Πιστέ τοῦ Κυρίου λαέ, οἱ Ἕλληνες Ἱεράρχαι ἀναγνωρίζουν «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία»!

Γνωστὸν τυγχάνει ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως ἦτο ἕτοιμον νὰ ἀναγνωρίση τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων. Ἦτο ἀπὸ τοὺς πρώτους φορεῖς ποὺ ἐξέδωσαν ἀνακοίνωσιν, ἀναγνωρίζον τὰ Σκόπια μὲ τὴν νέαν τους ψευδώνυμον συνταγματικὴν ὀνομασίαν. Τώρα -ἀφοῦ ἤδη κάποιοι ἔχουν ἀποδεχθῆ τὴν ἐθνικὴν μειοδοσίαν- προχωρεῖ εἰς τὸ δεύτερον βῆμα μὲ τὸ ἑξῆς «”Ἀνακοινωθὲν γιὰ τὴν συνάντηση τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μὲ τὸν Ἐξοχ. Πρωθυπουργὸ τῆς Δημοκρατίας τῆς Βορείου Μακεδονίας (13.01.2020)»:

«Σήμερον, 13ην Ἰανουαρίου 2020, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐδέχθη, κατόπιν αἰτήσεως αὐτοῦ,τὸν Ἐξοχ. κ. Oliver Spasovski, Πρωθυπουργὸν τῆς Δημοκρατίας Βορείου Μακεδονίας, συν­οδευόμενον ὑπὸ τοῦ προκατόχου αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Zoran Zaev καὶ τῶν συνεργατῶν αὐτῶν κ. Dane Talevski καὶ κ. Dejan Sotirovski.

Σκοπὸς τῆς ἐπισκέψεως ἦτο ἡ θεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῆς χώρας αὐτῶν. Κατὰ τὴν συζήτησιν ἐτέθησαν ἐπὶ τάπητος αἱ προηγηθεῖσαι ἐπὶ τοῦ θέματος φάσεις, ἐν αἷς καὶ ἡ βούλησις τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς ἐκεῖσε Ἐκκλησίας εἰς τὴν κανονικότητα ὑπὸ τὸ ὄνομα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν, κατόπιν καὶ τῆς ὑποβληθείσης ἐν καιρῷ εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἐκκλήτου προσ­φυγῆς.

Πρὸς τοῦτο ἀπεφασίσθη νὰ προσκληθοῦν εἰς τὴν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀντιπροσωπίαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καὶ τῆς ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῶν Ἐκκλησίας, πρὸς διαβούλευσιν καὶ προσπάθειαν ἐξευρέσεως κοινῶς ἀποδεκτῆς λύσεως.

Ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν συνομιλιῶν ἦτο θερμὴ καὶ εἰλικρινής, μετὰ δὲ ταύτας οἱ ὑψηλοὶ ἐπισκέπται παρεκάθησαν εἰς τὴν Πατριαρχικὴν τράπεζαν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀνεχώρησαν ἐπιστρέφοντες εἰς τὰ ἴδια.

Ὁ κ. Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐξέφρασαν τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν ἐμπιστοσύνην των πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας ἔλαβον τὴν εὐλογίαν πρὸς ἅπαντα τὸν ἐκεῖσε κλῆρον καὶ λαόν.

Περὶ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κατὰ τὴν συζήτησιν παρευρέθησαν καὶ συνέβαλον εἰς αὐτὴν οἱ Σεβ. Μητροπολῖ­ται Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωακεὶμ καὶ Διάκονος Γρηγόριος, Ἀρχιγραμματεὺς καὶ Ὑπογραμματεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, ἀντιστοίχως, ὡς καὶ ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντής, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους καὶ Διευθυντὴς τοῦ Α΄Πατριαρχικοῦ Γραφείου».

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐξάγεται ἀβίαστα τὸ τί θὰ συμβῆ. Τὸ Φανάρι θὰ ἰσχυρισθῆ ὅτι ἡ Σερβία δὲν ἐπιθυμεῖ λύσιν τοῦ «χρονίου προβλήματος» καὶ ἐφόσον οἱ Σκοπιανοὶ ἤσκησαν «ἔκκλητον» εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ Πατριάρχης Κων/λεως μὲ πρόφασιν τὴν «ἑνότητα» τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ «παραχωρήση Αὐτοκέφαλον». Διὰ νὰ μὴ ἀντιδράσουν οἱ Ἕλληνες, θὰ ὀνομάση τοὺς σχισματικοὺς «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος» καὶ θὰ ὑπάρχουν δύο Ἀρχιεπίσκοποι Ἀχρίδος, ἐκεῖνος τῶν Σέρβων καὶ ἐκεῖνος τῶν Σκοπιανῶν, ὅπως συμβαίνει πλέον εἰς τὸ Κίεβον.

Οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν θὰ ἀντιδράσουν. Πρῶτον, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συμφωνεῖ μὲ τὸν Πατριάρχην, κατὰ τὰς ἐντολάς τοῦ κ. Πάιατ, καὶ δὲν θὰ συγκαλέση τὴν Ἱεραρχίαν ἢ ἂν τὴν συγκαλέση θὰ εἶναι «πρὸς ἐνημέρωσιν» τετελεσμένων ἀποφάσεων. Ὅταν τὸ Πανελλήνιον ἔκανε συλλαλητήρια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐκρύπτετο. Αἰσθάνεται ἄρα Ἕλλην ἢ εἶναι μόνον…

Δεύτερον, κατὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὸ Οὐκρανικὸν τὸν Ὀκτώβριον, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀνεγνώρισεν ὅτι ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἔχει δικαίωμα νὰ δίδη αὐτοκέφαλα, νὰ κοινωνῆ μὲ σχισματικούς, νὰ ἐπεμβαίνη προληπτικῶς εἰς κάθε δικαιοδοσίαν χωρὶς προηγουμένην συναίνεσιν καὶ νὰ δέχεται «ἔκκλητον» ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, ἑπομένως ἐδεσμεύθη «χειροπόδαρα»! Θὰ εὑρεθοῦν καὶ πάλιν «χρήσιμοι» Ἱεράρχαι, ποὺ θὰ εἴπουν «ἔχουμε λεβέντικη Ἱεραρχία ποὺ ἀκολουθεῖ τὸν Πατριάρχη, ποὺ ἔχει τὸ ἴδιο αἷμα μὲ ἐμᾶς… ὄχι στοὺς Ρώσους, ὄχι στοὺς Σέρβους… ὅ,τι πεῖ ὁ Ἀφέντης καὶ Δεσπότης»!

Τρίτον, ἤδη κανεὶς ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν δὲν ἔχει ἀντιδράσει σθεναρὰ παρὰ ὅ,τι πρὸ ἔτους οἱ Μητροπολῖται τῆς Μακεδονίας εἶχον ὑπογράψει ἐπιστολὴν διὰ τὸ Σκοπιανόν. Ὅλα ἔγιναν, διὰ νὰ καθησυχάσουν τὸ ποίμνιον;

Ὀφείλομεν ὅλοι νὰ κατανοήσωμεν τὰ ἑξῆς:

Ἀφ’ ἑνὸς οἱαδήποτε ἐκκλησιαστικὴ ὀνομασία, ἐπειδὴ δὲν προβλέπεται ἀπὸ κάποια διακρατικὴ συμφωνία δὲν δεσμεύει τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων νὰ ὀνομάζωνται παραλλήλως «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία». Μάλιστα ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» τὸ ἐπιβάλλει, ἀφοῦ ἡ ὑπηκοότητα ἀλλὰ καὶ κάθε ἐσωτερικὸς ὀργανισμὸς τῆς χώρας μπορεῖ νὰ χρησιμοποιῆ ἐλευθέρως καὶ διεθνῶς τὸν ὅρο «Μακεδονικός». Ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ θὰ ἀναγνωρισθοῦν, μετὰ ἀπὸ ὀλίγον διάστημα θὰ καταστοῦν διεθνῶς γνωστοὶ ὡς «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» καὶ μόνον εἰς τὰς ἐνδοορθοδόξους σχέσεις θὰ χρησιμοποιοῦν τά δύο ὀνόματα.

Ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἀπόδοσις τῆς ὀνομασίας «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος» εἶναι ὅ,τι χειρότερον. Ἤδη κατέχουν τὸ «Μακεδονικὴ» καὶ θὰ προσθέσουν καὶ τὸ «Ἀχρίδος», μία Ἀρχιεπισκοπὴ ποὺ ἦτο Ἑλληνική. Μὲ ἁπλὰ λόγια ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία (Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ καὶ τώρα ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ἔδωσε τὸ ἥμισυ τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας (ἐρωτήσατε εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ θὰ διαπιστώσετε ὅτι ὅλοι «Μακεδόνες» τοὺς ἀποκαλοῦν) εἰς τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ θὰ ἔλθη τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως νὰ παραδώση καὶ τὴν ὑπόλοιπον!

ΑΝ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ! ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΑΛΛΟ ΤΑ ΗΔΗ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ!

Υ.Γ.: Τὴν ἑπομένην ἐπεσκέφθησαν τὸ Φανάρι ὁ Καστορίας καὶ ὁ Φθιώτιδος. Μήπως συνεχάρησαν τὸν Πατριάρχην διὰ τὴν «πρωτοβουλίαν» του; 

Ορθόδοξος Τύπος

1 thought on “Πιστέ τοῦ Κυρίου λαέ, οἱ Ἕλληνες Ἱεράρχαι ἀναγνωρίζουν «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία»!

  1. Τι περιμένετε δηλαδή από τούς επισκόπους ? Είναι υποταγμένοι μέχρι το μεδούλι στην αθεϊστική Νέα Τάξη Πραγμάτων, ότι πουν τα αφεντικά, Ρότσιλντ , Σόρος κλπ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s