Ἀνοικτὴ ἐπιστολή-ἐρωτηματολόγιον πρὸς τὸν σεβ. Ναυπάκτου

Εστάλη στο ιστολόγιο από Ιερομόναχο του Αγίου Όρους ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

Σεβασμιώτατε,

Χαρὰ μεγάλη κατέλαβε ἡμᾶς, ἐν μέσῳ καιροῦ χειμῶνος, κατὰ τὴν σθεναρὰν ὁμολογίαν ὑμῶν εἰς τὴν σύνοδον τῆς Κρήτης, τότε, τὸ 2016. Χειμὼν διὰ τὴν ἀπὸ μέρους ἑνίων μόνον, παραχώρησιν τοῦ τετιμημένου ὀνόματος «Ἐκκλησία», εἰς αἱρετικὰς παρασυναγωγάς, εἰς θρησκευτικὰς σέκτας & εἰς συλλόγους μηδὲ αὐτὸν τοῦτον τὸν οἶνον ἀναγνωρίζοντα εἰς τὴν θείαν λατρείαν!  Χειμῶν & διὰ τὴν παραχώρησιν τοῦ ἁγιωτάτου ἐπιθέτου «Χριστιανός»,  εἰς ἀνθρώπους αἱρετικούς, ἀσεβεῖς & βλασφήμους, ἀλλὰ & μάγους & σατανιστάς!

Χαρὰ ὅμως διὰ τὴν γενικὴν ἀναγνώρισιν-ἐπικύρωσιν τῶν ὑπολοίπων Ἁγιωτάτων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῶν ἐπὶ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, στύλου ἁγιωτάτου & ἀκραδάντου τῆς πίστεως ἡμῶν ἀναφανέντα. Καὶ αὕτη ἡ χαρά, λόγῳ τῆς λαμπρᾶς ὑμῶν ἐπιμονῆς & ὀρθοτομήσεως τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας -κατὰ τὸ λειτουργικὸν κείμενον!

Ὅμως! τί τοῦτον; Ὁποία ἔκπληξις διὰ τοὺς Χριστιανούς, κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας; 2019 !

Ἀληθῶς ἀνατριχιάσαμεν ὡς ὁ πτρχης ἡμῶν, ἐν μέσῳ Ἐκκλησίας ὁμιλῶν περὶ παγερῶν ἀνέμων ἐκ τοῦ βορρᾶ καταβαινόντων! Ὄντως σεβαστὲ πάτερ ἡμῶν & δέσποτα! Ἄλλος Βαρδάρης (κατάγομαι ἀπὸ τὴν μόνην Μακεδονίαν) οὐ μὴν & κλύδων τυφωνικὸς σαρώνει τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, πολλοῦ χρόνου πρὶν ὑπάρχοντος ἐν ἀφανείᾳ, κατὰ τὰς αὐτὰς δέ, κατερχομένου μανιωδῶς ὅπως σκανδαλίση εἴ τινα τῶν πιστῶν, ἵνα διαλύση, εἰ δυνατὸν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ!   Ἀλλ᾿ αὕτη ἐστι τεθεμελιωμένη ἐπὶ πέτρας μεγάλης, αὐτοῦ τοῦ Κυριακοῦ Σώματος ἔχουσα ὡς Πρῶτον & ἀρχηγόν, αὐτὸν τὸν Κύριον! : «Οὖτως λέγει ὁ Θεός ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ῥυσάμενος αὐτόν, Θεός σαβαώθ· ἐγὼ πρῶτος» Ἠσ. 44:6. (ἰστοσελὶς πτρχείου Κων/λεως:    https://www.ec-patr.org/arxeio/elp2014-01-gr.pdf   )

Ἄνεμος παγερὸς σκοπεύων εἰς τὴν ταραχήν, τὴν ἀμφισβήτησιν τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, ὅλων ὅσα ἐμάθαμεν ἀπὸ τὴν ὑποτυπώδη κατήχησιν, πάντως κύρια & ἀναμφισβήτητα! Ἐκ τοῦ βορρᾶ -τοῦ Κιέβου- κατερχόμενος, ἀποσκοπῶν ὅπως τὸ σχῖσμα ἑνίων, γίνη σχῖσμα πολλῶν! ὅπως τὴν ἀνταρσίαν, ὁμολογουμένης πλειστάκις ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ πτρχου & πασῶν τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, γενικεύσομεν! ὅπως κατὰ τὸ εὐφυῶς δημῶδες, «ἐπειδὴ ἔχασε μία ἀλώπηξ τὴν οὐράν, τώρα πρέπει & αἱ ἕτεραι νὰ τὴν κόψωσιν»!

Ἐμάθαμεν, ἐκ τοῦ δημοτικοῦ ἤδη, ὅτι ἡ κυρία διαφορὰ μὲ τοῦς αἱρετικοὺς παπικούς, τυγχάνει τό «πρωτεῖον»! 

-Καὶ τί ἐστι «πρωτεῖον»;  -Τὸ κατεξοχὴν αἱρετικὸν δόγμα, τὸ ὑπὸ τῶν παπικῶν τεκμηριωμένον, πρὸς ὑποταγὴν ἁπάσης τῆς οἰκουμένης εἰς τὰς δολερὰς τοῦ αἱρεσιάρχου ἀρχηγοῦ των, πάπα, βλέψεις!

Ἐμάθαμεν, εἰς μεγαλυτέραν ὅμως ἡλικίαν, τὴν φρᾶσιν-ἔνδειξιν, τὸν τῖτλον τοῦ βδελυκτοῦ παρὰ τῷ Θεῷ, κατ᾿ ἐπίνοιαν ἀνθρωπίνην διατυπωθεῖσαν, εἰς τὴν γλῶτταν μάλιστα τὴν ἐπίσημον τῆς ἐν λόγῳ αἱρέσεως! ἤτοι τῆς λατινῖδος:   primus sine paribus . 

1) Ἐρωτῶμεν οὖν ὑμᾶς σεβασμιώτατε δέσποτα: ἰσχύουν ἢ ὄχι τὰ ὡς ἄνω λεγχθέντα; Ναί, ἢ ὄχι;   (Ἀριθμῶ τὰς ἐρωτήσεις, διὰ νὰ ἀποφύγωμεν τὰς ἀπεραντολογίας).

Τὴν πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν Κυριακήν, ἑορτάσαμεν πανηγυρικῶς -ἡμεῖς εἰς Ἅγιον Ὄρος, μετ᾿ ἀγρυπνίας-  τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον. Ὅλοι γνωρίζομεν τοὺς ἀγῶνας τῶν 318 Πατέρων διὰ τὴν ζητουμένην τότε (ἀλλὰ & σήμερον) ὀρθὴν πίστιν. Τὰς ὁμολογίας τῶν Ἁγίων Νικολάου, ἄλλων… & τελικῶς τὴν ἐπικράτησιν τῆς ἀληθείας μὲ τὸν θαυματουργικὸν μόνον, τρόπον (τοῦ Ἁγ. Σπιρίδωνος), & οὐχὶ τῶν φιλοσοφιῶν τῶν Πατέρων ἢ τῶν ἀντιδίκων. Ἐκηρύχθη ὅθεν ὁ Υἱὸς & Κύριος, Ἰησοῦς, Χριστός, ὁμοούσιος & τὰ λοιπά, ὅσα θὰ ἑορτάσομεν τὴν Κυριακὴν ποὺ μᾶς ἔρχεται. Συνέταξαν μάλιστα οἱ Ἅγιοι Πατέρες τὰ πρῶτα μέρη τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως, γράφοντες τὸ παγκοίνως γνωστόν: «…καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός….». 

Ἡ προαπελθοῦσα ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως, ἥτις μετὰ τοσούτης λαμπρότητος ἑορτάσθη ὑπὸ τῶν Χριστιανῶν, τοῦτο ἀκριβῶς διετρανώνει:  τὴν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ & Πατρός, καθέδρα τοῦ Υἱοῦ & Λόγου τοῦ Θεοῦ!

2) Ἐρωτῶμεν οὖν ὑμᾶς σεβασμιώτατε δέσποτα: ἰσχύουν ἢ ὄχι τὰ ὡς ἄνω λεγχθέντα; Ναί, ἢ ὄχι;

Καὶ ἔρχονται οἱ παγεροὶ ἄνεμοι τῆς βλασφημίας! Πρῶτον αὐτοί, ξεκινοῦν, παραδόξως, ἐκ τῶν εὐκράτων & θαλερῶν ἡμερῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας! Ξεκινοῦν ἀπὸ ἀνθρώπον ἕλληνα-πιστόν! (εἶναι ἄραγε;) καὶ δή, μητροπολίτην! ὦ τῆς αἰσχύνης! ὦ τῆς ἀγνωσίας! καὶ αὖθις ἀναβοῶμεν: «οὖτως ἀναιδῶς ἐξεκίνησας τόδε τὸ ρῆμα» -κατὰ τὸ ἀρχαιοελληνικόν-τραγικόν- μεταφραζόμενον:   «πόσο ξεδιάντροπα ξεστόμισες αὐτὸν ἐδῶ τὸν λόγον» !    

3) Εἶναι δυνατόν, μητροπολίτης ἄνθρωπος νὰ μὴν διάβασε ποτὲ εἰς τὴν ζωήν του τό … «Πιστεύω»; Νὰ τολμᾶ νὰ καταργήση τὴν ἀπελθοῦσαν ἑορτὴν τῆς Ἀναλήψεως & νὰ ἀκυρώση τὴν καταφθάνουσαν, αὐτὴν τῆς Πεντηκοστῆς;!    Εἶναι δυνατόν νὰ λέγη ἐπὶ λέξει: «…Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λὲς ὅτι ὁ Υἱὸς προέρχεται ἀπὸ τὸν Πατέρα (εἶναι ἐκ τοῦ Πατρός) καὶ συγχρόνως νὰ βάλης τὸν Υἱὸ πάνω ἀπὸ τὸν Πατέρα. -Πῶς θὰ τὸν βάλεις; ἢ δίπλα του;...»;   -Δίπλα του;   –Μά… καλά, στὴν Α΄ Οἰκ Σύνοδον δὲν εἶπαν «…καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός….»; Τὰ τροπάρια τῆς Ἀναλήψεως ἠχοῦν ἀκόμη εἰς τὰ ὦτα μου!

4)  Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπονοῆ ὁ τοιοῦτος ὅτι πρέπει νὰ βάλομεν τὸν γιό, κάτω ἀπὸ τὸν πατέρα; Ὦ τῆς βλασφημίας!! (Γράφω μὲ μικρὰ γράμματα τὶς θεῖες λέξεις διὰ νὰ μὴν μολύνω τὸ κείμενο!)     Ναί, δέσποτα! καὶ ὁ τοιοῦτος, ὁ ἀνιστῶν τὰς βδελυρὰς αἱρέσεις τοῦ Ἀρείου, ὁ δηλητηριώδης οὖτος ἄνεμος ἔχει ὄνομα! Ἔχει & βίντεο διὰ νὰ τὸν καμαρώνουν οἱ προωθητές του, ἕτεροι … Διεύθυνσις: https://youtu.be/PLvb2IJOmhU     ἀπὸ τὸ 26ο λεπτὸ & μετά!    Ἰωάννης τὸ ὄνομα, τουπίκλιν Ζηζιούλας !

5) Ἐρωτῶμεν οὖν ὑμᾶς σεβασμιώτατε δέσποτα: ἰσχύουν ἢ ὄχι τὰ ὡς ἄνω λεγχθέντα; Ναί, ἢ ὄχι;

Προχωρᾶ ἀναιδῶς ὁ τοιοῦτος, & εἰς τὴν σαθρὰν αἵρεσιν τοῦ Ἀρειανισμοῦ, προσθέτει ἑτέραν! Ἐγὼ ἐνόμιζον ὅτι ἐστράγγισεν ὁ διάβολος τὸν νοῦν του & ἔλαβον τέλος αἱ αἱρέσεις! Ἀμ δέ!  Συμπληρώνει λοιπόν: «…Λοιπὸν ἂν μέσα στὴν Ἁγ. Τριάδα, τὸ γνησιότερο εἶναι, ποὺ εἶναι ὁ Θεός, ἂν ἐκεῖ μέσα ὑπάρχει ἱεραρχία, πῶς εἶναι δυνατὸν στὴν ἐκκλησία, ποὺ εἰκονίζει τὴν Ἁγ. Τριάδα, νὰ μὴν ἀντανακλᾶ αὐτὴν τὴν κατάστασιν

6) Ἐρωτῶμεν οὖν ὑμᾶς σεβασμιώτατε δέσποτα: ἰσχύει τὸ ὑπονοούμενον αὐτό; ἔχομεν ἱεράρχησιν ἀναμέσον τῶν «πρώτων» τῶν Ἐκκλησιῶν, κατὰ τὸ πρότυπον τῆς νομιζομένης ὑπὸ τοῦ Ζηζιούλα, ἱεραρχήσεως ἐντὸς τῆς Οὐσίας τῆς Ἁγίας Τριάδος; 

Ὧ τῶν βλασφημιῶν! Ὦ τῶν βλασφήμων ἐρωτήσεων!  Ἀξίζει τὸν κόπον νὰ χώσωμεν τὴν μύτην μας εἰς τοσοῦτον βόρβορον;

Ἴσως παρετήρησε ὁ ἀναγνώστης ὅτι ἤρχισα ἐκ τῆς δευτέρας ἐρωτήσεως & ὑπάγω εἰς τὴν 1ην. Δὲν εἶναι λάθος! Ἡ νέα αἵρεσις εἶναι τὸ θεμέλιον τῆς 1ης ἀποκλίσεως ποὺ περιέγραψα! Ἐπισημαίνω τὴν χρονολογίαν: 2013.

Περνοῦμεν εἰς τὸ 1ον ζήτημα. Τὸ πρωτεῖον τοῦ πάπα.

Περίπου τὸ 1990, 1991, εἴχαμε ἐπίσκεψι τοῦ πτρχου στὴν Ρώμη. Κάποιος φίλος, νῦν ἱερεύς, ἐσπούδαζε ἐκεῖ & μοι μετέφερε τὰ λόγια τῶν ἐκφωνητῶν: «… ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι χωρισμένη σὲ 12 (τότε) ἐκκλησίες…& ψάχνει νὰ ἑνωθῆ κάτω ἀπὸ ἕναν «πρῶτον», ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πάπας…» Συγχυσμένος ὁ φίλος μου, πῆγε ἀμέσως στὴν ὑποδοχή, & ἐνημέρωσε τὸν τότε γραμματέα Μελίτωνα διὰ τὰς ὕβρεις αὐτάς. Δὲν ἐνθυμοῦμαι ἂν ἦτο εἰς αὐτὴν ἢ εἰς ἄλλην ἐπίσκεψιν, πάντως πτρχης ἦτο ὁ νῦν, ὁ Βαρθολομαῖος. Τὸν ἐρωτᾶ λοιπόν ὁ κὺρ Βοϊτίλας: «… ποιό λοιπὸν εἶναι τὸ ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἕνωσιν;» & λαμβάνει τὴν ἀπάντησιν ἀπὸ τὸν πτρχη Βαρθολομαῖον: «ὑμεῖς φυσικά«! Περὶ πρωτείου λοιπὸν ὁ λόγος!

7) Πρωτεῖον ἐν τῇ δύσει ὑπάρχει. Ὑπάρχει & πρωτεῖον ἐν τῇ καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολή; (Σεβασμιώτατε, δι᾿ ὑμᾶς ἡ ἐρώτησις).

Ἀπὸ τὸ δημοτικὸν γνωρίζομεν μόνον τὸ τῆς δύσεως & τοῦτον, αἱρετικόν! Εἰς τὴν πραγματικότηταν εἰς τὴν ἁπλὴν καθημερινότητα, τοῦτο τὸ αἱρετικὸν δόγμα ἀποτελεῖ τὴν κυρίαν αἰτίαν τοῦ σχίσματος τοῦ 1054. Ἀλλὰ & οἱ φράγκοι δὲν ἔπαυσαν νὰ ὁμολογοῦν ἐμέσως ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς των! Εἰς σημεῖον νὰ γράφομεν ἡμεῖς ὅτι «οἱ φράγκοι λέγουσι ὅτι ὁ πάπας εἶναι ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ στὴν γῆν, πλὴν ὅμως, κατ᾿ οὐσίαν,  ὁ Θεὸς εἶναι ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ πάπα εἰς τοὺς οὐρανούς! (Παπαδιαμάντης). 

Ἡ οὐνία, ἡ δημιουργηθεῖσα εἰς τὸν ψυχρὸν βορρᾶν…, εἰς τὴν Οὐκρανίαν ἐθεμελιώθη. Ἂν τὰ λέγω σωστά, κατέλαβε ὁ βασιλεὺς τῆς Πολωνίας Σιγιμοῦνδος τὴν Οὐκρανίαν, & ὡς γνήσιος φράγκος διέταξε ὅλοι νὰ προσκυνήσουν. Ἐπειδὴ ὅμως κανεὶς δὲν προσεκύνησε, ἀνακάλυψε τὴν οὐνίαν. 

8) Ἐρωτῶμεν οὖν ὑμᾶς σεβασμιώτατε δέσποτα: ἰσχύουσι τὰ ἀνωτέρω;

Ἐξ αὐτῶν συνάγεται ὅτι ὄχι μόνον δὲν δεχόμεθα ταύτην τὴν κακοδοξίαν, ἀλλὰ & δογματίσαμεν τό «πρῶτος μεταξὺ ἴσων». 

Καὶ ὅμως, παρὼν ὁ χειμῶν, ἡ χιόνα, τὸ ψῦχος, ὁ κλύδων, ὁ κλυδωνισμὸς τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τὴν ἰστοσελίδα τοῦ πτρχείου (  https://www.ec-patr.org ) στὴν κατηγορία «θεολογικαὶ & διάφοραι μελέται«, ὑπάρχει κείμενον μὲ ἐπικεφαλίδα τὸ κατ᾿  ἐξοχὴν φραγκικόν primus sine paribus .Ἂς δοῦμε τὸν ἐπίλογον: 

«Ἂν θέλωμεν νὰ μιλήσωμεν περὶ πηγῆς ἑνὸς πρωτείου εἰς τὴν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἐκκλησίαν, αὕτη εἶναι αὐτὸ τοῦτο τὸ πρόσωπον τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος, ὡς ἀρχιερεὺς εἶναι μὲν πρῶτος μεταξὺ ἴσων, ὡς Κωνσταντινουπόλεως ὅμως & συνεπῶς ὡς οἰκουμενικὸς πτρχης εἶναι πρῶτος ἄνευ ἴσων (primus sine paribus).»

Τελεία δηλαδή & ἀκραιφνὴς αἵρεσις φραγκική!

9) Ἐρωτῶμεν οὖν ὑμᾶς σεβασμιώτατε δέσποτα: Λέμε ὅτι τὸ primus sine paribus εἶναι αἵρεσις & δὲν ἰσχύει σέ ᾿μας, & ταυτοχρόνως ὅτι ἰσχύει σέ ᾿μᾶς μαζὶ μὲ τὸ «πρῶτος μεταξὺ ἴσων». Μήπως ὁ παγερὸς ἄνεμος κοκάλωσε τὴν διάνοιά μας; 

10) Ὁ πτρχης λέγεται οἰκουμενικός. Μπορεῖ κάποιος νὰ πῆ ὅτι ἡ σύνοδος εἰς ἥν προΐσταται, ὀνομάζεται οἰκουμενική; 

11) Ὁ πτρχης ἔχει κάποιες ἁρμοδιότητες. Μπορεῖ ὡς primus sine paribus νὰ διαγράψει κανόνες τῆς Ἐκκλησίας; Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων;    Τὸ πρότυπό του, ὁ πάπας, ἔχει αὐτὴν τὴν δυνατότητα! Αὐτὸς γιατί νὰ μὴν τὴν ἔχει; 

12) Ἀπὸ ποιά ἡμερομηνία ἀπέκτησε ὁ πτρχης τὴν αἱρετικὴν & φράγκικην ἱδιότητα τοῦ primus sine paribus; 

13) Μᾶς ἔχεται προλάβει σὲ πολλὰ & τώρα χρωστᾶτε ἀπαντήσεις: Μιλήσατε γιὰ κακὴν ἐννόησιν τῆς συνοδικότητος ὡς συνομοσπονδίαν. Ἐπειδὴ οἱ ὅροι εἶναι λεπτοί, ρωτῶ: τὸ καθεστὼς τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι σωστό; Πῶς ὀνομάζεται σὲ δικηγορική-πολιτικὴ ὁρολογία; Μήπως & αὐτὸ εἶναι συνομοσπονδία; 

14) Ἂν εἶναι τὸ πολίτευμά του ἰδανικό, γιατί δὲν τὸ ἀντιγράφουν οἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι; Ἂν δὲν εἶναι ἰδανικόν, πῶς ἔζησε πάνω ἀπὸ 1.000 χρόνια;

Σεβασμιώτατε, λοιποὶ ἀδελφοί! Κανεὶς δὲν ἔβλαψε κανέναν ὅσο ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός μας, τὸν ἑαυτόν μας!

Ὁ Ζηζιούλας τὰ ἔγραψε τὸ 2013, & τὸ 2015 ἔγινε ἀρχιγραμματεὺς τῆς συνόδου τῆς Κρήτης! Τὸ σωστὸ βιβλίο σας, ἅγιε Ναυπάκτου, γράφει τὴν ἀλήθειαν! Αὐτὸς καθυστέρησε τὰ συμφωνηθέντα ἀπὸ τὸ 2015 στὴ Γενεύη κείμενα, αὐτὸς τὰ ἀλλοίωσε & τὰ ἔδωσε καθυστερημένα & ἀλλαγμένα, & διὰ τοῦτο ἀπεῖχε ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας, τῆς Βουλγαρίας & τῆς Ρωσσίας! Ἡ Ἀντιόχεια & τὰ Ἱεροσόλυμα ἦταν μαλωμένα! Ζήτησε λοιπὸν ὁ Ἀντιοχείας νὰ ἐκδικασθῆ ἡ περίπτωσίς του ἀπὸ τὸ ἀνώτατον αὐτό δικαστήριον, μίαν ἡμέρα πρὸ τῆς ἐνάρξεως & τότε ὁ πτρχης ξέχασε πὼς εἶναι primus sine paribus! Θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομάση ἑαυτὸν «πρόεδρον» κατὰ τὸν τύπον-ὑπογραφὴν τοῦ πρώτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος! ἢ «συντονιστήν»! Δὲν θέλησε! 

Θέλησε νὰ τὸ ἐπικαλεσθῆ, τὸ primus sine paribus, ὅταν θὰ τοῦ τηλεφωνοῦσαν ἀπὸ τὸν ὑπερπόντον, διὰ νὰ γίνη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὄργανον τῆς πολιτικῆς! Κρῖμα! ὅταν θὰ ἦταν ὅλα ἕτοιμα νὰ κτυπῆσουν οἱ ἀμερικανοὶ τοὺς ρώσσους. 

Μὴν ταράσεσθε! Ξέρουμε & τὰ λόγια & ποιός τὰ εἶπε, & ποῦ τὰ εἶπε… «Τώρα εἶναι καιρὸς νὰ κτυπήσωμε τὸν Μόσχας»! 

15) Ἢ μήπως δὲν εἶναι ἔτσι;    Ἢ μήπως δὲν ἀνεφώνησε ὁ ὑπερπόντιος ἐξωτερικῶν:  «Ἦταν (ὁ τόμος) ἕνα γερὸ κτύπημα στὸν Πούτιν; «Νὰ περάσωμε εἰς ὑμᾶς;   -Μᾶς δώσατε χαράν, ἀληθινήν, ὅμως, δυστυχῶς μέχρι τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ «ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν» κυρ Πάιατ εἰς ὑμᾶς! ἀπὸ τότε «ξεχάσατε» τὴν ὀρθοτόμησιν»!   Ἔπιασε & ἄλλους ὁ λεγάμενος, ὅπως τὸν ὑπὸ τὸ κωδικὸν ὄνομα «τοποτηρητήν»…. ξέρετε…! ξέρουμε…!    Καὶ ποία ἡ κατάληξις;    -Νὰ διαφημίζη ἐκκλησιαστικὸ κανάλι…. Σύριζα! ὑποψήφιον ἐκ τῶν γραφείων Ἀρχιεπισκοπῆς!    Τὸ πιὸ πετυχημένο τῶν τελευταίων μηνῶν, τὸ εἶπε ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως:    Μήπως ὁ ἀρχιεπίσκοπος εἶναι ΣΥΡΙΖΑ;

Κατόπιν τούτων:

16) Ἐρωτῶμεν οὖν ὑμᾶς σεβασμιώτατε δέσποτα: Ἔχει τὸ οὐκρανικὸν ζήτημα ὡς θεολογικὸν ὑπόβαθρον, τὰ ἀναλελυμένα ὡς ἀνωτέρω;

17) Γνωρίζει πᾶς τις Ὀρθόδοξος τὴν διαδικασίαν εἰσδοχῆς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν; γνωρίζει τί εἶναι τὸ βάπτισμα;

18) Γνωρίζει πᾶς τις Ὀρθόδοξος τὴν διαδικασίαν εἰσδοχῆς εἰς τὸν κλῆρον; 

Ἐμεῖς, ποὺ δὲν μιλήσαμεν τηλεφωνικῶς μὲ κάποιον ὑπερπόντιον, τὰ γνωρίζομεν!  Δὲν φοβόμαστε!  Ὁ ἴδιος ὁ πτρχης εἶπε εἰς τὴν σύνοδον τῆς Κρήτης, στὸ τέλος:  Ἀπομένει οἱ πιστοὶ νὰ ἐφαρμώσουν τὰ ἀποφασισθέντα!    Καὶ ὁ ἴδιος ἔδωσε τὸ παράδειγμα-τὴν ἀρχήν: Σὲ ἑνάμισι χρόνον κατάργησε ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία Κων/λεως τὴν ὑπογραφή της εἰς τὰ κωλύμματα γάμου!

Αὐτὸ τὸ κρύο τοῦ βορρᾶ…., πολὺ τσοῦζει! θὰ μᾶς σβύσει τὸ φανάρι… ὄχι τίποτε ἄλλο!  Ἂχ! βορρᾶ, βορρᾶ!!

Τελειώνω μὲ κάτι πνευματικό, τοῦ δικοῦ σας ἐμπνευστοῦ: 1975, Ἀγγλία. Κάποιος ἕλληνας στὸ Ἔσσεξ, χωρὶς νὰ γνωρίζει περὶ μοναστηρίων, εἶχε προβλήματα & ἤθελε νὰ γυρίση στὴν Ἑλλάδα. Ἐνῶ κοιμόταν, ἀκούει θόρυβο στὴν κλειδωμένη πόρτα, ξυπνᾶ & βλέπει ἕναν παπά. Ὁ παπὰς τοῦ λέει: μὴν στεναχωριέσαι, θὰ γυρίσεις στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ νὰ ξέρης, πρῶτα θὰ πάρομε ἐμεῖς οἱ ρῶσσοι τὴν Πόλι, & μετὰ θὰ τὴν δώσωμε στοὺς Ἕλληνες. Ρωτᾶ ὁ φοιτητής: Ποιός εἶσαι; -Ἀπὸ ἐδῶ κοντά… Σηκώνεται, τρέχει νὰ τοῦ μιλήση, …κλειδωμένη ἡ πόρτα! Χρόνια μετά, ἔμαθε γιὰ κάποιον Σοφρώνιο στὸ Ἔσσεξ…. 

Γιὰ τὴν Πόλι, τὰ ἴδια εἶπαν οἱ ἅγιοι Παΐσιος & Πορφύριος.      Ἔστω λοιπόν, παίρνουν τὴν Πόλι οἱ ρῶσσοι.  -Τὴν 1η Κυριακή, ποιός θὰ Λειτουργήση στὴν Ἁγια-Σοφιά; Ὁ Κύριλλος;      -Δὲν εἶμαι χαζός! δὲν θέλω!    Θέλω τὸν Βαρθολομαῖον….

Στὸ χέρι του εἶναι!   Ἂς τινάξη τὴν αἵρεσιν ἀπὸ πάνω του & οἱ οὐρανοὶ θὰ ἀνοίξουν & πάλιν!

1 thought on “Ἀνοικτὴ ἐπιστολή-ἐρωτηματολόγιον πρὸς τὸν σεβ. Ναυπάκτου

 1. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

  ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.

  Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.

  Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

  Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.

  Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

  ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.

  Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

  ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s