνες-φιλορωσοι
   Ελληνες-φιλοαμερικανοι
   Έλληνες-φιλοευρωπαιοι
   Ελληνες-δεξιοί
   Ελληνες-κομμουνιστές

   • Από που φαίνεται ότι ο αδελφός βλέπει μόνο τον μασονοκίνητο κομμουνισμό και όχι την μασονοκίνητη δεξιά; Τυγχάνει ο παπαΔημήρης Γκαγκαστάθης να βίωσε αυτά που βίωσε από τους κομμουνιστές και ο αδελφός έκαμε την ανάλογη σύγκριση. Επίσης, με συγχωρείς αδελφέ αλλά αυτό που γράφεις ότι οι κομμουνιστές δεν κυβέρνησαν ποτέ δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η ιδεολογία που επικράτησε στην Ελλάδα, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα ΜΜΕ, ακόμη και στα κόμματα, είναι αριστερή και όχι δεξιά. Ας μην πιάσουμε όμως εδώ κουβέντα για τα πολιτικά διότι άκρη δεν θα βρούμε. Τα κόμματα και οι ιδεολογίες χωρίζουν, ο Χριστός ενώνει.

   • Εγώ το διακρίνω αδερφή Φαίη(ας το διευκρινίσει ο ιδιος),και τον κομμουνιστικό τρόπο διοίκησης πάλι οι δυτικοί τον επέτρεψαν για την διάλυση της χωρας,αφού τι καλό αυτοί ποτέ θα ήθελαν να επιτρέψουν στην ορθόδοξη χωρα που πάντα ήθελαν να λιωσουν;
    Αυτό (το οτι επετρεψαν κομμουνιστικες πρακτικές στη χωρα) φαίνεται ότι ήταν η μέθοδος να μανιπιουλαρουν την καταστροφή.
    Το ότι ήταν δε καταδική τους μέθοδος φαίνεται απο το ότι έφεραν στην εξουσία μια δηθεν»κομμουνιστική»κυβέρνηση για την προωθήση των καίριων καταστροφών,καταστροφών που δεν επρεπε να ενεργησει η δική τους χριστιανουλικη και πατριωτουλικη «ενδεδειγμενη»προταση,,ωστε ετσι,να μην «καει»το χαρτί της πατριωτικής και χριστιανικής ταξης-παράταξης,χαρτι που πρέπει να επιλέγεται πάντα ωστε να διατηρεί τα δεσμά της χώρας στο δυτικό άρμα.
    Το ότι αυτοί άλλωστε έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται τώρα από την αρμονική συνέχεια στην διακυβέρνηση και την προσήλωση και των δύο σε πράξεις που διαλύουν το έθνος.
    Συγγνώμη για τις πολιτικές αναφορές τις οποίες συχαινομαι και εγώ ,όμως αυτές έφτασαν να αναφέρονται και στην πιστη μας,ή μάλλον την εκμεταλλεύονται και την απαξιώνουν στα μάτια των ανθρώπων,χώρια που οι πολιτικές πεποιθήσεις των Ελλήνων και η πίστη αυτων προς όλους τους κομματικούς σχηματισμους αποτελούν κορυφαία προς μετάνοια θέματα.

   • Λοιπόν, ἀφοῦ θέλετε «νὰ τὸ διευκρινήσω κι ὁ ἴδιος» (κι ἀφοῦ τὸ «βλέπετε»…) νὰ σᾶς τὸ διευκρινήσω ὅτι ἡ κουβέντα μου ἦταν καθαρὰ (καθαρότατα) κουβέντα πίστεως καὶ ὄχι πολιτικὴ ὅπως τὴν «εἴδατε» ἐσεῖς.

    Ὁ λόγος ποὺ δὲν ἀναφέρθηκα στὴ «μασωνοκίνητη δεξιά» (καὶ χωρὶς εἰσαγωγικὰ φυσικά…) εἶναι ὅτι δυστυχῶς γιὰ σᾶς ἀδελφέ, δὲν …»παρήγαγε» μάρτυρες ἡ δεξιά, ὅπως ἀντίστοιχα ἡ ἀριστερά, (καὶ μιλάω γιὰ μάρτυρες μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἔννοια τοῦ ὄρου καὶ ὄχι ἁπλῶς ἀνθρώπους ποὺ σφαγιάστηκαν ἀπὸ μιὰ «ἀντίθετη» ἰδεολογία). Αὐτὸ φυσικὰ δὲν ἀθωώνει τὴν ὅντως μασωνοκίνητη δεξιά, ἡ ὁποία στὴν πραγματικότητα πλήρωνε τοὺς μακελάρηδες τῆς ἀριστερᾶς, ἀλλὰ ὁ πραγματικὸς λόγος ποὺ ἕνα σωρὸ ἅγιοι (μὲ τὴν πληρέστατη ἔννοια τοῦ ὄρου) ἱερεῖς ποὺ σφαγιάστηκαν ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὲς στὸ συμμοριτοπόλεμο, ἕνεκα τῆς πίστης τους στὸ Χριστό, ποὺ δὲν ἀναγνωρίστηκαν ὡς ἅγιοι, εἶναι ὅτι φοβόμαστε νὰ θίξουμε τὴν «ἱερὴ ἀγελάδα» τῆς ἀριστερᾶς μέχρι καὶ σήμερα (καὶ περισσότερο σήμερα θὰ ἔλεγα). Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι κάθε δημόσιος λόγος σήμερα ἀκόμα καὶ ἀπὸ τοὺς ἱερωμένους θὰ φροντίσει ὁπωσδήποτε (!!!) νὰ δώσει ἐχέγγυα (ἀριστερῆς) νομιμοφροσύνης… ὡς μὴ ὄφειλε, γιατὶ ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νὰ δώσει τὴν «ἄλλη» θεώρηση τῆς ζωῆς καὶ ὄχι τὸ δίπολο «ἀριστερὰ – δεξιά» στὸ ὁποῖο ἔχουμε ἐγκλωβιστεῖ. Ἔτσι ὅποιος μιλάει ἐναντίον ΜΟΝΟ τοῦ «ἑνός», αὐτόματα (!!!!!) (κι αὐτὴ εἶναι ΚΑΙ ἡ δική σας θεώρηση σ’ αὐτὰ ποὺ ἔγραψα) κατατάσσεται «φίλα προσκείμενος» στὸν «ἄλλο».

    Στὸ προηγούμενο σχόλιό μου προτίμησα νὰ ἀψηφήσω (μὲ ὅλες τὶς συνέπειες, ποὺ τελικὰ ἀποδείχθηκαν βάσιμες) αὐτὴ τὴν πρακτική, καὶ νὰ στοιχηθῶ μὲ τὸ λόγο τοῦ ἁγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη (ποὺ ὑπάρχει καὶ στὸ ἄρθρο) «Θὰ πεθάνω γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ὄχι γιὰ τὸν χρυσό. Κομμουνιστὴς δὲν γίνομαι». Ἐκεῖ ὁ παπαΔημήτρης δὲν «φρόντισε» νὰ πεῖ καὶ «δεξιὸς δὲ γίνομαι» γιατὶ δὲν ἦταν ἐκεῖνο τὸ θέμα του τότε, ἄλλωστε τὸ «θὰ πεθάνω γιὰ τὸ Χριστὸ» τὰ ἔχει ὅλα μέσα, καὶ αὐτὸ ἀπ’ ὅτι φαίνεται εἶναι καὶ τὸ «θανάσιμο» ἁμάρτημά του γιὰ νὰ μὴν ἁγιοκαταταχθεῖ.

    Ἄλλωστε ἀς μὴν ξεχνᾶμε ἀδελφέ, ὅτι τὸ σύγχρονο κήρυγμα ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας τὸ ξεκίνησαν καὶ τὸ συνέχισαν γιὰ καιρὸ οἱ ἀριστερὲς ἀποχρώσεις. Μπορεῖ ἡ τότε δεξιὰ νὰ «συγκατένευε» πονηρὰ καὶ νὰ χαμογελοῦσε, ὅπως οἱ Φαρισαῖοι τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ (τότε τουλάχιστον) δὲν εἶχε στρέψει (ἐμφανῶς) τὸ λόγο της ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνο βεβαίως ποὺ προσπαθοῦσε (ἀπὸ πολὺ πιὸ πρὶν νὰ κάνει – πρὶν καὶ τὴν ἐπανάσταση ἀκόμα!!!!-) ἦταν νὰ ἀλλοιώσει ἐπὶ τὸ «δυτικότερο» τὴν πίστη μας καὶ νὰ μᾶς φραγκέψει. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶχε γίνει ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὸν πολὺ κόσμο, τολμῶ νὰ πῶ οὔτε ἀπὸ τὴ διοικοῦσα ἐκκλησία, ἐξ οὖ καὶ τὰ χάλια στὰ ὁποῖα φτάσαμε…

    Κοῖτα ὅμως ποὺ σήμερα, ποὺ πέσανε ὅλων οἱ μάσκες, οἱ σημερινοὶ ἀριστεροὶ (ποὺ δὲν εἶναι ἀλλοιωμένοι οἱ παλιοί, ἴδιοι εἶναι) ἐπικροτοῦν τὴν «ἔνωση τῶν ἐκκλησιῶν» (τῶν «κακῶν» κατὰ τὰ ἄλλα Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν) καὶ οἱ σημερινοὶ δεξιοὶ ἐπικροτοῦν ὅλη τὴν ἀριστερὴ ἀτζέντα τοῦ διεθνισμοῦ καὶ τοῦ σοδομισμοῦ (αὐτοὶ ποὺ ὑποτίθεται ζητωκραύγαζαν γιὰ τὴν «Ἑλλάδα» τὴ «Θρησκεία» καὶ …) ἀλλὰ καὶ οἱ δύο μαζί, συμφωνοῦν στὴν ἀλλοίωση καὶ ἐξαφάνιση τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοῦτο τὸν τόπο…

    Τὸ ὅτι σήμερα ὄχι μόνο μπορεῖς, ἀλλὰ καὶ ἐπιβραβεύεσαι νὰ βρίζεις τοὺς «φασίστες» καὶ τοὺς «ναζὶ» καὶ τοὺς «δεξιοὺς» (εἶναι βρισιὰ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὄροι) ἀλλὰ δὲν ἰσχύει τὸ ἴδιο γιὰ τὰ ἀντιστοίχως ἀριστερὰ εὐρισκόμενα κομμάτια, (π.χ. Ρουβίκωνα, Antifa, ἀναρχικοὶ γενικά) σημαίνει ἐπικράτηση ἐπὶ τῆς οὐσίας τῆς ἀριστερῆς (μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀντίχριστης) (καὶ μάλιστα παγκοσμίως) ἰδεολογίας ὅποιο (πλέον) ἐπικάλυμα καὶ νὰ ἔχει αὐτή, εἴτε «δεξιό» εἴτε «ἀριστερό».

    Πιστεύω τῶρα νὰ ἔδωσα «καλύτερα» τὸ στῖγμα μου… Ἂν ἀπὸ αὐτὸ συνεχίζετε νὰ πιστεύετε ὅτι γράφω «δεξιά», λυποῦμαι ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ κάνω κάτι ἄλλο…

   • κ. Αργύρη, γράφετε πολλά και δεν ξέρω που θέλετε να καταλήξετε..
    Την αριστεροδέξια εγελιανή διαλεκτική με την οποίαν μας κοροϊδεύουν νομίζω ότι ο σκεπτόμενος Έλληνας την έχει καταλάβει.
    Τι σχέση έχει αυτό με την ανάρτηση δεν καταλαβαίνω.
    Και αυτούς εδώ τους έσφαξαν κομμουνιστές (ή μήπως θέλετε να το βάλω σε εισαγωγικά και να πω «κομμουνιστές»)
    https://tasthyras.wordpress.com/2019/09/03/%ce%ba%ce%ac%cf%84%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%cf%84/
    και παρότι πέρασαν χρόνια, η αναμνηστική πλάκα εμφανίζεται μόνο την ημέρα του μνημοσύνου και μετά εξαφανίζεται. Γιατί κ Αργύρη; Για να μην θίξουμε τους κομμουνιστές; Ή μήπως αν μιλάμε για αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στην αντίπερα όχθη; Η Εκκλησία επειδή πρέπει να είναι πάνω από τα κόμματα και τις ιδεολογίες δεν θα έπρεπε να φοβάται να δείξει την βαρβαρότητα στην οποία μπορεί να καταπέσει ο άνθρωπος χωρίς Χριστό μέσα του.
    Ο Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης μας δείχνει τον δρόμο :
    «Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ κοίταζε πρὸς τὰ πάνω καὶ ρύθμιζε τὶς πράξεις καὶ τὴ ζωή του σύμφωνα μὲ τὴν οὐράνια, αἰώνια πραγματικότητα. Ἄν κοίταζε καὶ ἔκρινε μὲ τὰ κάτω καὶ μὲ τοὺς γύρω του ἀναπόφευκτα καὶ ὁ βίος του θὰ ἦταν ἀντίστοιχος»

 2. Εδώ να σημειωθεί πως επί αρχ.Χριστοδουλου, ο εδώ μνημονευομενος μητρ.Κοζανης Ιωακείμ, απεκατασταθη με δόξα και τιμή, και ας έγραφε ο άγιος παπά Δημήτρης πως ο διάβολος εισήλθε στην καρδία του .
  Τα λείψανα τού Αγίου Παπά Δημήτρη, ευρίσκονται στην ΙΜ Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Τρικάλων, βεβαίως ΔΕΝ τίθενται εις προσκύνηση, αναμένοντας την επίσημη αγιοκατάταξη του, αλλά αμφιβάλλω με τούς τωρινούς …αριστερουληδες …

 3. Μια υποσημείωση ωστε να «έχουμε το νου»μας:Το τυράκι του κακου κομμουνισμού,που το «κολανε»εντέχνως στη κακοτερη ολων κομμουνιστρια την ρωσια(ενώ και αυτή είναι δυτικοκαπιταλιστρια),ενώ η κακη»κομμουνιστρια» ήταν η ΕΣΣΔ και όχι η ορθόδοξη Ρωσία,η ρωσια που υπέφερε από τους κομμουνιστές ως ορθόδοξη εντός της σοβιετιας,το τυρακι λοιπον αυτό το θέτει στη φάκα τελευταία το φανάρι και η Εκκλησία της Ελλάδος,με υποδαβλιστες τους ευλογημένους αμερικανούς ωστε να προκαλέσει «δικαιο»σχίσμα στην ορθοδοξία,αφού βέβαια θα είναι δικαιολογημένο στο μυαλό του εθνικόφρονος Έλληνα καθώς θα σωθεί ακόμη μια φορά από τον κομμουνιστικον κινδυνον(και ας πάει και το παλιαμπελο(η ορθοδοξια))
  Γι’αυτό η πολιτική αφορά πολύ πλέον και τον χριστιανο

 4. Μεγάλα τα σχόλια και δεν θα μπορέσω να αναφερθώ σε όλα ίσως όμως καταφέρω να διευκρίνησω κάτι για εσάς με αγάπη πάντα.
  Το νουμερο ενα πρόβλημα σε αυτή τη χωρα ήταν και συνεχιζει να ειναι τα δυτικά δεσμά,τα οποία απειλούν να τελειώσουν και την πιστη μας,μαλλον επιβλήθηκαν αυτα από τους δυτικους συν τον πάπα για αυτόν ακριβως τον λογο,τώρα φαίνεται ποιο καθαρα,το «τσιριζαν»οι ανθενωτικοι εντός της πόλης το 1453,ο Άγιος Κοσμάς αργοτερα,ο Κύριος επέτρεψε το φακιολη το τουρκικό γιατί θα παπιζαμε από τοτε(όπως λενε οι αγιοι)
  Εξ αυτού,το να κοιτάξω προσωπικά προς τον κακο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ που είναι ένα γραμμάριο αλατι μέσα στον ωκεανό της δυτικης υποδουλωσης της χωρας μάλιστα όργανα τους,ειναι για εμενα υποκρισια το λιγοτερο.
  Δεν μου αρεσει να διυλιζω τον κωνωπα και να καταπινω την καμηλο.Δεν μπορω να ασχοληθω με το δεντρο και όχι με το δάσος.
  Δε μπορώ να τους δώσω τη ευχαρίστηση να έχω τσιμπήσει το δόλωμα τους.
  Σε μια χώρα που όλα είναι υπό δυτική ατζέντα από την «απελευθερωση»της(1826)δε θα τσιμπήσω το δόλωμα των φονιάδων κομμουνιστων,γιατί,οι φονιάδες του έθνους είναι αυτοί,αυτοι τους επέβαλαν και τους έδωσαν το ρόλο του κακου ωστε να επικρατούν ως καλοί οι ίδιοι.
  Δεν κολλάω εγώ στα κακά που έκαναν οι κομμουνιστές γιατί αν κολλήσω σε αυτα είναι σα να δίνω άφεση στη δυτική ατζέντα καταστροφής της χώρας που είναι το μείζον,και είναι τόσο καιριο ωστε δε θα δώσω καθόλου στον πραγματικό εχθρό τη χαρα,αλλά και τη βοηθεια στην κάλυψη απόκρυψη του με θέματα που «ρίχνουν τη μπάλα στην εξεδρα»(δεν υπονοώ ότι κάνετε κάτι τέτοιο εσκεμμένα).
  Ούτε χιλιοστο αναφοράς σε άλλο πρόβλημα μάλιστα «αρχαιο»και ανενεργό πάρα μόνο στο πραγματικό.
  Πώς αλλιώς να το πω:απεναντι στη λαίλαπα των δυτικών κατά της Ελλάδος,δε θα κατηγορήσω ουτε πεθαμένους κομμουνιστές φονιάδες του 1948,ούτε βιετκογκ,ούτε κινεζους,Ιρανούς,ούτε όποιον ποτέ ήταν απέναντι τους και ας ήταν οσο κακός ήθελε,γιατί αυτοί για εμένα είναι το υπέρτατο κακο,ειναι Το κακο που μας απειλεί με αφανισμό Τώρα.

  • Ἡ Ἐκκλησία ὅταν ὁμολογεῖ τὸν Χριστό, ὅταν ὁμολογεῖ τὴν ἁγιότητα τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ὅταν ὁμολογεῖ τὴν ἁγιότητα τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, δὲν τὸ κάνει ἐπειδὴ «κολλάει» ἢ ἐπειδὴ «κοιτάζει» πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τὸ Διοκλητιανό, τοὺς Τούρκους. Ἡ Ἐκκλησία δὲν «ἀσχολεῖται» μὲ ὅσους τὴν ἐχθρεύονται, ἀλλὰ ΔΕ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ χωρὶς φόβο καὶ χωρὶς πάθος. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν χρειάζεται, δὲ διστάζει νὰ τοὺς «κοσμεῖ» ὅλους αὐτοὺς μὲ τὶς ἐκφράσεις ποὺ τοὺς πρέπουν. «Συνέδριο παρανόμων», «θεομάχος», «ἀγαρηνῶν ἀθέων»… οὔτε φοβᾶται μήπως λέγοντας τὰ προηγούμενα δώσει (καὶ καλά…) …ἀβάντα στοὺς …Σαδουκαίους, ἢ στὸν …Μαξέντιο…. ἢ στοὺς …Ἀγγλογάλλους, ὅλοι πολιτικοὶ ἀντίπαλοι τῶν προηγουμένων… Γιατὶ σκοπός της δὲν εἶναι νὰ πάρει πολιτικὴ θέση, ἀλλὰ νὰ κηρύξει καὶ νὰ διαλαλήσει ὅτι σὲ ἐκεῖνες τὶς ἐποχὲς ἐμφανίστηκαν ἄνθρωποι θεούμενοι, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου, ποὺ δόξασαν τὸ Θεό.

   Αὐτὴ τὴν ὁμολογία ἡ ἐκκλησία μὲ τοὺς κομμουνιστὲς (στὴν πατρίδα μας τουλάχιστον) τὴν ἀρνήθηκε (!!!!) καὶ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐξέπεσε τῆς ἀποστολῆς της.

   Οἱ πολιτικοὶ λόγοι, τὸ ποιός ὀφελεῖται, τὸ ποιός δυσσαρεστεῖται καὶ ἄλλες «ὕστερες» σκέψεις, εἶναι πράγματα μὲ τὰ ὁποῖα κανονικὰ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀσχολεῖται. Γιατὶ ἀποστολή της δὲν εἶναι νὰ «κυνηγάει» τοὺς «ἐχθρούς» δυτικοὺς ἢ ἀνατολικούς, δεξιοὺς ἢ ἀριστερούς, ἀλλὰ νὰ ἀνάψει τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο. Κι αὐτὸ ἀρνήθηκε νὰ τὸ κάνει στὴ συγκεκριμένη περίπτωση.

  • κ Αργύριε,

   για να το συνοψίσουμε. Όταν ο αγιασμένος ΠαπαΔημήτρης Γκαγκαστάθης είπε «εγώ Κομμουνιστής δεν γίνομαι» δεν έκανε πολιτική δήλωση αλλά ομολογούσε την Πίστη του. Πολύ ορθώς σχολιάστηκε από τον αδελφό «Μηδέν Άγαν» ότι «Σὲ ἐποχὴ ὅμως, μὴ (ἐμφανῶς) μεσουρανοῦντος κομμουνισμοῦ, κανεὶς δὲν τολμᾷ νὰ θίξει τοὺς (νεότερους) νεομάρτυρες…» Παρομοίως και το σχόλιο αυτό δεν ήταν κάποια πολιτική δήλωση αλλά έγινε για να θίξει την αδυναμία και αποτυχία της διοικούσης Εκκλησίας να κάνει αυτό που έκανε ο ΠαπαΔηδημήτρης. Να ομολογήσει.
   Θα ήθελα όμως να σας επιστήσω την προσοχή και σε κάτι άλλο. Ορθώς αναφέρεστε στα δυτικά δεσμά που απειλούν την Πίστη μας. Μόνο που σας έχει διαφύγει ότι στα σχέδια της Δύσης είναι η σταδιακή κομμουνιστικοποίησή μας (μάλλον πρώτα δια της οδού του σοσιαλισμού, ο οποίος υποτίθεται ότι προετοιμάζει το καπιταλιστικό κράτος). Αν δεν σας προκαλεί εντύπωση το γεγονός που ανέφερε και ο «Μηδέν Άγαν» ότι σήμερα έπεσαν οι μάσκες αφού οι (άθεοι – συμπληρώνω) αριστεροί επικροτούν την «ένωση των Εκκλησιών», σας προτρέπω να ρίξετε μία ματιά στην ατζέντα 2030 για να δείτε τι κόσμο μας ετοιμάζουν. Δώστε βάση και στις δηλώσεις του Κούλη για την άθεη αριστερή Σακελλαροπούλου ότι είναι πρότυπο της νέας εποχής. Αν θέλετε, δώστε βάση και στις πράσινες περικοκλάδες του Βαρθολομαίου, και στην μετάλλαξη της Εκκλησίας από πνευματικό εργαστήριο της ψυχής σε κοινωνικό υποκατάστημα του Κράτους. Σας υπόσχομαι να μεταφέρω εδώ άρθρα που έχω μεταφράσει στο παρελθόν για αυτό το θέμα. Θα ανεβάσω όμως μία απομαγνητοφώνηση του π. Αθανασίου Μυτιληναίου σήμερα, πρώτα ο Θεός, όπου σε ένα σημείο γίνεται αναφορά και σε αυτό το θέμα. Η Δύση που άφησε την Ορθόδοξη Παράδοση της πρώτης χιλιετίας, τώρα κυνηγά την ουτοπία του κομμουνισμού. (Διαβάστε το άρθρο του π. Γεωργίου Μεταλληνού που ανέβασα σήμερα, είναι εξαιρετικό). Και αυτά βέβαια στην επιφάνεια, γιατί τα πραγματικά σχέδια των διαβολεμένων που κινούν τα νήματα του κόσμου τούτου δεν τα γνωρίζουμε. Πέρα όμως από την Δύση να θυμόμαστε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είμαστε εμείς. Εμείς χάσαμε την Πίστη μας, εμείς κιοτέψαμε, εμείς συνθηκολογήσαμε, εμείς Την παραδίδουμε.

   • Μα δε διαφωνούμε,αν ξαναδείτε τι γράφω ισως θα το καταλάβετε.
    Δεν είμαι κομμουνιστής,προσπαθώ να είμαι δίκαιος και όχι θύμα του διαιρεί και βασιλευε,και ο κομμουνισμός που φυτεψανε στην ρωσια και ο καπιταλισμός της δύσης,είναι σπορά του διαβόλου μέσω των σιωνιστων,οι οποίοι ορμητήριο έχουν τη Δύση.
    Είναι οι δύο όψεις ενός εβραικου σατανικου νομίσματος και είναι νόμισμα διχόνοιας.
    Τον μεν διεθνισμό,τα πράσινα άλογα των κομμουνιστικινητων Οικολόγων κλπ πλασάρονται πάλι από την «καλη»δυση ,γι’αυτό και αυτή επιτρέπει σε παιδιά της σαν τον κουλη να γίνουν κοινωνοι καθε ιδέας που προωθήθηκε από κομμουνιστες όπως ο διεθνησμος.Στο τέλος θα γίνουν παιδιά των λουλουδιών και ότι τους πούνε.
    Έχω ακούσει τον πατήρ Αθανάσιο να μιλά για δυτικό ουμανισμό αλλά θα το διαβάσω.

 5. Εγώ δεν είπα η Εκκλησία να κυνηγήσει εχθρους και το οτιδήποτε,εξ αυτού δεν πρέπει να κυνηγήσει ανθρώπινες ιδεολογίες ή να έχει ιδεοληψίες(προς κάθε κατευθηνση ομως),επειδή αυτη εχει μόνο τον ένα Θεό της να πιστεύει να αγαπά και να προσδοκά και μόνον απο Αυτόν.
  Εσείς επιμένετε ότι έπρεπε να κυνηγήσει τον κομμουνισμό και να μαρτυρήσει μαλιστα εναντίον του και οπως φαινεται το θεωρειτε παναξιο δείγμα ομολογίας εάν το έκανε,αφου οπως λετε μη πρατωντας αυτο περιηλθε σε κατάσταση ξεπεσμου.
  Ίσως.Αυτό σε εσάς φαίνεται κορυφαίο και ζητάτε εκδίκηση που έπρεπε να πάρει η Εκκλησία για τις ιδέες σας μάλλον.Το μείζον κακο όμως το βλέπετε αραγε;
  ….Εγώ αν είναι ετσι ζητάω από αυτήν τον λόγο για τον οποίο όπως καταδυκνειουν οι:πατήρ Αθανάσιος μυτιλιναιος,Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός,Παπουλακος,πατήρ Γεώργιος μεταλληνός,Καθηγητής μιναογλου,οι ήρωες της ΕΟΚΑ,οι ήρωες των ιμιων,ο Μακρυγιάννης,όλοι οι Έλληνες ήρωες και αυτοί που έπεσαν το 1453,οι πεσόντες λόγο των δυτικών ιταλών και γερμανών στον β’πολεμο κλπ,τον λόγο λοιπον που δεν μας δίδαξε και δεν μας προστάτευσε,δεν μαρτύρησε και δεν ομολόγησε προς στο λαο της το όνειδος της δυτικής λαίλαπας,του ορκισμενου εχθρου του γενους και της ανατολικής ορθόδοξης αυτοκρατορίας και του κάθε υπολοίπου αυτής,δηλαδή της πατρίδος μας.Δε μας δίδαξε οτι δεν είμαστε δύση αλλά «εμεις»,δεν έδειξε τον εχθρό του έθνους αλλά και της πίστης του και της.
  Μας παρουσίαζε χρόνια και ήταν φίλη προσκείμενη στη δυτική «προοδο»,στην ευλογημένη ευρωστία της,στον πολιτισμό και την κανονικότητα της,και προωθούσε την πολιτική παράταξη η οποια ήταν και φερεφωνο αυτής(ανηκωμεν εις την δυσην).
  Καταλάβατε γιατί για εμένα δεν υπάρχουν κομμουνιστές ούτε το «δεινα»που εφεραν;Ξαναλέω,τα δεινά του κομμουνισμού στην ελλαδα ήταν τα απαραίτητα της δύσης βοηθηματα που την εξυπηρετησαν στο να στήσει το δίπολο της,ωστε να διαλύσει μετα το έθνος ανενόχλητα και ανεπαίσθητα απο «τα δεξια».Εσεις κύριε βάζετε αναρτήσεις που μιλάνε για «καταστροφες»των κομμουνιστων πριν 80 χρονια την ώρα που οι δυτικοί σας κόβουν φέτες.
  Αλήθειας ποια αντίδραση απαιτείτε έναντι αυτού σημερα;αν βέβαια αναγνωρίσετε και εσείς ότι η κατάρα είναι οι δυτικοί.

  • Κύριε Αργύριε αυτά που γράφετε, πέραν του ότι εκφράζουν αυθαίρετα προσβλητικά συμπεράσματα, είναι ακατανόητα και παντελώς αντιεκκλησιαστικά.

   «Εσείς επιμένετε ότι έπρεπε να κυνηγήσει τον κομμουνισμό και να μαρτυρήσει μαλιστα εναντίον του. Το θεωρειτε παναξιο δείγμα ομολογίας εάν το έκανε,αφου οπως λετε μη πρατωντας αυτο περιηλθε σε κατάσταση ξεπεσμου.
   Ίσως.Αυτό σε εσάς φαίνεται κορυφαίο και ζητάτε εκδίκηση που έπρεπε να πάρει η Εκκλησία για τις ιδέες σας μάλλον.»

   Σας προσκαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε (περί ομολογίας και εκδίκησης και κυνηγιού, και Εκκλησίας που δεν ομολογεί αλλά δεν είναι σε κατάσταση ξεπεσμού). Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε τα λάθη, μάλλον βρίσκεστε σε λάθος χώρο.

 6. Εγώ ανεφερα αυτό που έγραψε ο αγαπητός φίλος τίποτα άλλο,σας παρακαλώ τι να καταλάβω;και τι το μη εκκλησιαστικό ειπα;η Εκκλησία δηλαδή έπρεπε να θέσει ως σκοπό της την ομολογία ενάντιον του κομμουνισμού όπως είπε ο κύριος «μηδέν αγαν»;και το ότι ότι δεν εδρασε σύσσωμη εναντιον τους την καθιστά ξεπεσμενη;(μα αυτό ανέφερε ο «μηδέν αγαν»απορω πως το χρεωνετε σε εμενα)
  Και καλά αυτό που είπε θα ίσχυε για την Ρωσίκη εκκλησια που υποδουλώθηκε στον κομμουνισμο,εδώ οι δυτικοί χρησιμοποίησαν τον κομμουνισμό για να φυλακίσουν σε αυτούς τη χώρα.
  Η Εκκλησία τότε ποια δικαιοσύνη θα υπηρετούσε έναντι των «αυτοκτονημενων»στα αστυνομικά τμήματα,τους ξυλοδαρμους στα χωρια και την ρετσινια του κομμουνιστη,ρετσινια που χρεωνανε σε οποιον δεν γουσταρανε κλπ από την δυτικοφιλη εγκαθιδρυμενη «νομιμη»κυβερνηση,που τους αναγκαζε ετσι να βγουν στο βουνό ωστε να καπελώσει την Εθνική συνείδηση και αιντίσταση του λαού προς το ραγιαδισμό που πρότειναν οι Εγγλέζοι,με το «καπέλο»του κομμμουνισμου;
  Εγώ δεν είπα ότι ο κομμουνισμός είναι κατι καλό,ομως ηταν εμφυλιος φυλοδυτικων και χαρακτηρισμενων ελληνων ως κομμουνιστων(των περισσοτερων,φυσικα και πραγματικων κομμουνιστων),αλλά αυτο είναι το τελευταίο κακο,αφού το μείζον είναι το προβλημα της χωρας και εκκλησιας με τους δυτικούς και τους φιληκοους αυτων σε πολιτική και εκκλησια(βλέπετε την κατάντια του φαναριου).Αν θέλετε ξαναβλεπετε τι έγραψα γιατί ειλικρινά δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε ούτε ότι προσβάλω,ειμαι σίγουρος ότι δεν διαβάσατε καλά το τι γράφει ο φίλος και τι εγώ.
  Όσο για το αν δεν ανήκω εδώ,αν εννοείτε ότι καλο θα είναι να μην ξαναποσταρω,μου το λέτε,όμως καθαρα.

  • Αδελφέ Αργύριε.
   Σε αυτό το ιστολόγιο ανεβάζω συχνά βίους Αγίων διότι τους θεωρώ ένα δεύτερο Ευαγγέλιο και εκεί θα δούμε ότι οι περισσότεροι άγιοί μας, είτε διώχθηκαν από αιρετικούς είτε από ειδωλολάτρες Αυτοκράτορες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν την εξουσία της εποχής εκείνης. Για παράδειγμα, Μόλις πριν δύο ημέρες διαβάσαμε για τον Άγιο Τρύφωνα : «Ένας από αυτούς ήταν ο άγιος Τρύφων, ο οποίος είχε γίνει στόχος των ειδωλολατρών ιερέων της Λαμψάκου και ιδιαιτέρως του επάρχου της Ανατολής Ακυλίνου,» Η Εκκλησία λοιπόν ΟΝΟΜΑΖΕΙ εκείνους που εδίωκαν τους Αγίους και πολλές φορές τους χαρακτηρίζει και με επίθετα «σκληρός διώκτης», «φανατικός ειδωλολάτρης». Θεωρείται αυτό επίθεση αδελφέ Αργύριε;; Η παραπάνω πρόταση θα μπορούσε κάλλιστα να λέει : «Ένας από αυτούς ήταν ο άγιος Τρύφων, ο οποίος είχε γίνει στόχος των κομμουνιστών ανταρτών της Λαμψάκου και ιδιαιτέρως του αρχηγού της Ανατολής Ακυλίνου,» Ξαναρωτώ. Θεωρείται αυτό επίθεση;. Αν ναι. Τότε θα πρέπει να γράψουμε ξανά όλους τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας.
   Το γεγονός ότι η σημερινή διοικούσα Εκκλησία αποφεύγει να αναδείξει εκείνες τις αγιασμένες μορφές που υπέφεραν από τους κομμουνιστές ένα μόνο πράγμα λέει, ότι η διοικούσα Εκκλησία έχει χάσει τον σκοπό της, έχει όντως ξεπέσει, δεν θέλει να είναι το άλας της ζωής και τα έχει βρει με την εξουσία, κι εμείς, τους δίνουμε το άλλοθι έχοντας χάσει με την σειρά μας το Ορθόδοξο φρόνημα, καθότι μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιήσουν την πολιτικοποιημένη πια και όχι Ορθόδοξη συνείδησή μας για να πουν : «μα εμείς δεν αναδεικνύουμε αυτές τις μορφές για να μην δημιουργηθεί εμφύλιος μέσα στην Εκκλησία».
   Με τον ίδιο τρόπο που δεν αναφέρονται στις αγιασμένες μορφές που υπέφεραν από τους κομμουνιστές, παραγκωνίζουν και τους αγίους που μαρτύρησαν από τους αιρετικούς, διότι στην ατζέντα προβλέπεται ένωση με δαύτους.
   Τα πράγματα λοιπόν είναι απλά. Δεν πρέπει να κάνουμε διακρίσεις, διότι αν κάνουμε σημαίνει ότι έχουν εισέλθει ξένα στοιχεία στο φρόνημά μας και δεν βλέπουμε τον ουράνιο τρόπο με τον οποίον πολιτεύθηκαν οι Άγιοι ανεξαιρέτως με ποιον είχαν να κάνουν. Παρ’ ότι είμαστε πολίτες του Ελληνικού Κράτους και οφείλουμε να έχουμε γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι, μέσα στην Εκκλησία ΔΕΝ «πολιτευόμεθα» με τον ίδιο τρόπο. Πολύ σωστά λέει ο αδελφός Θεόδωρος «μην ανακατεύουμε του γκάγκαρους πολιτικούς στον χώρο μας, ας τον προστατέψουμε από τους κορονοϊούς τους.»
   Αγαπητέ αδελφέ, η φράση μου «Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε τα λάθη, μάλλον βρίσκεστε σε λάθος χώρο.» δεν έγινε για να σας πω να μην σχολιάζετε, αλλά για να εκφράσω το αδιανόητο (για μένα) να είμαστε Ορθόδοξοι και να ανακατεύουμε την πολιτική με τους βίους των αγίων.
   Εν τέλει, θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή, εάν την δεχθούμε με καλή προαίρεση, έχει κάτι να διδάξει σε όλους μας.
   Σας ευχαριστώ, και ελπίζω να συνεχίσετε να σχολιάζετε.

   • Ναι αδερφή,μάλιστα εγώ έχω να ευχαριστήσω πολλαπλά για τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την κατάσταση,αυτό είναι χριστιανική στάση την οποία δεν βρήκα αλλού.
    Σύμφωνω σε ότι λες και αυτό είναι ένδειξη ότι μάλλον αυτά που έγραψα,ίσως λόγο και κάποιας ασάφειας ή και παράλειψης δεν ολοκλήρωσαν την πλήρη εικόνα αυτού που ήθελα να περιγράψω.
    Απλώς ηθελα να προσθεσω ότ,επειδή ήταν εμφύλιος η Εκκλησία θα έπρεπε αν μπουμε σε αυτη τη λογικη και αφου υπηρετει το δικαιο,να ομολογήσει για παπάδες της που από την εξομολόγηση έστελναν στα αστυνομικά τμήματα ανθρώπους προς υπογραφή εθνικοφρονοσυνης κλπ και αλλά και καλά είναι να ξεχαστούν αυτά,είναι μαύρη περίοδος.
    Απλά»διαφυλαχτηκε»κατ’ονομα η Εκκλησία απο την κομμουνιστικη λαιλαπα που θα ερχοτανε,επειδή χρησιμευε ως το»καλο προσωπειο»της «χριστιανικης»δυσης στα ματια του πιστου τοτε λαου για την εγκαθίδρυση της αγγλοκρατιας δυτικοκρατιας,που είχε συμφωνηθεί στη γιάλτα μεταξύ τσορτσιλ-σταλιν.
    Αυτό όμως στην πραγματικότητα δεν προστατευε την εκκλησία αλλά την φυλακισε,την χρησιμοποίησε και την κοσμικοποιησε,την έβαλε να ιδρύει ΠΣΕ,να χαριεντίζεται με Πάπες,και να κηρύττει προτεσταντισμο με τις νεοπατερικες ιδεολογίες κλπ.
    Και τώρα χανομαστε

 7. Κύριοι και Κυρίες νομίζω ότι μας κουμαντάρουν το μυαλό οι πολιτικές ιδεολογίες, δεν υπάρχει δεξιά, αριστερά και κέντρο όλο είναι ελεγχόμενα από το ίδιο κέντρο που διοικεί πλέον την ανθρωπότητα. Δέστε ποιός χορήγησε το ταξίδι του Λένιν στην Ρωσία, δέστε ποιοί εκπαίδευσαν τα ΕςΕς, δέστε πως οι νικητές του Β΄Παγκοσμίου πολέμου ( οι Έλληνες) πήγαν μετανάστες στην χώρα των ηττημένων στυγερών δολοφόνων της ανθρωπότητας των Γερμανών !!!!!!!……΄Ελεος δηλαδή με το αρχικό κείμενο δείχνει ὁ μεγάλος σύγχρονος ἅγιος παπά-Δημήτρης Γκαγκαστάθης με το καλύτερο τρόπο , ούτε δεξιά ούτε αριστερά αλλά Χριστός δηλ. η εμένα η τον μαμωνά. Συγνώμη για την παρέμβασή μου αλλά πιστεύω ότι όλοι μας κατά βάθος έχουμε κοινή πεποίθηση για το θέμα, μην ανακατεύουμε του γκάγκαρους πολιτικούς στον χώρο μας , ας τον προστατέψουμε από τους κορονοϊούς τους.

 8. Φυσικά δε θα καπελωσω εγώ το μαρτύριο κανένας Αγίου,δεν το αμφισβητω ως οντως μαρτυριο,ο Άγιος έδωσε ομολογία για την πιστη του και απέναντι σε κομμουνιστές,για αυτό και είναι Άγιο αυτό που έκανε και αυτό τον κάνει Άγιο.
  Απλώς πιστεύω ότι αναφέροντας αυτή τη χρονική περίοδο περί την κακοτητας των κομμουνιστών έναντι της Εκκλησίας και συγκεκριμένα για τον ελλαδικό χώρο,αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί εκκλησιαστικών κύκλων να προχωρήσουν ακριβώς ετσι,προβαλωντας την κομμουνιστική κακοτητα και λαιλαπα να την ταυτίσουν με τη σημερινή Ρωσία λογο προτερου κομμμουνιστικου βιου και να διαλύσουν την ορθοδοξία περισσότερο.
  Το κανουνε εδώ και χρόνια με την δήθεν τρίτη ρωμη η οποία έφτασε να τους νομιμοποιεί να δέχονται τις αντικανονικες ενέργειες του Βαρθολομαίου.
  Έχουν προχωρήσει τώρα στην κακή κομμουνιστρια Ρωσία,και ξέρω τι σας λέω.

  • κ. Αργύριε,

   οι αλήθειες πρέπει να λέγονται και ΤΙΠΟΤΑ να μην θάβεται. Αν κάποιοι δεινοπάθησαν και μαρτύρησαν από τους κομμουνιστές, αυτοί είναι οι Ρώσοι.

   • Ναι ακριβώς, και αν δείτε ανεφερα και εγώ σε πιο πάνω ποστ την φυλακή του κομμουνισμού στην ορθοδοξία της Ρωσίας,με τον ίδιο τρόπο η σημερινή δυτική πολιτική μαζι με το κρατος του εθνους φυλάκισε και την δική μας Εκκλησία και πριν την καταστρέψει προσπαθεί πρώτα να διαλύσει μεσω αυτης,αφου «φερεται ως μητερα εκκλησια»,την όλη ορθοδοξία όπου γης.
    Ξέρετε γιατί είπα να μην τα κοιτάμε πολύ Αυτά τα θεματα;τι θα κανουν καποιοι ελληνες στους εκπροσωπους των ελληνικών φιλοευρωπαικων κυβερνήσεων και τους φιλοευρωπαιους ψηφοφορους τους οι οποίοι «μεταναστευσαν»τον λαο της χωρας και τους νεους και ετοιμασαν με το λαθρομεταναστευτικο ένα απίστευτο λουτρό αίματος;τι θα τους κανουνε που αποψιλωσανε τη χωρα απο καθε παραγωγη και αυτο θα φέρει στο μελλον θανάτους πολλων ελληνων ίσως και απώλεια όλης της χωρας;
    Τι θα κάνουνε στους τραπεζικους;τι θα κάνουνε στην Βουλή όπως έχει πιει και ο Άγιος παισιος;
    Μήπως ο εμφύλιος των Ελλήνων κατά των δυτικοφιλων δεν είναι μακρια;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s