Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔγινε ἀσεβέστερος καί αὐτοῦ του ἀντιχρίστου Πάπα! Ἡ ἑωσφορική τριάς.

Τοῦ ἀρχιμανδρίτη Μαξίμου Καραβᾶ

.«Δόξα τῇ Ἁγίᾳ, καί ὁμοουσίῳ καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, πρό τοῦ ληστρικοῦ συνεδρίου τῆς Κρήτης, ἦτο ὁ μεγαλύτερος αἰρετικός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μικρότερος τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα, τόν ὁποῖον ἀποκαλεῖ «Ἁγιώτατον ἀδελφόν», κρατώντας διά τόν ἑαυτόν του τό «Παναγιώτατος».

Μετά ὅμως ἀπό τήν Κρήτη, ἀσπασθεῖς τό βλάσφημο δόγμα τοῦ δαιμονοκρατούμενου Ζηζιούλα, ὅτι ὁ Θεός Πατήρ εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων» μεταξύ τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας καί ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἔγινε ἀσεβέστερος καί αὐτοῦ τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα!

Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Πατήρ, κατά τόν Ζηζιούλα, εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων» κάτ΄ ἀντιστοιχίαν καί ὁ Βαρθολομαῖος, ὡς Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί «Νέας Ρώμης», «δικαιοῦται» νά γίνη «πρῶτος ἄνευ ἴσων» μεταξύ τῶν ἀρχιερέων ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας!

Ὡς «πρῶτος», λοιπόν, «ἄνευ ἴσων» ἔχει τό «δικαίωμα» νά ἐπεμβαίνη εἰς ὁλόκληρον τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, χωρίς κανένα περιορισμόν, ὅπου θέλει, ὅποτε θέλει καί ὅπως θέλει!

Ἔπειτα λοιπόν, ἀπό τά ἐγκλήματα αὐτά κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, θά ὑπάρξουν ὀρθόδοξοι ἀρχιερεῖς ἤ καί λοιποί κληρικοί ἤ καί ἁπλοί πιστοί πού θά συμπράξουν ―εἴτε ἀπό δειλίαν, εἴτε ἀπό ἀδράνειαν, εἴτε ἀπό ἀδιαφορίαν― εἰς τήν βδελυράν αὐτήν νόθευσιν τῆς φιλτάτης μας Ὀρθοδοξίας, χωρίς νά αἰσθάνονται τό μέγεθος τῆς ἐνοχῆς των; Ἀπευθύνομαι λοιπόν πρός ὅλους τούς ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού εἶναι καί οἱ περισσότερον ὑπεύθυνοι.

Ἐάν ὑπάρχουν ―καί ἀσφαλῶς θά ὑπάρχουν―, ἔστω καί ὀλίγοι ἀρχιερεῖς μέ ὀρθόδοξον φρόνημα γιατί δέν συνέρχονται σέ Σύνοδον καί νά καθαιρέσουν καί νά ἀφορίσουν καί νά ἀναθεματίσουν τήν ἑωσφορικήν αὐτήν τριάδα: Τόν Βαρθολομαῖον, τόν Ἐλπιδοφόρον καί τόν Ζηζιούλαν, καθαρίζοντες τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό Κυλώνειον αὐτό ἄγος;

Ἐπίσης, ἀπευθύνομαι πρός τούς ἀρχιερεῖς τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν»: Ἔως πότε θά ἐμπαίζετε τόν φιλάγαθον Θεόν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὁμολογοῦντες τόν δυσεβέστατον Βαρθολομαῖον, ὡς «Ὀρθόδοξον»; Ποῖον; Αὐτόν πού δέν ἄφησε τίποτε ὄρθιο μέσα στήν Ἐκκλησία! Ἕως πότε θά ἔχετε δύο «κεφαλές», μία τήν Σύνοδον τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί μία τήν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος;

Ἀντί Ἐπιλόγου

Ὕμνος εἰς τόν Βαρθολομαῖον

«Λίαν εὔφρανας τούς κακοδόξους καί κατήσχυνας τούς Ὀρθοδόξους Βαρθολομαῖε προδότα τῆς πίστεως. Τῶν γάρ ἁγίων τάς ρήσεις διέγραψας, τῶν κακοδόξων τάς ὕβρεις ἀντέγραψας. Διό, πρό τέλους ἀληθῶς μετανόησον, ἴνα ἐλέους τύχεις πρό Κρίσεως».

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s