Aἰτία οὐκρανικοῦ

Εστάλη στο ιστολόγιο από Ιερομόναχο του Αγίου Όρους ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.


Στὸ συγκεκριμένο πρόβλημα μὲ τὴν Οὐκρανία, ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε ἕνα μεγάλο διαγώνισμα, τέστ, δοκιμασία, ἐξετάσεις ὄχι μόνον πανελλήνιες, ἀλλὰ πανορθόδοξες:   

– Εἶναι ὁ ἐθνικισμὸς αἵρεσις ἢ ὄχι;

Ἂν κανεὶς μιλήση ὑπὲρ τοῦ Μόσχας, εἶναι φιλορῶσος·

ἂν μιλήση ὑπὲρ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἶναι ἕλλην.

Ἂν ὄντως ἔχει λάθος δογματικὸ ὁ ρῶσος, πρέπει νὰ γίνουμε ἕλληνες! 

Ἂν ἔχει λάθος δογματικὸ ὁ ἕλλην, πρέπει νὰ τὸν δικαιολογήσωμε διὰ νὰ μείνωμεν ἕλληνες!  

Αὐτὸ λέγεται ἐθνικισμός!

Εἶναι πιὸ βαθὺ τὸ πρόβλημα, διότι δύο χῶρες, ἑνὸς ἔθνους (τοῦ σλαυϊκοῦ), θέλουν νὰ χωρίσουν πολιτικῶς, καὶ ἐμεῖς τοὺς χωρίζομε ἐκκλησιαστικῶς!

Ἄλλοι κοιτοῦν οἰκονομικὰ συμφέροντα, τυχὸν φιλίες, τυχὸν ἀξιώματα (ὀφικιάλιοι…), ἀλλά …καὶ κοσμικὰ κριτήρια· ποιός ἔχει γαλάζια μάτια, ποιός ντύνεται καλύτερα! Ἴσως αὐτὰ νὰ φαίνονται ἀνοησίες, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις μερικῶν, καταλαβαίνεις ὅτι ἔστω καὶ ἂν δὲν ἐνήργησαν τοιουτοτρόπως (γαλάζια μάτια…), τουλάχιστον τὸ σίγουρο εἶναι πὼς δὲν διάβασαν τὰ κείμενα αὐτοῦ ποὺ κατηγοροῦν! Παράδειγμα εἶναι ἡ θέσις τοῦ Ἀλβανίας, ὅταν γράφη ὅτι δὲν χρησιμοποιοῦμε τὴν Θ.Κοινωνία ὡς μέσον πιέσεως. Ἔ, δὲν διάβασε τὸ γράμμα τοῦ Μόσχας! Ἐκεῖ γράφεται τὴν αἰτία διακοπῆς!

Ὅταν ὁ ὑποψήφιος πρὸς ὀρθοδοξοποίησιν (Ντενισένκο) φορᾶ μανδύα-πετραχήλι-ὀμόφορον μὲ ἄλλον σχισματικόν, ποὺ δὲν μιλιοῦνται, καὶ ταυτοχρόνως φορᾶ μανδύα-πετραχήλι-ὀμόφορον καὶ ὁ οὐνίτης «δεσπότης», ὅλα δημοσίᾳ, στὴν τηλεόρασι, καὶ κάνουν ὅλοι αὐτοὶ κοινὸ μνημόσυνο γιὰ τεθνεῶτες, κόβεις ἢ δὲν κόβεις τὴν Θ.Κοινωνία; -Πότε ὁ πτρχς Βαρθολομαῖος φόρεσε πετραχήλι-ὀμόφορον στὸν Ἅγ. Πέτρο τῆς Ρώμης;

Ἐνθυμοῦμαι τὸ ἀνάλογον μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο τῆς καρδιᾶς μας Χριστόδουλο. «Ἔσχισα» ὅλα τὰ χαρτιά, τὰ κείμενα, τὴν κατευθυνομένη εἰδησιογραφία… καὶ μ᾿ ἀνοικτὰ τὰ μάτια ἄκουσα τὴν καταδίκη-διαγραφὴ ἀπὸ τὰ δίπτυχα ποὺ διάβασε ὁ ἴδιος ὁ πτρχς·  λόγια, λόγια… τί νὰ τὰ κάνεις; Τὴν αἰτία θέλω! Καὶ τὴν εἶπε:  «…. (ἐπίσημες καὶ λογίες διατυπώσεις…) … (καὶ φθάνομε σ᾿ ἕνα παράδειγμα, γιὰ νὰ καταλάβη καὶ ἡ τελευταία γιαγιά…,  » γιὰ τὸ σπίτι ποὺ νοικιάζω καὶ ὁ ἄλλος τὸ κάνει κτῆμα του» … καὶ καταλήγει ἐπὶ λέξει:)

… βεβαίως δὲν τὸ λέγει ἔτσι «πλὴν σαφῶς τὸ ἐννοεῖ.»

Φθάνει! Κατάλαβα! Δὲν τὸ «ἐννοεῖ», ἀλλὰ ἐσὺ θέλεις νὰ τὸ ἐννοεῖ! Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία.

Ἡ πραγματικὴ αἰτία διὰ τὴν Οὐκρανία βρίσκεται σὲ 3 κείμενα:

Κείμενον 1): Βίντεο· βρίσκεται στό:     https://amethystosbooks.blogspot.com

                       Ζωντανὸς ὁ Ζηζιούλας λέγει βλασφημίες (αἵρεσις Ἀρειανισμοῦ):   https://youtu.be/PLvb2IJOmhU

 Κείμενον 2): Συγγραφεύς εἶναι ὁ τότε Προύσης, νῦν Ἀμερικῆς, Ἐλπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης.

                         Διεύθυνσις κειμένου:   https://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1843&tla=gr

Κείμενον 3): Συγγραφεύς (ὁμιλητής) εἶναι ὁ Βενιζέλος, ὁ πολιτικός τοῦ ΠΑΣΟΚ.

                        Διεύθυνσις κειμένου:    

https://www.evenizelos.gr/speeches/conferences-events/423-conferencespeech2018/5902-ev-venizelos-oukraniko-aftokefalo-i-istoria-ta-gegonota-kai-oi-proektaseis-tous.html

Παρατηρήσεις:

1) Τὸ ἂν ἰσχύει τὸ ὅτι ὑπάρχει ἱεράρχησις μέσα στὴν Φύσι τῆς Ἁγ. Τριάδος(!), τὸ ἔλυσε ἡ Α΄ Οἰκουμ. Σύνοδος.  Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ λυθῆ, εἶναι ἡ νέα ἰδέα ποὺ στηρίζεται στὴν προηγουμένη αἵρεσιν, ὅτι «ἡ ἱεράρχησις τῶν Προσώπων» ἰσχύει καὶ εἰς τὴν ἐπὶ γῆς ἱεραρχία(!). Χρονολογία διατυπώσεως: 2013. Σὲ 2 χρόνια διορίζεται ἀρχιγραμματεὺς τῆς συνόδου τῆς Κρήτης. Τὰ ὑπόλοιπα στὸ βιβλίο τοῦ μητρ. Ναυπάκτου.

2) Καὶ μόνον ἡ διατύπωσις «primus sine paribus», δεικνύει τὴν αἵρεσιν τῶν φράγκων! Χρονολογία διατυπώσεως: 2013

3) Τὸ κείμενο περιέχει τὴν φρᾶσιν:  …»τριαδολογικές θεμελιώσεις». Αὐτὸ δακτυλοδεικνύει τὸν ἐμπνευστὴν τῆς αἱρετικῆς θεωρίας, μητρ. Ζηζιούλα. Ἡ χρονολογία διατυπώσεως κάνει ἐντύπωσιν. Εἶναι πρὶν δοθεῖ ὁ τόμος! Μᾶς πῆραν χαμπάρι οἱ κοσμικοί!!!

Αἱ ἀποκαλύψεις συνεχίζονται…καθημερινῶς! Ὁ Ποροσένκο καὶ οἱ ἀντάρτες του πολεμοῦν μὲ σημαῖαν χιτλερικήν! Δεῖτε YouTube.

Καλεῖται ἡ σεβαστὴ Ἱεραρχία νὰ κλείση τὰ μάτια εἰς τὴν συμπάθειαν, τὴν μεροληψίαν, τὸ τεχνητὸν δίπολον Ἑλλάς-Ρωσσία!

Νὰ ὀρθοτομήση βάσει τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων & οὐχὶ τῶν τηλεφωνημάτων! Ἡ ἀμεσότης ἐπείγει! Τὸ σχῖσμα συνετελέσθη! οἱ εἰκόνες δακρύζουν! (Δεῖτε «Ρομφαία»).

Οἱ Ἅγιοι Παΐσιος & Πορφύριος & ὁ Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ εἶπαν ὅτι τὴν Πόλι θὰ τὴν πάρουν οἱ ρῶσσοι & μετὰ 6 μῆνες θὰ πιεσθοῦν νὰ μᾶς τὴν δώσουν. Ἔστω τὴν πῆραν. 

Τὴν 1η Κυριακή μετὰ τὴν κατάκτησιν, ποιός θὰ Λειτουργήσει στὴν Ἁγια-Σοφιά; 

-Ὁ Κύριλλος;   -Δὲν θέλω!!!             Θέλω τὸν Βαρθολομαῖο!!!        πῶς ὅμως;

Κάποιος πρέπει νὰ τοῦ πῆ κάτι. Ποιός; Μήπως ὅλοι;  Τουλάχιστον οἱ «πρῶτοι»!

Πληκτρολόγησα τὸ κείμενο τοῦ Ζηζιούλα διὰ εὐκολίαν:

Τὸ κείμενο (χρονικὸ σημεῖο 26:28 στὸ παραπάνω βίντεο) πληκτρολογημένο προσεκτικῶς:

«…Ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ θεολογικὸ ζήτημα. Ἡ ἔννοια τῆς ἱεραρχίας ὑποδηλώνει μία διαβάθμησι. Δηλαδή, δὲν ἔχομε αὐτόματη συνύπαρξι, ἀλλὰ ὕπαρξι ποὺ μεταφέρεται ἀπὸ ἕναν σὲ ἄλλον. Ὀντολογικὰ ἱεραρχία αὐτὸ σημαίνει. Καὶ στὴν Ἁγ. Τριάδα, ἡ πηγή, ἡ ἀρχὴ εἶναι ὁ Πατήρ. Ἀπὸ ἐκεῖ πηγάζουν καὶ ἐμφανίζονται τὰ πρόσωπα τῆς Ἁγ. Τριάδος. Ἂν ποῦμε ὅτι τὰ πρόσωπα ἐμφανίζονται ξαφνικά, καὶ τὰ τρία μαζί, -ὅπως θὰ ἤθελαν πολλοὶ βάσει τῶν σημερινῶν ἰδεῶν, τῶν κοινωνιολογικῶν- τότε καταργοῦμε ὅλη τὴν ἔννοια τῆς αἰτιότητος ποὺ ὑπεστήριξαν οἱ καππαδόκες Πατέρες καὶ εἶναι  πολὺ βασική (στὸ τελευταῖο βιβλίο μου τό ἀγγλικό, αὐτὸ θέλω νὰ τονίσω, ὅτι ἡ αἰτιότητα δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ παραβλέψωμε· εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἑτερότητας. *

Ἂν ἡ ἑτερότητα βγαίνει αὐτομάτως, δὲν εἶναι ἑτερότητα ποὺ προέρχεται ἐλεύθερα, ἀλλ᾿ ἑτερότητα ἡ ὁποία περίπου, φυσικὰ ἀναδύεται.

Λοιπόν, ἡ Ἑτερότητα στὴν Ἁγία Τριάδα δὲν ἀναδύεται ἔτσι αὐτομάτως. Ὑπάρχει ἕνα πρόσωπο τὴν ὁποία προκαλεῖ· εἶναι ἡ αἰτία, καὶ εἶναι ὁ Πατήρ. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ὅμως ποὺ εἰσάγουμε αὐτὴ τὴν αἰτιότητα, εἰσάγουμε Ἱεραρχία. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λὲς ὅτι ὁ Υἱὸς προέρχεται ἀπὸ τὸν Πατέρα. Εἶναι ἐκ τοῦ Πατρός. Καὶ συγχρόνως νὰ βάλης τὸν Υἱὸ πάνω ἀπὸ τὸν Πατέρα. -Πῶς θὰ τὸν βάλεις; ἢ δίπλα του;

Λοιπὸν ἂν μέσα στὴν Ἁγ. Τριάδα, τὸ γνησιότερο εἶναι, ποὺ εἶναι ὁ Θεός, ἂν ἐκεῖ μέσα ὑπάρχει ἱεραρχία, πῶς εἶναι δυνατὸν στὴν ἐκκλησία, ποὺ εἰκονίζει τὴν Ἁγ. Τριάδα, νὰ μὴν ἀντανακλᾶ αὐτὴν τὴν κατάστασι; Καὶ ἂν ἡ Ἐκκλησία ὑπὸ τὴν  ἐπίδρασι τοῦ πολιτισμοῦ ἐγκαταλείψει αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς ὑπάρξεως, τὸ ὁποῖο εἶναι προσωπικὴ αἰτιότητα, τότε ἔχουμε φοβερὲς συνέπειες, καὶ ὑπαρξιακὲς καὶ μέσα στὴν κοινωνία· γι᾿ αὐτὸ μετέθεσα τὸ θέμα ἔξω ἀπὸ τὴν εὐχαριστία, καὶ μέσα στὴν κοινωνία. Ἑπομένως στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία, ἐμπνεόμενη ἀπὸ τὴν εὐχαριστία, πρέπει νὰ κάνη κριτικὴ στὴν κοινωνία. …  

Δὲν ξέρω ἂν ἀπάντησα στὸ ἐρώτημα, διότι ἔχομε ἱεραρχία ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή. Ἀκόμη καὶ μέσα στὸ σῶμα τῶν Ἀποστόλων ἔχομε τὸν Πέτρο ὁ ὁποῖος ξεχωρίζει ὁπωσδήποτε ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ μένει εἶναι τί εἴδους ἱεραρχία ἔχει, πῶς ἀσκεῖ τὴν ἱεραρχία. Ἂν ἡ ἱεραρχία εἶναι διακονία, ἤ εἶναι ἱεραρχία μὲ τὴν ἔννοια τῆς καταπιέσεως….»

* Ὁ πρῶτος (ἐπίσκοπος) λοιπὸν αὐτομάτως γεννᾷ τὴν Ἱεραρχία. Ὀντολογικὰ ἡ Ἱεραρχία ὑπάρχει καὶ στὴν Ἁγ. Τριάδα. Ἡ πηγή, ἡ Ἀρχή, εἶναι ὁ Πατήρ, ἀπὸ ’κεῖ πηγάζουν τὰ πρόσωπα τῆς Ἁγ. Τριάδος. Στὴν Ἁγία Τριάδα, λοιπόν, ἔχουμε  μία  διαβάθμιση,  δὲν ἔχουμε αὐτόματη συνύπαρξη, ἀλλὰ ἔχουμε ὕπαρξη ἡ ὁποία μεταφέρεται ἀπὸ τὸν ἕναν στὸν ἄλλον. Ἐὰν βάλουμε τὰ πρόσωπα νὰ ἐμφανίζονται ἔτσι  ταυτόχρονα, τότε καταργοῦμε τὴν ἔννοια τῆς αἰτιότητος. Ἡ αἰτιότητα δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ παραβλέψουμε.    

Τὰ σχόλια μὲ τὸ ἀστέρι καὶ τὰ πλάγια γράμματα εἶναι τῆς ἰστοσελίδας amethystos.

3 thoughts on “Aἰτία οὐκρανικοῦ

 1. Από τήν αιτία . . . έως τήν πράξη . . . ο ιερός ναός βρίσκεται πλέον στό αντίσκηνο, στήν αυλή τής οικίας τού Ορθοδόξου ιερέως ! . . . . αν δέν πονάει η ψυχή μας, τι νά πώ . . . ;;; Ο ιερέας και η κοινότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας στο χωριό Novaya Moshchanitsa, περιοχή Zdolbunovsky, περιφέρεια Rivne, απευθύνουν έκκληση στον Πρόεδρο Vladimir Zelensky για βοήθεια.
  Αφού οι ακτιβιστές του Κόμματος Ελέγχου του Κόμματος κατέλαβαν παράνομα την εκκλησία τους από την κοινότητα της Γεννήσεως της Θεοτόκου, συνεχίζουν να διώκουν τους ενορίτες και τον ιερέα με την οικογένεια. Οι ακτιβιστές έρχονται τακτικά στον οίκο του ιερέα, όπου η κοινότητα UOC πραγματοποιεί τώρα τις υπηρεσίες της, και απαιτεί ο ηγούμενος να εγκαταλείψει το χωριό.
  Ο ιερέας και η οικογένειά του απειλούνται με σωματική βλάβη. Οι άνδρες από τους ενορίτες αναγκάζονται να παρακολουθούν καθημερινά το σπίτι όπου ο ζει o ιερέας με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, για να μπορέσουν να το προστατεύσουν. Η αστυνομία είναι ανενεργή. https://youtu.be/-XBUaL8kpVk?t=4

 2. Αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι ότι όποιος και αν λειτουργήσει στην Αγιά Σοφιά να είναι Ορθόδοξος, όχι στα λόγια όπως είναι οι οικουμενιστές αλλά πραγματικά Ορθόδοξος στα λόγια και στην πράξη. Η Αγιά Σοφιά βεβηλώθηκε από τους μωαμεθανούς, μην την βεβηλώσουμε κι εμείς. Ελληνορθοδοξία δίχως Ορθόδοξη Παράδοση δεν υπάρχει. Ο Θεός ίσως μας έχει βάλει ένα διαγώνισμα για να δει τι θα διαλέξουμε πρώτα: την Ορθόδοξη Παράδοση ή το ό,τι να ‘ναι κι ας είναι / φαίνεται Ελληνικό;
  Μέσα σε λίγες ημέρες είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια έναν πρώην Αρχιμανδρίτη και τον Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας της Ελλάδος να προσκυνάνε έναν ουνιτίζοντα σχισματικό (και πόσοι άλλοι έχουν και δεν το γνωρίζουμε). Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει διότι δείχνει ότι έχουμε επιλέξει (ή σαφέστερα κάποιοι έχουν επιλέξει για εμάς) το δεύτερο, το ό,τι να ‘ναι κι ας είναι / φαίνεται Ελληνικό.
  Εάν δεν βάλει ο Θεός το χέρι Του οδεύουμε προς την ολοκληρωτική καταστροφή.

 3. Ὁρθόδοξος καὶ Ἕλλην θὰ εἶναι ὁ Πατριάρχης γιὰ τὴν Ἀγιὰ Σοφιά.ἀλλά,καὶ ἄν δὲν εἶναι Ἕλλην,δὲν μᾶς χαλάει.Μέχρι νὰ λειτουργήσει ἡ Ἁγια Σοφιά,θὰ ἔχουν ἐκλείψει ὅλες οἱ αἱρέσεις,ἐμεῖς θὰ ἔχουμε βρεῖ τὸν ἔνθεο φιλότιμο ἐαυτό μας.καὶ ἐπίσκοπος ἢ ἱερέας ποὺ δὲν ὀρθοτομεῖ,θὰ ἰδιοτεύει ἀπὸ καιρό !!.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s